Magyar

 

26/2021. (X. 15.) MTA elnöki határozat

a pályázati bírálat, döntés, valamint díjadományozás összeférhetetlenségi szabályairól

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályában és Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva az alábbiak szerint határozom meg az Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA vagy Akadémia) összeférhetetlenségi szabályait.

I. Általános rendelkezések

A szabályzat célja

1. § Az Akadémia Alapszabálya rendelkezik a főhivatású választott tisztségviselők e hivatalának betöltése idején alkalmazandó összeférhetetlenségi szabályokról. Ezen túlmenően indokolt az Akadémia tevékenysége, működése során lehetséges összeférhetetlenségi helyzetek feltárása és szabályozása. Jelen szabályozás a pályázatok értékelési és döntési eljárása, a támogatott kutatások beszámolóinak értékelési eljárása, valamint a díjadományozás eljárása során felmerülő személyi összeférhetetlenség elkerüléséről rendelkezik.

A szabályzat hatálya

2. § (1) Szervi hatály kiterjed az MTA köztestületére és az MTA irányítása alá tartozó köztestületi költségvetési szervekre az általuk kiírt pályázati eljárások és díjadományozás során.

(2) Személyi hatály kiterjed a tudományterületi szakmai zsűrik, az állandó és eseti bizottságok, kuratóriumok, minden pályázati nyertesség és díj odaítéléséről szóló döntést előkészítő és rangsoroló bizottság (továbbiakban együttesen bizottság) tagjaira, valamint szakmai véleményezőkre (továbbiakban: bíráló, értékelő), és a döntéshozóra. A hatály nem terjed ki az MTA elnökére egyedüli pályázati döntéshozói feladatkörében.

(3) Tárgyi hatály kiterjed a pályázatok és díjak odaítélésének folyamatára, de nem terjed ki az akadémikusválasztásra és a köztestületi tisztségek választási eljárására, mert ezekre az eljárásokra más szabályok vonatkoznak.

II. Érdemi rendelkezések

3. § (1) A pályázat bírálata során, a döntés előkészítésében és a döntéshozatalban (pl.: szakértői véleményadóként, szakmai döntéselőkészítő testület tagjaként) összeférhetetlenség miatt nem vehet részt, aki maga is nyújtott be pályázatot az adott pályázati kiírásra vezető kutatóként.

(2) A pályázat bírálata során az érintett pályaművel kapcsolatos döntés előkészítésében és a döntéshozatalban (pl.: szakértői véleményadóként, szakmai döntéselőkészítő testület tagjaként) összeférhetetlenség miatt nem vehet részt a 6. § -ban rögzített részletszabályok alkalmazásával:

a) aki a pályázóval a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói kapcsolatban áll * ;

b) akit a pályázó alkalmazni, foglalkoztatni, feladat ellátásával megbízni, kutatócsoportjába bevonni kíván a támogatási ciklus során;

c) aki a pályázóval gazdasági (üzleti) kapcsolatban áll, vagy állt a pályázati kiírást megelőző 3 éven belül, illetve ilyen kapcsolatban fog részt venni a pályázati futamidő alatt;

d) az a személy, aki a pályázó intézménnyel (pl. MTA Kiváló Kutatóhely cím elnyerésére kiírt pályázat esetében) foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban (pl. munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony, polgári jogi jogviszony) áll, vagy a pályázati futamidő alatt ilyen jogviszony létesítésére készült;

e) aki az elmúlt 5 évben a pályázó munkahelyi vezetője vagy beosztottja, munkatársa volt azonos szervezeti egységnél főállásban vagy részmunkaidőben (azonos szervezeti egységnek számít az azonos tanszék, intézeti osztály, kutatócsoport vagy pályázati kutatócsoport, de nem számít annak az egyetem egésze, egyetem kara, a kutatóintézet egésze, a közgyűjtemény egésze, vagy egyéb intézmény egésze);

f) aki a pályázat benyújtását megelőző 5 évben társszerző volt a pályázóval;

g) aki tudományos cím vagy fokozatszerzés során a pályázó tudományos vezetője volt, vagy akinek a pályázó volt a tudományos vezetője;

h) akitől a pályázat objektív, elfogulatlan és tárgyilagos bírálata egyéb okból nem várható (így különösen a valamelyik fél által a másik ellen kezdeményezett büntető- vagy polgári peres eljárás, szabálysértési eljárás, tudományetikai eljárás esetén; a továbbiakban: elfogultság);

(3) A díjak odaítélésének folyamata során az Alapszabály 42/A. § (5) bekezdésben foglaltakon túlmenően nem vehet részt a döntés előkészítésében és a döntéshozatalban aki:

a) a díjazásra ajánlott, jelölt személy;

b) aki a jelölt természetes személlyel a Polgári törvénykönyv szerinti hozzátartozói kapcsolatban áll;

c) akitől a jelölés, vagy annak véleményezése, rangsorolása objektív, elfogulatlan és tárgyilagos módon egyéb okból nem várható, így különösen, de nem kizárólagosan:

– a valamelyik fél által kezdeményezett büntető- vagy polgári peres eljárás, szabálysértési eljárás, tudományetikai eljárás esetén a másik fél.

(4) A javaslattevő nem vehet részt az azonos kategóriájú kitüntetésre jelöltekről szóló vitában és szavazásban, ide nem értve az általa javasolt személyről szóló döntés előkészítését.

(5) A Kitüntetési és Díjbizottság tagjai e megbízatásuk betöltésének idején nem javasolhatók díjra a Bizottság döntési-, vagy javaslattételi körébe tartozó díjak tekintetében.

4. § (1) A pályázati eljárás és a díjak odaítélése során a bírálói, értékelői feladatra történő felkérés elfogadását megelőzően vagy azzal egyidejűleg a bíráló, értékelő személy nyilatkozatot tesz a 3. §-ban ismertetett összeférhetetlenségi ok fennállásáról vagy fenn nem állásáról, amennyiben az adott eljárásról rendelkező elnöki határozat másként nem rendelkezett.

(2) Az összeférhetetlenség (1) bekezdésben meghatározottak szerinti bejelentése esetén, a 6. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.

(3) Amennyiben az Akadémia főtitkára vagy főtitkárhelyettese akadémiai pályázat/díj egyedüli döntéshozója, és észleli, hogy döntéshozói minőségében vele szemben az 3. § szerinti vagy a vonatkozó elnöki határozatban meghatározott további összeférhetetlenségi ok merül fel, úgy azt haladéktalanul írásban bejelenti. A döntést az Akadémia főtitkárhelyettesének összeférhetetlensége esetében a főtitkár, a főtitkár összeférhetetlensége esetén az elnök hozza meg.

5. § (1) Amennyiben az összeférhetetlenségi ok a bírálói, döntés-előkészítői jogviszony ideje alatt keletkezik, úgy a bíráló, értékelő külön felhívás nélkül, az ok tudomására jutásától számított 5 munkanapon belül bejelenti az összeférhetetlenséget. A bejelentést követő eljárásra a 6. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az összeférhetetlenség ismert fennállásának idején a bíráló, döntés előkészítő jelen szabályzattól eltérően bírálati vagy döntés előkésztő tevékenységet nem folytathat a releváns pályázati kiírással kapcsolatban, illetve annak eredménye nem használható fel.

6. § (1) A bíráló, értékelő a 4–5. §-ban meghatározottak szerinti nyilatkozatát a pályázat kiírójának, az MTA pályázata esetén a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága (a továbbiakban: MTAT) pályázati kiírással, díj kibocsátásával kapcsolatosan eljáró szervezeti egységének jelenti be írásban.

(2) A pályázat kiírója, illetve az MTAT illetékes szervezeti egysége írásban tájékoztatja a bíráló, értékelő személyét a bejelentést követő eljárásról az alábbiaknak megfelelően:

a) ha egy pályázat vezető kutatója (a pályázó) egyben a bíráló, döntéselőkészítő bizottság elnöke, akkor megbízatását egy pályázati ciklusra (a pályázat benyújtásától a döntéshozatal lezárásáig) szünetelteti a pályázat kiírója;

b) ha egy pályázat vezető kutatója (a pályázó) egyben a bíráló, döntéselőkészítő bizottság tagja, akkor megbízatását egy pályázati ciklusra szünetelteti a pályázat kiírója;

c) ha a 3. § (2) bekezdés a)–h) pontjai szerinti személy egyben a bíráló, döntéselőkészítő bizottság elnöke, akkor azt a pályaművet, amelynek benyújtójával a bíráló összeférhetetlen, a bizottság szigorúan az elnöktől függetlenül kezeli az elnök helyettesítésének az ügyrendjében meghatározott módja szerint eljárva. A bizottsági elnök az ülés azon részén, amelyiken az érintett pályázatot tárgyalják, és/vagy arról szavaznak, nem vesz részt.

d) ha a 3. § (2) bekezdés a)h) pontjai szerinti személy egyben a bíráló, döntéselőkészítő bizottság tagja, akkor a bizottsági ülés azon részén nem vehet részt a tag, amelyiken azt a pályaművet tárgyalják és/vagy arról szavaznak, melynek kapcsán a tag összeférhetetlensége fennáll.

(3) Az a)–d) pontokba nem tartozó, a 3. § bekezdés szerinti vagy a vonatkozó elnöki határozatban meghatározott további összeférhetetlenség esetén bírálói jogviszony létesítésére az adott pályázati vagy díj bírálati eljárás során, vagy annak az összeférhetetlenséggel érintett részére vonatkozóan érvényesen nem kerülhet sor, az összeférhetetlenségi ok megszüntetésének igazolásáig.

(4) Az MTA elnöke, főtitkára és főtitkárhelyettese hivatali tisztségük idején akadémiai támogatásra nem nyújthat be pályázatot.

(5) Jelen § vonatkozásában a pályázat ciklus a pályázat benyújtásától a döntéshozatal lezárásáig tartó időszak.

7. § Amennyiben összeférhetetlenségi ok bekövetkezte miatt a bírálati eljárás nem folytatható, a pályázat kiírója haladéktalanul gondoskodik megfelelő számú bíráló felkérésének előkészítéséről, és felkéréséről – szükség esetén a döntéshozatal felfüggesztésével.

III. Záró rendelkezések

8. § (1) Jelen határozat 2021. október 18-án lép hatályba.

(2) A határozatot az MTAT Intranetén a Dokumentumtár » Határozatok tára » Elnöki határozatok megnevezésű oldalon kell kihirdetni, valamint az Akadémia honlapján és az Akadémiai Értesítőben közzé kell tenni.