Magyar

 

16/2022. (V. 27.) MTA elnöki határozat

a Tudományértékelési Elnöki Bizottságról

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában, és a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályában biztosított jogkörében eljárva, a Tudományértékelési Elnöki Bizottság, mint a pályázatokat és támogatott kutatásokat értékelő szakmai testület felépítését, feladatait, a pályázatokat és a támogatott kutatásokat értékelő eljárást jelen szabályzatban foglaltak szerint határozza meg.

Preambulum

Az Akadémia elnöke létrehozta a Tudományértékelési Elnöki Bizottságot (a továbbiakban: TÉB), amely közreműködik a jelen határozatban megnevezett pályázatok és díj értékelésében, a bírálat módszertanának kidolgozásában és a pályázati feltételek felülvizsgálatában – ezzel támogatva az Akadémia MTA törvény 3. § (1) j) pontjában előírt közfeladat teljesítését, valamint további feladatokat is ellát.

A TÉB szervezete és adminisztrációja

1. § (1) *  A TÉB 16 főből álló elnöki bizottság, melynek elnöke az Akadémia főtitkára. A Bizottságba minden tudományos osztály a tagjai közül 1–1 tagot, a Fiatal Kutatók Akadémiája a tagjai közül, a 3 tudományterületről 1–1 tagot delegál, valamint tagja az Akadémia főtitkárhelyettese. Az Akadémia elnöke 3 évre kéri fel a delegált tagokat, az akadémiai választási ciklushoz igazodóan. A bizottság tagjai egy alkalommal újra felkérhetők. Ha a bizottság tagjának első ciklusa „tört”, azaz nem teljes 3 éves ciklus, a tag akkor is csak egyszer kérhető fel újra. Ha a bizottsági tagság bármely ok miatt megszűnik a ciklus lejárta előtt, a jelen pont szerinti delegálás és elnöki felkérés útján tölthető be ismét a tisztség. Ha bizottsági tagságból eredő jogok és kötelezettségek nem gyakorolhatók összeférhetetlenség miatt, akkor a (6) bekezdés szerinti helyettesítésre kér fel az elnök egy osztály által delegált személyt.

(2) A TÉB tagjaiból albizottságo(ka)t alakíthat. Az albizottságok elnöki tisztségének betöltéséről a TÉB ügyrendje rendelkezik.

(3) A TÉB az egyes pályázatokra vonatkozó elnöki határozatok szerint döntésre terjeszti elő

– a tudományos osztályok közreműködésével elkészített és rangsorolt pályázati bírálatokat,

vagy

– a kialakított albizottságai útján elkészített és rangsorolt pályázati bírálatokat.

A TÉB a tudományos osztályok vagy a kialakított albizottsága(i) közreműködésével elkészített bírálói rangsortól nem térhet el az összefésülő rangsorolás során. Az Akadémiai Ifjúsági Díj bírálati folyamata eredményeként tudományos osztályonként lehetőség szerint legalább 1 díj kiadását javasolja az Akadémia elnökének.

(4) Pályázati bírálatra a TÉB vagy annak albizottsága indokolt esetben külső szakértőket is felkérhet.

(5) A pályázatok elbírálása során az összeférhetetlenség elkerüléséről a Magyar Tudományos Akadémia elnökének a pályázati bírálat, döntés, valamint díjadományozás összeférhetetlenségi szabályairól szóló elnöki határozatának rendelkezései az irányadók a (6) bekezdésben foglalt speciális rendelkezéssel együtt.

(6) Abban az esetben, ha összeférhetetlenség áll fenn, a bíráló, döntés előkészítő albizottsági tag és valamely bírálandó pályázó között, a rangsoroló TÉB adott ülésére az érintett tudományos osztály szavazati joggal rendelkező helyettest delegálhat tagjai közül.

(7) Az MTA elnöke vagy főtitkára által kiírt, a 2. §-ban felsorolt pályázatok adminisztrációját az MTA Titkárságának szervezeti egységei végzik az egyes pályázatokról rendelkező elnöki határozatok szerinti feladatmegosztásban.

(8) A TÉB titkársági feladatait az MTA Titkárság Főtitkári és Főtitkárhelyettesi Titkársága látja el a TÉB ügyrendje szerint.

(9) A TÉB megalakulását követő 3 hónapon belül megalkotja, és az Akadémia elnöke elé terjeszti jóváhagyásra az ügyrendjét.

(10) A TÉB szükség szerint módosíthatja ügyrendjét, amelyet az Akadémia elnöke hagy jóvá.

A TÉB pályázati kapcsolatai

2. § (1) A TÉB közreműködik az alábbiakban felsorolt, MTA által közzétett pályázati felhívások során a támogatás és díj odaítélésében:

a) Tudományos Társaságok Támogatása,

b) Kétoldalú Nemzetközi Kutatási Projektek Mobilitási Támogatása,

c) Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Tudományos Pályázat,

d) Nemzetközi Konferencia Pályázat,

e) Akadémiai Ifjúsági Díj.

A TÉB feladatai

3. § (1) A TÉB feladatai a bírálati körébe tartozó 2. § (1) bekezdés a) és e) pontok szerinti támogatás és díj odaítélése során:

a) előzetesen véleményezi a tudományos társaságok támogatásáról és az Akadémiai Ifjúsági Díjról rendelkező, az MTA Titkársága által előkészített elnöki határozatok és pályázati felhívások tervezetét;

b) meghatározza az értékelés és rangsorolás módszertanát;

c) albizottságai révén megtárgyalja és összegzi a bírálók véleményét;

d) a c) pont szerinti rangsorjavaslatokkal történő egyetértése esetén, a TÉB elnökön keresztül javaslatot tesz az MTA elnöke számára a pályázatok nyerteseinek személyére;

e) figyelemmel kíséri a pályázati eljárást.

(2) A TÉB feladatai a 2. § (1) bekezdés b), c) és d) pontok szerinti nemzetközi pályázatokkal kapcsolatosan:

a) a nemzetközi pályázatokat a TÉB albizottsága értékeli;

b) az albizottság által összeállított rangsort a TÉB egyetértésével a TÉB elnöke továbbítja az MTA elnökének;

c) a TÉB beszámolót kérhet az albizottság(ok) nemzetközi pályázatok kiírására, értékelésére vonatkozó tapasztalatairól, és ezek megvitatását követően javaslatot tehet az MTA elnöke számára.

(3) A TÉB további feladatai:

a) a közgyűlési előterjesztést megelőzően véleményezi az MTA Országgyűlési beszámolójának koncepcióját;

b) véleményezi az MTA Kormánytájékoztatóját, illetve Országgyűlési beszámolóját;

c) véleményezi a tudományos osztályoktól érkezett javaslatok alapján az MTA által támogatandó tudományos társaságok körét és javaslatot tesz a támogatás mértékére;

d) tudománypolitikai és tudományértékelési tartalmú véleményt, állásfoglalást ad ki az MTA elnökének felkérésére, a tudományos osztályoktól érkező megkeresésre.

Záró rendelkezések

4. § (1) Jelen szabályzat 2022. május 30-án lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti 21/2021. (VI.10.) számú elnöki határozat.

(2) Jelen Határozatot az MTA honlapján a Pályázatok menü pont alatt kell kihirdetni, valamint az MTA Titkársága intranetén a Dokumentumtár » Határozatok tára » Elnöki határozatok megnevezésű oldalon, továbbá az Akadémiai Értesítőben kell közzétenni.