Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának F.113/2013. határozata

letétkezelés miatti panaszbejelentésről

A Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa ....né dr. .......... ügyvéd ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban 2020. július 17. napján tárgyalás tartása nélkül meghozta az alábbi fegyelmi

határozatot:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy ......

.....

eljárás alá vont ügyvéd nem követett el fegyelmi vétséget, ezért a fegyelmi eljárást

megszünteti.

Az eljárás során felmerült költséget a Kamara viseli.

A határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a fegyelmi biztos az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácsnak címzett fellebbezéssel élhet, az eljárás alá vont ügyvéd a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül tárgyalás tartását kérheti. Ha az eljárás alá vont ügyvéd tárgyalás tartását kéri, a tárgyaláson kívül hozott határozat hatályát veszti, és az elsőfokú fegyelmi tanács elnöke tárgyalást tűz ki.

Indokolás

A Fegyelmi Tanács a lefolytatott bizonyítás, a rendelkezésére álló iratok alapján az alábbi tényállást állapította meg:

.... budapesti lakos 2013. október 17-én kelt panaszt terjesztett elő .....ügyvéd ellen. Panaszbeadványában előadta, hogy néhai édesapja ....napján meghalt, a hagyatékában szerepelt letéti szerződés, sérelmezte a panaszolt ügyvéd által készített letéti szerződés jogszerűségét, valamint azt, hogy nem kapott kellő tájékoztatást, ezért úgy vélte, hogy a letét i szerződéssel kapcsolatos reá vonatkozó rendelkezéseket az ügyvéd megsértette.

Az előzetes eljárásban az eljárás alá vont ügyvéd bejelentést tett, okiratokat csatolt, a meghallgatására sor került ... én. Vitatta fegyelmi felelősségét, többek között arra hivatkozott, hogy a .....Járásbíróság előtt 1.P......... számon polgári per van folyamatban.

Az eljáró Fegyelmi Tanács a Budapesten, ...... napján tartott tárgyaláson hozott határozatában a fegyelmi eljárást felfüggesztette a ....Járásbíróság előtt 1.P. ..... számon folyó polgári peres eljárás jogerős befejezéséig. A Fegyelmi Tanács kötelezte az eljárás alá vont ügyvédet, hogy a jogerős ítélet kézhezvételét követő 8 napon belül tegyen jelentést.

Az eljárás alá vont ügyvéd jelentési kötelezettségének eleget tett.

Az eljárás alá vont ügyvéd az ..... napján kelt levele mellékleteként becsatolta a Budapesti Környéki Törvényszék, mint másodfokú bíróság 10.Pf.... sorszámú, Budapesten, 2020. év január hó 16. napján kelt kiegészítő ítéletét, eszerint a peres eljárás .... felperes és a ....alperes között vételár hátralék megfizetése tárgyában volt folyamatban. A kiegészítő ítélet rendelkező része szerint a másodfokú bíróság kötelezte az eljárás alá vont ügyvédet, mint letétkezelő ügyvédet, hogy az általa kezelt .. Ft azaz .....Forint letétet a jogosult részére utalja ki.

Az eljárás alá vont ügyvéd mellékelte a letét kiutalását igazoló pénzügyi bizonylatot. Igazolta, hogy a letétet az arra jogosult részére kifizette.

A Fegyelmi biztos indítványozta a fegyelmi eljárás felfüggesztésének megszüntetését, indítványozta, hogy a Fegyelmi Tanács tárgyaláson kívül hozzon döntést. Hivatkozva a jogerős bírósági döntésre, valamint arra a körülményre, hogy az eljárás alá vont ügyvéd az ítélet rá vonatkozó részét határidőben teljesítette, indítványozta a fegyelmi eljárás megszüntetését.

A fegyelmi biztos indítványa alapos.

A fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat (FESZ) 1.4. pontja kimondja, hogy a fegyelmi felelősség elbírálására - jogszabály, vagy szabályzat eltérő rendelkezése hiányában - a fegyelmi vétség elkövetése idején hatályban lévő rendelkezéseket kell alkalmazni, kivéve, ha az elbíráláskor hatályban lévő rendelkezések alapján a magatartás már nem minősül fegyelmi vétségnek, vagy az enyhébben bírálandó el.

A fegyelmi vétség fogalmát az 1998. évi XI. törvény (Üt.), illetve az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.) lényegében azonosan határozza meg.

Tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont ügyvéd terhére szándékos vagy gondatlan szabályszegés nem állapítható meg, ezért a fegyelmi tanács az Üttv. 131. § (3) bekezdés b) pontja alapján - figyelemmel a FESZ 22.2. pontjában foglaltakra - a fegyelmi eljárást fegyelmi vétség hiányában megszüntette.

22.2. A fegyelmi tanács tárgyaláson kívül hozott határozattal is megszüntetheti az eljárást, ha rendelkezésre álló adatokból egyértelműen megállapítható, hogy az előzetes vizsgálat, illetve a fegyelmi eljárás elrendelésének a feltételei nem álltak fenn.

A jelen eljárással felmerült költséget a FESZ 40.6. pontja alapján a Kamara viseli.

40.6. Az egyes fegyelmi ügyekben felmerült és az eljárás alá vont személyre át nem hárítható költségeket az eljárás alá vont személyt a fegyelmi vétség elkövetésekor nyilvántartó területi kamara, ennek hiányában a Magyar Ügyvédi Kamara viseli.

A Fegyelmi Tanács határozata elleni jogorvoslatot az Üttv. 127. § (3) bekezdése teszi lehetővé:

127. § (1) Egyszerű megítélésű ügyben a fegyelmi tanács a határozatát tárgyalás tartása nélkül hozza meg.

(2) A tárgyaláson kívül hozott határozatban a kizárás kivételével bármely fegyelmi büntetés alkalmazható.

(3) A tárgyaláson kívül hozott határozat ellen csak a fegyelmi biztos fellebbezhet, az eljárás alá vont ügyvéd a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül tárgyalás tartását kérheti.

(4) Ha az eljárás alá vont személy

a) tárgyalás tartását kéri, a tárgyaláson kívül hozott határozat hatályát veszti, és az elsőfokú fegyelmi tanács elnöke tárgyalást tűz ki,

b) tárgyalás tartását nem kéri, és a fegyelmi biztos az ellen nem fellebbez, a tárgyaláson kívül hozott határozat a fellebbezésre nyitva álló határidő elteltével jogerőre emelkedik.

Alkalmazott jogszabályok:

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény

az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény

a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat

A Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa

Záradék: A határozat 2020. augusztus 16. napján jogerős és végrehajtható.


  Vissza az oldal tetejére