Magyar

 

7/2022. (IV. 12.) MTA elnöki határozat

a Középiskolai MTA Alumni Program működési rendjéről

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában (a továbbiakban MTA törvény), valamint a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályában biztosított jogkörömben eljárva az alábbiak szerint határozom meg a Középiskolai MTA Alumni Program (a továbbiakban: Program) működési rendjét.

Preambulum

Az MTA törvény 3. § (1) p) pontja szerint a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) közfeladata elősegíteni a fiatal kutatók tudományos életpályájának kialakítását, q) pontja szerint pedig közreműködni a kutatók és a társadalom közötti kapcsolat erősítésében. E feladatok szellemében hívta életre az MTA a Középiskolai MTA Alumni Programot.

A Program célja

1. § *  A Középiskolai MTA Alumni Program célja lehetőséget teremteni az MTA Köztestületének (továbbiakban: Köztestület) tagjai számára, hogy tudományos-ismeretterjesztő, a kutatói munkát és a tudományos módszert bemutató, a tényalapú, racionális gondolkodást népszerűsítő pro bono előadásokat tartsanak hazai és határon túli középiskolákban egy tudománybarát társadalom építése érdekében. A Program támogatja továbbá tematikus tartalom csomagok összeállítását, tanulmányi versenyek szervezését, valamint a programban résztvevő iskoláknál az aktív szervezési feladatot ellátó kapcsolattartók, illetve tanárok elismerését.

A határozat hatálya

2. § (1) A személyi hatály kiterjed:

– a Programban részt vevő előadókra (a Köztestület tagjaira), a szervezésben az iskolák részéről részt vevő személyekre, valamint az MTA Titkárságával (a továbbiakban: MTAT) közszolgálati vagy munkajogviszonyban álló munkatársakra;

– a Magyar Tudományos Akadémiára, valamint az MTA Titkárságára, továbbá jelen Program keretei között a hazai és határon túli magyar nyelvű oktatást (is) végző, a 3. § (2)–(3) bekezdés szerinti középiskolákra és civil szervezetekre;

– a tematikus tartalom csomagok összeállításában résztvevő, MTA által felkért szakértőkre, valamint a tanulmányi versenyek anyagának összeállítását és a versenyek lebonyolítását végző személyekre és szervezetekre.

(2) A tárgyi hatály kiterjed:

Az előadók és az iskolák együttműködésével szervezett előadás megszervezésére; az előadók, és az iskolák foglalkoztatottjainak a Programhoz kapcsolódó személyes adatai zárt, illetve nyílt adatbázisokban való kezelésére; az előadást magába foglaló rendezvények egységessége érdekében a szervező és az MTAT közötti szerződéses jogviszonyra; tematikus tartalom csomagok összeállítására, tanulmányi versenyek szervezésére, továbbá az ezekben közreműködő szakértők, illetve szervezetek és az MTAT közötti szerződéses jogviszonyra.

A Programban részt vevő előadók és iskolák köre

3. § (1) A Programban előadóként a Köztestület hazai és külföldi tagjai vehetnek részt.

(2) A Programban fogadó iskolaként részt vehet bármely hazai középiskola, továbbá magyar nyelven is oktató határon túli középiskola a következő országokból: Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Szlovénia és Horvátország.

(3) A programban szervezőként részt vehet a (2) bekezdés szerinti oktatási intézmény által, vagy támogatására alapított civil szervezet.

A Program tárgya

4. § (1) A Program keretében az MTA lehetővé teszi a Köztestület tagjainak, hogy hazai és határon túli középiskolákban pro bono előadások tartására jelentkezzenek. A Programba jelentkezett előadók nevének, kutatási területének, preferáltként megjelölt középfokú oktatási intézményeinek, jelenlegi munkahelyének, lakóhelye településének megnevezésével, az előadó hozzájárulásával az MTA az MTAT útján adatbázist készít és tesz bárki számára elérhetővé. Az előadók nem nyilvános adatait (e-mail címüket és telefonszámukat) az MTA az MTAT útján zárt adatbázisban kezeli, és kizárólag az iskola, a szervező és az előadó közti kapcsolatfelvételben, valamint a velük való közvetlen kommunikációban biztosítja ezek használatát, az előadó hozzájárulásával. Az adatkezeléshez való e pont szerinti hozzájárulás a programban való részvétel feltétele.

(2) Az MTA saját honlapján, valamint Youtube-csatornáján rendszeresen beszámol az iskolákban megvalósult, a program keretében megtartott előadásokról.

(3) *  Az MTAT szerződést köt a 3. § (2) szerinti iskolában tartandó előadást magába foglaló rendezvényt szervező iskolával vagy civil szervezettel, melyben a szervező vállalja, hogy az iskola tanulói, és az iskola, illetve a szervező által meghívottak számára – az e pont szerinti szerződés keretében – évente legfeljebb 8 alkalommal, alkalmanként legalább 40 perces előadást, illetve beszélgetést tartalmazó rendezvényt szervez és lebonyolít, majd előadásonként írásos beszámolót és/vagy videófelvételt készít az MTA és az MTAT számára, az MTAT pedig ezért az adott költségvetési év elején meghatározott keretösszeg erejéig díjat fizet. A díj az alábbiakra fordítható:

a) az egyes rendezvényekkel kapcsolatban felmerült szervezési feladatok ellenértékére,

b) a programban részt vevő tanárok Alumni-előadásokhoz kapcsolódó szakmai pedagógiai többletmunkájának elismerésére,

c) az előadások catering költségére,

d) az iskola közigazgatási területén kívül lakó előadók utazási és szállásköltségének megtérítése,

e) az Alumni-előadások megvalósításához és/vagy rögzítéséhez használt technikai eszközök beszerzésére vagy bérlésére.

Az előadók számára a díjból tiszteletdíj nem fizethető.

(4) *  Az MTAT elismerve a Programban részt vevő iskolák legaktívabb szervező munkatársainak (kapcsolattartók) szervezői, adminisztratív munkáját, az adott költségvetési év elején meghatározott keretösszeg erejéig, a (3) bekezdésben meghatározott összegen túlmenően, az iskola írásban benyújtott, indokolással ellátott javaslata és igénybejelentése alapján, iskolánként és naptári évenként évi 1 alkalommal nettó 100.000 Ft juttatásban részesíti az iskola igénybejelentésében megnevezett szervező személyt, aki az adott naptári évben legalább nyolc, írásos beszámolóval vagy videofelvétellel dokumentált Alumni-előadást szervezett. * 

(5) *  A Program keretében az MTA az MTAT és felkért szakértők révén tematikus tartalom csomagokat állít össze, és ezeket használatra felajánlja a Programban részt vevő iskolák számára, valamint elérhetővé teszi a Program honlapján.

(6) *  A Program keretében az MTA az MTAT, a felkért szakértők és szervezőként közreműködő szervezetek segítségével tanulmányi versenyeket szervez középiskolások számára. A verseny győztesei számára az MTA díjat ajánl fel, és a versenyről, valamint annak eredményeiről beszámol a Program honlapján.

Záró rendelkezések

5. § (1) Jelen határozat 2022. április 12-én lép hatályba.

(2) Jelen határozatot az MTA honlapján a Alumni menüpont alatt kell kihirdetni, valamint a Titkárság Intranetén, a Dokumentumtár » Határozatok tára » Elnöki határozatok megnevezésű oldalon, továbbá az Akadémiai Értesítőben közzé kell tenni.