Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának 27/2015. határozata

büntetőeljárás megszűnéséről

HATÁROZAT

A Győri Regionális Fegyelmi Bizottság által kijelölt ... fegyelmi tanácsa a 27/2015. számú eljárásban ... egyéni ügyvéd ellen tárgyalás tartása nélkül meghozta az alábbi határozatát.

... (szül: ...., an.: ...) eljárás alá vont ügyvéddel szemben az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Üttv.) 131. § (3) bekezdés b) pontja alapján az

„eljárást megszünteti”.

Ezen határozattal szemben az Üttv. 127. § (3) bekezdése értelmében a fegyelmi biztos a másodfokú fegyelmi tanácshoz fellebbezhet. A fellebbezést az elsőfokú határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül az elsőfokú fegyelmi tanácsnál kell benyújtani és elő kell terjeszteni a fellebbezés indokait is. Ha a fellebbezés papír alapon terjesztik elő, azt két eredeti példányban kell benyújtani.

Az Üttv 135. § (4) bekezdése alapján a fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott.

Az Üttv 135. § (5) bekezdése alapján a fellebbezés a határozat végrehajtására halasztó hatályú.

Ezen határozattal szemben az Üttv. 127. § (3) bekezdése alapján az eljárás alá vont ügyvéd a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül tárgyalás tartását kérheti.

Az Üttv. 127. § (4) bekezdés a) pontja alapján, ha az eljárás alá vont ügyvéd tárgyalás tartását kéri, a tárgyaláson kívül hozott határozat hatályát veszti, és az elsőfokú fegyelmi tanács elnöke tárgyalást tűz ki.

Az Üttv. 127. § (4) bekezdés b) pontja értelmében, ha az eljárás alá vont ügyvéd tárgyalás tartását nem kéri, és a fegyelmi biztos a határozat ellen nem fellebbez, a tárgyaláson kívül hozott határozat a fellebbezésre nyitva álló határidő elteltével jogerőre emelkedik.

Az eljárásban felmerült költségeket a ... Megyei Ügyvédi Kamara viseli.

A Fegyelmi Tanács a .... napján hozott .... számú, az ügyvéd ügyvédi tevékenységét felfüggesztő közbenső határozatát, valamint a .... napján hozott .... számú, a fegyelmi eljárás felfüggesztéséről szóló közbenső határozatát hatályon kívül helyezi.

Indokolás

.... napján a ... Nyomozó Ügyészség arról tájékoztatta a ... Megyei Ügyvédi Kamarát, hogy ... ügyvédet különösen nagy kárt okozó csalás bűntette és más bűncselekmények miatt .... napján gyanúsítottként hallgatta ki.

Erre tekintettel a ... Megyei Ügyvédi Kamara Elnöke előzetes vizsgálatot rendelt el, majd .... napján fegyelmi eljárást rendelt el, az ügy iratait a Fegyelmi Tanács részére átadta.

A ... Nyomozó Ügyészség .... napján kelt átiratában tájékoztatta a kamarát, hogy ... ügyvéddel szemben vádiratot nyújtottak be a ... Járásbíróságon. 1 rendbeli a Btk. 373. § 1. bekezdésében meghatározott, az 5. bekezdés a) pontja szerint minősülő és büntetendő különösen nagy kárt okozó csalás bűntette, valamint hat rendbeli a Btk. 343. § 1. bekezdés a) pontjában meghatározott, a szerint minősülő és büntetendő felbujtóként, hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntette miatt.

A Fegyelmi Tanács .... napján fegyelmi tárgyalást tűzött. Az ezen a napon kelt .... számú közbenső határozatában ... ügyvéd ügyvédi tevékenységét felfüggesztette. Eljárás alá vont ügyvéd .... napján a kamarában leadta ügyvédi igazolványát, szárazbélyegzőjét, valamint gumilenyomatos bélyegzőjét.

A Fegyelmi Tanács .... napján a ... számú közbenső határozatával a fegyelmi eljárást felfüggesztette a más hatóság előtt folyamatban lévő ügy jogerős befejezéséig.

.... nap érkeztetéssel a ... Járásbíróság megküldte az eljárás alá vont ügyvéd kérelmét, valamint a ... Járásbíróság .... számú ítélet rendelkező részét azzal, hogy az még nem jogerős ügyészi fellebbezés folytán.

A .... napján hatályba lépett, az Ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv) 180. § (1) és (5) bekezdése hatósági intézkedésként a területi kamara elnökének hatáskörébe utalta a kötelező felfüggesztés elrendelését, és annak szükség szerinti visszavonását. Erre tekintettel a ... Megyei Ügyvédi Kamara Elnöke .... napján „elnöki intézkedéssel” elrendelte eljárás alá vont ügyvéd ügyvédi tevékenység gyakorlása alóli felfüggesztésének megszűntetését, valamint rendelkezett arról, hogy amennyiben ... az Üttv. 58. § (1) bekezdésében foglalt feltételeket teljesíti, ügyvédi tevékenységét tovább gyakorolhatja.

.... napjától ... a ... Megyei Ügyvédi Kamara nyilvántartásában aktív státuszú ügyvédként szerepel. Ügyvédi igazolványát, szárazbélyegzőjét és gumilenyomatos bélyegzőjét .... napján a kamarában átvette.

.... napján a Regionális Fegyelmi Bizottság Elnöke határozatában kijelölte az eljárás lefolytatására a regionális fegyelmi tanácsot.

.... napján eljárás alá vont ügyvéd becsatolta az ellene .... szám alatti büntetőeljárás első és másodfokú felmentő ítéletét, és egyúttal kérte a felfüggesztett fegyelmi eljárás vonatkozásában a szükséges intézkedések megtételét.

A három tagú regionális fegyelmi tanács a fenti ítéletek alapján eljárás alá vont ügyvéddel szemben indult fegyelmi eljárást megszüntette. A megszüntetésre figyelemmel az eljárás során felmerült költségeket a ... Megyei Ügyvédi Kamara viseli. A határozat elleni jogorvoslatra történő kioktatást a határozat rendelkező része tartalmazza.

Alkalmazott jogszabályok az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXVIII. törvény, valamint a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat.

Jogerős: 2019.11.10.


  Vissza az oldal tetejére