Magyar

 

10/2023. (V. 22.) MTA elnöki határozat

a Magyar Tudományos Akadémia Vagyongazdálkodási irányelveinek közzétételéről

I. A Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlése a 28/2023. (V. 9.) számú határozatával jóváhagyta a Magyar Tudományos Akadémia Vagyongazdálkodási irányelveit.

II. A Vagyongazdálkodási irányelveket az Akadémiai Értesítőben, a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának intranetén, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Magyar Tudományos Akadémia honlapján kell közzétenni.

III. A Magyar Tudományos Akadémia Vagyongazdálkodási irányelveinek közzétételére vonatkozó jelen határozatot a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában biztosított felhatalmazás alapján adom ki.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEI

1. Bevezetés

A Magyar Tudományos Akadémia (továbbiakban: Akadémia) rendkívüli közgyűlése 2019. december 2-án fogadta el az Akadémia megújult küldetését, amely rögzíti, hogy „az Akadémia célja hozzájárulni az ország helyzetének és biztonságának erősítéséhez, a magyar nép életfeltételeinek, tudásának és képességeinek javításához.” Az akadémiai célok eléréséhez indokolt megújítani az Akadémia vagyongazdálkodását annak érdekében, hogy az Akadémia vagyona a jövőben növekvő mértékben tudjon hozzájárulni az Akadémia feladatainak ellátásához.

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.), valamint a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFItv.) 2019-es módosítása az Akadémia kutatóhálózatának 2019-es fenntartó változását és a kutatóhálózattal kapcsolatos közfeladatoknak az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (továbbiakban: ELKH) részére történő átszervezését eredményezte, amely jelentősen megváltoztatta az Akadémia szervezetét és a vagyongazdálkodási feladatait. Ezen változások szükségessé tették az Akadémia Közgyűlése által 2012. május 8-án jóváhagyott Vagyongazdálkodási irányelvek felülvizsgálatát.

2. Általános vagyongazdálkodási elvek

2.1. Az MTA köztestületének vagyona magántulajdon, amely nem tartozik sem a nemzeti, sem az állami vagyon körébe, és megilleti az Alaptörvény szerinti tulajdonvédelem.

2.2. Az Akadémia vagyongazdálkodásának célja, hogy vagyonát fenntartsa, megőrizze és gyarapítsa, és az akadémiai vagyont és annak hozadékát a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény és az Alapszabály szerint a tudomány hosszú távú szolgálata érdekében használja.

2.3. Az Akadémia a vagyonát hatékonyan és az erkölcsi-szakmai tisztességnek megfelelően használja és hasznosítja.

2.4. Az Akadémia vagyongazdálkodási tevékenysége során szem előtt tartja a tudomány támogatását és az intézmény nemzeti küldetésért. Vagyonával való gazdálkodása nem veszélyeztetheti az intézmény jóhírét.

2.5. Az Akadémia törekszik a vagyonával való gazdálkodás során az eredményes gazdálkodás kialakítására, vagyonának növelésére és az Akadémia érdekeinek a védelmére. Az Akadémia szerveinek ezért a tulajdonosi érdekeket képviselő, korszerű, kontrolling szemléletű és hatékony vagyongazdálkodást kell folytatniuk egységes felügyelet mellett.

2.6. Az Akadémia vagyongazdálkodási rendszerének eredményes működtetéséhez biztosítani kell a feladatai ellátáshoz szükséges szervezetet, szakemberállományt, belső szabályozást és az akadémiai célokat támogató teljesítménymérési rendszert és ösztönzők körét.

2.7. Az Akadémia vagyongazdálkodási és vagyonkezelési tevékenységének nyomon követése, a vagyonelemek nyilvántartása, a tulajdonosi döntések végrehajtásának ellenőrzése és a vagyongazdálkodással kapcsolatos információk biztosítása az akadémiai testületek és vezetők számára az MTA Titkársága át nem adható feladatköre.

2.8. Az Akadémia az akadémiai feladatokat nem szolgáló vagyonelemeinek körét, hasznosíthatóságát és szükségességét rendszeresen felülvizsgálja, a gazdaságosan nem hasznosítható és elavult vagyonelemeket piaci alapon értékesíti. Az Akadémia az értékesítésből származó bevételeket a jogszabályok által megengedett keretek között vagyongazdálkodási szabályzata mentén fekteti be, hozzájárulva a tudomány és a tudós társadalom támogatásához.

2.9. Az Akadémia intézményeinek elhelyezése és működtetése elsődlegesen az Akadémia tulajdonában álló ingatlan- és ingó vagyonelemek rendelkezésre bocsátásával, illetve az Akadémia saját szervezetei által nyújtott szolgáltatások igénybevételével történik.

2.10. Az Akadémia törekszik arra, hogy intézményei részére mindenkor korszerű és hatékony működési feltételeket biztosítson.

2.11. Az akadémiai vagyongazdálkodás részletes szabályozásának kialakítása során alapvető elvárás, hogy a szabályozás törekedjen az egyszerűségre, és segítse elő a hatékony gazdálkodást.

2.12. Az akadémiai vagyongazdálkodással kapcsolatos hatásköröket és folyamatokat oly módon kell meghatározni, hogy a döntésért és döntéselőkészítésért való felelősség egyértelműen meghatározott, gyakorlati szemléletű, ellenőrizhető és számonkérhető legyen.

2.13. Az Akadémia vagyongazdálkodásában szerepet vállalók a tulajdonos köztestület bizalmára méltó módon kell eljárjanak.

3. Ingatlannal kapcsolatos gazdálkodási elvek

3.1. Az Akadémiának mindenkor az ingatlanok korszerű műszaki állapotának elérésére, annak fenntartására és az ingatlanok folyamatos állagmegóvására kell törekednie.

3.2. Az Akadémia ingatlanjai hasznosítását kihasználtság, eredményesség és más teljesítménymutatók alapján folyamatosan ellenőrzi, amelyekhez a használó intézmények rendszeresen adatokat szolgáltatnak. Az Akadémia meghatározza és rendszeresen felülvizsgálja az ingatlanok hasznosítására vonatkozó mutatókkal kapcsolatos célkitűzéseit.

3.3. Az Akadémia tulajdonában álló ingatlanon új épület, építmény építése vagy meglévő épület, építmény bővítése, átalakítása, felújítása, bontása csak az MTA elnökének előzetes engedélyével végezhető.

3.4. Akadémiai tulajdonú ingatlanon új épület földhivatali nyilvántartásba vétele az Akadémia elnökének engedélyével történik.

3.5. Az Akadémia az osztatlan közös tulajdonú ingatlanok esetén használati megállapodás kötésére törekszik az adott ingatlan többi tulajdonosával.

3.6. Az Akadémia tulajdonában álló ingatlanvagyon három fő csoportba sorolható:

3.6.1. Az Akadémia saját intézményrendszere által használt ingatlanok, ingatlanrészek;

3.6.2. Az Akadémia által szabadon hasznosítható ingatlanok, ingatlanrészek;

a) a magyar tudományos közösség közvetlen támogatása érdekében hasznosított ingatlanok, ingatlanrészek;

b) jövedelemtermelés céljából, piaci alapon hasznosítható ingatlanok, ingatlanrészek;

3.6.3. Az ELKHT irányítása alatt álló kutatóhelyek részére ingyenes használatba adott ingatlanok, ingatlanrészek.

3.7. Az ingatlangazdálkodásra és azon belül a 3.6. pont szerinti ingatlankategóriákra vonatkozó részletes elveket és szabályokat a Vagyongazdálkodási és Vagyonhasznosítási Szabályzat tartalmazza.

4. A pénzgazdálkodás elvei

4.1. Az Akadémia vagyongazdálkodása során az akadémiai vagyon kezeléséhez szükséges likviditás állandó biztosítása szükséges a hatékonyság, gazdaságosság és eredményesség érdekében.

4.2. A vagyon kezeléséhez szükséges likviditáson felül az Akadémia szabad pénzeszközeinek lekötése olyan befektetésekbe történhet, amelyek biztosítják az akadémiai vagyon értékének megőrzését, gyarapítását.

4.3. A hatékony gazdálkodás és a pénzügyi eredmény maximalizálása érdekében az Akadémia szabad vagy egy évnél rövidebb időre befektetett pénzeszközeit az MTA Titkárságán vagy kizárólagos tulajdonú gazdasági társaságain keresztül kezeli.

4.4. Az Akadémia pénzgazdálkodásának részletes szabályait a Vagyongazdálkodási és Vagyonhasznosítási Szabályzat tartalmazza.

5. A pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos gazdálkodás elvei

5.1. Az Akadémia pénzügyi befektetéseit futamidőhöz és teljesítménymutatókhoz kell kötni a várható hozam és kockázat mérlegelésével.

5.2. A befektetések szerződéses feltételeinek kidolgozásánál törekedni kell az Akadémia vagyonának védelmét biztosító megállapodásokra.

5.3. Az akadémiai tulajdonban lévő pénzügyi befektetéseket szakmai és pénzügyi szempontból folyamatosan értékelni kell, és szükség esetén javaslatot kell tenni a portfólió egyes elemeinek értékesítésére, vagy annak bővítésére.

5.4. A hatékony gazdálkodás és a pénzügyi eredmény maximalizálása érdekében az Akadémia az egy éven túli pénzügyi befektetéseit az MTA Titkárságán vagy kizárólagos tulajdonú gazdasági társaságain keresztül is kezelheti.

5.5. A pénzügyi befektetésekről szóló részletes szabályokat a Vagyongazdálkodási és Vagyonhasznosítási Szabályzat tartalmazza.

6. A társasági részesedésekkel kapcsolatos gazdálkodási elvek

6.1. Az Akadémiának a gazdasági társaságokban való befektetési célú résztulajdonosi részvétele esetén külön megállapodásban kell rendezni a tulajdonosok közötti vagyoni és irányítási viszonyokat, amely során biztosítani kell az Akadémia vagyonának védelmét és a befektetés jövedelmezőségét. Amennyiben az Akadémia kisebbségi részesedést szerez vagy kisebbségi részesedéssel rendelkezik az adott gazdasági társaságban, akkor az Akadémiának törekedni kell az Akadémia jogait és vagyonát védő kisebbségitulajdonos-védő rendelkezéseket tartalmazó megállapodások megkötésére.

6.2. Gazdasági társaságot alapítani vagy abban részesedést szerezni a közfeladatok ellátásának elősegítése, alátámasztása, illetve a gazdálkodás eredményességének növelése érdekében lehet. Alapításkor és belépéskor a többségi tulajdon megszerzésére kell törekedni, indokolt esetben azonban a kisebbségi részvételt is engedélyezhet az Akadémia elnöke.

6.3. Az akadémiai tulajdonban lévő társaságok működését szakmai és pénzügyi szempontból rendszeresen értékelni kell, és szükség esetén javaslatot kell tenni a tulajdon értékesítésére, vagy bővítésére. Ez különösen akkor indokolt, ha a társaság az Akadémia szellemiségével össze nem egyeztethető tevékenységet folytat vagy tartósan veszteséget termel.

6.4. A hatékony gazdálkodás és a pénzügyi eredmény maximalizálása érdekében az Akadémia társasági részesedéseit elsődlegesen saját tulajdonú gazdasági társaságán keresztül kezeli.

6.5. A társasági részesedések kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Vagyongazdálkodási és Vagyonhasznosítási Szabályzat tartalmazza

7. Az ingóságokkal kapcsolatos gazdálkodási elvek

7.1. Az Akadémia a tulajdonában álló ingóságokkal általános vagyonkezelési elvei alapján gazdálkodik.

7.2. Az Akadémia az MTA Titkársága útján gondoskodik az ingóságok transzparens, valós értéket közvetítő nyilvántartásáról.

7.3. Ingóság beszerzését minden esetben az akadémiai célokhoz szükséges rögzíteni. Kizárólag olyan eszköz beszerzése elfogadott, amelynek beszerzése és funkciója az Akadémia vagyoni helyzetével, feladataival és jó hírnevével összeegyeztethető.

7.4. Az ingóságok ingyenes használat jogcímén használatba adhatók az Akadémia kijelölt szerveinek, valamint az ELKHT irányítása alatt álló kutatóhelyeknek.

7.5. Az ingóságok kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Vagyongazdálkodási és Vagyonhasznosítási Szabályzat tartalmazza.

8. Kulturális javakkal kapcsolatos gazdálkodási elvek

8.1. Az Akadémia a tulajdonában álló kulturális javak, köztük nemzeti jelentőségű, védett műtárgyak, tudomány- és művészettörténeti jelentőségű tárgyak, muzeális könyvek és kéziratok esetében a tulajdon megőrzése, állagának és értékének megóvása, tudományos és kulturális értékeinek széles körű bemutathatósága és kutathatóságának biztosítása érdekében gazdálkodik a vagyonával.

8.2. Az Akadémia a tulajdonában álló kulturális javak esetében kiemelt figyelmet fordít arra, hogy azok a magyar nemzet közössége számára hozzáférhetőek legyenek.

8.3. Az Akadémia kulturális javait gyűjteményekbe rendezve kezeli.

8.4. Az akadémiai gyűjtemények kezelésével megbízott szervezetek a kezelésükbe adott vagyontárgyakról egységes szakmai szempontok szerinti nyilvántartást vezetnek, azok megőrzéséről, széleskörű hozzáférhetőségéről, kutathatóságáról saját hatáskörben gondoskodnak.

8.5. Az akadémiai gyűjtemények gyűjtőkörébe tartozó témákban a gyűjtemények vezetői gondoskodnak a gyűjtemény bővítéséről, újabb elemeinek feltárásáról és javaslatot tesznek azok védetté nyilvánítására.

8.6. Az Akadémia a kulturális javakkal kapcsolatos tulajdonosi érdekeit az MTA Titkársága útján érvényesíti.

8.7. Az ingóságok közé sorolt kulturális javak és műkincsek számviteli nyilvántartását az MTA Titkársága, a szakmai követelményeknek megfelelőt a gyűjteményt kezelő szakmai szervezet végzi. A két rendszer összhangját biztosítani szükséges.

8.8. Az akadémiai könyvvagyon, valamint levéltári és kézirattári dokumentumvagyon kezeléséért, hasznosításáért és nyilvántartásáért a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ felel saját szabályzatai szerint és az Akadémia rendelkezései szerint. A könyvvagyon kezelésétől elvárt a vagyontömeg védelme mellett a magyar nemzet közössége számára való hozzáférhetőség biztosítása.

8.9. A kulturális javakkal való gazdálkodás részletes szabályait a Vagyongazdálkodási és Vagyonhasznosítási Szabályzat tartalmazza.

9. A szellemi tulajdonnal kapcsolatos gazdálkodási elvek

9.1. Az akadémiai vagyon speciális eleme a szellemi tulajdon, beleértve a kutatási, fejlesztési vagy művészeti tevékenyég eredményeképpen létrejött vagy megvásárolt iparjogvédelmi vagy szerzői jogi védelemre alkalmas kutatási eredmények, szellemi és művészeti alkotások, adatbázisok körét.

9.2. Az Akadémia törekszik egy olyan szellemi tulajdonkezelési rendszer kialakítására, ami tervezhetővé, hatékonyan menedzselhetővé és hosszú távon gazdaságossá teszi az Akadémia költségvetési szervein vagy a részvételével működő gazdasági társaságakon belül vagy az Akadémia egyéb módon történő közreműködésével keletkező szellemi alkotások oltalomban részesítését és hasznosítását.

9.3. Abban az esetben, ha az Akadémia más szervezetekkel együttesen vesz részt olyan szellemi alkotás létrehozásában, amely megfelelő oltalomban részesítve hasznosíthatóvá válik, arra kell törekednie, hogy az esetleges jövedelemből a hozzájárulásával arányos részesedést szerezzen.

9.4. Az Akadémiának meg kell teremtenie a szellemi alkotásokhoz kapcsolódó személyes érdekeltségi rendszert és a szellemi tulajdon megfelelő hasznosításának keretrendszerét.

9.5. A szellemi tulajdonnal történő gazdálkodásra vonatkozó részletes szabályokat a Szellemi Tulajdonkezelési Szabályzat tartalmazza.

10. A magánfelajánlásokkal, adományokkal kapcsolatos gazdálkodási elvek

10.1. Az Akadémia elősegíti az adományok, magánfelajánlások Akadémia részére történő juttatásának felkutatását, megszervezését és biztosítását a tudomány támogatása, stratégiai céljainak megvalósítása és az Akadémia bevételeinek kiegészítése céljából.

10.2. Az Akadémia törekszik a tudomány iránt elkötelezett mecénások bevonására stratégiai céljai (így például kutatók, kutatóhelyek támogatása, intézetek, ösztöndíjak, alapítványok alapítása) megvalósítása érdekében.

10.3. A magánfelajánlások és adományok kezelésének szabályait a Vagyongazdálkodási és Vagyonhasznosítási Szabályzat tartalmazza.

Záradék

Jelen Vagyongazdálkodási irányelveket az Alapszabály 66. § (14) bekezdésében foglalt rendelkezése alapján az Akadémia Közgyűlése 2023. május 9-én hagyta jóvá.

Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az Akadémia Közgyűlése által 2012. május 8-án jóváhagyott Vagyongazdálkodási irányelvek a Magyar Tudományos Akadémia vagyonával való gazdálkodásának elveiről és gyakorlásának szabályairól.