Magyar

 

15/2022. (V. 27.) MTA elnöki határozat

a Magyar Tudományos Akadémián adományozható „Akadémiai Ifjúsági Díj” odaítéléséről és adományozásának rendjéről

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában, és a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályában biztosított jogkörében eljárva, az „Akadémiai Ifjúsági Díj” jellemzőit és odaítélésnek rendjét a jelen szabályzatban foglaltak szerint határozza meg.

Preambulum

A Magyar Tudományos Akadémia a tudományos élet területén dolgozó fiatal kutatók eredményeinek elismerésére

Akadémiai Ifjúsági Díj

(a továbbiakban: Díj) elismerést hozott létre. Az adományozás szabályairól a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának a Magyar Tudományos Akadémián adományozható Akadémiai Ifjúsági Díjról szóló 16/1972. (A.K. 18.) MTA–F. számú utasítása és a 7/1991. (A. É. 10.) MTA utasítás, később elnöki határozatok szabályozták. Az alapító – tekintettel a Díj alapításának időpontjára – szükségesnek tartotta a Díj odaítélésének sokéves tapasztalata, valamint az azóta bekövetkezett jogszabályváltozások okán az adományozás rendjét felülvizsgálni.

A Díj alapító által meghatározott célja, hogy a magyarországi tudományos kutatóhelyeken dolgozó fiatal kutatók szakmai munkáját elismerje, közülük a legérdemesebbeket erkölcsi-, és anyagi támogatásban részesítse.

A Határozat hatálya

1. § (1) Személyi hatály: a Magyar Tudományos Akadémiára (MTA vagy Akadémia), az MTA Titkárságára (MTAT), és a kutatót foglalkoztató kutatóhelyre, a pályázatot benyújtó kutatóra, a pályázatok értékeléséhez felkért személyekre, valamint az MTA Titkárságával közszolgálati vagy munkajogviszonyban álló munkatársakra terjed ki.

(2) Tárgyi hatály: a pályaművek benyújtására és bírálati folyamatára terjed ki.

Az adományozás elvei

2. § (1) A Díj elnyerésére pályázatot nyújthat be minden olyan kutató, aki a pályázat odaítélésének évében december 31-ig a 35. életévét nem töltötte be.

(2) Kiskorú gyermeket nevelő kutató esetén a pályázati korhatár gyermekenként két-két évvel megemelkedik, ha a pályázat benyújtását megelőzően a kutató a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti gyermekgondozási támogatásban részesült vagy gyermek gondozása céljából a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti egészségbiztosítási pénzbeli ellátásban részesült. A pályázatban a pályázónak a jelen pályázat 2. sz. mellékletének (Pályázói nyilatkozat kiskorú gyermeket nevelő kutatók korkedvezményének igazolásához) kitöltésével igazolnia kell a korkedvezményre jogosító körülményét.

(3) A Díj egy kutatónak csak egyszer ítélhető oda.

(4) *  A Díj elnyeréséhez a szakmai életút bemutatása mellett az egyéni munkával elért eredmény(ek) részletes (9 000 – 15 000 karakter szóköz nélkül) bemutatása is szükséges. (Szabadalom, találmány leírása, könyv, szaktanulmány szinopszisa, kiemelve a tudományos hozzájárulást: módszertani újítást, új ismeretek, összefüggések föltárását stb., valamint ezek hazai, nemzetközi fogadtatását.)

(5) Évente legfeljebb 25 Díj ítélhető oda.

A pályázati lehetőség közzététele, a pályamű benyújtása

3. § (1) A pályázatot az Akadémia főtitkára írja ki.

(2) A pályázati lehetőségről az MTAT Köztestületi Igazgatósága (MTAT KTI) tárgyév május 31-ig pályázati felhívást tesz közzé az MTA honlapján.

(3) A pályázat nyílt jellegű. A Magyarországon költségvetési vagy alapítványi támogatásból működő kutatóközpontok, kutatóintézetek, egyetemek; alapító okiratuk szerint tudományos kutatási tevékenységet is végző más intézmények; (a továbbiakban együttesen: kutatóhely) teljes vagy részmunkaidőben tudományos kutatói tevékenységet végző – MTA köztestületi tagsággal rendelkező – foglalkoztatottjai, ösztöndíjasai (kutatók) jelentkezhetnek a pályázatra a kutatóhely vezetőjének ajánlásával.

(4) A pályázatokat az MTA internetalapú pályázati felületére kell benyújtani a pályázati kiírásban meghatározottak szerint, a pályázat kapcsán tudományterületileg illetékes akadémiai tudományos osztály megjelölésével.

(5) Az MTAT KTI a pályázat beérkezését követő 7. napig tájékoztatja a pályázót – az általa megadott e-mail címen – arról, hogy pályázatának befogadásával annak érdemi elbírálási folyamata megkezdődött.

(6) Érdemi vizsgált nélkül elutasításra kerül a pályázat, ha

a) a pályázó személye nem felel meg a kiírás életkori feltételének, vagy

b) a pályázó nem tartozik a kiírásban meghatározott lehetséges igénylői körbe, vagy

c) a kiírásban előírt dokumentumok határidő után érkeznek be, vagy

d) a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott.

(7) Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás okát. Az elutasítással szemben jogorvoslatnak nincs helye.

(8) Ha a pályázó a pályázatot hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, az MTAT KTI hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. Hiánypótlásra az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat érvénytelennek minősül, nem kerül elbírálásra, és erről a pályázót a MTAT KTI értesíti.

A javaslatok elbírálása

4. § (1) A befogadott pályázat pályaművét a MTAT KTI a befogadásról szóló értesítés pályázóhoz történő elküldésével egyidejűleg eljuttatja a tudományterületileg illetékes tudományos osztály elnökéhez.

(2) Ezt követően a tudományos osztály eseti, minimum 3 fős bírálóbizottságot (a továbbiakban: bírálóbizottság) hoz létre az adott pályázati ciklus idejére. A bírálóbizottság tagjait és elnökét a tudományos osztály döntése alapján az osztály elnöke kéri fel. A bírálóbizottság tagja lehet az osztály tagja, vagy külső szakértő.

(3) *  A bírálók személye, illetve a bírálatok nem nyilvánosak.

(4) *  A beérkezett pályaműveket a bírálók értékelik az 1. sz. melléklet szerinti értékelő lap kitöltésével. Ezt követően a bírálóbizottság dönt a kapott pályaművek rangsorolásáról, majd a rangsor szerinti, legfeljebb három kiváló pályaművet a bírálóbizottság elnöke írásbeli indokolással ellátva az osztályelnök tájékoztatása mellett, elküldi az MTAT KTI számára a TÉB elnökének továbbítása céljából. A tudományos osztály által felkért bírálóbizottságnak a megkeresés átvételétől számított 8 hét áll rendelkezésére a jelen pont szerinti véleményformálásra.

(5) *  A bírálóbizottságok a pályázatok rangsorolásánál azok minőségén túl figyelembe vehetik a tudományágon belül kiosztandó díjak tudomány-képviseleti szempontjait is, továbbá a pályázók által megpályázott – de még el nem bírált –, valamint elnyert szakmai díjakat, elismeréseket.

(6) *  Az MTAT KTI a pályaművet, az értékelőlap(ok)at, a pályázó által kitöltendő űrlapot (2. számú melléklet), tudománymetriai mutatóit, publikációs listát, indokolást és rangsort haladéktalanul eljuttatja a Tudományértékelési Elnöki Bizottsághoz (TÉB). A TÉB kialakítja a díjazásra vonatkozó javaslatát, amely alapján az Akadémia elnöke dönt a díjazottak személyéről. A TÉB tudományos osztályonként legalább egy díjazott támogatását javasolja.

(7) *  A pályaművek elbírálása során az összeférhetetlenség elkerüléséről a Magyar Tudományos Akadémia elnökének a pályázati bírálat, döntés, valamint díjadományozás összeférhetetlenségi szabályairól szóló elnöki határozatának, illetve a Tudományértékelési Elnöki Bizottságról szóló elnöki határozatának rendelkezései az irányadók.

A díjak átadása

5. § (1) A Díj oklevéllel és pénzjutalommal jár. Az oklevél elkészítésének költségei, és a pénzjutalom összege az MTA köztestületi számláját terhelik.

(2) A díjazásra évente fordítható keretösszeg nagyságát és az elnyerhető díj személyenként adható összegének nagyságát, a rendelkezésre álló forrás figyelembevételével, az MTA elnöke évente, a pályázati felhívás kiírását megelőzően határozza meg.

(3) A díjátadó ünnepséget az MTA Titkársága Humánpolitikai Főosztálya (MTAT HFO) készíti elő és szervezi.

(4) A Díjat az Akadémia főtitkára ünnepélyes keretek között, az elbírálást követő év februárjában adja át. A pályázat eredményéről a pályázókat az MTAT HFO névre szólóan értesíti. A díjazottak névsorát és a nyertes pályaművek címét az Akadémiai Értesítőben és az Akadémia honlapján kell közzétenni.

Záró rendelkezések

6. § (1) Jelen határozat 2022. május 30-án lép hatályba azzal, hogy a hatálybalépéssel egyidejűleg a Magyar Tudományos Akadémián adományozható „Akadémiai Ifjúsági Díj” odaítéléséről szóló 18/2021. (V. 31.) sz. elnöki határozat hatályát veszti.

(2) Jelen Határozatot az MTA honlapján kell kihirdetni, valamint az MTA Titkársága intranetén a Dokumentumtár » Határozatok tára » Elnöki határozatok megnevezésű oldalon, továbbá az Akadémiai Értesítőben kell közzétenni

1. sz. melléklet 15/2022. (V. 27.) MTA elnöki határozathoz * 

Értékelő lap
az Akadémiai Ifjúsági Díj odaítéléséhez

2. sz. melléklet 15/2022. (V. 27.) MTA elnöki határozathoz

Pályázó által kitöltendő űrlap