Magyar

 

5/2022. (III. 9.) MTA elnöki határozat

a kétoldalú akadémiai egyezmények alapján egyszeri be- és kiutazásokhoz nyújtott mobilitási támogatásról és annak igénybejelentéséről

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában, és a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályában biztosított jogkörében eljárva, a kétoldalú akadémiai egyezmények (továbbiakban: egyezmény) alapján egyszeri utazásokhoz nyújtott mobilitási igénybejelentés jellemzőit, az értékelő eljárást a jelen szabályzatban foglaltak szerint határozza meg.

Preambulum

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) a nemzetközi elismertsége és nemzetközi tudományos kapcsolatainak fejlesztése érdekében az MTA kétoldalú együttműködési megállapodásai keretében mobilitási pénzügyi támogatást nyújt egyedi, a tudományos együttműködést elősegítő utazásokhoz.

A szabályzat hatálya

1. § (1) Szervi hatálya: a Magyar Tudományos Akadémiára (MTA vagy Akadémia), valamint az MTA Titkárságára (MTAT) terjed ki.

(2) Személyi hatály: az igénybejelentést benyújtó kutatóra, valamint az MTA Titkárságával közszolgálati vagy munkajogviszonyban álló munkatársakra, külföldi partnerintézmény adminisztratív munkatársára terjed ki.

(3) Tárgyi hatály: Az igénybejelentési felhívás kiírásra, az úti beszámolók értékelésére, minősítésére, és ezek folyamatára terjed ki.

Az igényjogosultak köre

2. § (1) Az igénybejelentési felhívásra egyedi támogatási igényt (igénybejelentés) nyújthat be támogatást kérőként, aki a beadás napján megfelel az alábbi feltételeknek:

Kiutazások esetében

a) az MTA köztestületi tagja, és

b) rendelkezik az MTA tudományos osztályának ajánlásával, és az ezt igazoló igénybejelentő űrlap osztályelnök által történő aláírásával, továbbá

c) már létező szakmai kapcsolattal rendelkezik, és a partnerintézmény (fogadó partnere) részéről ezt meghívólevéllel igazolja.

Beutazások esetében

d) az MTA-val kétoldalú egyezményes kapcsolatban álló külföldi partnerintézmény által jelölt kutató, adminisztratív munkatárs.

(2) Nem részesülhet támogatásban a jelentkező, ha

a) a benyújtott kérelmében a döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, illetve ilyen tartalmú nyilatkozatot tett;

b) korábban megítélt akadémiai támogatás felhasználása a jelentkezőnek felróható okból nem megfelelően történt;

c) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) megsértése miatt igénybejelentését jogerősen kizárták;

d) korábban megítélt akadémiai támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztató visszautasította vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van vele szemben;

e) a jelentkezés feltételeként meghatározott nyilatkozatot nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;

(3) Nem részesülhet támogatásban az igénybejelentés, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;

Az igénybejelentési felhívás kiutazáshoz kapcsolódó mobilitási támogatásra

3. § (1) A kiutazási támogatásra vonatkozó igénybejelentési felhívást (továbbiakban: felhívás) az MTA a hivatalos honlapján teszi közzé.

(2) A támogatásban részesíthetők száma nem korlátozott, a felhívásra való jelentkezés folyamatos, a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig, utána további igénybejelentés nem fogadható be és nem támogatható. A támogatás mértékét a rendelkezésre álló forrás figyelembevételével az MTA elnöke az igénybejelentési felhívásban határozza meg. A támogatás folyósításának feltétele, hogy az adott év központi költségvetésében a támogatás céljára megállapított keret a szükséges mértékben rendelkezésre álljon. A támogatás vissza nem térítendő. A mobilitási igény benyújtása saját forrás meglétét nem követeli meg.

(3) Egy igényjogosult maximum két mobilitási támogatási igényt nyújthat be az adott felhívás időtartamának keretében.

(4) A támogatás a felhívásban meghatározott dologi jellegű költségekre használható fel.

Az igénybejelentés benyújtása

4. § A kiutazási támogatásra vonatkozó igénybejelentést az Akadémia erre a célra kialakított elektronikus rendszerén keresztül az igénybejelentő űrlap kitöltésével és a kapcsolódó dokumentumok feltöltésével, valamint a felhívásban megadott dokumentumok kitöltött és aláírt változatának az MTA Titkársága Elnöki és Alelnöki Titkárság Nemzetközi Kapcsolatok Osztályára (a továbbiakban: Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya/ NKO) való beküldésével kell benyújtani a felhívásban megadott módon és határidőig.

Külföldi kutatók fogadása esetében a beutazási támogatásra vonatkozó kérelmet az MTA nemzetközi partnerszervezeteinek a bejelentése alapozza meg. További igénybejelentés ilyen esetekben nem indokolt. A fogadáshoz kapcsolódó támogatás formáját a kétoldalú egyezmények szabályozzák.

Az igénybejelentés elbírálása, döntés a támogatásról

5. § (1) Az igénybejelentés befogadásáról, formai ellenőrzéséről, hiánypótlásról, elutasításról és jogorvoslatról részletesen a felhívás rendelkezik, az államháztartásról szóló törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó kormányrendelet alapján.

(2) A mobilitási igénybejelentések elbírálásával kapcsolatos adminisztratív teendőket a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya látja el. A Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya az igénybejelentés beérkezését követő 7. napig tájékoztatja a pályázót – az általa megadott e-mail címen – arról, hogy pályázatának befogadásával annak érdemi elbírálási folyamata megkezdődött, vagy a pályázat érdemi vizsgálat nélküli elutasításra került.

(3) A benyújtott pályázati dokumentációt a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya kijelölt munkatársai formai szempontból ellenőrzik. Az igénybejelentés formailag csak akkor érvényes, ha valamennyi szükséges dokumentum aláírva, az előírt tartalommal beérkezett, ha a jelentkező személye megfelel a felhívás feltételeinek, továbbá, ha a jelentkező a felhívásban meghatározott, igényjogosultak körébe tartozik és személyével szemben nem áll fenn kizáró ok. Amennyiben az igénybejelentés hibás vagy hiányos, a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya hiánypótlásra szólítja fel a jelentkezőt az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amelyre a hiánypótlási felhíváskézhezvételét követő 5 munkanap áll a jelentkező rendelkezésére.

(4) Ha a jelentkező a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, vagy ha a jelentkező személye nem felel meg a felhívás feltételeinek, az igénybejelentés érvénytelenség okán elutasításra kerül. Az elutasítás okát a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának meg kell jelölnie. Érvénytelennek minősülnek és nem kerülnek elbírálásra a felhívásban megjelölt határidő után benyújtott, illetve a formai követelményeknek meg nem felelő jelentkezések.

(5) A Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya a 2. § szerinti támogathatóság feltételeinek maradéktalan teljesüléséről tájékoztatja az igénybejelentésben megjelölt partnerintézményt. A partnerintézmény fogadási vagy kiküldési készségét megerősítő, vagy azt elutasító / visszavonó válaszlevelének a beérkezését követő 15 napon belül a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának vezetője dönt az igénybejelentés elfogadásáról, majd erről az NKO kijelölt munkatársa írásban tájékoztatja a jelentkezőt.

(6) Az igénybejelentés formai érvénytelensége esetén a jelentkező az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint az eljárással, a döntéshozatalának módjával, illetve a támogatás folyósítására vonatkozó eljárással kapcsolatosan a kiértesítéstől számított 5 munkanapon belül írásban nyújthat be kifogást a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya részére. A kifogásban meg kell jelölni azokat az indokokat – a jogszabályban vagy felhívásban foglalt konkrét rendelkezést –, amelyekre tekintettel a jelentkező az eljárás kifogásolt elemének felülvizsgálatát kéri. Indokolás, illetve pontos hivatkozás hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A kifogás elbírálása az MTA főtitkára jogosult; az elbírálás során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor. A kifogás a beérkezéstől számított 15 munkanapon belül kerül elbírálásra.

A támogatás felhasználása, a kiutazási támogatásban részesült kutatók beszámolásának általános rendje

6. § (1) A támogathatónak ítélt igénybejelentésről szóló döntést követően az Akadémia az MTA Titkársága Gazdasági Igazgatóságán (továbbiakban: Gazdasági Igazgatóság) keresztül biztosítja a költségek fedezetét, a hozzá írásban benyújtott igényeknek megfelelően, az igénybejelentésre megállapított összeg erejéig.

(2) A költség felmerülését megelőzően jelzett és az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya által jóváhagyott költséget az MTA Titkársága nevére és címére (1051 Budapest, Nádor utca 7.) kiállított számla ellenében az MTA Titkársága Gazdasági Igazgatósága banki átutalással:

a) az utazást megelőzően, közvetlenül a szolgáltató részére,

b) az utazást követően pedig – az igénybejelentést tett személy által megelőlegezett összeg esetén – az az igénybejelentést tett, támogatást elnyert személy részére fizeti meg.

(3) Az MTA Titkársága közbeszerzési kötelezettsége miatt repülőjegy megvásárlására kizárólag az MTA Titkársága által megbízott jegyirodán keresztül kerülhet sor.

(4) Az igénybejelentést tett, támogatást elnyert személy nem köteles az igénybejelentése szerinti teljes összeg kimerítésére.

(5) Az utazást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül, az igénybejelentést tett, támogatást elnyert személy:

a) az utazáshoz tartozó, általa megelőlegezett összegről szóló eredeti számlákat az MTA Titkársága Gazdasági Osztályán köteles leadni, mely szervezeti egység a kifizetést 30 napon belül teljesíti az írásban megadott bankszámlaszámra történő átutalással;

b) az úti beszámolót elküldi a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának.

Záró rendelkezések

7. § (1) Jelen szabályzat 2022. 03. 10-én lép hatályba.

(2) Jelen Határozatot az MTA honlapján a Pályázatok menü pont alatt kell kihirdetni, valamint az MTA Titkársága intranetén a Dokumentumtár » Határozatok tára » Elnöki határozatok megnevezésű oldalon, továbbá az Akadémiai Értesítőben kell közzétenni.