Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának 2022.F.106/10. határozata

büntető eljárásról (ittas járművezetés)

A Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa [...] budapesti ügyvéd ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban 2022. augusztus 29. napján tárgyalás tartása nélkül meghozta az alábbi

fegyelmi határozatot

A fegyelmi tanács megállapítja, hogy [...] eljárás alá vont ügyvéd 1 rendbeli szándékos fegyelmi vétséget követett el, ezért őt írásbeli megrovás fegyelmi büntetéssel sújtja.

A Fegyelmi Tanács kötelezi az eljárás alá vont ügyvédet arra, hogy 30.000 Ft átalányköltséget 30 napon belül fizessen meg a Budapesti Ügyvédi Kamara pénztárába, vagy banki utalással teljesítse a Budapesti Ügyvédi Kamara bankszámlájára.

Indokolás

A bejelentés és az előzetes vizsgálat:

Az eljárás alá vont ügyvéd ellen a Budapesti Ügyvédi Kamara 2021. január 12-én hivatalból indított fegyelmi eljárást, melyet a 2021. december 20-án elrendelt előzetes vizsgálat előzött meg.

Az eljárás alá vont ügyvéd bejelentése nyomán került sor az előzetes vizsgálati eljárás elrendelésére, melyben megtörtént az eljárás alá vont ügyvéd felhívása 8 napon belüli észrevételeinek megtételére és iratainak megküldésére. Az eljárás alá vont ügyvéd a felhívásnak eleget tett.

A fegyelmi biztos a fegyelmi eljárást kezdeményező határozatban megállapította, hogy az eljárás alá vont ügyvéddel szemben a nyomozó hatóság ittas járművezetés vétségének alapos gyanújával eljárást indított.

A rendelkezésre álló adatok alapján alapos gyanú merült fel arra, hogy az eljárás alá vont ügyvéd megsértette az Üttv. 107. § b) pontjában rögzítetteket és ezzel egy rendbeli szándékos fegyelmi vétséget követett el.

A Fegyelmi Tanács 2022. január 17. napján a fegyelmi eljárást a büntetőeljárás jogerős befejezéséig felfüggesztette.

Az eljárás alá vont ügyvéd csatolta a bíróság büntetővégzését, amelyben a bíróság az eljárás alá vont ügyvéddel szemben ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt 250 napi tétel, napi tételenként 1600 Ft, összesen 400.000 Ft pénzbüntetést és 5 hónap közúti járművezetéstől eltiltást szabott ki. A fenti büntetővégzés jogerőre emelkedett.

A Fegyelmi Tanács Elnöke az ügy tárgyaláson kívüli elbírálását kezdeményezte.

A fegyelmi biztos végindítványa:

A fegyelmi biztos fenntartotta korábbi álláspontját és pénzbírság fegyelmi büntetés kiszabását indítványozta az eljárás alá vont ügyvéddel szemben.

A tényállás:

Az eljárás alá vont ügyvéd ittasan segédmotorral közlekedett, amikor őt rendőri intézkedés alá vonták, vele szemben szondát alkalmaztak, amelynek eredménye pozitív lett. Az ismétlő, illetve ellenőrző mérések csökkenő (leszálló) tendenciát mutattak ki. Az eljárás alá vont ügyvéd felelősségét a helyszínen elismerte. Az eljárás alá vont ügyvédet a nyomozóhatóság gyanúsítottként kihallgatta, ahol a felelősségét ismételten elismerte és részletes beismerő vallomást tett. Ebben előadta, hogy csak azért ült motorra, mert felesége rosszul lett és érte ment. Elmondta továbbá, hogy születésnapot ünnepeltek, ezért alkoholt fogyasztott csekély mennyiségben. Elmondta, hogy azért ijedt meg, mert a családban is és a feleségénél is nagyon érzékeny téma az egészség, ezért minden rosszullétet komolyan vesznek. Taxira 15 percet kellett volna várnia, ezt aránytalanul sok időnek tekintette a rosszullét miatt.

A Fegyelmi Tanács döntése és jogi indoka:

Az eljárás alá vont ügyvéd azzal, hogy ittasan járművel közlekedett, megsértette az Üttv. 107. b) pontjában írt magatartási szabályt, mellyel egy rendbeli szándékos fegyelmi vétséget követett el.

A FESZ 22.1. pontja értelmében: A fegyelmi ügy tárgyalás tartása nélküli elbírálása indokolt, ha a fegyelmi vétség egyértelmű, a rendelkezésre álló adatokból további bizonyítás felvétele nélkül megállapítható a fegyelmi felelősség.

A Fegyelmi Tanács a rendelkezésre álló iratok alapján nem értett egyet a fegyelmi biztos fegyelmi büntetésre tett indítványával az alábbiakra tekintettel:

A Fegyelmi Tanács az Üttv. 108. § a) pontja szerinti írásbeli megrovás fegyelmi büntetés kiszabását találta indokoltnak és az elkövetett fegyelmi vétség tárgyi súlyával arányban állónak, különös tekintettel arra a tényre, hogy az eljárás alá vont ügyvéddel szemben az eljárt bíróság súlyos pénzbüntetést alkalmazott, ezért a jelen eljárásban ismételt pénzbírság kiszabása indokolatlan terhet róna az eljárás alá vont ügyvédre.

A Fegyelmi Tanács enyhítő körülményt nem észlelt, így azt nem is értékelt a mérlegelés során.

Súlyosító körülményként értékelte ugyanakkor a Fegyelmi Tanács az ilyen jellegű elkövetési magatartás elszaporodottságát, amely a jelen esetben az ügyvédek jó hírnevét is tovább rontja.

A Fegyelmi Tanács az eljárás alá vont ügyvédet az Üttv. 142. § (2) bekezdése, a FESZ 40. 2. b) pontja alapján a fegyelmi eljárás átalányköltségének megfizetésére kötelezte.

Felhívja a fegyelmi tanács az eljárás alá vont ügyvéd figyelmét az Üttv. 22. § (1) bekezdés g) pontjában és a 149. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (6) bekezdésében foglaltakra, különös tekintettel arra, hogy a végrehajtható fegyelmi határozatból fakadó fizetési kötelezettség felszólítás ellenére történő nem teljesítése a kamarai tagság megszüntetését eredményezi.

A Fegyelmi Tanács határozata 2022. szeptember 15. napján jogerős és végrehajtható.

(Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság - 2022. F. 106.)