Magyar

 

23/2022. (VII. 14.) MTA elnöki határozat

a Fulbright – MTA Mobilitási Ösztöndíj Pályázatról

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában, és a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályában kapott felhatalmazás alapján, a Fulbright – MTA Mobilitási Ösztöndíj Pályázat rendjét a jelen szabályzatban foglaltak szerint határozom meg.

Preambulum

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság létrehozásáról szóló, 2/2008.(I.8.) Korm. rendelettel összhangban, Magyar Tudományos Akadémia (továbbiakban: Akadémia) és a Magyar-Amerikai Fulbright Oktatási Csereprogram Bizottság (továbbiakban: Fulbright Bizottság) között 2016. március 23-án létrejött tudományos együttműködési megállapodás alapján, az Magyar Tudományos Akadémia által kiválónak elismert Kutatóhelyek (MTA Kiváló Kutatóhelyek) nemzetközi elismertsége, a magyar-amerikai tudományos kapcsolatok fejlesztése érdekében ösztöndíj pályázatot alapított.

A pályázat célja

1. § A pályázat az MTA Kiváló Kutatóhely minősítés használatára jogosult kutatóhelyek alkalmazásában álló, érvényes Fulbright ösztöndíjat nyert fiatal magyar kutatók számára kiegészítő támogatást nyújt annak érdekében, hogy az Amerikai Egyesült Államokban folytassanak kutatási tevékenységet, valamint ösztönözni kívánja az egyesült államokbeli kutatókat, hogy az MTA Kiváló Kutatóhely minősítés használatára jogosult kutatóhelyeken végezzenek kutatómunkát.

A szabályzat hatálya

2. § (1) Személyi hatály:

A pályázatot benyújtó személyekre, a pályázatok értékelésre felkért személyekre, valamint az MTA Titkárságával közszolgálati vagy munkajogviszonyban álló munkatársakra és az MTA Kiváló Kutatóhely minősítés használatára jogosult kutatóhelyekre, és az MTA Titkárságára (MTAT) terjed ki.

(2) Tárgyi hatály:

A pályázatok benyújtására, és a bírálati folyamtára terjed ki.

Pályázásra jogosultak köre

3. § (1) A Pályázat meghívásos, annak benyújtására a Fulbright Bizottság értékelése alapján – a Fulbright Ösztöndíjra jelöltek közül – a Fulbright Bizottság által kiválasztott kutatók jogosultak a (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén.

(2) Pályázatot nyújthatnak be támogatást kérőként (továbbiakban: támogatást kérő/kedvezményezett), aki a pályázat beadási határidejének napján megfelel az alábbi feltételeknek:

– magyar állampolgár, aki az MTA Kiváló Kutatóhely minősítés használatára jogosult kutatóhely alkalmazásában áll;

– USA állampolgára, aki az MTA Kiváló Kutatóhely minősítés használatára jogosult kutatóhelyen kutatást folytat.

A pályázat

4. § (1) A pályázati felhívást az MTA elnöke az MTA a hivatalos honlapján (www.mta.hu) teszi közzé, az MTAT Elnöki és Alelnöki Titkárság Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya (továbbiakban: Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya) koordinálásával.

(2) A támogatásban részesíthetők maximális számát, a támogatás mértékét és időtartamát a rendelkezésre álló forrás figyelembevételével az MTA elnöke az aktuális pályázati felhívásban határozza meg. A támogatás folyósításának feltétele, hogy az adott év központi költségvetésében a pályázat céljára megállapított keret a szükséges mértékben rendelkezésére álljon. A támogatás vissza nem térítendő. A pályázat saját forrás meglétét nem követeli meg.

(3) A pályázattal benyújtandó dokumentáció köre elsősorban az alábbiakra terjed ki:

– A Fulbright ösztöndíj elnyerését igazoló dokumentum (aláírt és szkennelt változata az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő),

– a pályázó nyilatkozata, amely tartalmazza a pályázó személyes adatait és annak tényét, hogy a Fulbright ösztöndíjat elnyerte, illetve a személyes adatai kezelésének tudomásulvételéről szóló nyilatkozatát

(4) A támogatás szabadon felhasználható a pályázó utazásának és egyesült államokbeli vagy magyarországi tartózkodásának költségeire.

(5) A pályázati anyaggal kapcsolatos további részletes előírásokat a mindenkori pályázati felhívás tartalmazza.

A pályázat benyújtása

5. § (1) A pályázatot, a támogatást kérő természetes személy nyújthatja be.

A pályázónak az akadémiai Egységes Pályázati Keretrendszer (a továbbiakban EPK) használatához Akadémiai Adattár (a továbbiakban: AAT) regisztrációval is rendelkeznie kell, illetve az EPK használatakor létre kell hoznia azt.

(2) A pályázatot az Akadémia erre a célra kialakított elektronikus pályázati rendszerén keresztül a pályázati űrlapok kitöltésével és a pályázati dokumentumok feltöltésével, valamint a pályázati felhívásban megadott dokumentumok kitöltött és aláírt változatának a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya számára történő beküldésével kell benyújtani, a pályázati felhívásban megadott módon és határidőig.

A pályázat elbírálása

6. § A pályázat befogadásáról, formai ellenőrzéséről, hiánypótlásról, elutasításról és jogorvoslatról a pályázati felhívás rendelkezik, az államháztartásról szóló törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó kormányrendelet rendelkezéseivel összhangban.

(1) A Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya a pályázat beérkezését követő 7 napon belül tájékoztatja a pályázót – az általa megadott e-mail címen – arról, hogy pályázatának befogadásával annak érdemi elbírálási folyamata megkezdődött.

(2) Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a pályázat, ha

– a pályázó személye nem felel meg a kiírási feltételének, a pályázó nem tartozik a kiírásban meghatározott lehetséges igénylői körbe, vagy

– a pályázati felhívásban megjelölt határidő után nyújtotta be a pályázatot vagy

– a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott.

(3) Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás okát. Az elutasítással szemben érdemi jogorvoslatnak nincs helye.

(4) Ha a pályázó a pályázatot hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. Hiánypótlásra az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat érvénytelennek minősül, nem kerül elbírálásra, és erről a pályázót a Nemzetközi kapcsolatok Osztálya értesíti.

(5) A pályázatok támogatásáról a Fulbright Bizottság által szervezett független pályázati értékelés alapján az MTA Titkársága Elnöki és Alelnöki Titkárság vezetője dönt.

(6) A pályázatok elbírálásával kapcsolatos adminisztratív teendőket a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya látja el.

(7) A bírálati szempontok továbbá a pályázati eredmény közzétételének határideje és módja a pályázati felhívásban kerül rögzítésre.

(8) Az MTA Titkársága a pályázók részére a döntés meghozatalát követő 30 napon belül értesítő levelet bocsájt ki. A megítélt ösztöndíj-támogatást az MTA az MTA Titkársága útján, a pályázóval kötött szerződés alapján biztosítja. Az MTAT a pályázóval kötött ösztöndíjszerződés aláírását követően gondoskodik a kiegészítő ösztöndíj egy összegben történő folyósításáról.

A támogatás felhasználása, a nyertes pályázók beszámolásának

7. § (1) Az ösztöndíj-támogatás felhasználásnak, és beszámoló elkészítésnek részletes szabályait a mindenkori pályázati felhívás és az ösztöndíjszerződés tartalmazza.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatási összeg a visszafizetés okától függően részben vagy egészben visszafizetendő az ösztöndíjszerződés szerint.

(3) A kiegészítő ösztöndíjak felhasználásáról az ösztöndíjas beszámolót készít, amelyet az ösztöndíjas időszak leteltét követő egy hónapon belül e-mailben megküld a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának.

(4) A kutatási beszámolókat a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya értékeli. Ha az ösztöndíjas határidőre nem tesz eleget beszámoló-készítési kötelezettségének, a következő 3 évre kizárja magát a pályázási lehetőségből.

Záró rendelkezések

8. § (1) Jelen határozat 2022. 07. 15-én lép hatályba.

(2) Jelen Határozatot az MTA honlapján a Pályázatok menü pont alatt kell kihirdetni, valamint az MTA Titkársága intranetén a Dokumentumtár » Határozatok tára » Elnöki határozatok megnevezésű oldalon, továbbá az Akadémiai Értesítőben kell közzétenni.