Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának F.42/2011. határozata

büntető bíróság felmentő ítélete után fegyelmi eljárás megszüntetéséről

A Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa Dr. ........... ügyvéd ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban 2020.04.23. napján tárgyalás tartása nélkül meghozta az alábbi fegyelmi

határozatot:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy

Dr. ................... eljárás alá vont ügyvéd nem követett el fegyelmi vétséget, ezért a 2011. év július hó 7. napján a panaszolt ügyvéd tevékenységét felfüggesztő határozatot hatályon kívül helyezi és a fegyelmi eljárást

megszünteti.

Az eljárás során felmerült költséget a Pest Megyei Ügyvédi Kamara viseli.

A határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a fegyelmi biztos az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácsnak címzett fellebbezéssel élhet, az eljárás alá vont ügyvéd a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül tárgyalás tartását kérheti. Ha az eljárás alá vont ügyvéd tárgyalás tartását kéri, a tárgyaláson kívül hozott határozat hatályát veszti, és az elsőfokú fegyelmi tanács elnöke tárgyalást tűz ki.

Indokolás

I.

A Pest Megyei Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa dr...................... ügyvéddel szemben lefolytatott fegyelmi eljárásban 2011. év július hó 7. napján hozott határozatot, melyben az 1998. évi XI. tv. 54. § (1) bekezdés a) pontja alapján a panaszolt ügyvéd tevékenységét felfüggesztette.

Az indokolás szerint a panaszolt ügyvéddel szemben a Budapesti Katonai Ügyészség vesztegetés bűntette gyanúja miatt büntetőeljárást kezdeményezett. A fegyelmi határozat meghozatalakor rendelkezésre állt a Budapesti Katonai Ügyészség B.IV............ számú vádirata, amelyben a panaszolt ügyvéd II. rendű vádlottként szerepelt. Tekintettel a vádiratban szereplő bűncselekmény súlyára az eljáró Fegyelmi Tanács a panaszolt ügyvéd ügyvédi tevékenységének felfüggesztése mellett határozott.

A panaszolt ügyvéd 2020. év április hó 14. napján kelt beadványában kérte a fegyelmi eljárás továbbfolytatását, egyben fegyelmi vétség hiányában annak megszüntetését. Előadta, hogy vele szemben jogerős ítélet született, amely szerint valamennyi, korábban a vád tárgyává tett bűncselekmény alól felmentették. Mellékelte a Debreceni Törvényszék ............... számú elsőfokú nem jogerős, valamint a Fővárosi ítélőtábla ................. számú jogerős ítéletét.

II.

A fegyelmi biztos a fenti iratok alapján 2020.04.22. napján kelt indítványában a panaszolt ügyvéddel szemben a fegyelmi eljárás folytatását, az ügyvédi tevékenységét felfüggesztő határozat hatályon kívül helyezését és a fegyelmi eljárás megszüntetését indítványozta.

III.

A fegyelmi biztos indítványa alapos.

A fegyelmi Tanács a becsatolt iratok alapján megállapította, hogy a panaszolt ügyvéddel szemben lefolyt büntetőeljárásban jogerős felmentő ítélet született. Miután a büntetőeljárás jogerősen befejeződött, a fegyelmi eljárás felfüggesztésének oka megszűnt.

Üttv. 107. § Fegyelmi vétséget követ el az ügyvédi tevékenységet gyakorló, szüneteltető vagy az ügyvédi tevékenység felfüggesztése alatt álló kamarai tag vagy nyilvántartásba vett természetes személy, ha t

a) az ügyvédi tevékenység gyakorlása során az e tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályában és a területi kamara alapszabályában (a továbbiakban együtt: alapszabály), vagy etikai szabályzatban meghatározott kötelességét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi.

A jelen ügy elbírálásának alapjául szolgáló magatartás elkövetési időpontjában irányadó volt az Ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (Üt.) volt hatályban, az elbírálásakor hatályos jogszabály az Ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.).

A fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat (FESZ) 1.4. pontja kimondja, hogy a fegyelmi felelősség elbírálására - jogszabály, vagy szabályzat eltérő rendelkezése hiányában - a fegyelmi vétség elkövetése idején hatályban lévő rendelkezéseket kell alkalmazni, kivéve, ha az elbíráláskor hatályban lévő rendelkezések alapján a magatartás már nem minősül fegyelmi vétségnek, vagy az enyhébben bírálandó el.

A fegyelmi vétség fogalmát az Üt., illetve az Üttv. lényegében azonosan határozza meg. Tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont ügyvéd terhére szándékos vagy gondatlan szabályszegés nem állapítható meg, ezért a fegyelmi tanács az Üttv. 131. § (3) bekezdés b) pontja alapján - figyelemmel a FESZ 22.2. pontjában foglaltakra - a fegyelmi eljárást fegyelmi vétség hiányában megszüntette.

A jelen eljárással felmerült költséget a FESZ 40.6. pontja alapján a Pest Megyei Ügyvédi Kamara viseli.

A Fegyelmi Tanács határozata elleni jogorvoslatot az Üttv. 127. § (3) bekezdése teszi lehetővé azzal, hogy a fegyelmi biztos indítványában rögzítette, hogy az indítványnak helyt adó határozat esetére a fellebbezési jogáról lemond.

Záradék:

A határozat 2020. 05. 12. napján jogerős és végrehajtható.


  Vissza az oldal tetejére