Magyar

 

26/2022. (VIII. 4.) MTA elnöki határozat

a kétoldalú akadémiai egyezmények alapján nemzetközi kutatási projektek mobilitási támogatásáról

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában, és a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályában biztosított jogkörében eljárva, a kétoldalú akadémiai egyezmények (továbbiakban: egyezmény) alapján 2–3 éves nemzetközi kutatási projektek mobilitási támogatására vonatkozó pályázat jellemzőit, az értékelő szakmai testület felépítését, feladatait és a pályázatokat értékelő eljárást a jelen szabályzatban foglaltak szerint határozza meg.

Preambulum

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló törvény által meghatározott és az Akadémia küldetésében is rögzített célkitűzése a magyar tudomány nemzetközi kapcsolatainak bővítése, eredményeinek megjelenítése. Ennek érdekében az Akadémia támogatást nyújt az MTA kétoldalú együttműködési megállapodásai keretében megvalósuló 2–3 éves nemzetközi kutatási projektek mobilitási költségeinek támogatására.

A szabályzat hatálya

1. § (1) Személyi hatály: a Magyar Tudományos Akadémiára (MTA vagy Akadémia), valamint az MTA Titkárságára (MTAT), a pályázattal finanszírozott tevékenységet befogadó intézményre, a pályázatot benyújtó kutatóra, valamint az MTA Titkárságával közszolgálati vagy munkajogviszonyban álló munkatársakra terjed ki.

(2) Tárgyi hatály: A pályázati kiírásra, a pályázatok érvényességének ellenőrzésére és bírálatára, az éves szakmai beszámolók értékelésére, minősítésére, és a pályázat teljes folyamatára terjed ki.

Pályázásra jogosultak, támogatásra jogosultak köre

2. § (1) Pályázatot nyújthat be támogatást kérőként, aki a pályázat beadási határidejének napján

a) az „MTA Kiváló Kutatóhely” minősítéssel rendelkező kutatóintézet és kutatóközpont kutató foglalkoztatottja vagy

b) az „MTA Kiváló Kutatóhely” minősítésű kutatási egységgel rendelkező kutatóintézet és kutatóközpont ilyen minősítésű kutatási egységéhez rendelt kutató foglalkoztatottja.

(2) Kedvezményezettnek minősül a projektet befogadó „MTA kiváló kutatóhely” minősítéssel vagy ilyen minősítésű kutatási egységgel rendelkező kutatóintézetek és kutatóközpontok, illetve ilyen minősítésű kutatási egységgel rendelkező önálló jogi személy szervezetek.

(3) Nem részesülhet támogatásban a pályázó/befogadó intézmény, ha

c) a benyújtott támogatás iránti kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, a támogatói okiratban, illetve a teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, illetve ilyen tartalmú nyilatkozatot tett;

d) a korábban megítélt támogatás felhasználása a pályázónak felróható okból nem a támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a támogatástól elállt;

e) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) megsértése miatt pályázatát jogerősen kizárták;

f) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztatók visszautasították vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van velük szemben;

g) a támogatói okirat kibocsátásának feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

(4) Nem támogatható az a pályázat,

a) amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;

b) amely alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;

c) amely a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

A pályázat

3. § (1) A pályázati felhívást az MTA a hivatalos honlapján teszi közzé.

(2) A támogatás mértékét a rendelkezésre álló forrás figyelembevételével az MTA elnöke a pályázati felhívásban határozza meg. A támogatás folyósításának feltétele, hogy az adott év központi költségvetésében a pályázat céljára megállapított keret a szükséges mértékben rendelkezésre álljon. A támogatás vissza nem térítendő. A pályázat saját forrás meglétét nem követeli meg.

(3) A pályázó és pályázat alapadatait tartalmazó pályázat mellékleteként benyújtandó dokumentáció köre:

a) a tervezett projekt rövid összefoglalója (szükséges aláírásokkal ellátott „Kutatási terv”), amelynek része az MTA-tól kért támogatás összegére és felhasználására vonatkozó költségterv, évenkénti bontásban.

b) a projektvezető projekt szempontjából releváns, az utóbbi öt évben megjelent publikációinak jegyzéke és teljes publikációjának elektronikus elérési helye, amennyiben ezek az adatok nem szerepelnek az AAT-ben;

c) együttműködési projekt hosszabbítása esetén az előző periódusban folytatott szakmai tevékenységről szóló beszámoló;

d) ún. összevont nyilatkozat a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűségéről, valóságnak és az Áht. pályázati kiírásban meghatározott rendelkezéseinek történő megfelelőségéről, az adatkezelésre valamint a pályázattal létrejött mű MTA KIK Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) történő megjelentetéséről és repozitóriumi megjelentetéséről szóló tájékoztatás megismeréséről;

e) a projektet befogadó intézmény nyilatkozata.

(4) A támogatás a felhívásban meghatározott mobilitással kapcsolatos alábbi dologi jellegű költségekre használható fel (elszámolható költségek):

a) Támogató és a külföldi partnerintézmény között fennálló kétoldalú megállapodás alapján (alapeset):

– Kiutazások esetén: utazási költség, biztosítás költség, vízum költség

– Beutazások esetén: szállásköltség, napidíj, fogadott kutatók látogatásával összefüggésben felmerülő vendéglátási költségek legfeljebb bruttó 200.000 Ft-ig, belföldi utazás költsége.

b) Támogató és a külföldi partnerintézmény közötti egyedi megállapodás fennállása esetén (különös eset) az a) pontban meghatározottaktól eltérően a sending-side-pays elv érvényesül, vagyis a küldő fél fizeti a kiutazó kutató szállását, útiköltségét, napidíját és egyéb felmerülő dologi költségét is.

A jelen § a-b) pontjaiban hivatkozott, adott relációra vonatkozó kétoldalú illetve egyedi megállapodások fennállásáról, az ennek megfelelő költségelszámolási lehetőségekről részletes szabályokat a pályázati felhívás tartalmaz.

(5) A pályázati anyaggal kapcsolatos további részletes előírásokat a hatályos pályázati felhívás tartalmazza.

A pályázat benyújtása

4. § (1) A pályázatot a támogatást kérő természetes személy nyújthatja be.

(2) A pályázat benyújtása a pályázati dokumentációnak az Akadémia erre a célra kialakított elektronikus rendszerébe történő feltöltésével, valamint a felhívásban megadott dokumentumok kitöltött és aláírt változatának az MTA Titkársága Elnöki és Alelnöki Titkárság Nemzetközi Kapcsolatok Osztályára (a továbbiakban: Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya/ NKO) való beküldésével valósul meg a felhívásban megadott módon és határidőig.

A pályázat elbírálása

5. § (1) A pályázat befogadásáról, formai ellenőrzéséről, hiánypótlásról, elutasításról és jogorvoslatról a pályázati felhívás rendelkezik, az államháztartásról szóló törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó kormányrendelet alapján.

(2) A pályázatok elbírálásával kapcsolatos adminisztratív teendőket a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya látja el.

(3) A benyújtott pályázati dokumentációt a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya kijelölt munkatársai formai szempontból ellenőrzik. A pályázat formailag csak akkor érvényes, ha valamennyi szükséges dokumentum aláírva, az előírt tartalommal beérkezett, a támogatást kérő személye és a befogadó intézmény megfelel a pályázati kiírás feltételeinek, és érvényességi feltétel továbbá az is, hogy a projektjavaslat az együttműködő külföldi partnerintézményhez is benyújtásra került. Amennyiben a pályázat hibás vagy hiányos, a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya hiánypótlásra szólítja fel a támogatást kérőt az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amelyre a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követő 5 munkanap áll a jelentkező rendelkezésére.

(4) A Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya a pályázat beérkezését követő 7. napig tájékoztatja a pályázót – az általa megadott e-mail címen – arról, hogy pályázatának befogadásával annak érdemi elbírálási folyamata megkezdődött, vagy a pályázat érdemi vizsgálat nélküli elutasításra került.

(5) Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a pályázat, ha

– a pályázó személye nem felel meg a kiírási feltételének, vagy

– a pályázó nem tartozik a kiírásban meghatározott lehetséges igénylői körbe, vagy

– a kiírásban előírt dokumentumok határidő után érkeznek be, vagy

– a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott/nyilatkozatot tett.

(6) Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás okát. Az elutasítással szemben érdemi jogorvoslatnak nincs helye.

(7) A pályázat formai érvénytelensége esetén a támogatást kérő az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint a pályázati eljárással, a döntéshozatal módjával, illetve a támogatás folyósítására vonatkozó eljárással kapcsolatosan a kiértesítéstől számított 10 munkanapon belül írásban nyújthat be kifogást az Akadémia elnöke részére, a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya részére címezve. A kifogásban meg kell jelölni azokat az indokokat – a jogszabályban vagy felhívásban foglalt konkrét rendelkezést –, amelyekre tekintettel a pályázó az eljárás kifogásolt elemének felülvizsgálatát kéri. Indokolás, illetve pontos hivatkozás hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A kifogás elbírálására az MTA elnöke jogosult; az elbírálás során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor. A kifogás a beérkezéstől számított 15 munkanapon belül kerül elbírálásra.

(8) Pályázónként legfeljebb 2 nyertes pályázat támogatható.

(9) A pályázatok támogatásáról az MTA elnöke dönt, az általa felkért MTA Tudományértékelési Elnöki Bizottság javaslata alapján.

(10) Támogatásban azok a pályázatok részesülhetnek, amelyeket mind az Akadémia, mind a külföldi partnerintézmény elfogadott és támogatásra javasolt.

(11) Az Akadémia a döntésről és a további teendőkről a döntés meghozatalát követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a pályázót.

(12) A pályázati eredmény közzétételének határideje és módja a pályázati felhívásban kerül rögzítésre.

A Tudományértékelési Elnöki Bizottság (TÉB)

6. § A benyújtott pályázatokat a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 21/2021. (VI.10.) számú határozatával összhangban az MTA Tudományértékelési Elnöki Bizottsága által kialakított albizottság értékeli mint szakmai zsűri. A TÉB albizottságának tudományterületenként 3–3 kijelölt szakértő a tagja, számuk – a TÉB albizottságának határozata szerint – szükség esetén bővíthető. Az albizottság elnöke az MTA főtitkárhelyettese. A TÉB albizottságának tagjai megbízatásuk elfogadásával egyidejűleg titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek írásban.

A támogatás felhasználása, a nyertes pályázók beszámolásának és értékelésének általános rendje

7. § (1) A nyertes pályázók esetében az MTA Titkársága az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján a Kedvezményezett részére támogatói okiratot bocsát ki a teljes támogatási időszakra.

a) A teljes időszakra szóló támogatói okiratban a Támogató éves bontásban rögzíti az adott évre vonatkozó támogatási összegeket és az adott évre vonatkozó pontos utazási kereteket (utazások száma, fogadási napok száma)

b) A támogatások összege a mindenkori költségvetési törvény függvényében változhat.

c) Az első/előző évi fel nem használt támogatás (maradvány) összegének maradványként történő felhasználását a Kedvezményezett a támogatói okiratban rögzített feltételek és határidők szerint kérelmezheti, amelyet a Támogató minden esetben egyedileg bírál el és erről írásban tájékoztatja a Kedvezményezettet és a Gazdasági Igazgatóságot.

i. Amennyiben adott évben a fel nem használt támogatás összege nem haladja meg az 500.000 Ft-ot, úgy a benyújtott kérelem értelmében a fel nem használt támogatás teljes összege maradványként átcsoportosítható.

ii. Amennyiben adott évben a fel nem használt támogatás összege meghaladja az 500 000 Ft-ot, úgy a fel nem használt támogatás 500 000 Ft feletti részének maximum 50%-a csoportosítható át maradványként a benyújtott kérelem értelmében.

(2) A támogatói okirat kibocsátásának feltétele a projektet befogadó (a projekt vezetőjét alkalmazó) intézmény által hiánytalanul kitöltött és aláírással ellátott „Kezdeményezés a támogatói okirat kibocsátásához” adatbekérő nyomtatvány megküldése az MTA Titkársága Gazdasági Igazgatósága részére.

(3) A támogatási összeget a Támogató támogatási előleg formájában biztosítja. A támogatást, utólagos elszámolási kötelezettség mellett a Támogató átcsoportosítja vagy átutalja a befogadó intézménynek

(4) A támogatási időszakban fel nem használt és maradványként át nem vihető vagy jogosulatlanul igénybe vett támogatást a Kedvezményezett (befogadó intézmény) részben vagy egészben köteles visszafizetni a Támogató számára.

Záró rendelkezések

8. § (1) Jelen szabályzat 2022. augusztus 4-én lép hatályba.

(2) Jelen Határozatot az MTA honlapján a Pályázatok menü pont alatt kell kihirdetni, valamint az MTA Titkársága intranetén a Dokumentumtár » Határozatok tára » Elnöki határozatok megnevezésű oldalon, továbbá az Akadémiai Értesítőben kell közzétenni.