Magyar

 

Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának F/44/2018. határozata

ügyvédi levél tartalmáról

HATÁROZAT

A Győri Regionális Fegyelmi Bizottság által kijelölt ... fegyelmi tanácsa ... ügyvéd ellen az F/44/2018. számú fegyelmi eljárásban .... napján megtartott zárt fegyelmi tárgyaláson meghozta az alábbi határozatát.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Üttv.) 131. § (3) bekezdés b) pontja alapján ... (szül: .... an.: ..., székhely: ....) eljárás alá vont ügyvéddel szemben

„az eljárást megszünteti”.

Ezen határozattal szemben az eljárás alá vont ügyvéd, valamint a fegyelmi biztos a másodfokú fegyelmi tanácshoz fellebbezhet. A fellebbezést az elsőfokú határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az elsőfokú fegyelmi tanácsnál kell benyújtani és elő kell terjeszteni a fellebbezés indokait is. Ha a fellebbezés papír alapon terjesztik elő, azt két eredeti példányban kell benyújtani.

A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott.

A területi kamara elnöke a fegyelmi biztost a fellebbezési határidő lejártát megelőző harmadik munkanapig utasíthatja fellebbezés előterjesztésére.

A fellebbezés a határozat végrehajtására halasztó hatályú.

Az eljárásban felmerült költségeket a ... Megyei Ügyvédi Kamara viseli.

Indokolás

... eljárás alá vont ügyvéd ügyvédi bejegyzésének ideje .... nap. E naptól egyéni ügyvédként tevékenykedik, vele szemben ez ideig fegyelmi eljárás megindítására nem került sor.

Vele szemben a ... Club ügyvezető elnöke ... tett .... napján bejelentést a ... Megyei Ügyvédi Kamarához, melyben ügyvédi tevékenységből eredő kötelezettség megszegését panaszolta.

Eljárás alá vont ügyvéd a ... Clubbal megbízási szerződéssel jogviszonyban álló ... ügyfele képviseletét látta el. A megbízó és a megbízott között a megbízási díj fizetésével kapcsolatban vita alakult ki. A megbízási jogviszonyt a megbízó szűntette meg, ezzel egyidejűleg a megbízott a jogviszony megszűntetésével együtt járó kifizetések megtételére szólította fel a megbízót. Az erről szóló levelet ügyfele képviseletében az eljárás alá vont ügyvéd fogalmazta meg és küldte el a megbízó jogi képviselőjének. Ebben a levélben többek között az alábbiakat írta: „A tudomásomra jutott visszásságok vonatkozásában rendőrségi eljárás lefolytatását kezdeményezem, valamint a ... Országos Szövetsége előtt bejelentést teszek ügyfelem érdekében a TAO elszámolás vonatkozásában is. Rögzítem továbbá, hogy bizonyítékunk van arra, hogy az egyesület vezetősége feltehetően illegális pénzgyűjtést végzett.”

... ügyvezető elnök ezen tájékoztatást fenyegetés, zsarolás és becsületsértés megnevezéssel értékelte, és ezen sérelmezett közlés miatt fegyelmi eljárást kezdeményezett az eljárás alá vont ügyvéddel szemben.

Eljárás alá vont ügyvéd igazoló jelentést terjesztett elő, melyben kifejtette álláspontját a bejelentő által kifogásolt tájékoztatással szemben. Álláspontja szerint a vitatott tájékoztatása sem jogszabályt, sem etikai szabályt nem sértett.

A ... Megyei Ügyvédi Kamara fegyelmi biztosa, ... .... számú határozatával az előzetes vizsgálatot megszűntette. Ezt követően a ... Megyei Ügyvédi Kamara elnöke .... számú határozatával a fegyelmi biztost fegyelmi eljárás kezdeményezésére utasította. A fegyelmi biztos ennek alapján az ... számú határozatával az előzetes vizsgálatot lezáró határozatát visszavonta, és fegyelmi eljárást kezdeményezett.

A Regionális Fegyelmi Tanács az ügyben .... napján tárgyalást tartott. Meghallgatta az eljárás alá vont ügyvédet, áttekintette az ügyben keletkezett eddigi iratokat, és értékelte a bejelentő által kifogásolt azon szöveget, amely az eljárás alá vont ügyvéd levelében olvasható.

Mindezek értékelése alapján a Regionális Fegyelmi Tanács arra a megállapításra jutott, hogy az eljárás alá vont ügyvédnek a bejelentő által kifogásolt tájékoztatása sem jogszabályt, sem etikai szabályt nem sértett. A bejelentő által képviselt ... Club, mint sportegyesület jogi személy, működését csak a jogszabályok keretei között, azok betartásával fejtheti ki. Pénzügyei vonatkozásában is átláthatónak, vizsgálhatónak kell lennie. Tevékenységének vizsgálatát a jogszabályok keretei között bárki kezdeményezheti az arra hivatott szerveknél. Az erről szóló tájékoztatás nem minősülhet sem fenyegetésnek, sem zsarolásnak, sem becsületsértésnek.

A Regionális Fegyelmi Tanács a fegyelmi biztosnak az .... számú megszüntető határozatában foglaltakkal ért egyet, mely a következőket rögzíti: „a sportegyesület működésének jogszabályszerűsége bárki részéről vizsgálható, nyilvános szervezet köteles annak alátámasztására és igazolására, hogy működése megfelel a hatályos jogszabályoknak. A felek közötti vitás jogkérdést bíróság hivatott eldönteni, a jogi személy képviselője tűrni köteles a bizonyítási eljárásban felmerült kérdések tisztázását. Az ügyfele képviseletében ellátó ügyvéd szakmája általánosan elfogadott gyakorlatának kereteit nem lépte túl, etikai szabályszegést az írásbeli tájékoztatással nem valósított meg.”

A fenti indokok alapján a Regionális Fegyelmi Tanács az eljárás alá vont ügyvéddel szemben az eljárást megszüntette.

A fellebbezés az Üttv. 135. § (1)–(5) bekezdésén, valamint a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat 31. pontján alapul.

Jogerős: 2019.05.04.