Magyar

 

35/2022. (XII. 12.) MTA elnöki határozat

a tudományos társaságok támogatására vonatkozó meghívásos pályázatokról

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke (a továbbiakban: MTA) a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (továbbiakban MTA törvény) 14. §-ában, és a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályában biztosított jogkörében eljárva a tudományos társaságok támogatására vonatkozó pályázatok eljárásrendjéről a jelen szabályzatban foglaltak szerint rendelkezik.

Preambulum

Az MTA törvény 3. § (1) bekezdése szerint a Magyar Tudományos Akadémia közfeladatai körében támogatja a tudományok művelését a tudományos ismeretterjesztést, valamint a tudomány- és közösségszervezést.

Az MTA költségvetési forrásból évtizedek óta támogat tudományos társaságokat (civil szervezeteket), amelyekkel szakmailag – tudományágak szerint – tudományos osztályain keresztül tart kapcsolatot, az MTA Alapszabályának 39. § (1) d) pontja alapján. E társaságok saját tudományterületük meghatározó tudományos szervezetei.

A támogatások átlátható felosztásának biztosítására és az MTA és a tudományos társaságok kapcsolatának erősítésére jelen szabályzat alapján az Akadémia pályázati úton biztosítja a támogatást meghívásos pályázati eljárás keretében a vezetői értekezlet 2022. február 1-jei döntése alapján.

A pályázat célja

1. § A pályázat célja olyan szakmai-tudományos szervezetek (civil szervezetek) elsősorban működési és szervezési, indokolt esetben egyéb rendezvénycélú támogatása, amelyek szakterületükön önkéntes tagságuk által az MTA közfeladatihoz kapcsolódóan támogatják, összefogják az adott tudományágat kutató, oktató és népszerűsítő szakembereket, valamint az az iránt érdeklődőket; segítik tudományterületük fejlődését, megismerését, gyakorlati alkalmazását és nemzetközi kapcsolatainak ápolását.

A határozat hatálya

2. § (1) Személyi hatály: a Magyar Tudományos Akadémiára (MTA), ezen belül is kifejezetten az MTA tudományos osztályaira, a Tudományértékelési Elnöki Bizottságra (TÉB), az MTA Titkárságára (MTAT), továbbá a pályázatra meghívott pályázókra, azok hivatalos képviselőire, a pályázatok értékelésre felkért testületekre és személyekre, valamint az MTA Titkárságával közszolgálati vagy munkajogviszonyban álló munkatársakra terjed ki.

(2) Tárgyi hatály: pályázatok kiírására, benyújtására, bírálati folyamatára, támogatás rendelkezésre bocsátására, felhasználására, elszámolására és a szakmai beszámolók értékelésére terjed ki.

A meghívásos pályázásra jogosultak és kiválasztásuk rendje

3. § (1) A tudományos osztályok lehetőség szerint minden naptári év szeptember 30-ig áttekintik és meghatározzák azon tudományos társaságok listáját, amelyek meghívottként részt vehetnek a tárgyévi és az azt követő két év pályázati eljárásaiban. A meghívásra javasolt tudományos társaságok kiválasztásának szempontjait a TÉB iránymutatása alapján az MTA tudományos osztályai határozzák meg, azon tudományos társaságok közül, aki a tárgyévet megelőző évben támogatták az MTA közfeladatainak megvalósulását. Az osztályok a meghívásra javasolt tudományos társaságok listáját legkésőbb október 15-ig megküldik az MTA Köztestületi Igazgatósága (továbbiakban: MTAT KTI) részére. A pályázat benyújtására jogosult tudományos társaságok listáját a pályázati felhívás mellékletében is közzé kell tenni. A meghívásról az érintett társaságokat az MTAT KTI írásban is értesíti legkésőbb a pályázat benyújtási határideje előtti 30 nappal.

(2) A tudományos osztályok által az (1) bekezdésben elvégzett felülvizsgálat során azon társaságokat, amelyek szakmai munkáját a tudományos osztály nem tartja megfelelőnek, így különösen ha a felülvizsgálat időpontját megelőző évben benyújtott pályázatban foglaltakat nem teljesítette, a hároméves periódus letelte előtt törölhetik a meghívásra javasolt tudományos társaságok listájáról.

(3) A meghívás ténye nem jelenti a támogatás automatikus elnyerését. A pályázatot a meghívott tudományos társaságnak – törvényes képviselőjén vagy meghatalmazottján keresztül – kell benyújtania a jelen szabályzatban meghatároztottak szerint.

A pályázat tárgya

4. § (1) Tudományos társaságok (tudományos célokat megvalósító civil szervezetek) és működési, szervezési- és indokolt esetben egyéb rendezvény célú támogatása.

(2) Támogatott működési költségek különösen: a társaság fenntartásával kapcsolatos dologi és személyi költségek (irodabérlet, informatikai és postaköltségek, személyi költségek: társasági alkalmazottak bérköltségei, szakértői és egyéb tiszteletdíjak, tudományos díjakkal kapcsolatos költségek). Támogatott tevékenységek különösen: A társaságok szervezeti működéséhez szorosan kapcsolódó rendezvények: közgyűlés, taggyűlés stb. költségei.

(3) Támogatott tevékenység külön indokolás mellett: előadás, konferenciaszervezéssel kapcsolatos költségek; tanulmányi versenyek, pedagógus-továbbképzések szervezése; tudomány- és közösségszervezés.

(4) A támogatás terhére elszámolható költségek részletes körét a pályázati felhívás és a támogatói okirat tartalmazza.

A pályázat benyújtása

5. § (1) A pályázati felhívást az Akadémia elnöke az MTA hivatalos honlapján (www.mta.hu) teszi közzé.

(2) A tudományos társaságok támogatására vonatkozó pályázatok benyújtására évente egyszer van lehetőség. A pályázat pontos időtartamát az aktuális pályázati felhívás határozza meg.

(3) A pályázatokat elektronikus úton, az MTA Egységes Pályázati Keretrendszerében (EPK) a pályázati űrlapok kitöltésével és a pályázati dokumentumok feltöltésével, valamint a pályázati felhívásban megadott dokumentumok kitöltött és aláírt változatának az MTA Titkárságára való beküldésével kell benyújtani a pályázati felhívásban megadott módon és határidőig.

(4) Csatolni kell különösen az alábbi dokumentumokat:

– Elektronikus úton, az EPK-rendszerben kitöltött pályázati adatlap.

– A támogatásból megvalósítandó tevékenységek egyszerűsített költségtervvel alátámasztott bemutatását. A költségtervet a mindenkori pályázati kiírással együtt közzétett sablonban kell benyújtani.

– A szervezet hivatalos nyilatkozata arról, hogy a támogatás elnyerése esetén, az MTA ilyen irányú megkeresésére számára szakértői tevékenységet végez.

– A jogszabály által meghatározott pénzügyi nyilatkozatok, igazolások, hozzájárulások.

(5) A pályázati dokumentációval kapcsolatos további részletes előírásokat a hatályos pályázati felhívás tartalmazza.

A pályázatok elbírálása

6. § (1) Mind a pályázat befogadásáról, formai ellenőrzéséről, hiánypótlásról, elutasításról és a jogorvoslatról a pályázati felhívás rendelkezik, az államháztartásról szóló törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó kormányrendelet alapján.

(2) A pályázatok elbírálásával kapcsolatos adminisztratív teendőket az MTAT KTI látja el. Az MTAT KTI a pályázat beérkezését követő 7. napig tájékoztatja a pályázót – az általa megadott e-mail címen – arról, hogy pályázatának befogadásával annak érdemi elbírálási folyamata megkezdődött, vagy a pályázat érdemi vizsgálat nélküli elutasításra került.

(3) Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a pályázat, ha

– a pályázó nem felel meg a kiírási feltételének, vagy

– a kiírásban előírt dokumentumok határidő után érkeznek be, vagy

– a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott/nyilatkozatot tett.

(4) Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás okát. Az elutasítással szemben érdemi jogorvoslatnak nincs helye.

(5) Amennyiben a pályázat hibás vagy hiányos, az MTAT KTI hiánypótlásra szólítja fel a támogatást kérőt az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amelyre a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követő 5 munkanap áll a jelentkező rendelkezésére.

Ha a támogatást kérő a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, vagy ha a támogatást kérő személye nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek, a pályázat érvénytelenség okán elutasításra kerül. Az elutasítás okát a MTAT KTI–nek meg kell jelölnie.

(6) A pályázat formai érvénytelensége esetén a támogatást kérő az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szerint a pályázati eljárással, a döntéshozatal módjával, illetve a támogatás folyósítására vonatkozó eljárással kapcsolatosan a kiértesítéstől számított 10 munkanapon belül írásban nyújthat be kifogást az Akadémia elnöke részére, a MTAT KTI-nek címezve. A kifogásban meg kell jelölni azokat az indokokat – a jogszabályban vagy felhívásban foglalt konkrét rendelkezést –, amelyekre tekintettel a pályázó az eljárás kifogásolt elemének felülvizsgálatát kéri. Indokolás, illetve pontos hivatkozás hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A kifogás elbírálása az MTA elnöke jogosult; az elbírálás során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor. A kifogás a beérkezéstől számított 15 munkanapon belül kerül elbírálásra.

(7) A befogadott pályázatokat az MTAT KTI vezetője a jelen § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás pályázóhoz történő elküldésével egyidejűleg eljuttatja – a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 16/2022. (V. 27.) számú határozatával összhangban – az MTA Tudományértékelési Elnöki Bizottsága (TÉB) elnöke számára. A TÉB az elnöke előterjesztésére a benyújtott pályázatok alapján javaslatot tesz a támogatási keretösszeg osztályok közötti előzetes felosztására. A TÉB elnöke eljuttatja a benyújtott pályázatokat az MTA tudományos osztályainak az adott osztályra vonatkozóan a TÉB által javasolt keretösszeggel.

(8) A tudományos osztályok a benyújtott pályázatok alapján javaslatot tesznek a tudományterületükön működő társaságok pályázatainak támogatási összegeire.

(9) A TÉB az osztályok támogatási előterjesztése alapján tesz javaslatot a támogatás felosztására az MTA elnöke számára az Ügyrendjében foglaltak alapján. A TÉB a pályázatok előértékelésére külső szakértőket, vagy tagjai közül munkabizottságot kérhet fel.

(10) A bírálati szempontokat, valamint a bírálat egyes szakaszainak a határidejét a pályázati felhívás részletesen rögzíti. A bírálat során a TÉB figyelembe veszi a társaságok által a támogatásból megvalósítandó tevékenységeket, továbbá azok kapcsolódását az MTA közfeladataihoz. A pályázati eredmény közzétételének határideje és módja a pályázati felhívásban kerül rögzítésre.

(11) A pályázatok támogatásáról az MTA elnöke dönt. A nyertes pályázók esetében az MTA Titkársága az Ávr. 65/A. § (1) bekezdés ba) pontjára is figyelemmel támogatói okiratot bocsát ki.

A pályázaton elnyert támogatás felhasználása, beszámolási kötelezettség

7. § (1) A pályázathoz nem szükséges saját forrás.

(2) A pályázat terhére elszámolható költségek részletezését a mindenkori pályázati felhívás és a támogatói okirat tartalmazza.

(3) A támogatott szervezetek a támogatásról részletes szakmai és pénzügyi beszámolót készítenek, amelyet a támogatói okiratban meghatározott időpontig, de legkésőbb a tárgyévet követő év július 31-ig küldenek meg papír alapon az MTA Titkárságának. (A pénzügyi beszámolót az MTAT Gazdasági Igazgatóságnak a szakmai beszámolót az MTAT KTI részére).

(4) A szakmai beszámolókat az MTAT KTI a beérkezést követően haladéktalanul megküldi véleményezésre a TÉB-nek.

(5) A TÉB a beszámolókat nem megfelelő/megfelelő/kiválólóan megfelelő minősítéssel értékelheti. A TÉB beszámolókkal kapcsolatos értékelését megküldi az MTA tudományos osztályai számára, akik a következő évi pályázat előkészítésekor, a meghívásra javasolt szervezetek kiválasztásakor figyelembe veszik ezen értékelést.

(6) Ha valamely szervezet nem nyújtja be határidőben beszámolóját, és/vagy a beszámolót a TÉB nem megfelelő minősítéssel minősíti, attól a szervezettől a támogatást az MTA visszakövetelheti, és az érintett társaság a következő két év meghívásos pályázatán nem vehet részt.

Záró rendelkezések

8. § (1) Jelen szabályzat 2022. december 12-én lép hatályba. Ezzel a 17/2022. számú (V. 31.) elnöki határozat hatályát veszti.

(2) Jelen Határozatot az MTA honlapján kell kihirdetni, valamint az MTA Titkársága intranetén a Dokumentumtár » Határozatok tára » Elnöki határozatok megnevezésű oldalon, továbbá az Akadémiai Értesítőben kell közzétenni.