Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának 14/2013. határozata

büntetőeljárás megszűnéséről

A Győri Regionális Fegyelmi Bizottság által kijelölt (...) fegyelmi tanácsa a (...) számú eljárásban (...) egyéni ügyvéd ellen tárgyalás tartása nélkül meghozta az alábbi határozatát.

(...) (szül: ... an.: ..., székhely: ....) eljárás alá vont ügyvéddel szemben az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Üttv.) 131. § (3) bekezdés b) pontja alapján az

„eljárást megszünteti”.

Ezen határozattal szemben az Üttv. 127. § (3) bekezdése értelmében a fegyelmi biztos a másodfokú fegyelmi tanácshoz fellebbezhet. A fellebbezést az elsőfokú határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül az elsőfokú fegyelmi tanácsnál kell benyújtani és elő kell terjeszteni a fellebbezés indokait is. Ha a fellebbezés papír alapon terjesztik elő, azt két eredeti példányban kell benyújtani.

Az Üttv. 135. § (4) bekezdése alapján a fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott.

Az Üttv. 135. § (5) bekezdése alapján a fellebbezés a határozat végrehajtására halasztó hatályú.

Ezen határozattal szemben az Üttv. 127. § (3) bekezdése alapján az eljárás alá vont ügyvéd a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül tárgyalás tartását kérheti.

Az Üttv. 127. § (4) bekezdés a) pontja alapján, ha az eljárás alá vont ügyvéd tárgyalás tartását kéri, a tárgyaláson kívül hozott határozat hatályát veszti, és az elsőfokú fegyelmi tanács elnöke tárgyalást tűz ki.

Az Üttv. 127. § (4) bekezdés b) pontja értelmében, ha az eljárás alá vont ügyvéd tárgyalás tartását nem kéri, és a fegyelmi biztos a határozat ellen nem fellebbez, a tárgyaláson kívül hozott határozat a fellebbezésre nyitva álló határidő elteltével jogerőre emelkedik.

Az eljárásban felmerült költségeket a (...) Megyei Ügyvédi Kamara viseli.

A Fegyelmi Tanács a (...) napján kelt (...) számú közbenső határozatát, mely a fegyelmi eljárás felfüggesztéséről szólt, hatályon kívül helyezi.

Indokolás

(...) eljárás alá vont ügyvéd (...) nap érkeztetéssel tájékoztatta a (...) Megyei Ügyvédi Kamarát, hogy a (...) Nyomozó Ügyészség (...) szám alatt büntető eljárást indított ellene. Bejelentéséhez csatolta a (...) szám alatti lakóhelyén a házkutatást elrendelő határozatot, a házkutatásról készült jegyzőkönyvet, a (...) szám alatti ügyvédi irodában történt házkutatás jegyzőkönyvét, a gyanúsítottkénti kihallgatásáról készült jegyzőkönyvet, valamint végzést a szabadlábra helyezéséről.

(...) napján a (...) Megyei Ügyvédi Kamara elnöke a fegyelmi eljárást elrendelte, az ügy iratait a Fegyelmi Tanács részére átadta.

A Fegyelmi Tanács (...). napján a (...) számú közbenső határozatával a fegyelmi eljárást felfüggesztette a más hatóság előtt folyamatban lévő ügy jogerős befejezéséig, mivel az befolyással lehet a fegyelmi ügy érdemi döntésére.

(...) nap érkeztetéssel eljárás alá vont ügyvéd megküldte a Fővárosi Ítélőtábla (...) szám alatti végzését, melyben a (...) Törvényszék (...) napján kelt, (...) számú ítéletét hatályon kívül helyezi, és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasítja.

(...) napján a Győri Regionális Fegyelmi Bizottság kijelölte az eljárás lefolytatására a fegyelmi tanácsot.

Eljárás alá vont ügyvéd (...) nap érkeztetéssel megküldte a (...) Törvényszék által (...) szám alatti elsőfokú ítéletét, valamint a (...) Ítélőtábla (...) számú másodfokú ítéletét, mely (...) napján jogerőre emelkedett. Eljárás alá vont ügyvédet az első fokú ítéletben a bíróság a hivatali vesztegetés bűntette miatt emelt vád alól felmentette, melyet a másodfokú bíróság helyben hagyott.

A háromtagú regionális fegyelmi tanács a fenti ítélet alapján eljárás alá vont ügyvéddel szemben indult fegyelmi eljárást megszüntette. A megszüntetésre figyelemmel az eljárás során felmerült költségeket a (...) Megyei Ügyvédi Kamara viseli. A határozat elleni jogorvoslatra történő kioktatást a határozat rendelkező része tartalmazza.

Alkalmazott jogszabályok az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXVIII. törvény, valamint a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat.

Jogerős: 2019. 11. 14.


  Vissza az oldal tetejére