Magyar

 

28/2022. (IX. 14.) MTA elnöki határozat

a Vendégkutatói Programról

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában, és a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályában valamint Ügyrendjében biztosított jogkörében eljárva, a Vendégkutatói Program célkitűzését, a Programban meghirdetett pályázat jellemzőit, a pályázatokat értékelő szakmai testület felépítését és feladatait, a pályázatokat és a támogatott kutatásokat értékelő eljárást a jelen szabályzatban foglaltak szerint határozza meg.

Preambulum

A Magyar Tudományos Akadémia elhivatott abban, hogy a hazai kutatások színvonala és tudományos értéke nemzetközi viszonylatban is jelentőséggel bírjon. Elismert külföldi kutatók meghívása a magyarországi kutatócsoportokba kölcsönösen fejleszti mindkét fél tudományos munkáját, valamint erősíti a kutatóhelyek közötti kapcsolatot. Ezeket a célokat szem előtt tartva hozta létre az MTA elnöke több mint tíz éve a Vendégkutatói Programot, mely nyílt pályázat útján elnyerhető, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A pályázat célja

1. § A pályázat célja a világviszonylatban kiemelkedő teljesítményű külföldi kutatók (a továbbiakban: vendégkutató) meghívása magyar kutatócsoportok nemzetközi versenyképességének erősítése érdekében.

A szabályzat hatálya

2. § (1) Személyi hatály:

A Magyar Tudományos Akadémiára (a továbbiakban: MTA), az MTA Titkárságára (a továbbiakban: MTAT), a pályázatot benyújtó személyekre, a pályázattal finanszírozott tevékenységet befogadó intézményre, a pályázatok bírálatához felkért személyekre, valamint az MTA Titkárságával közszolgálati, vagy munkajogviszonyban álló munkatársakra terjed ki. terjed ki.

(2) Tárgyi hatály:

A pályázatok benyújtására és bírálati folyamatára terjed ki.

A pályázat

3. § (1) A pályázati felhívást az MTA főtitkára az MTA a hivatalos honlapján teszi közzé.

(2) A pályázható támogatási időtartamot, a támogatásra fordítható keretösszeg mértékét a rendelkezésre álló forrás figyelembevételével az MTA főtitkára a pályázati felhívásban határozza meg. A támogatás vissza nem térítendő. A pályázat saját forrás meglétét nem követeli meg.

(3) A pályázat keretében havonta elnyerhető támogatás személyi és dologi költségekre (így a vendégkutató illetménye/munkabére és járulékai, utazási költség, szállásköltség, egyéb, a kutatáshoz kapcsolódóan közvetlenül felmerülő dologi költségek) számolható el. A pályázat részeként további költségigény nem ismerhető el.

(4) A pályázati anyaggal kapcsolatos részletes előírásokat a mindenkori pályázati felhívás tartalmazza.

A pályázat benyújtására jogosultak, és kedvezményezettek köre

4. § (1) A pályázat benyújtására az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága irányítása alá tartozó kutatóhelyeken, hazai felsőoktatási intézményekben, valamint – alapító dokumentuma alapján az abban meghatározott területen – kutatási tevékenységet végző magyarországi közgyűjteményekben vagy közintézményekben (a továbbiakban együttesen: befogadó kutatóhely) működő kutatócsoportok vezetői (a továbbiakban: meghívó vezető kutató) jogosultak.

(2) Kedvezményezettnek minősül: a befogadó kutatóhely, amely írásbeli nyilatkozatában vállalja, hogy a vendégkutató magyarországi beutazásához és tartózkodásához szükség esetén logisztikai (utazás-szervezés, szálláskeresés) és adminisztrációs támogatást nyújt, valamint a támogatás ideje alatt a vendégkutatót foglalkoztatási jogviszony (közalkalmazotti vagy munkaviszony) létesítése révén, illetve megbízási szerződés keretében foglalkoztatja a befogadó kutatóhelyen.

(3) Egy kutatócsoportvezető egy pályázati fordulóban csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázat benyújtása

5. § (1) A pályázat benyújtása a pályázati dokumentációnak az MTA erre a célra kialakított elektronikus rendszerébe történő feltöltésével, valamint a felhívásban megadott dokumentumok kitöltött és papír alapon aláírt változatának, különösen a pályázati űrlap, a vendégkutató 9. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozata és a kutatóhelyi befogadó nyilatkozata, az MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Osztályára (a továbbiakban: Kutatási Pályázatok Osztálya) való beküldéssel valósul meg a felhívásban megadott módon és határidőig.

(2) A pályázatot magyar és angol nyelven kell benyújtani, érdemi eltérés esetén, a magyar nyelvű pályázat dokumentumai az irányadók

(3) A pályázat benyújtásával egyidejűleg benyújtandó dokumentumok köre:

Az elektronikus pályázati felületen történő kitöltéssel:

– a meghívó vezető kutató adatait (név, születési dátum, hely, anyja neve, állampolgárság, neme, elérhetőség, munkahely, tudományos fokozat, MTMT azonosítója, tudományos művei bibliográfiai adatainak és hivatkozásainak internetes elérhetősége);

– a vendégkutató adatait (név, születési dátum, hely, anyja neve, állampolgárság, neme, elérhetőség, állandó munkahely, tudományos művei bibliográfiai adatainak és hivatkozásainak internetes elérhetősége);

– a pályázat adatait (pályázat címe, tudományterülete, tervezett kutatás rövid leírása, kommunikációs összefoglaló, a befogadó kutatóhely és kutatócsoport neve).

Az elektronikus pályázati felületre történő feltöltéssel (PDF formátumban):

pályázati űrlap (1. sz. melléklet), amelynek minden rovata kitöltendő és szerepelnie kell rajta a vendégkutató, a meghívó vezető kutató, valamint a befogadó kutatóhely vezetője aláírásának.

– a vendégkutató és a meghívó vezető kutató szakmai önéletrajza;

kísérőlevél magyar és angol nyelven a közös kutatás jelentőségéről, a meghívott vendégkutató magyarországi tevékenységének várható hatásáról legfeljebb 1–1 oldalnyi terjedelemben, amit a meghívó vezető kutató ír alá;

befogadó nyilatkozat (2. sz. melléklet), amit a befogadó kutatóhely vezetője és gazdasági vezetője ír alá;

egyéb dokumentum (ha van, pl. etikai engedély).

A pályázatok formai ellenőrzése

6. § (1) A pályázat befogadásáról, formai ellenőrzéséről, hiánypótlásról, elutasításról és jogorvoslatról a pályázati felhívás rendelkezik, az államháztartásról szóló törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó kormányrendelet alapján.

(2) A benyújtott pályázati dokumentációt a Kutatási Pályázatok Osztálya munkatársai formai szempontból ellenőrzik. A pályázat formailag csak akkor érvényes, ha valamennyi szükséges dokumentum aláírva, az előírt tartalommal beérkezett, a támogatást kérő személye és a befogadó intézmény megfelel a pályázati kiírás feltételeinek. Amennyiben a pályázat hibás vagy hiányos, a Kutatási Pályázatok Osztálya hiánypótlásra szólítja fel a támogatást kérőt az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amelyre a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követő 5 munkanap áll a jelentkező rendelkezésére.

(3) A Kutatási Pályázatok Osztálya a pályázat beérkezését követő 7. munkanapig tájékoztatja a pályázót – a pályázó által megadott e-mail címen – arról, hogy pályázatának befogadásával annak érdemi elbírálási folyamata megkezdődött, vagy a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra került.

(4) Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a pályázat, ha

– a pályázó személye nem felel meg a felhívás feltételeinek, vagy

– a pályázó nem tartozik a kiírásban meghatározott lehetséges igénylői körbe, vagy

– a kiírásban előírt dokumentumok határidő után érkeznek be, vagy

– a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott/ nyilatkozatot tett.

(5) Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás okát. Az elutasítással szemben érdemi jogorvoslatnak helye nincs.

(6) A pályázat formai érvénytelensége esetén a támogatást kérő az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint a pályázati eljárással, a döntéshozatal módjával, illetve a támogatás folyósítására vonatkozó eljárással kapcsolatosan a kiértesítéstől számított 10 munkanapon belül írásban nyújthat be kifogást az Akadémia elnöke részére, a Kutatási Pályázatok Osztályának címezve. A kifogásban meg kell jelölni azokat az indokokat – a jogszabályban vagy felhívásban foglalt konkrét rendelkezést –, amelyekre tekintettel a pályázó az eljárás kifogásolt elemének felülvizsgálatát kéri. Indokolás, illetve pontos hivatkozás hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A kifogás elbírálására az MTA elnöke jogosult; az elbírálás során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor. A kifogás a beérkezéstől számított 15 munkanapon belül kerül elbírálásra.

A pályázatok elbírálása

7. § (1) A pályázatok elbírálásával kapcsolatos adminisztratív teendőket a Kutatási Pályázatok Osztálya látja el.

(2) A formailag érvényes pályázatokat az MTA főtitkára által felkért tudományos értékelő testület (a továbbiakban: Zsűri) tagjai bírálják, majd a zsűri rangsorolja a pályázatokat és javaslatot tesz azok támogatására ill. elutasítására.

(3) A pályázatok támogatásáról az MTA főtitkára dönt, az általa felkért Zsűri szakmai véleménye, javaslata alapján.

(4) A pályázati eredmény közzétételének határideje a pályázati felhívásban kerül rögzítésre. A pályázat eredményéről a Kutatási Pályázatok Osztálya a döntést követő 5 munkanapon belül értesíti a befogadó intézmények vezetőit és a meghívó vezető kutatókat, a meghívást nyert vendégkutatóknak meghívólevelet küld (melyet másolatban a befogadó kutatóhely vezetője is megkap), valamint a nyertesek nevét közzéteszi az MTA honlapján.

A Zsűri

8. § (1) A Zsűri tagjait az MTA főtitkára kéri fel a benyújtott pályázatok szakterületeinek kiváló szakértői közül a pályázatok benyújtási határidejét követő 7 munkanapon belül. A Zsűri tagjainak megbízása a döntésjavaslat meghozatalával lejár. A Zsűri létszáma a pályázatok szakterületi eloszlásától és számától függ, de nem haladhatja meg a 15 főt.

(2) A pályázatok értékelésekor a Zsűri véleményezi a pályázatokat a benyújtott kutatási tervek, a vendégkutatók tudományos teljesítménye, az együttműködéstől várható tudományos eredmények jelentősége alapján. A pályázatok értékelése során előnyben részesülnek azok a vendégkutatót fogadó kutatócsoportok, ahol a kutatói utánpótlásra nagy hangsúlyt fektetnek, így hallgatók, doktoranduszok és posztdoktorok is bevonásra kerülnek a kutatócsoport munkájába. A pályázatokat a Zsűri három kategóriába (feltétlenül támogatandó, támogatandó, nem támogatandó) rendezi, és azokon belül rangsorolja. A Zsűri titkársági feladatait, így a pályázatok elbírálásával kapcsolatos adminisztratív teendőket a Kutatási Pályázatok Osztálya látja el.

A támogatás folyósítása, támogatási feltételek és beszámolás

9. § (1) A megítélt támogatást az MTA az MTA Titkársága közreműködésével a befogadó kutatóhely részére kiállított támogató okirat alapján biztosítja.

(2) A támogatási összeg nem kerül folyósításra, ha az ideutazás meghiúsul. Ha a pályázott időszaknál rövidebb ideig tartózkodik itt a vendégkutató, a támogatás is a rövidebb időszaknak megfelelően kerül folyósításra.

(3) A vendégkutatót fogadó kutatóhely pénzügyi elszámolást nyújt be az MTA Titkársága Gazdasági Igazgatóságára a támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően.

(4) A támogatás további előfeltétele, hogy a vendégkutató írásbeli nyilatkozatában vállalja, hogy magyarországi tartózkodása alatt a jelen pályázat alapján létesített foglalkoztatási illetve megbízásos jogviszonya alatt, kutatási idejét teljes mértékben a közös kutatási terv megvalósítására fordítja. Előadásokat a fogadó kutatóhelyen, vagy általa szervezetten a meghívó vezető kutatóval egyeztetve, honorárium nélkül vállalhat.

(5) A meghívó vezető kutató a vendégkutató magyarországi tartózkodási idejének lejártát követő 1 hónapon belül kutatási jelentést készít a vendégkutatóval együttműködve, mely tartalmazza a közösen készített publikáció(k) kéziratát is és a folyóirat(ok) címét, ahol ez(eke)t meg kívánják jelentetni. (Fel kell tüntetni legalább egy, a szakterület jelentős hatású folyóiratába készülő cikk kéziratát.) A kutatási jelentésnek tartalmaznia kell a vendégkutató magyarországi tartózkodásának pontos idejét. A kutatási jelentéshez maximum 2–2 oldal terjedelmű, magyar és angol nyelven írt kommunikációs összefoglalót is csatolni kell, amely közérthető formában, szükség szerint illusztrációkkal ellátva mutatja be a meghívás keretében végzett közös kutatásokat és az elért eredményeket. A kutatási jelentést – a pályázatban feltüntetett várható eredmények alapján – a Kutatási Pályázatok Osztályának a pályázati szakmai referensei ellenőrzést követően előterjesztik jóváhagyásra az MTA főtitkárának, a benyújtást követően 60 napon belül.

(6) Amennyiben a meghívó vezető kutató nem nyújtja be határidőben a kutatási jelentést, vagy a jelentés nem kerül jóváhagyásra, a támogatás visszafizetendő. A visszafizetésről a pályázati kiírás és a támogatói okirat rendelkezik.

(7) A meghívó vezető kutató gondoskodik arról, hogy a közös tudományos publikáció(k)ban affiliációként jelenjen meg az MTA Vendégkutatói Program megnevezés és a befogadó kutatóhely neve, továbbá a megjelent publikáció(ka)t a meghivas@titkarsag.mta.hutitkarsag.mta.hu~ e-mail címre is el kell küldenie.

(8) A meghívó vezető kutató a vendégkutatóval együttműködve a jelen támogatás felhasználásával létrehozott, kiadott mű (előadásokat is ideértve) vonatkozásában a mű adatait digitális formában az MTA Könyvtár és Információs Központ (KIK) Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) rendszerébe, illetve PDF/A formátumban az MTA KIK REAL repozitóriumába vagy a vonatkozó elnöki határozat szerinti repozitóriumba feltölti a megjelenést követően 30 napon belül.

Záró rendelkezések

9. § (1) Jelen szabályzat 2022. szeptember 15. napján lép hatályba

(2) Jelen Határozatot az MTA honlapján a Pályázatok menü pont alatt kell kihirdetni, valamint az MTA Titkársága intranetén a Dokumentumtár » Határozatok tára » Elnöki határozatok megnevezésű oldalon kell közzétenni.