Magyar

 

24/2022. (VIII. 4.) MTA elnöki határozat

Nemzetközi Konferenciaszervezés Támogatásáról

A Magyar Tudományos Akadémia elnökeként a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában, és a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályában biztosított jogkörében eljárva, a Nemzetközi Konferenciaszervezési Pályázat jellemzőit, a pályázatokat és támogatott kutatásokat értékelő szakmai testület felépítését, feladatait, valamint a pályázatokat és a támogatott kutatásokat értékelő eljárást a jelen szabályzatban foglaltak szerint határozom meg.

Preambulum

A Magyar Tudományos Akadémia küldetésében is deklarált célkitűzése a magyar tudomány nemzetközi kapcsolatainak bővítése, eredményeinek megjelenítése, fejlesztése. Ennek érdekében az Akadémia Magyarországon vagy határon túli magyar tudományos szervezetek országaiban nemzetközi konferenciák, workshopok szervezésének támogatására 2012 óta pályázatot hirdet.

A szabályzat hatálya

1. § (1) Személyi hatály:

Az MTA-ra, az MTA Titkárságára, a pályázat útján támogatott tevékenységet befogadó intézményre, a pályázó határon túli magyar tudományos szervezetre, a pályázatot benyújtó természetes személyre és a pályázatok értékeléséhez felkért személyekre terjed ki.

(2) Tárgyi hatály:

A pályázati kiírásra, a pályázatok bírálatára, a szakmai beszámolók értékelésére, minősítésére, és ezek folyamatára terjed ki.

Pályázásra jogosultak, támogatottak köre és a pályázatot ténylegesen benyújtó személyek

2. § (1) Pályázatot nyújthatnak be támogatást kérőként:

a) az „MTA Kiváló Kutatóhely” minősítéssel rendelkező kutatóhely kutató foglalkoztatottjai az általuk szervezett; és

b) a jelen határozat 1. számú mellékletben felsorolt Akadémiai intézményi támogatásban részesülő határon túli magyar tudományos szervezetek, az általuk, vagy a szervezetükhöz tartozó (tag, foglalkoztatott) kutató által szervezett

konferencia támogatása kapcsán.

(2) Kedvezményezettnek minősül:

a) az előző bekezdés a) pontja esetén az „MTA Kiváló Kutatóhely” minősítéssel rendelkező kutatóhely (továbbiakban: befogadó intézmény),

b) az (1) bekezdés b) pontja esetén az Akadémiai intézményi támogatásban részesülő határon túli magyar tudományos szervezet (együttesen: befogadó intézmény).

A Kedvezményezett látja el a Támogatást kérő támogatott rendezvényéhez (konferencia) kapcsolódó adminisztrációs és pénzügyi feladatokat.

(3) A pályázatot ténylegesen benyújtó személy:

a) az (1) bekezdés a) pontja esetén a támogatást kérő személy,

b) az (1) bekezdés b) pontja esetén a rendezvény szervezéséért felelős személy.

A pályázat

3. § (1) A pályázati felhívást az MTA a hivatalos honlapján teszi közzé.

(2) A támogatás mértékét a rendelkezésre álló forrás figyelembevételével az MTA elnöke a pályázati felhívásban határozza meg. A támogatás folyósításának feltétele, hogy az adott év központi költségvetésében a pályázat céljára megállapított keret a szükséges mértékben rendelkezésére álljon. A támogatás vissza nem térítendő. A pályázat saját forrás meglétét nem követeli meg.

(3) A pályázathoz – minden támogatást kérőnek – csatolnia kell minden, a pályázati kiírásban meghatározott dokumentumot az ott megjelölt módon és formában, különösen, de nem kizárólagosan:

– a tudományos rendezvény rövid leírását tartalmazó pályázati űrlapot;

– nyilatkozatát arról, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg mikor és hová nyújtott be;

– nyilatkozatát – ha van, illetve szükséges – saját forrásról, annak rendelkezésre állásáról;

– nyilatkozatát az adatkezelésre vonatkozó tájékoztató megismeréséről;

– nyilatkozatát arról, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, a valóságnak és az Áht. pályázati kiírásban meghatározott rendelkezéseinek megfelelnek;

– a határon túli magyar tudományos szervezet, mint támogatást kérő esetén a pályázathoz csatolni kell a pályázatot ténylegesen benyújtó személy adatkezelésre vonatkozó tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatát is.

(4) A pályázathoz a támogatást kérőnek csatolnia kell a támogatott intézmény nyilatkozatát különösen, de nem kizárólagosan arra vonatkozóan, hogy

– harmadik személy irányában nem áll fenn olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja;

– a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e;

– a határon túli szervezetek esetében azon állam joga szerint, melyben a szervezetet létrehozták, nem áll jogerős végzéssel elrendelt vég-felszámolás csődeljárás vagy ezekkel egyenértékű, más eljárás hatálya alatt, illetve a szervezet megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban.

(5) a) A támogatás a nemzetközi tudományos rendezvények megszervezéséhez kapcsolódó alábbi költségekre használható fel (elszámolható költségek):

– a konferenciára meghívott előadók, résztvevők szállás- és útiköltsége,

– vendéglátás (előadók és résztvevők részére),

– rendezvény előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó egyéb költségek (pl.: terembérlet, technikai eszközök biztosítása, meghívók, nyomtatott anyagok, honlap készítés),

– online vagy hibrid formában megszervezett rendezvények esetén weblap, podcast, e-book/online konferenciakiadvány szerkesztése, online konferencia-platform, konferencia népszerűsítése online folyóiratokban és egyéb, közvetlenül a konferenciaszervezéssel kapcsolatban felmerülő indokolt költségek.

b) A támogatás terhére nem számolható el tárgyi eszköz beszerzés, napidíj, előadók honoráriuma.

(6) A pályázati anyaggal kapcsolatos további részletes előírásokat a hatályos pályázati felhívás tartalmazza.

A pályázat benyújtása

4. § A pályázatot az Akadémián erre a célra kialakított internet alapú pályázati rendszeren keresztül a pályázati űrlapok kitöltésével és a pályázati dokumentumok feltöltésével, valamint a pályázati felhívásban megadott dokumentumok kitöltött és aláírt változatának az MTA Titkárságára való beküldésével kell benyújtani a pályázati felhívásban megadott módon és határidőig.

A pályázat elbírálása

5. § (1) A pályázat befogadásáról, formai ellenőrzéséről, hiánypótlásról, elutasításról és jogorvoslatról a pályázati felhívás rendelkezik, az államháztartásról szóló törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó kormányrendelet alapján.

(2) A pályázatok támogatásáról az MTA elnöke dönt, az általa felkért MTA Tudományértékelési Elnöki Bizottság javaslata alapján.

(3) A pályázatok elbírálásával kapcsolatos adminisztratív teendőket az MTA Titkársága Elnöki és Alelnöki Titkárság Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya (a továbbiakban: Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya) látja el.

(4) A Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya a pályázat beérkezését követő 7. napig tájékoztatja a pályázót – az általa megadott e-mail címen – arról, hogy pályázatának befogadásával annak érdemi elbírálási folyamata megkezdődött, vagy a pályázat érdemi vizsgálat nélküli elutasításra került az elutasítás indokával együtt.

(5) A benyújtott pályázati dokumentációt a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya kijelölt munkatársai formai szempontból ellenőrzik. A pályázat formailag csak akkor érvényes, ha valamennyi szükséges dokumentum aláírva, az előírt tartalommal beérkezett, és a támogatást kérő személye megfelel a pályázati kiírás feltételeinek. Amennyiben a pályázat hibás vagy hiányos, a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya hiánypótlásra szólítja fel a támogatást kérőt az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amelyre a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követő 5 munkanap áll a jelentkező rendelkezésére.

(6) Ha a támogatást kérő a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, vagy ha a támogatást kérő személye nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek, a pályázat érvénytelenség okán elutasításra kerül. Az elutasítás okát a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának meg kell jelölnie. Érvénytelennek minősülnek és nem kerülnek elbírálásra a pályázati kiírásban megjelölt határidő után benyújtott, illetve a formai követelményeknek meg nem felelő pályázatok.

(7) A pályázat formai érvénytelensége esetén a támogatást kérő az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szerint a pályázati eljárással, a döntéshozatal módjával, illetve a támogatás folyósítására vonatkozó eljárással kapcsolatosan a kiértesítéstől számított 10 munkanapon belül írásban nyújthat be kifogást az Akadémia elnöke részére, a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya részére címezve. A kifogásban meg kell jelölni azokat az indokokat – a jogszabályban vagy felhívásban foglalt konkrét rendelkezést –, amelyekre tekintettel a pályázó az eljárás kifogásolt elemének felülvizsgálatát kéri. Indokolás, illetve pontos hivatkozás hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A kifogás elbírálására az MTA elnöke jogosult; az elbírálás során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor. A kifogás a beérkezéstől számított 15 munkanapon belül kerül elbírálásra.

(8) A bírálati szempontokat a jelen elnöki határozat 2. számú mellékletében meghatározottakkal összhangban a pályázati felhívás rögzíti.

(9) A pályázati eredmény közzétételének határideje és módja a pályázati felhívásban kerül rögzítésre.

(10) A nyertes pályázók esetében az MTA Titkársága az Ávr. 65/A. § (1) bekezdés ba.) pontjára is figyelemmel a nyertes pályázatokat befogadó intézmények részére támogatói okiratot bocsát ki.

A Tudományértékelési Elnöki Bizottság (TÉB)

6. § A benyújtott pályázatokat a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 21/2021. (VI.10.) számú határozatával összhangban az MTA Tudományértékelési Elnöki Bizottsága által kialakított albizottság értékeli, mint szakmai zsűri. A TÉB albizottságának tudományterületenként 3–3 kijelölt szakértő a tagja, számuk – a TÉB albizottságának határozata szerint – szükség esetén bővíthető. Az albizottság elnöke az MTA főtitkárhelyettese. A TÉB albizottságának tagjai megbízatásuk elfogadásával egyidejűleg titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek írásban.

A támogatást nyert pályázók beszámolásának és értékelésének általános rendje

7. § (1) Az elnyert támogatási összeg felhasználásáról a Kedvezményezett köteles elszámolni, az elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és határidőket a támogatói okirat tartalmazza.

(2) A fel nem használt vagy jogosulatlanul igénybe vett támogatási összeg részben vagy egészben visszafizetendő a támogatói okirat szerint.

Záró rendelkezések

8. § (1) Jelen szabályzat 2022. augusztus 4-én lép hatályba.

(2) Jelen Határozatot az MTA honlapján a Pályázatok menü pont alatt kell kihirdetni, valamint az MTA Titkársága intranetén a Dokumentumtár » Határozatok tára » Elnöki határozatok megnevezésű oldalon, továbbá az Akadémiai Értesítőben kell közzétenni.

1. számú melléklet a 24/2022. (VIII. 4.) MTA elnöki határozathoz

Akadémiai intézményi támogatásban részesülő határon túli magyar tudományos szervezetek

2. számú melléklet a 24/2022. (VIII. 4.) MTA elnöki határozathoz

Értékelési szempontok