Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának 15/2013. határozata

büntetőeljárás megszűnéséről

HATÁROZAT

A Győri Regionális Fegyelmi Bizottság által kijelölt ... fegyelmi tanácsa a 15/2013. számú eljárásban ... egyéni ügyvéd ellen tárgyalás tartása nélkül meghozta az alábbi határozatát.

... (szül: ...., an.: ...) eljárás alá vont ügyvéddel szemben az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Üttv.) 131. § (3) bekezdés b) pontja alapján az

„eljárást megszünteti”.

Ezen határozattal szemben az Üttv. 127. § (3) bekezdése értelmében a fegyelmi biztos a másodfokú fegyelmi tanácshoz fellebbezhet. A fellebbezést az elsőfokú határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül az elsőfokú fegyelmi tanácsnál kell benyújtani és elő kell terjeszteni a fellebbezés indokait is. Ha a fellebbezés papír alapon terjesztik elő, azt két eredeti példányban kell benyújtani.

Az Üttv. 135. § (4) bekezdése alapján a fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott.

Az Üttv. 135. § (5) bekezdése alapján a fellebbezés a határozat végrehajtására halasztó hatályú.

Ezen határozattal szemben az Üttv. 127. § (3) bekezdése alapján az eljárás alá vont ügyvéd a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül tárgyalás tartását kérheti.

Az Üttv. 127. § (4) bekezdés a) pontja alapján, ha az eljárás alá vont ügyvéd tárgyalás tartását kéri, a tárgyaláson kívül hozott határozat hatályát veszti, és az elsőfokú fegyelmi tanács elnöke tárgyalást tűz ki.

Az Üttv. 127. § (4) bekezdés b) pontja értelmében, ha az eljárás alá vont ügyvéd tárgyalás tartását nem kéri, és a fegyelmi biztos a határozat ellen nem fellebbez, a tárgyaláson kívül hozott határozat a fellebbezésre nyitva álló határidő elteltével jogerőre emelkedik.

Az eljárásban felmerült költségeket a ... Megyei Ügyvédi Kamara viseli.

A Fegyelmi Tanács a .... napján hozott, a fegyelmi eljárás felfüggesztéséről szóló közbenső határozatát, valamint a .... napján hozott, az ügyvéd ügyvédi tevékenységét felfüggesztő közbenső határozatát hatályon kívül helyezi.

Indokolás

... napján a .. Megyei Ügyvédi Kamara tudomására jutott, hogy ... ügyvéd ellen a ... Nyomozó Ügyészség eljárást kezdeményezett.

... napján a ... Megyei Ügyvédi Kamara elnöke a fegyelmi eljárást elrendelte, az ügy iratait a Fegyelmi Tanács részére átadta.

.... nap érkeztetéssel a ... Nyomozó Ügyészség tájékoztatta a ... Megyei Ügyvédi Kamarát, hogy ... ügyvédet .... napján gyanúsítottként hallgatta ki.

A Fegyelmi Tanács .... napján a 15/1/2013. számú közbenső határozatával a fegyelmi eljárást felfüggesztette a más hatóság előtt folyamatban lévő ügy jogerős befejezéséig, mivel az befolyással lehet a fegyelmi ügy érdemi döntésére.

.... nap érkeztetéssel eljárás alá vont ügyvéd a kamarának megküldte a ... számú végzést, melyben a bíróság ... előzetes letartóztatását megszüntette, és vele szemben lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el.

A Fegyelmi Tanács .... napján fegyelmi tárgyalást tűzött. Az ezen a napon kelt .... számú közbenső határozatában ... ügyvéd ügyvédi tevékenységét a vádirat benyújtásáig felfüggesztette. Eljárás alá vont ügyvéd .... napján a kamarában leadta ügyvédi igazolványát, szárazbélyegzőjét, valamint három darab gumilenyomatos bélyegzőjét.

Az ügyvédi tevékenységet felfüggesztő határozat ellen az eljárás alá vont ügyvéd fellebbezett. A Magyar Ügyvédi Kamara Fegyelmi Fellebbviteli Tanácsa .... napján hozott jogerős határozatában a közbenső határozatot helybenhagyta azzal a kiegészítéssel, hogy a fegyelmi eljárást a büntetőeljárás jogerős befejezéséig függeszti fel.

.... nap érkeztetéssel vádirat érkezett, mely szerint a bűncselekmény büntetési tétele 2-8 évig terjedő szabadságvesztés. Mivel az eljárás alá vont ügyvéd ügyvédi tevékenysége .... napján felfüggesztésre került, a fegyelmi tanács további intézkedésére nem volt szükség.

.... napján a Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Elnöke kijelölte az eljárás lefolytatására a fegyelmi tanácsot.

Eljárás alá vont ügyvéd .... nap érkeztetéssel megküldte a ... Törvényszék, mint elsőfokú bíróság .... szám alatti, eljárás alá vont ügyvédet II. rendű vádlottként minden vádpont alóli felmentő elsőfokú ítéletét. Elküldte továbbá a ... Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság .... szám alatti, az elsőfokú felmentő ítéletet jogerősítő másodfokú ítéletét. A másodfokú ítélet .... napján jogerőre emelkedett.

Eljárás alá vont ügyvéd kérte az ügyvédi tevékenység felfüggesztésének haladéktalan megszűntetését, valamint tárgyalás tartása nélkül a fegyelmi eljárás megszűntetését.

A .... napján hatályba lépett, az Ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.) 180. § (1) és (5) bekezdése hatósági intézkedésként a területi kamara elnökének hatáskörébe utalta a kötelező felfüggesztés elrendelését, és annak szükség szerinti visszavonását. Erre tekintettel a ... Megyei Ügyvédi Kamara Elnöke .... napján „elnöki intézkedéssel” elrendelte eljárás alá vont ügyvéd ügyvédi tevékenység gyakorlása alóli felfüggesztésének megszűntetését, valamint rendelkezett arról, hogy amennyiben ... az Üttv. 58. § (1) bekezdésében foglalt feltételeket teljesíti, ügyvédi tevékenységét tovább gyakorolhatja.

.... napjától ... a ... Megyei Ügyvédi Kamara nyilvántartásában aktív státuszú ügyvédként szerepel. Ügyvédi igazolványát, szárazbélyegzőjét és három darab gumilenyomatos bélyegzőjét .... napján a kamarában átvette.

A három tagú regionális fegyelmi tanács a fenti ítéletek alapján eljárás alá vont ügyvéddel szemben indult fegyelmi eljárást megszüntette. A megszüntetésre figyelemmel az eljárás során felmerült költségeket a ... Megyei Ügyvédi Kamara viseli. A határozat elleni jogorvoslatra történő kioktatást a határozat rendelkező része tartalmazza.

Alkalmazott jogszabályok az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXVIII. törvény, valamint a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat.

Jogerős: 2019.11.10.


  Vissza az oldal tetejére