Magyar

 

1/2022. (II. 3.) MTA elnöki határozat

az akadémiai könyv- és folyóirat-kiadásra, valamint internetes tudományos tartalmak megjelentetésére vonatkozó pályázatokról

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke (a továbbiakban: MTA) a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (továbbiakban MTA törvény) 14. §-ában, és a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályában biztosított jogkörében eljárva, az akadémiai könyv- és folyóirat-kiadási és internetes tartalom-megjelentetési pályázatokról a jelen szabályzatban foglaltak szerint rendelkezik.

Preambulum

Az MTA törvény 3. § (1) bekezdése szerint a Magyar Tudományos Akadémia közfeladatai körében támogatja a tudományok művelését, a tudományos kutatások végzését, és a tudományos könyv- és folyóiratok kiadását. Az MTA a könyv- és folyóirat-kiadási feladatok gondozására az MTA törvény 9. § (2) h) pontja alapján közgyűlési állandó bizottságként Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottságot (a továbbiakban: KFB) működtet, amely a támogatási döntését felterjeszti az MTA elnöke számára jóváhagyásra, az e célra rendelt költségvetési keret felhasználására.

A támogatásokat az Akadémia 2012 óta pályázati úton biztosítja: a könyvekre nyílt, a folyóiratokra meghívásos pályázati eljárás keretében, a tudományos osztályok javaslatai alapján a pályázási lehetőséget jelen határozattal kiterjeszti tudományos tartalmakat tartósan magas színvonalon közlő internetes felületekre is.

A pályázat célja

1. § A könyv- és folyóirat-kiadásra, valamint tudományos internetes tartalmak megjelenésére vonatkozó pályázat célja tudományos és tudománynépszerűsítő könyvek, tudományos folyóiratok, tudományos tartalmakat kiemelkedő színvonalon közlő internetes tartalmak megjelentetésének támogatása.

A határozat hatálya

2. § (1) Szervi hatály: a Magyar Tudományos Akadémiára (MTA), valamint az MTA Titkárságára (MTAT), az MTA Könyvtár és Információs Központra, mint a REAL repozitórium és a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) üzemeltetőjére, továbbá a pályázaton nyertes támogatott könyveket, folyóiratokat, internetes tartalmakat megjelentető/gondozó kiadókra: jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságokra, költségvetési szervekre, társadalmi szervezetekre, mint Támogatottakra terjed ki.

(2) Személyi hatály: a pályázatot benyújtó magánszemélyekre (tudományos könyvek és folyóiratok esetében az MTA köztestületének tagjaira, tudományos tartalmak és tudománynépszerűsítő művek esetében nem köztestületi tagokra is), pályázatok értékelésre felkért személyekre, valamint az MTA Titkárságával közszolgálati vagy munkajogviszonyban álló munkatársakra terjed ki .

(3) Tárgyi hatály: pályázatok benyújtására és bírálati folyamatára terjed ki.

A pályázat tárgya

3. § (1) Nyomtatott és elektronikus tudományos könyvek (kizárólag végleges kéziratok) támogathatók nyílt pályázat útján.

(2) Nyomtatott és elektronikus tudományos folyóiratok, és ezen folyóiratok tematikus különszámai támogathatók meghívásos pályázat útján (a jelen szabályzat szerint pályázatra meghívott folyóiratok).

(3) Tudományos ismereteket szolgáltató elektronikus tartalmak támogathatók meghívásos pályázat útján (a jelen szabályzat szerint pályázatra meghívott blogok, honlapok stb.).

A pályázatot benyújtók, és a támogatottak köre nyílt pályázat során

4. § (1) Nyílt pályázat esetén pályázat benyújtására jogosult pályázó lehet az a természetes személy, aki tudományos mű szerzője, és/vagy szerkesztője, aki az MTA köztestületének tagja: az MTA doktora, illetve az ezzel egyenértékű korábbi tudomány doktora cím birtokosa, vagy PhD, vagy tudomány kandidátusa tudományos fokozattal rendelkezik.

(2) Tudomány-népszerűsítő, vagy tudóséletpályát bemutató könyv és tudományos tartalom szolgáltató internetes megjelenés esetében az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően tudományos címmel vagy fokozattal nem rendelkező is nyújthat be pályázatot.

(3) Tudományos ismereteket megjelenítő internetes felületek alatt olyan internetes tartalmak (blogok, hírportálok, tematikus honlapok) értendők, amelyek tudományos ismereteket rendszeresen, magas színvonalon közölnek.

(4) PhD/DLA és habilitációs, továbbá MTA doktori értekezések megjelentetésére a szerzők a hivatalos bírálati folyamat lezárásáig, a fokozat/cím megítéléséig kiadási támogatást nem kaphatnak.

(5) Könyvkiadók/intézmények a pályázatot önnállóan nem nyújthatják be.

(6) A pályázónak az akadémiai Egységes Pályázati Keretrendszer (a továbbiakban EPK) használatához Akadémiai Adattár (a továbbiakban: AAT) regisztrációval is rendelkeznie kell, illetve az EPK használatakor létre kell hoznia azt.

(7) Támogatott: a pályázat benyújtásakor a pályázó szerző, szerkesztő által pályázatban megjelölt, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, költségvetési szerv, civil szervezet, mely kiadóként, honlap működtetőjeként vállalja a pályázó eredményes pályázata esetén a könyv/folyóirat/internetes tartalom megjelentetését. A támogatott számára az MTA támogatói okiratot állít ki.

(8) A pályázó a pályázat benyújtásakor a pályázati kiírás szerint elvárt pályázati dokumentációt nyújtja be.

A meghívásos folyóirat- és tudományos internetes tartalmak megjelentetésére vonatkozó pályázatok

5. § (1) A tudományos osztályok minden naptári év június 30-ig áttekintik és meghatározzák azon tudományos folyóiratok és internetes tartalmak listáját, amelyek meghívottként részt vehetnek a tárgyévi és az azt követő két év pályázati eljárásában. A meghívásra javasolt internetes tartalmak és folyóiratok kiválasztásának szempontjait és rendjét a KFB pályázati ügyrendje tartalmazza. A tudományos osztályok a meghívásra javasolt folyóiratok és internetes tartalamak listáját megküldik a KFB elnökének. A pályázat benyújtására jogosult folyóiratok és internetes tartalmak listáját a pályázati felhívás mellékletében is közzé kell tenni, a meghívásról az érintett folyóiratok és internetes tartalmak szerkesztőségeit az MTA Titkársága Köztestületi Igazgatósága (továbbiakban: KTI) írásban is értesíti.

(2) A meghívás ténye nem jelenti a támogatás automatikus elnyerését. A pályázatot a meghívott folyóiratok, internetes tartalmak főszerkesztőjének be kell nyújtania a jelen szabályzat 6. §-ában szabályzottak szerint a felhívásban meghatározott határidőig.

A pályázat közzététele, előírások és feltételek

6. § (1) A pályázati felhívást az Akadémia elnöke az MTA hivatalos honlapján (www.mta.hu) teszi közzé.

(2) A tudományos könyv- és folyóirat-támogatási és internetes tartalom-megjelenítési pályázatok benyújtására évente egyszer van lehetőség. A pályázat pontos időtartamát az aktuális pályázati felhívás határozza meg

(3) A pályázattal benyújtandó dokumentáció elsősorban az alábbiakra terjed ki:

– pályázati adatlap;

– a mű szinopszisa (könyvek esetében);

– rövid, szöveges összefoglalás a folyóirat vagy az internetes portál szaktudományi jelentőségéről (folyóiratok és internetes tartalmak esetében);

– Open Access folyóiratok esetében nyilatkozat a mű szabad hozzáférésű megjelentetéséről, annak kiadói vagy kutatóhelyi változatáról;

– a pályázó nyilatkozata személyes adatai kezeléséről – szükség estén meghatalmazás amennyiben nem a pályázó a benyújtó;

– a kiadó megjelölt adatai és jogszabály által meghatározott pénzügyi nyilatkozatok, igazolások, hozzájárulások (könyvek és folyóiratok esetében);

– a honlap működtetőjének a megjelölt adatai és jogszabály által meghatározott pénzügyi nyilatkozatok, igazolások, hozzájárulások (internetes tartalmak esetében);

– a kiadvány megjelentetőjének/honlap működtetőjének előzetes árkalkulációja (árajánlat);

– a kiadvány gondozását elvállaló kiadó befogadó nyilatkozata;

– minősített, a témában illetékes, kutatótól származó ajánlás (könyvek esetében);

– a kiadvány megjelentetéséhez esetlegesen szükséges közlési és egyéb engedélyek (pl. örökösök engedélye);

– a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése;

– amennyiben van, a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegének megadása.

A pályázati dokumentációval kapcsolatos további részletes előírásokat a mindenkori pályázati felhívás tartalmazza.

A pályázatok értékelése

7. § (1) Mind a tudományos könyvek, mind a tudományos folyóiratok, internetes tartalmak esetében a pályázat befogadásáról, formai ellenőrzéséről, hiánypótlásról, elutasításról és a jogorvoslatról a pályázati felhívás rendelkezik, az államháztartásról szóló törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó kormányrendelet alapján.

(2) A benyújtott pályázati dokumentációt a KTI kijelölt munkatársai formai szempontból ellenőrzik és a befogadott pályázatokat a KTI vezetője a befogadásról szóló értesítés pályázóhoz történő elküldésével egyidejűleg eljuttatja a tudományterületileg illetékes tudományos osztály elnökéhez szakmai véleményezésre, rangsorolásra.

(3) A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek az MTA köztestületének tagjai.

(4) A folyóiratok értékelésénél azok tudományos színvonalát, a megjelent cikkek hivatkozásait, hazai és nemzetközi besorolását kell figyelembe venni. Előnyt élveznek az MTA által alapított tudományos folyóiratok

(5) A tudományos osztálynak a megkeresés átvételétől számított 8 hét áll rendelkezésére a jelen pont szerinti véleményformálásra.

(6) A tudományos osztályok a támogatásra érdemes művek sorrendiségét az osztályügyrendekben kialakított szavazási metódus szerint állapítják meg, mely sorrendet a KTI útján eljuttatnak a KFB elnökéhez.

(7) A tudományos osztályok összesített éves kiadványterv javaslatát a KFB lehetőség szerint a tárgyév január 31-ig megtartott ülésén tekinti át, vitatja meg és döntésével fogadja el. A KFB a „támogatásra javasolt” művek listáját terjeszti fel jóváhagyásra az MTA elnökének.

(8) A pályázatok elbírálásával kapcsolatos adminisztratív teendőket a KTI látja el.

(9) A bírálati szempontokat a pályázati felhívás rögzíti. A pályázati eredmény közzétételének határideje és módja a pályázati felhívásban kerül rögzítésre. A pályázatok értékelésének rendjét a KFB Pályázati Ügyrendje, valamint az aktuális pályázati felhívás tartalmazza.

A pályázaton elnyert támogatás felhasználása

8. § (1) A pályázathoz nem szükséges saját forrás.

(2) A pályázat terhére elszámolható költségek részletezését a mindenkori pályázati felhívás és a támogatói okirat tartalmazza.

Záró rendelkezések

9. § (1) Jelen szabályzat 2022. február 3-án lép hatályba.

(2) Jelen Határozatot az MTA honlapján kell kihirdetni, valamint az MTA Titkársága intranetén a Dokumentumtár » Határozatok tára » Elnöki határozatok megnevezésű oldalon, továbbá az Akadémiai Értesítőben kell közzétenni.