Magyar

 

Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának 2022.F.199/9. határozata

pénzmosási ellenőrzés meghiúsításáról

A Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa [...] budapesti ügyvéd1 és [...] budapesti ügyvéd2 ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban 2022. november 7. napján tárgyalás tartása nélkül meghozta az alábbi fegyelmi

határozatot:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy [...] eljárás alá vont ügyvéd1 egy rendbeli szándékos fegyelmi vétséget követett el, ezért

200.000 Ft pénzbírság

fegyelmi büntetéssel sújtja.

A Fegyelmi Tanács kötelezi az eljárás alá vont ügyvéd1-et arra, hogy a kiszabott pénzbírságot, valamint 10.000 Ft átalányköltséget 30 napon belül fizessen meg a Budapesti Ügyvédi Kamara pénztárába, vagy banki utalással teljesítse a Budapesti Ügyvédi Kamara bankszámlaszámára.

A Fegyelmi Tanács megállapítja továbbá, hogy [...] eljárás alá vont ügyvéd2 egy rendbeli szándékos fegyelmi vétséget követett el, ezért

400.000 Ft pénzbírság

fegyelmi büntetéssel sújtja.

A Fegyelmi Tanács kötelezi az eljárás alá vont ügyvéd2-t arra, hogy a kiszabott pénzbírságot, valamint 20.000 Ft átalányköltséget 30 napon belül fizessen meg a Budapesti Ügyvédi Kamara pénztárába, vagy banki utalással teljesítse a Budapesti Ügyvédi Kamara bankszámlaszámára.

Indokolás

A bejelentés és az előzetes vizsgálat:

Jelen eljárás a Budapesti Ügyvédi Kamara titkárának 2021.11.18. napján kelt hivatalos feljegyzése alapján indult, amellyel a pénzmosási ellenőrzés meghiúsítása miatt fordult a vezető fegyelmi biztoshoz.

A vezető fegyelmi biztos 2021.12.13. napján az előzetes vizsgálatot elrendelte, és erről tájékoztatta az eljárás alá vont ügyvédeket. Egyúttal felhívta az eljárás alá vontak figyelmét, hogy a vizsgálat lefolytatásához szükséges releváns iratokat 8 napon belül kötelesek, az ügyre vonatkozó észrevételeiket pedig jogosultak a Kamarának megküldeni.

Az eljárás alá vont ügyvédek 2022.01.03-án érkezett észrevételeikben kifejtették, hogy álláspontjuk szerint fegyelmi vétséget nem követtek el, kérték az eljárás megszüntetését. Az eljárás alá vont ügyvéd1 észrevételében utalt arra is, hogy a kamarai vizsgáló 2021.08.24-ei e-mailje valóban elkerülte a figyelmét, emellett állította, hogy telefonos megkeresés tőle nem érkezett.

Álláspontja szerint vétlenek abban, hogy az időpont megbeszélése nélkül az ellenőrzést végző kamarai munkatárs nem tudott bejutni az irodába. Az ügyvédi iroda vonatkozásában az éves jelentésekből is megállapítható, hogy az ügyvédi iroda peres eljárásokkal foglalkozik, és mindössze 1–2 adásvétel és cégalapítás készül.

Az eljárás alá vont ügyvéd1 észrevételeihez mellékleteket, így 8 db, a Belügyminisztériumtól a személy- és okmányellenőrzés keretében kezdeményezett adatigénylésre adott adatszolgáltatást, valamint az ügyvédi iroda által a 2018–2020. évekre vonatkozó, kitöltött pénzmosás megelőzési kérdőívet csatolt.

Az eljárás alá vont ügyvéd2 2022.01.03-án érkezett észrevételében kifejtette azt is, hogy megítélése szerint a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet kellően alátámasztja, hogy felelőtlen személyeket nem fogadnak az irodában, nyilván feltételezhető, hogy a kamarai munkatárs más irodákat is végiglátogatott, így nemcsak az eljárás alá vontak irodájánál igyekezett növelni a vírusjárvány veszélyt, hanem máshol is terjesztette. Az eljárás alá vont ügyvéd2 – ha szükséges a személyes helyszíni ellenőrzés – annak 2022.05.31. utáni időszakra történő átütemezését kérte.

A fegyelmi biztos 2022.03.11. napján az előzetes vizsgálatot további 3 hónappal meghosszabbította.

A fegyelmi biztos ezt követően mindkét eljárás alá vont vonatkozásában kezdeményezett fegyelmi eljárást, rögzítve, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján alapos gyanú merült fel arra, hogy eljárás alá vont ügyvédek azzal a magatartásukkal, hogy a kamara határozatában foglaltakat nem teljesítették, a kamara felhívásaiban foglaltaknak nem tettek eleget és nem tették lehetővé a helyszíni vizsgálat lefolytatását, megsértették az Üttv. 1. § (3) bekezdésében, az 1/2009. (IV. 27.) MÜK Szabályzat 4. §-ában foglalt rendelkezéseket, amellyel az Üttv. 107. § a) pontjában meghatározott, 1 rendbeli szándékos fegyelmi vétséget követtek el.

A Fegyelmi Tanács 2022.07.25-én az ügy tárgyaláson kívüli elbírálását kezdeményezte, amellyel a fegyelmi biztos egyetértett azzal, hogy végindítványában mindkét eljárás alá vont ügyvéd vonatkozásában lényegében fenntartotta a fegyelmi eljárást kezdeményező határozatában foglaltakat, a szabályszegéseket kiegészítette az ÜESZ 12.2.a) pontjában foglalt rendelkezés megsértésével is. Álláspontja szerint az eljárás alá vont ügyvédek 1 rendbeli szándékos fegyelmi vétséget követtek el, melyre tekintettel velük szemben középmérték közeli pénzbírság fegyelmi büntetés kiszabására tett indítványt, egyúttal kérte kötelezni az eljárás alá vont ügyvédeket az eljárás költségeinek megfizetésére is.

Az eljárás alá vont ügyvédek észrevételeikben rögzítették, hogy a fegyelmi biztos végindítványával nem értenek egyet, kérték a fegyelmi eljárás megszüntetését, mivel álláspontjuk szerint nem követtek el sem szándékos, sem gondatlan fegyelmi vétséget.

A tényállás:

A Budapesti Ügyvédi Kamara Elnöksége a [...] számú határozatával pénzmosás megelőzési helyszíni vizsgálatra jelölte ki a [...] Ügyvédi Irodát.

Az ügyvédi praxis helyszíni ellenőrzésére azonban nem került sor, mivel az ügyvédi iroda vezetője – az eljárás alá vont ügyvéd1 – a vizsgálók megkeresésére nem reagált, e-mail-ben és telefonon sem.

A kijelölt vizsgáló 2021.02.25-én e-mailben tájékoztatta az eljárás alá vont ügyvéd1-et – hivatkozva a korábbi kamarai értesítésre is –, hogy az ügyvédi irodát pénzmosási ellenőrzésre jelölték ki, az ellenőrzés időpontjaként 2021.03.03. 10.00 órát jelölte meg. A kijelölt vizsgáló 2021.08.24-én újabb emailben kereste meg az ügyvédi irodát, a vizsgálat időpontjaként 2021.09.03. 11.00 órát jelölte meg. A fentieket követően a kamarai ellenőr helyszíni irodaellenőrzést tartott, a [...] Ügyvédi Iroda székhelyére azonban bejutni nem tudott. A sikertelen helyszíni irodaellenőrzést követően e-mailben felvette a kapcsolatot az ügyvédi irodával.

Az eljárás alá vont ügyvéd2 a kamarai ellenőr részére 2021.11.05-én küldött e-mail-jében azt válaszolta, hogy a vírusjárvány miatti veszélyhelyzetre tekintettel az irodában senkit nem fogadnak, egyébként is előzetes bejelentés alapján állnak rendelkezésre, még az adóhatóság számára is. Az eljárás alá vont ügyvéd2 emellett azt is rögzítette, hogy segítené az együttműködést, ha a kamarai ellenőr esetleg megjelölné, hogy mire kíváncsi, és akkor azt megküldené részére e-mailen.

A Fegyelmi Tanács döntése és jogi indoka:

A fegyelmi biztos indítványa megalapozott.

A fent rögzített tényállás egyértelműen megállapítható volt a rendelkezésre álló adatok, így elsődlegesen a Budapesti Ügyvédi Kamara titkárának feljegyzése és az ahhoz csatolt iratok alapján, amelyet az eljárás alá vont ügyvédek jelen eljárás során tett észrevételei, nyilatkozatai semmilyen módon nem cáfoltak, így az eljárás alá vont ügyvédek sem állították, hogy a kamarai vizsgálók által 2 alkalommal is megjelölt időpontokban lehetővé tették volna a pénzmosás megelőzési helyszíni vizsgálat lefolytatását, mint ahogy azt sem, hogy a kamarai ellenőr megkeresésére az eljárás alá vont ügyvéd2 nem a tényállásban rögzített nyilatkozatot tette volna, lényegét tekintve a helyszíni ellenőrzés lefolytatása elől ne zárkózott volna el.

Tekintettel arra is, hogy nem az adott előzetes vizsgálatnak volt tárgya a pénzmosás megelőzési helyszíni ellenőrzés lefolytatása, így az eljárás alá vont ügyvéd2-nek az előzetes vizsgálat során érkezett észrevételében tett mindazon nyilatkozata, amely szerint kérte a helyszíni vizsgálat 2022.05.31-e utáni időpontra történő elhalasztását, értelemszerűen relevanciával nem bír – emellett a mintegy 5 hónapos „halasztási kérelem” értelmezhetetlen és alaptalan is, figyelemmel arra is, hogy a kamarai ellenőr 2021.08.30-án és 2021.11.05-én e-mailen küldött felhívásakor a személyes jelenléttel történő tárgyalásokra – ideértve például a bírósági tárgyalásokat is – már hosszabb ideje értelemszerűen sor került.

A jelen ügyben irányadó, az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.) 107. § a) pontja értelmében fegyelmi vétséget követ el az ügyvédi tevékenységet gyakorló, szüneteltető vagy az ügyvédi tevékenység felfüggesztése alatt álló kamarai tag vagy nyilvántartásba vett természetes személy, ha az ügyvédi tevékenység gyakorlása során az e tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályában és a területi kamara alapszabályában (a továbbiakban együtt: alapszabály), vagy etikai szabályzatban meghatározott kötelességét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi.

Az Üttv. 1. § (3) bekezdése szerint az ügyvédi tevékenység gyakorlójának az ügyvédi tevékenységet lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolni.

Az Üttv. 186. § (1) bekezdés értelmében az ügyvédi és az ügyvédasszisztensi tevékenység gyakorlása e törvényben, végrehajtási rendeleteiben, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló rendelkezésekben, a kamarai szabályzatban, valamint a kamarai hatósági ügyben hozott végrehajtható határozatban meghatározott feltételeinek a megtartását a területi kamara hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi.

Az Üttv. 187. § (1) bekezdése előírja, hogy a területi kamara a hatósági ellenőrzés során az ellenőrzés céljának eléréséhez szükséges mértékben kötelezheti az ellenőrzöttet adatszolgáltatásra, illetve léphet be az ellenőrzött irodájába, fiókirodájába, alirodájába, tekintheti meg az ellenőrzött iratait és nyilvántartásait, kérhet azokról másolatot.

Az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat (ÜESZ) 12.1. pontja értelmében az ügyvédi tevékenység gyakorlója a kamarai szervek szabályzatait és határozatait tevékenysége folytatása során köteles betartani, míg az ÜESZ 12.2. a) pontja szerint az ügyvédi tevékenység gyakorlója köteles eleget tenni az ügyvédi kamara bármely – jogszabályon vagy kamarai belső szabályozáson alapuló – eseti felhívásának.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről szóló 10/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat 11.8.c) pontja rögzíti, hogy

11.8. A vizsgálóbiztos az ellenőrzés keretében

c) az ügyvéd előzetes írásbeli értesítését követően az ügyvéd irodájába, alirodájába, annak bármely helyiségébe beléphet, az ügyvédi tevékenységgel összefüggésben keletkezett iratait, nyilvántartásait megtekintheti, azokról másolatot készíthet (a továbbiakban: helyszíni vizsgálat).

A rendelkezésre álló adatokból megállapítható volt, hogy eljárás alá vont ügyvédek a Budapesti Ügyvédi Kamara [...] számú határozatában foglaltakat nem teljesítették, a kamara felhívásaiban foglaltaknak nem tettek eleget és nem tették lehetővé a helyszíni vizsgálat lefolytatását, annak ellenére sem, hogy a kamarai vizsgálók 2 alkalommal küldtek e-mail útján is megkeresést, amelyre az eljárás alá vont ügyvédek nem reagáltak, és nem tették lehetővé a helyszíni vizsgálat lefolytatását a kamarai ellenőr fentieket követő megkeresésére sem.

Mindezekre tekintettel a Fegyelmi Tanács tárgyaláson kívül meghozott jelen határozatával azt állapította meg, hogy az eljárás alá vontak – megvalósítva az Üttv. 107. § a) pontjában foglaltakat – magatartásukkal megszegték az Üttv. 1. § (3) bekezdésében, 187. § (1) bekezdésében, valamint az ÜESZ 12.1., 12.2.a) pontjaiban és a 10/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat 11.8.c) pontjában foglaltakat, és mindezzel – tekintettel arra, hogy a szabályszegéseket az eljárás alá vont ügyvédek tudata is átfogta – egy rendbeli szándékos fegyelmi vétséget követtek el.

A Fegyelmi Tanács a büntetés kiszabása során az Üttv. 108. § b) pontjában írt pénzbírság fegyelmi büntetést alkalmazott, annak összegét mindkét eljárás alá vont ügyvéd vonatkozásában a pénzbírság középmértéke alatt határozta meg.

A büntetési nem meghatározásánál a Fegyelmi Tanács értékelte az elkövetett fegyelmi vétség tárgyi súlyát, ezzel összefüggésben a Fegyelmi Tanács rámutat arra is, hogy az eljárás alá vontak magatartása, a pénzmosás megelőzési helyszíni vizsgálat meghiúsítása kifejezetten jelentősebb tárgyi súlyú fegyelmi vétségként volt értékelhető.

A Fegyelmi Tanács az eljárás alá vont ügyvéd1 vonatkozásában enyhítő körülményként értékelte a kedvező fegyelmi előéletét, míg az eljárás alá vont ügyvéd2 fegyelmi előélete egyértelműen súlyosító körülményként volt értékelendő, számos alkalommal került jogerősen elmarasztalásra a korábbi fegyelmi eljárások során – mindegyik esetben a jelen eljárás tárgyát képező szándékos mulasztás megvalósítását megelőzően.

Mindezek alapján a Fegyelmi Tanács az ügy összes körülményére tekintettel és a fokozatosság elvére is figyelemmel az eljárás alá vont ügyvéd1 esetén az Üttv. 108. § b) pontja szerinti, a középmértéknél jelentősebben kisebb, 200.000 Ft összegű, míg az eljárás alá vont ügyvéd2 vonatkozásában a középmértéket jobban megközelítő, 400.000 Ft összegű pénzbírság büntetés kiszabását találta indokoltnak, mivel a Fegyelmi Tanács álláspontja szerint ennél enyhébb fegyelmi büntetés kellő visszatartó erővel bizonyosan nem rendelkezne.

A Fegyelmi Tanács az eljárás alá vont ügyvédeket az Üttv. 142. § (2) bekezdése, a FESZ 40.1., 40.2.b), 40.9/B. pontjai alapján a fegyelmi eljárás átalányköltségének megfizetésére kötelezte.

A Fegyelmi Tanács külön is felhívja eljárás alá vont ügyvédek figyelmét arra, hogy az Üttv. 22. § (1) bekezdés g) pontja szerint nem folytathat ügyvédi tevékenységet az, akinek ügyvédi kamarával szemben legalább a kamarai szabályzatban meghatározott mértékű lejárt tagdíjtartozása vagy végrehajtható kamarai határozaton alapuló más tartozása van, és azt az ügyvédi kamara írásbeli felhívásra sem egyenlítette ki, míg az Üttv. 149. § (1) bekezdés b) pontja alapján a területi kamarai tagságot a kamara megszünteti, ha a kamarai tag az ügyvédi kamarai tagdíjfizetési vagy végrehajtható fegyelmi határozatból fakadó fizetési kötelezettségét felszólítás ellenére nem teljesítette.

A Fegyelmi Tanács határozata 2022. november 28. napján jogerős és végrehajtható.

(Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság – 2022. F. 199.)