Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának 53/2015. határozata

büntetőeljárás-megszüntetésről

HATÁROZAT

A Győri Regionális Fegyelmi Bizottság által kijelölt ... fegyelmi tanácsa az 53/2015. számú eljárásban ... ügyvéd ellen tárgyalás tartása nélkül meghozta az alábbi határozatát.

.... (szül: ..., an.: ..., székhely: ...) eljárás alá vont ügyvéddel szemben az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Üttv.) 131. § (3) bekezdés b) pontja alapján az

„eljárást megszünteti”.

Ezen határozattal szemben az Üttv. 127. § (3) bekezdése értelmében a fegyelmi biztos a másodfokú fegyelmi tanácshoz fellebbezhet. A fellebbezést az elsőfokú határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül az elsőfokú fegyelmi tanácsnál kell benyújtani és elő kell terjeszteni a fellebbezés indokait is. Ha a fellebbezés papír alapon terjesztik elő, azt két eredeti példányban kell benyújtani.

Az Üttv. 135. § (4) bekezdése alapján a fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott.

Az Üttv. 135. § (5) bekezdése alapján a fellebbezés a határozat végrehajtására halasztó hatályú.

Ezen határozattal szemben az Üttv. 127. § (3) bekezdése alapján az eljárás alá vont ügyvéd a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül tárgyalás tartását kérheti.

Az Üttv. 127. § (4) bekezdés a) pontja alapján, ha az eljárás alá vont ügyvéd tárgyalás tartását kéri, a tárgyaláson kívül hozott határozat hatályát veszti, és az elsőfokú fegyelmi tanács elnöke tárgyalást tűz ki.

Az Üttv. 127. § (4) bekezdés b) pontja értelmében, ha az eljárás alá vont ügyvéd tárgyalás tartását nem kéri, és a fegyelmi biztos a határozat ellen nem fellebbez, a tárgyaláson kívül hozott határozat a fellebbezésre nyitva álló határidő elteltével jogerőre emelkedik.

Az eljárásban felmerült költségeket a ... Megyei Ügyvédi Kamara viseli.

Indokolás

... ügyvéd .... nap érkeztetéssel tájékoztatta a ... Megyei Ügyvédi Kamarát, hogy a ... Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya .... napján gyanúsítottként hallgatta ki a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 164. § (2) bekezdésébe ütköző és a (4) bekezdés c) pontja szerint minősülő a bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett könnyű testi sértés bűntettének megalapozott gyanúja miatt.

.... napján a ... Megyei Ügyvédi Kamara elnöke előzetes vizsgálatot rendelt el a bejelentés alapján azzal, hogy a megküldött kihallgatási jegyzőkönyvet igazoló jelentésként elfogadja.

A ... Megyei Ügyvédi Kamara elnöke ... napján eljárás alá vont ügyvéd ellen fegyelmi eljárást kezdeményezett, egyben indítványozta az eljárás felfüggesztését a büntető ügy jogerős befejezéséig. Az eljárás alá vont ügyvéd részére ugyanezen a napon az ügyvédi kamara vezető fegyelmi biztosa az eljárás elrendeléséről tájékoztatást küldött.

.... nap érkeztetéssel a ... Járási és Nyomozó Ügyészség arról tájékoztatta a kamarát, hogy a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett könnyű testi sértés bűntette miatt vádiratot nyújtott be a ... Járásbírósághoz.

A ... Megyei Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa .... napján .... számú közbenső határozatával az eljárást felfüggesztette a büntetőeljárás jogerős befejezéséig.

.... nap érkeztetéssel eljárás alá vont ügyvéd csatolta a ... Ítélőtábla végzését, melyben az elsőfokú eljárásra a ... Járásbíróságot, az esetleges másodfokú eljárás lefolytatására a ... Törvényszéket jelölte ki.

.... nap érkeztetéssel eljárás alá vont ügyvéd megküldte a kamarának a ... Járásbíróság vádiratát.

.... napján a .... Megyei Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsának Elnöke levélben megkereste a ... Járásbíróságot arra vonatkozóan, hogy a büntetőügy jogerősen lezárult-e, és ha igen, milyen eredménnyel. A .... Járásbíróság .... nap érkeztetéssel válaszlevélben tájékoztatta a kamarát, hogy az eljárás még folyamatban van.

.... napján az új Ügyvédi törvény és új fegyelmi szabályzat alapján a Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Elnöke kijelölte az eljárás lefolytatására a regionális fegyelmi tanácsot.

Eljárás alá vont ügyvéd ... nap érkeztetéssel csatolta a ... Törvényszék végzését, melyből megállapítható, hogy az eljárás alá vont ügyvéd az ellene garázdaság vétsége, könnyű testi sértés vétsége és zaklatás vétsége miatt emelt vád alól felmentette.

A végzés .... napján jogerőre emelkedett.

A regionális fegyelmi tanács a fentiek alapján eljárás alá vont ügyvéddel szemben indult fegyelmi eljárást megszüntette. A megszüntetésre figyelemmel az eljárás során felmerült költségeket a ... Megyei Ügyvédi Kamara viseli. A határozat elleni jogorvoslatra történő kioktatást a határozat rendelkező része tartalmazza.

Alkalmazott jogszabályok az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXVIII. törvény, valamint a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat.

Jogerős: 2020.10.25.


  Vissza az oldal tetejére