Magyar

 

27/2021. (X. 28.) MTA elnöki határozat

gyermeket nevelő kutatók támogatására

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályában kapott felhatalmazás alapján a 14 év alatti gyermeket nevelő kutatók tudományos előmenetelének elősegítése érdekében a Magyar Tudományos Akadémia pályázatot hozott létre, melynek rendjét az alábbiak szerint határozom meg.

Preambulum

A Magyar Tudományos Akadémia egyrészt elhivatott a tehetséges fiatal kutatók támogatásában, másrészt elkötelezett a nők tudományban betöltött szerepéhez mért esélyegyenlőség megteremtésében. Mindkét célt szem előtt tartva 2018-ban először hirdette meg a pályázatot, amely a 14 év alatti kisgyermeket nevelő kutatónők, és kiskorú gyermeküket egyedül nevelő kutatók tudományos előmenetelét segítette az MTA doktora cím megszerzésére irányuló kérelem benyújtásához szükséges értekezés megírásának támogatásával. A pályázók körét az első két sikeres pályázati időszak után jelen határozat a 14. életévüket be nem töltött kisgyermeket, és a fogyatékkal élő vagy tartósan beteg gyermeket nevelő kutatókra terjeszti ki, és lehetővé teszi kutatási eredményeik publikálásának támogatását is

A pályázat célja

1. § A pályázat célja az MTA doktora cím megszerzésére irányuló kérelem benyújtásához szükséges értekezés megírásának támogatása (1. kategória), illetve a tudományos eredmények publikálásának támogatása (2. kategória).

A szabályzat hatálya

2. § (1) Szervi hatály:

a Magyar Tudományos Akadémiára (a továbbiakban: MTA), az MTA Titkárságára (a továbbiakban: MTAT), valamint az MTA Könyvtár és Információs Központra (a továbbiakban: MTA KIK) terjed ki.

(2) Személyi hatály:

A pályázatot benyújtó személyekre, az MTA KIK Magyar Tudományos Művek Tárát (a továbbiakban: MTMT) kezelő munkatársakra, a pályázatok bírálatához felkért személyekre, valamint az MTA Titkárságával közszolgálati, vagy munkajogviszonyban álló munkatársakra terjed ki.

(3) Tárgyi hatály:

A pályázatok benyújtására és bírálati folyamatára terjed ki.

A támogatás formája

3. § A pályázat keretében az MTA köztestületi forrásából az MTA elnöke által évente meghatározott összeg erejéig vissza nem térítendő ösztöndíj-támogatás nyerhető el, melyet a kedvezményezett maximum 12 hónap alatt vehet igénybe, választhatóan három, négy, hat, nyolc vagy tizenkét hónapos támogatási időtartammal, az időtartamnak megfelelő hónaponkénti bontásban. A támogatásban részesíthető kutatók maximális számát a rendelkezésre álló forrás figyelembevételével az MTA főtitkára a pályázati felhívásban határozza meg.

A pályázat benyújtására jogosultak köre

4. § (1) *  A pályázó (kutató):

– tagja az MTA köztestületének;

– PhD, vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkezik, de még nem rendelkezik MTA doktora címmel, illetve nincs elbírálás alatt álló MTA doktori kérelme;

továbbá

1. kategória esetében:

– a pályázat benyújtásakor 14. életévét be nem töltött gyermeket nevelő kutatónő, vagy 14. életévét be nem töltöttgyermeket egyedül nevelő kutató férfi (azaz gyermekét saját háztartásában neveli és nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa);

– vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén, annak lejártát követően egy éven belül benyújtja az MTA doktora cím megszerzésére irányuló kérelmét.

2. kategória esetében:

– a pályázat benyújtásakor a legkisebb gyermekének születésétől kevesebb, mint négy év telt el, vagy 14. életévét be nem töltött fogyatékos vagy tartósan beteg gyermeket nevel. Férfiak esetén ez a feltétel kiegészül azzal, hogy ez alatt az idő alatt legalább egy évet a kutató igazoltan, folyamatosan gyerekgondozással (CSED/GYED/GYES) otthon töltött, vagy a pályázás ideje alatt gyermekgondozás miatt (CSED/GYED/GYES) otthon van.

– vállalja, hogy a támogatás lejártát követően egy éven belül megjelenik, vagy elfogadásra kerül a publikációja. Az elvárt publikáció tudományos minőségét a pályázati felhívás rögzíti.

– a pályázat benyújtásakor már rendelkezik legalább egy, a pályázati támogatás eredményeként elvárt tudományos minőségű cikkel. A pályázó meglévő publikációjának elvárt tudományos minőségét a pályázati felhívás rögzíti.

A pályázat benyújtását követően a pályázat kategóriája nem változtatható.

(2) *  A 2. kategória esetében a támogatás csak egyszer nyerhető el, vagyis ha egy pályázó korábban elnyerte a támogatást ebben a kategóriában, akkor nem pályázhat rá újra eredményesen.

A pályázat közzététele, benyújtása

5. § (1) *  A pályázati felhívást az MTA főtitkára az MTA hivatalos honlapján teszi közzé a MTAT Kutatási Pályázatok Főosztálya (a továbbiakban: MTAT KPF) koordinálásával.

(2) A pályázatokat postai vagy elektronikus úton kell benyújtani a pályázati felhívásban meghatározottak szerint.

(3) A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

– a pályázó adatait (név, születési dátum, állampolgárság, biológiai nem, elérhetőség, munkahely, tudományos fokozat és annak megszerzésének időpontja, MTMT azonosítója); a pályázati kategória megnevezését;

– a pályázó kutatási tudományágát, szűkebb tudományterületét;

– a mindenkori pályázati felhívásban előírt dokumentumot, nyilatkozatot.

(4) *  Az MTAT KPF a pályázat beérkezését követő 7. napig tájékoztatja a pályázót – az általa megadott e-mail címen – arról, hogy pályázatának befogadásával annak érdemi elbírálási folyamata megkezdődött.

(5) Érdemi vizsgált nélkül elutasításra kerül a pályázat, ha

– a pályázó személye nem felel meg a felhívásban megadott feltételének, vagy

– a pályázó nem tartozik a felhívásban meghatározott lehetséges igénylői körbe, vagy

– a felhívásban előírt dokumentumok határidő után érkeznek be, vagy

– a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott.

Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás okát. Az elutasítással szemben jogorvoslatnak nincs helye.

(6) *  Ha a pályázó a pályázatot hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, az MTAT KPF hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. Hiánypótlásra az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat érvénytelennek minősül, nem kerül elbírálásra, és erről a pályázót a MTAT KPF értesíti.

A pályázatok elbírálása

6. § (1) *  A formailag érvényes pályázatot benyújtó, az I. kategóriában pályázók publikációs és hivatkozási listáját az MTAT KPF megküldi az MTMT-t kezelő MTA KIK munkatársainak, ahol az adatokat ellenőrzik, és elkészítik a pályázó tudományterületének megfelelő, MTA doktori eljáráshoz előírt tudománymetriai összefoglaló táblázatokat.

(2) A pályázatok támogatásáról az MTA főtitkára dönt, az általa felkért eseti tudományos értékelő testület (a továbbiakban: Zsűri) szakmai véleménye, javaslata alapján.

(3) A Zsűri tagjait az MTA főtitkára kéri fel a Doktori Tanács szakterületileg illetékes tagjai és a benyújtott pályázatok szakterületeinek kiváló szakértői közül a pályázatok benyújtására nyitva álló határidőt követő 7 napon belül. A Zsűri tagjainak mandátuma a felkéréstől számított 120 nap. A Zsűri létszáma a pályázatok szakterületi eloszlásától és számától függ, de nem haladhatja meg a 15 főt.

(4) A bírálati szempontokat a pályázati felhívás tartalmazza.

(5) *  A Zsűri titkársági feladatait, így a pályázatok elbírálásával kapcsolatos adminisztratív teendőket az MTAT KPF látja el.

(6) A pályázati eredmény közzétételének határideje és módja a pályázati felhívásban kerül rögzítésre.

A támogatás folyósítása, beszámolás

7. § (1) A megítélt ösztöndíj-támogatást az MTA az MTA Titkársága útján, a pályázóval kötött szerződés alapján biztosítja. A pályázattal elérhető juttatás a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint nem minősül adómentesnek.

(2) A támogatás folyósításának felfüggesztése csak várandósság, illetve újabb gyermek születése indokával kérhető, és az MTA főtitkárának erre vonatkozó engedélyéhez kötött.

(3) Az MTA doktora cím megszerzésére irányuló kérelem igazolt benyújtásának egy éves határideje, vagy a pályázat 2. kategóriájában a megjelent vagy igazoltan elfogadott publikáció benyújtásának egy éves határideje várandósság, illetve újabb gyermek születése indokával, és MTA főtitkári engedéllyel meghosszabbítható.

(4) A hosszabbítás maximális időtartama egy év lehet.

(5) *  Az ösztöndíjas a támogatási időszakot követően 30 napon belül szakmai beszámolót nyújt be az MTAT KPF-ra. A beszámolónak tartalmaznia kell:

1. kategóriában:

– a támogatási időszakban végzett munka részletezését;

– az MTA doktora cím megszerzésére irányuló kérelmének további tervezett ütemezését;

– vagy az MTA doktori eljárásra vonatkozó kérelem MTA Doktori Tanács Titkárságára történő benyújtásának igazolását.

2. kategóriában:

– a publikáció megjelenésének tervezett idejét;

– vagy a publikáció megjelenését elfogadó igazolást.

(6) A támogatottat visszafizetési kötelezettség terheli, amennyiben a támogatási időszakot követően egy éven belül nem igazolja, hogy benyújtotta az MTA doktori cím megszerzésére irányuló kérelmét, vagy a 2. kategória esetén nem igazolja, hogy megjelent vagy elfogadásra került a publikációja. A (2)–(3) bekezdés szerint engedélyezett hosszabbítás időtartamával a jelen bekezdésben meghatározott igazolási határidő meghosszabbodik.

Záró rendelkezések

8. § (1) Jelen szabályzat. október 28. napjától hatályos.

(2) Jelen Határozatot az MTA honlapján a Magyar Tudományos Akadémia elnökének határozatai menüpont alatt kell kihirdetni, valamint az MTAT intranetén a Dokumentumtár » Határozatok tára » Elnöki határozatok megnevezésű oldalon, továbbá az Akadémiai Értesítőben kell közzétenni.