Magyar

 

16/2023. (X. 3.) MTA elnöki határozat

a nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázis működtetésének rendjéről

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (a továbbiakban MTAtv.) 3. § (1) bekezdés o) pontja a Magyar Tudományos Akadémia (továbbiakban: MTA) közfeladatai között határozza meg a nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázis működtetését, amelyet az MTA Könyvtár és Információs Központ közreműködésével, annak alapfeladatául rendelve lát el. A nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázis az Európai Bizottság (EU) 2018/790 ajánlása (2018. április 25.) által említett nyílt tudományt szolgáló infrastruktúrák közé tartozik. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában és 19/A. § (7) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva a nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázis működtetésének rendjét a következők szerint határozom meg.

A határozat célja és hatálya

1. § (1) A rendelkezés célja a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ (a továbbiakban: MTA KIK) által alapfeladatként működtetett nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázis működési rendjének meghatározása.

(2) A határozat szervi és személyi hatálya kiterjed valamennyi, közpénz felhasználásával tudományos tevékenységet végző hazai költségvetési szervre (ideértve a nemzeti felsőoktatási törvény hatálya alá tartozó intézményeket is), valamint a költségvetési szervekkel foglalkoztatási jogviszonyban álló személyekre (MTAtv. 3. § (1) bekezdés o) pont, 2011. évi CCIV. törvény 26. § (1) bekezdés; 33. § (1)–(2) bekezdés).

(3) A határozat tárgyi hatálya kiterjed:

– a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak által a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 30. § (7) bekezdésében meghatározott foglalkoztatási jogviszonyuk keretei között, munkaköri kötelezettségként megalkotott és nyilvánosságra hozott tudományos művekre,

– a költségvetési forrásból tudományos mű megírására, létrehozására irányuló szerződés alapján támogatásban részesülő személyek által megjelentetett tudományos művekre,

– a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben és a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló kormányrendeletben meghatározott doktori értekezések és azok tézisei, valamint az MTAtv.-ben meghatározott MTA doktora értekezések és azok tézisei adatainak nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátására,

– a nem költségvetési támogatásból készült, a szerző által önkéntesen bejelentett és közzétenni kívánt tudományos szerzői művekre.

(4) Az adatbázis a jogszabály alapján lehetővé teszi a tudományos művek adatainak önkéntes közzétételét arra nem kötelezett személyek és szervezetek részére is.

(5) Az adatbázis lehetővé teszi a tudományos munkássággal összefüggésben publikált oktatási, közérdekű, ismeretterjesztő jellegű művek, továbbá műszaki és művészeti alkotások adatainak önkéntes közzétételét is.

A nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázis jogállása

2. § (1) A nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázis, amelynek elnevezése Magyar Tudományos Művek Tára (a továbbiakban: MTMT), nem jogi személy. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 3. § (1) bekezdés o) pontjában meghatározottak alapján a Magyar Tudományos Akadémia közfeladata nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázis működtetése az MTA KIK közreműködésével. A nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázis, mint országos elektronikus információs közszolgáltatás működtetésével kapcsolatos irányítási, adatszolgáltatási, könyvtárszakmai és technikai feladatokat az MTA KIK látja el.

(2) Az MTMT adatbázis technikai és könyvtárszakmai feladatait külön működési renddel rendelkező szervezeti egység, az MTA KIK MTMT Osztály látja el.

(3) A nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázis

a) működésének helye: MTA Könyvtár és Információs Központ,

1051 Budapest, Arany János u. 1.,

b) hivatalos elnevezése magyarul: Magyar Tudományos Művek Tára

(rövidített neve: MTMT),

c) hivatalos elnevezése angolul: Hungarian Science Bibliography.

Az MTMT feladatai

3. § (1) Az MTMT feladatai az MTAtv. 19/A. § (1) bekezdésében meghatározottakkal összhangban:

a) a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak által a jogviszonyuk keretei között megalkotott, a munkáltatónak átadott és nyilvánosságra hozott tudományos művek adatainak nyilvántartása;

b) költségvetési forrásból tudományos mű létrehozására irányuló szerződés alapján létrejött, és nyilvánosságra hozott tudományos művek adatainak nyilvántartása;

c) az önkéntes adatszolgáltatók által megalkotott és nyilvánosságra hozott tudományos művek adatainak nyilvántartása;

d) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben és a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló kormányrendeletben meghatározott doktori értekezések és azok tézisei, valamint az MTAtv.-ben meghatározott MTA doktora értekezések és azok tézisei adatainak az adatbázisban történő nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása;

e) jogszabály szerinti egyedi vagy statisztikai adatszolgáltatás a jelen határozat 4. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott adatok tekintetében a tudományos eredmények nyilvántartásához;

f) a magyar tudományos művek adatainak angol nyelvű bibliográfiai nyilvántartása;

g) a magyar, elektronikusan nyílt hozzáférésű tudományos művek hozzáférhetőségének biztosítása az elektronikus elérhetőség címének közlésével.

(2) Az adatbázis lehetővé teszi a magyar kiadóknál publikált – akár nem magyar szerzők által írt – tudományos és tudománynépszerűsítő művek nyilvántartását is.

(3) Az MTMT nyilvántartja a tudományos közleményekre adott idézetek bibliográfiai adatait, amelyek lehetnek a szerző által megadott adatok vagy a nemzetközi adatbázisokból megvásárolt jogtiszta adatok.

(4) A tudományos művek nyílt hozzáférésű közzétételéről szóló 31/2022 (X.28.) – számú elnöki határozat elveivel összhangban az MTMT-ben nyilvántartott tudományos bibliográfiai adatok elektronikusan összekapcsolódnak az akadémiai (MTA KIK REAL) vagy egyéb repozitóriumokkal, amelyekben az érvényes szabályozási feltételek betartásával elhelyezték a teljes tudományos mű digitális változatát. Az MTMT átadja a repozitóriumoknak a közlemények nyilvános leíró adatait.

Az MTMT-ben tárolt adatok és adatszolgáltatás

4. § (1) Az MTMT tartalmazza a nyilvánosságra hozott művek bibliográfiai adatait, biztosítva azok egyértelmű azonosítását. Nyilvánosságra hozottnak minősül a mű, ha megjelent és a megjelenés permanenciája biztosított (MTAtv. 19/A. § (2) bekezdés), akár úgy is, hogy az előírt technikai feltételeknek megfelelő és az MTMT adatbázisáról elérhető repozitóriumban helyezték el.

(2) Az MTMT rögzít minden olyan adatot, ami a tudományos teljesítmény nyilvántartásához szükséges (pl. intézményi affiliáció).

(3) Az MTMT nyilvántartja

– a szerzők egyértelmű azonosításához szükséges, valamint a rájuk vonatkozó adatok tekintetében a szerzők által gyakorolt személyes ellenőrzést és a velük való kapcsolattartást lehetővé tevő személyes adatokat (kötelezően a családi és utónév, a születési hely, születési dátum, az e-mail cím, valamint a munkahely; önkéntesen megadhatóan a tudományos fokozat(ok), telefonszám, nem, a tudományos karrierre vonatkozó adatok (köztük az esetleges karriermegszakítási adatokkal), továbbá más bibliográfiai vagy kutatási/oktatási adatbázisokban használt azonosítók);

– az adminisztrátorok egyértelmű azonosításához szükséges, valamint az intézményi adatok tekintetében az adatszolgáltatást és -karbantartást, illetve a velük való kapcsolattartást lehetővé tevő személyes adatokat (kötelezően a családi és utónév, az e-mail cím, valamint a munkahely; önkéntesen megadhatóan a telefonszám).

(4) A személyes adatokat az MTA KIK az európai általános adatvédelmi rendeletnek (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete) megfelelően kezeli.

(5) Az adatok hitelességéért az adatfeltöltésről gondoskodó intézmény, mint munkáltató, illetve – önkéntes adatszolgáltatás esetén – a szolgáltató felel. Az adatok teljességére vonatkozó információkat az adatbázisban fel lehet tüntetni.

(6) Az MTMT a közlemények bibliográfiai adatait, az intézményekről szolgáltatott adatokat és az adatnyilvántartás hitelességéhez szükséges adatokat minden esetben megőrzi.

(7) Az MTMT tartalmazza a tudományos tevékenység – általában szakterületre jellemző – egyéb formáinak, valamint a jelen határozat 3. § (1) bekezdés d) pontjában említett doktori értekezéseknek és téziseknek a bibliográfiai adatait is.

(8) Az MTA KIK az adatbázisban található jelen paragrafus (1), (2) és (3) bekezdése szerinti adatokról megkeresésre adatot szolgáltat MTAtv. 19/A. § (6) bekezdése szerint.

(9) A törvény erejénél fogva adatszolgáltatási kötelezettséggel rendelkező intézmények a bibliográfiai adatszolgáltatást a munkakörükben arra kijelölt alkalmazottak, ún. MTMT-adminisztrátorok útján végzik. Az MTMT-adminisztrátorok továbbképzését és tájékoztatását az MTA KIK MTMT Osztálya biztosítja.

(10) Saját intézménye adatai és az MTA KIK REAL repozitóriumában elhelyezett művei tekintetében bármely adatszolgáltató intézmény jogosult adatszolgáltatás kérésére. Saját publikációs adatai és az MTA KIK REAL repozitóriumban elhelyezett művei tekintetében bármely szerző jogosult az MTMT-ben tárolt bibliográfiai adataihoz való hozzáférésre.

(11) Az MTMT-ben az adatszolgáltató intézmények jelen paragrafus (1) és (2) bekezdése szerinti bibliográfiai adataihoz való nyilvános hozzáférés ingyenes (MTAtv. 19/A. § (4) bekezdés). A hozzáférés az MTMT honlapján keresztül biztosított (www.mtmt.hu). Nagy mennyiségű adatletöltések csak előzetes regisztráció alapján – az MTMT munkatársaival való egyeztetés után – lehetségesek. Jelen paragrafus (1) és (2) bekezdése szerinti adatokon felüli adatok nyilvánosságáról, a bibliográfiai adatok nyilvános keresőfelületén való megjelenési formájáról, valamint a nem nyilvános adatok szolgáltatásának jelen paragrafus (14) bekezdése szerint felmerült térítési díjáról az MTMT Koordinációs Testület dönt.

(12) Amennyiben jelen paragrafus (13) bekezdésén túlmenő értékelés, rangsorolás, összehasonlítás vagy tájékozódás céljából bármely arra jogosult intézmény olyan adatokat kér valamely, a törvény erejénél fogva publikációs adatszolgáltatásra kötelezett intézmény publikációiról, amelyek a nyilvánosan hozzáférhető adatokon túlmenőek, arról az MTA KIK értesíti az érintett felet.

(13) Az MTA KIK közvetlen elektronikus hozzáférést biztosít az MTMT-ben tárolt publikációs és idézettségi adatokhoz a MTAtv. 19/A. § (6) bekezdés szerinti intézmények számára.

(14) Amennyiben a megrendelt adatszolgáltatás teljesítése – beleértve az MTAtv. 19/A. § (6) bekezdésében felsorolt intézményeknek és szervezeteknek nyújtott szolgáltatásokat – programozást vagy egyéb plusz költséggel járó megoldást igényel, ezek költségei a megrendelőt terhelik. Az MTA KIK a munka megkezdése előtt árajánlatot kér és azt eljuttatja a megrendelőnek. Az MTA KIK csak azt követően intézkedik a programozás megrendeléséről, hogy a megrendelő az árajánlatot írásban elfogadta.

(15) Az MTMT adatbázisból nyerhető adatokat az MTA KIK ellenszolgáltatás nélkül szolgáltatja az adatszolgáltató személyek, az adatszolgáltató intézmények és az adatszolgáltató intézmények fenntartói számára, valamint az MTAtv. 19/A. § (6) bekezdésében megadott intézmények számára.

(16) Az MTMT adatbázisból nyerhető publikációs és idézettségi adatok statisztikai adatlekérdezését az MTA KIK MTMT Osztálya végzi írásban rögzített és meghatározott szempontokat tartalmazó kérésre, 30 munkanapon belül.

Az MTMT működésének döntéshozatali rendje, az eljáró testületek és a programot működtető szervezeti egység

5. § (1) Az adatbázis stratégiai irányításáért, fejlesztéséért és működtetéséért a fejezetet irányító szerv vezetőjeként az MTA elnöke felelős (MTAtv. 19/A. § (7) bekezdés). E feladatok gyakorlati megvalósítása az MTA KIK főigazgatójának feladatkörébe tartozik, aki a stratégiai irányítást, az adatbázis szakmai és technikai fejlesztését, valamint működtetését az alábbi testületek és szervezeti egységek útján látja el:

a) MTMT Tudományos Tanács

b) MTMT Koordinációs Testület

c) MTMT Szakbizottságai

d) MTA KIK MTMT Osztály

e) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály

f) MTA KIK Szakinformatikai Osztály.

MTMT Tudományos Tanács

6. § (1) Az MTMT stratégiai döntéshozó testülete az MTMT Tudományos Tanács, amely figyelemmel kíséri az adatbázis működtetését és fejlesztését, véleményezi az MTMT stratégiai terveit és beszámolóit.

(2) Az MTMT Tudományos Tanács feladatai:

a) Értékeli az MTMT stratégiai irányait és működésének középtávú (3 éves) tervét, és azt jóváhagyásra az MTA elnöke elé terjeszti.

b) Véleményezi a Koordinációs Testület javaslatát az MTMT következő évi költségvetéséről.

c) Tájékozódik az adatszolgáltatás minőségéről és az adatszolgáltatási kötelezettség betartásáról.

d) Jóváhagyja a tudományos tevékenység nyilvánosságra hozott eredményeinek besorolási kategóriáit.

e) A Szakbizottságok által tájékozódik a tudománymetria, a bibliográfiai adatbázisok működésének és a nyílt hozzáférés biztosításának nemzetközi tendenciáiról.

f) Véleményezi a jelentősebb projekteket, beruházásokat és kiadásokat.

g) Véleményezi az MTMT Koordinációs Testület által készített éves beszámolót az MTMT működéséről, amelyet az MTMT Tudományos Tanács elnöke az MTA elnökének jóváhagyásával tájékoztatásul és elfogadásra az MTA Közgyűlése elé terjeszt.

h) Elősegíti az információáramlást az MTAtv. 3. § o) pontjának, valamint jelen határozat 1. §-ában meghatározott, adatszolgáltatásra kötelezett költségvetési szervek számára az MTMT működési rendszeréről és az esetleges változásokról.

(3) *  Az MTMT Tudományos Tanácsának legfeljebb 34 szavazati joggal rendelkező tagja van a következő összetételi rendben:

– az MTA főtitkára (1 fő)

– az MTA 11 tudományos osztályának delegáltjai, osztályonként egy-egy fő (11 fő)

– a Magyar Rektori Konferencia képviselője (1 fő)

– az egyetemek szakmai képviselői (3 fő)

– a HUN–REN Központ tudományos delegáltjai (3 fő)

– a HUN–REN Központ képviselője (1 fő)

– az MTA Doktori Tanács képviselője (1 fő)

– Országos Doktori Tanács képviselője (1 fő)

– a közgyűjtemények képviselője (1 fő)

– a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szakterületi kollégiumainak képviselői (4 fő)

– a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke által delegált elnökhelyettes (1 fő)

– a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság kollégiumainak képviselői (3 fő)

– a felsőoktatásért felelős minisztérium képviselője (1 fő)

– a kutatás-fejlesztésért és innovációért felelős minisztérium képviselője (1 fő)

– az MTA KIK főigazgatója (1 fő).

Az MTMT Tudományos Tanács tagjait az MTA elnökének felkérésére a fent megadott szervezetek, testületek, illetve intézmények jelölik, és az MTA elnöke kéri fel. Az MTMT Tudományos Tanács elnökét az MTA elnöke kéri fel a testület tagjai közül.

(4) A testület tagjainak és elnökének felkérése 3 évre, de legfeljebb a delegáló szervezetben/testületben betöltött tisztségük idejére szól. A testület tagja egy alkalommal újra felkérhető. Ha a tag első ciklusa „tört”, azaz nem teljes 3 éves ciklus, a tag akkor is csak egyszer kérhető fel újra. Ha a testületi tagság bármilyen ok miatt megszűnik a ciklus lejárta előtt, a jelen pont szerinti delegálás és elnöki felkérés útján tölthető be ismét a tisztség. Ugyanaz a személy nem lehet két különböző testület vagy intézmény delegáltja. A Tudományos Tanács elnökét tartós akadályoztatása esetén az MTA KIK főigazgatója helyettesíti.

(5) A testület munkájában állandó meghívottként részt vesz

– az MTA elnöke,

– az MTA KIK informatikai főigazgató-helyettese,

– az MTA KIK MTMT Osztály vezetője,

– az MTA Titkárság Köztestületi Igazgatóság képviselője,

– az MTA Titkárság gazdasági igazgatója,

– az MTA elnöke által delegált személy,

– a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) képviselője, illetve

– a TT elnöke dönthet további állandó meghívott(ak) felkéréséről.

Az állandó meghívottak tanácskozási joggal vesznek részt a testület munkájában, szavazati joggal nem rendelkeznek.

(6) A testület egyetemi szakmai képviselőire a Magyar Rektori Konferencia tesz javaslatot.

(7) A közgyűjteményi képviselő személyére az illetékes minisztérium vezetője tesz javaslatot.

(8) A testület titkársági teendőit az MTA KIK MTMT Osztálya látja el, az MTA Titkársága közreműködésével.

(9) Az MTMT Tudományos Tanács üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente egy alkalommal tartja. Az üléseket a napirend megjelölésével az MTMT Tudományos Tanács elnöke hívja össze.

(10) Saját kezdeményezésén kívül köteles összehívni az ülést az elnök, ha azt az MTA elnöke kezdeményezi, vagy ha azt az MTMT Tudományos Tanács legalább 5 tagja a napirend megjelölésével kéri.

(11) Az ülésekről két hitelesítő aláírásával ellátott emlékeztető készül. Az MTMT Tudományos Tanács döntéseit határozat formájában hozza. A határozatokat az MTMT Tudományos Tanács elnöke írja alá és az MTA elnöke hagyja jóvá. A határozatok ezután lépnek hatályba és jelennek meg az Akadémiai Értesítőben. Amennyiben az MTA elnöke nem ért egyet az MTMT Tudományos Tanácsának határozatával, véleményét és indokait a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban eljuttatja a testület elnökéhez. Az MTMT Tudományos Tanácsának elnöke ezt követően a tárgykör megtárgyalására rendkívüli testületi ülést hív össze.

(12) A Tudományos Tanács tagjai az őket delegáló intézmények, illetve szervezetek révén tájékozódnak az MTMT működésével kapcsolatban és tájékoztatják a delegáló szervezeteket az MTMT Tudományos Tanács munkájáról.

(13) A delegáló szervezetben/testületben betöltött tisztség megszűnéséről a delegáló szervezet/testület tájékoztatja a testületek titkárát.

(14) A jelen határozatban nem szereplő kérdésekről a TT Ügyrendje intézkedik.

MTMT Koordinációs Testület

7. § (1) Az MTMT Koordinációs Testület az MTMT adatbázis működtetésének végrehajtó-, és a jelen pontban meghatározott ügyekben döntéshozó szerve.

a) tájékozódik az adatszolgáltatás minőségéről és az adatszolgáltatási kötelezettség betartásáról, az adatszolgáltatók, illetve az adatszolgáltatókat fenntartó intézmények által igényelt adatszolgáltatásokról és kimutatásokról;

b) döntést hoz az MTAtv. 19/A. § (3) bekezdésében (jelen szabályzat 4. § (1) és (2) bekezdésében) nem meghatározott adatszolgáltatás engedélyezéséről, a nyilvánosságra hozható adatok köréről, a bibliográfiai adatok az MTMT nyilvános keresőfelületén való megjelenési formájáról, valamint a nem nyilvános adatok szolgáltatásának jelen szabályzat 4. § (14) bekezdése értelmében felmerülő térítési díjáról, továbbá az éves beszámoló keretében tájékoztatást nyújt az MTMT Tudományos Tanácsának az adatszolgáltatással összefüggő tapasztalatokról;

c) évente áttekinti az adatbázis működtetésére rendelkezésre álló pénzügyi források felhasználását, és az MTA KIK főigazgatójának egyetértésével javaslatot tesz a következő évi finanszírozásra;

d) az MTA Közgyűlése számára elkészíti az éves beszámolót, azt az MTMT Tudományos Tanács elé terjeszti, amit a Tudományos Tanács elnöke jóváhagyásra benyújt az MTA elnöke számára; az MTA elnöke a beszámolót a Vezetői Kollégium majd MTA Elnöksége elé terjeszti, majd az Elnökség támogató döntése után a Közgyűlés elé;

e) előkészíti és az MTMT Tudományos Tanács elé terjeszti az MTMT működésének stratégiáját és a középtávú tervét;

f) véleményezi és jóváhagyja az MTMT-szakbizottságoknak az adatbázis felépítését és működését érintő javaslatait;

g) szükség esetén felkéri az MTMT szakbizottságait a szakterületükhöz tartozó témák kidolgozására;

h) rendszerfejlesztési javaslatokat tesz az MTA KIK számára az adatbázis megfelelő – a tudományértékeléshez adekvát alapot nyújtó – működtetése és használata érdekében;

i) véleményezi az MTMT nyilvános keresőfelületének, továbbá honlapjának struktúráját, valamint az ott elérhető bibliográfiai információk, illetve megtalálható adattartalmak körét, és azokkal kapcsolatban javaslatot tesz az MTA KIK számára;

j) véleményezi a szakbizottságok előterjesztéseit, illetve az MTMT Tudományos Tanács elé terjeszti jóváhagyásra a tudományos tevékenység nyilvánosságra hozott eredményeinek besorolási kategóriáit, amelyet a Bibliográfiai Szakbizottság dolgoz ki;

(2) *  Az MTMT Koordinációs Testületnek legfeljebb 13 szavazati joggal rendelkező tagja van:

– az MTMT Tudományos Tanácsának elnöke (1 fő),

– az MTA főtitkára (1 fő),

– három tag – a három fő tudományterület képviselőjeként – a tudományos osztályok által a Tudományos Tanácsba delegált képviselők közül (1–1 fő),

– a HUN–REN Központ tudományos delegáltja (1 fő),

– a HUN–REN Központ képviselője (1 fő),

– a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal képviselője (1 fő),

– felsőoktatásért felelős minisztérium képviselője (1 fő)

– a kutatás-fejlesztésért és innovációért felelős minisztérium képviselője (1 fő),

– a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság képviselője (1 fő),

– a Magyar Rektori Konferencia képviselője (1 fő),

– az MTA KIK főigazgatója (1 fő).

Szavazategyenlőség esetén a testület elnöke dönt.

(3) Az MTMT Koordinációs Testület három tagját – a három fő tudományterület képviselőjét, akiket a tudományos osztályok delegáltak a Tudományos Tanácsba – az MTA elnöke kéri fel a Tudományos Tanács tagjai közül. A testület elnökét a tagok közül az MTA elnöke jelöli ki és kéri fel.

(4) A testület titkársági teendőit az MTA KIK MTMT Osztálya látja el, az MTA Titkárság közreműködésével.

(5) A testület tagjainak és elnökének felkérése 3 évre, de legfeljebb a delegáló szervezetben/testületben betöltött tisztség idejére szól. A testület tagja egy alkalommal újra felkérhető. Ha a tag első ciklusa „tört”, azaz nem teljes 3 éves ciklus, a tag akkor is csak egyszer kérhető fel újra. Ha a testületi tagság bármilyen ok miatt megszűnik a ciklus lejárta előtt, a jelen pont szerinti delegálás és elnöki felkérés útján tölthető be ismét a tisztség. Ugyanaz a személy nem lehet két különböző testület vagy intézmény delegáltja. A Tudományos Tanács elnökét tartós akadályoztatása esetén az MTA KIK főigazgatója helyettesíti. A Koordinációs Testület ülésén a helyettesítés rendjét a KT ügyrendje tartalmazza.

(6) *  Az MTMT Koordinációs Testület ülésein állandó meghívottként részt vesz

– az MTA Titkárság az MTA elnöke által kijelölt képviselője,

– az MTA Doktori Tanács képviselője,

– az MTA KIK informatikai főigazgató-helyettese,

– a SZTAKI képviselője,

– az MTA Titkárság Köztestületi Igazgatóság képviselője,

– az MTA KIK MTMT Osztály vezetője, illetve

– a KT elnöke dönthet további állandó meghívott(ak) felkéréséről.

Az állandó meghívottak tanácskozási joggal vesznek részt a testület munkájában, szavazati joggal nem rendelkeznek.

(7) Az MTMT Koordinációs Testület üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább félévente egy alkalommal tartja. Az üléseket a napirend megjelölésével a testület elnöke hívja össze. Az ülésekről két hitelesítő aláírásával ellátott emlékeztető készül, amelyet el kell juttatni az MTMT Koordinációs Testület szavazati jogú tagjainak, valamint állandó meghívottjainak is.

(8) A testület által megszavazott minden olyan határozat, amely az MTA KIK költségvetését érinti, kizárólag az MTA KIK főigazgatójának „jóváhagyom” kifejezéssel ellátott, írásban rögzített egyetértésével terjeszthető az MTMT Tudományos Tanács elé.

(9) A Koordinációs Testület tagjai az őket delegáló intézmények, illetve szervezetek révén tájékozódnak az MTMT működésével kapcsolatban és tájékoztatják a delegáló szervezeteket az MTMT Koordinációs Testület munkájáról.

A Magyar Tudományos Művek Tára szakbizottságai

8. § (1) A speciális szakismeretet igénylő kérdésekben az MTMT Tudományos Tanács és az MTMT Koordinációs Testület munkáját szakbizottságok segítik. Az MTMT állandó szakbizottságai:

a) Bibliográfiai Szakbizottság,

b) Informatikai Szakbizottság,

c) Repozitóriumminősítő Szakbizottság,

d) Tudománymetriai Szakbizottság.

(2) A szakbizottságok az MTMT Tudományos Tanács, az MTMT Koordinációs Testület és az MTA KIK MTMT Osztály számára felkérés alapján, illetve szükség szerint javaslatokat tesznek, valamint évente beszámolót készítenek munkájukról.

(3) A szakbizottságok üléseiket szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente egy alkalommal tartják. Az üléseket a napirend megjelölésével a szakbizottságok elnökei hívják össze. Az ülésekről két hitelesítő aláírásával ellátott emlékeztető készül.

Bibliográfiai Szakbizottság

(4) A Bibliográfiai Szakbizottság alapvető feladata, hogy javaslatot tegyen az MTMT Koordinációs Testület és az MTMT Tudományos Tanács számára a publikációk besorolásának típusrendszerére, a publikációk az MTMT-ben való leírásának szabályaira, a publikációtípusok definícióira, valamint a tudományos tevékenység eredményei egyéb formáinak meghatározására az MTMT adatbázisában a tudományos és könyvtárszakmai szempontok szem előtt tartásával.

(5) A bizottság 11 tagú, tagjait a tagintézmények szakemberei közül az MTA KIK főigazgatója kéri fel. A testület tagjainak mandátuma 3 évre szól, ugyanaz a személy újraválasztható. A bizottság elnökét tagjai közül egyszerű szavazattöbbséggel maga választja.

Informatikai Szakbizottság

(6) Az MTMT adatbázis informatikai működésének figyelemmel kísérése, valamint a szükséges fejlesztések elveinek kidolgozása az Informatikai Szakbizottság feladatköre. A testület tapasztalatairól és javaslatairól legalább 3 évente beszámolót készít az MTMT Koordinációs Testülete számára.

(7) A bizottság 11 tagú, tagjait a tagintézmények szakemberei közül az MTA KIK főigazgatója kéri fel. A testület tagjainak mandátuma 3 évre szól, ugyanaz a személy újraválasztható. A bizottság elnökét tagjai közül egyszerű szavazattöbbséggel maga választja.

Repozitóriumminősítő Szakbizottság

(8) A Repozitóriumminősítő Szakbizottság feladata publikációs- és adatrepozitóriumok, valamint egyéb online publikációs platformok minősítése az MTMT-ben hivatkozott teljes szövegű tudományos művek megbízható hosszú távú megőrzésének és szolgáltatásának szempontjából. A testület tapasztalatairól és javaslatairól legalább 3 évente beszámolót készít az MTMT Koordinációs Testülete számára.

(9) A Repozitóriumminősítő Szakbizottság 7 főből áll, az adatszolgáltató intézmények repozitóriummal foglalkozó munkatársainak köréből álló tagjait az MTA KIK főigazgatója kéri fel. A testület elnöki tisztségét ellátó 7. tagja – hivatalánál fogva – az MTA KIK informatikai főigazgató-helyettese. A testület tagjainak mandátuma – az elnöki tisztet betöltő MTA KIK informatikai főigazgató-helyettes kivételével – 3 évre szól, a tagok újraválaszthatók.

Tudománymetriai Szakbizottság

(10) A szakbizottság figyelemmel kíséri a nemzetközi scientometriai és bibliometriai irányvonalak változásainak folyamatait, elméleti megalapozású javaslatokkal segíti az MTMT rendszerének alakítását annak érdekében, hogy az adatbázisból a tudományos teljesítmény különböző szintű értékeléseihez megfelelő adatsorokat lehessen előállítani. A testület tapasztalatairól és javaslatairól legalább 3 évente beszámolót készít az MTMT Koordinációs Testülete számára. Szükség esetén tájékoztatást ad az MTMT Tudományos Tanácsa számára a tudománymetria tendenciáiról.

(11) A testület 3 főből, 2 tagból és az MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztályának vezetőjéből áll, aki egyben a szakbizottság vezetői feladatait is ellátja. A tagokat az MTA KIK főigazgatója kéri fel. A tagok mandátuma lemondásig, illetve visszavonásig tart.

A Magyar Tudományos Művek Tára Osztály feladatai

9. § (1) Az MTA KIK önálló szervezeti egységeként működik a Magyar Tudományos Művek Tára Osztály (a továbbiakban MTMT Osztály), amelynek elsődleges feladata az MTMT, mint a tudományos publikációk és az azokat idéző publikációk nyilvántartására létrehozott adatbázis üzemeltetése.

(2) Az osztály feladatai:

– a SZTAKI-val együttműködés keretében ellátja az MTMT teljes rendszerének informatikai szervezési feladatait és működteti annak központi infrastruktúráját;

– kapcsolatot tart az adatszolgáltatókkal, regisztrálja a törvény által adatszolgáltatásra kötelezett intézményeket, valamint az önkéntes adatszolgáltatókat;

– koordinálja az intézményi MTMT-adminisztrátorok munkáját, tájékoztatja az MTMT-adminisztrátorokat az adatbázist, illetve az adatszolgáltatást érintő érdemi változásokról;

– ellenőrzi az adatszolgáltatást (kiemelten a tudományos címek odaítélésével kapcsolatos eljárásoknál);

– adatszolgáltatást végez a törvényi és fenntartói rendelkezéseknek megfelelően;

– ellátja az MTMT kommunikációs feladatait az MTMT internetes portál működtetésével;

– oktatási anyagokat készít a szerzők és az intézményi adminisztrátorok számára;

– ellátja az MTMT fejlesztéséhez szükséges informatikai és szervezési feladatokat;

– előkészíti a fejlesztéseket.

(3) Tartalmi felelőse az MTA KIK honlapjáról elérhető önálló MTMT honlapnak, gondoskodik a honlap aktualizálásáról és a szükséges tájékoztató anyagok eléréséről.

(4) Az MTMT Osztály adminisztratív segítséget nyújt az MTMT működése érdekében eljáró testületek különösen az MTMT Tudományos Tanács és az MTMT Koordinációs Testület munkájához, közreműködik az ülések és napirendi pontok előkészítésében, illetve elősegíti döntéseik végrehajtását.

Adatelemzési szolgáltatás az MTMT-ből

10. § (1) A bibliometriai adatok megadott szempontok szerinti elemzését, rangsorolását, nemzetközi sztenderdek szerinti összehasonlítását az adatkérésre jogosult intézmények írásban rögzített kérésre az MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztálya végzi az MTMT Koordinációs Testületnek való beszámolási kötelezettség mellett.

(2) A bibliometriai adatelemzéseket és statisztikai kimutatásokat – az adatkérés mennyiségétől és a feladat megoldásának időigényétől függően – az MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztálya 30 munkanapon belül készíti el. Ezekkel a feltételekkel csak az írásban pontosan megfogalmazott, kivitelezhető és külön költséget nem igénylő kérések teljesíthetők.

Záró rendelkezések

11. § (1) Jelen határozat 2023. október 04-én lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisban a jelen határozat hatályba lépésekor már fellelhető és ezt követően rögzített adatokra egyaránt alkalmazni kell. Jelen határozat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 10/2021 (II.24.) számú elnöki határozat.

(2) A jelen határozatban nem tárgyalt működési rendet az MTA KIK SZMSZ-ének az MTMT működési rendjét szabályozó melléklete, valamint a vezető testületek és szakbizottságok ügyrendjei tartalmazzák.

(3) A határozatot az Akadémia honlapján kell kihirdetni, valamint a Titkárság Intranetén a Dokumentumtár » Határozatok tára » Elnöki határozatok megnevezésű oldalon és az Akadémiai Értesítőben közzé kell tenni.