Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának P.9/2017. határozata

ügyféllel való kapcsolattartásról, iratok kiadásáról

Határozat

A Győri Regionális Fegyelmi Bizottság által kijelölt ... tanácsa ... (anyja neve ..., szül.:....), ..... szám alatti ügyvéddel szemben a P.9/2017. szám alatti eljárásban ..... napján .. óra .. perckor megtartott tárgyaláson meghozta az alábbi határozatot.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (ÜT tv.) 131. § (3) bekezdés a) pontja alapján ... eljárás alá vont ügyvéd felelősségét megállapítja, és az ÜT tv. 108. § b) pontja értelmében

pénzbírság

büntetést szab ki. Mértékét a fegyelmi tanács ... Ft, azaz .. forint mértékben állapítja meg.

Az eljárás alá vont ügyvéd a három rendbeli fegyelmi vétséget szándékosan követte el.

A fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat (továbbiakban FESZ) 40.2. a pontja értelmében a kamarai átalány költség 80.000 Ft, azaz nyolcvanezer forint.

Az átalányköltséget a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül köteles megfizetni a Megyei Ügyvédi Kamara számlaszámra.

A kiszabott bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15. napon belül köteles az eljárás alá vont ügyvéd megfizetni.

Ezen határozattal szemben az eljárás alá vont ügyvéd, valamint a fegyelmi biztos a másodfokú fegyelmi tanácsnál fellebbezhet. A fellebbezést az I. fokú határozat kézbesítésétől számított 15. napon belül lehet benyújtani az I. fokú tanácsnál és elő kell terjeszteni a fellebbezés indokait is.

A területi kamara elnöke a fegyelmi biztost a fellebbezési határidő lejáratát megelőző 3. munkanapig utasíthatja a fellebbezés előterjesztésére. A fellebbezés a határozat végrehajtására halasztó hatállyal bír.

Indokolás

... panaszos .... napján terjesztett elő panaszt az eljárás alá vont ügyvéddel szemben. A panaszolt ügyvéd a panaszos előadása szerint elvállalta, hogy egy üdülési jog értékesítésével kapcsolatosan indítson pert. Előadása szenti a meghatalmazás ...-ben kelt, de a per nem vezetett eredményre. Mivel ...-ban már nehezen tudott kapcsolatot teremteni az ügyvéddel, ezért .... júliusában levélben felmondta a megbízást és kérte az iratok kiadását, mert anélkül nem tudta tovább rendezni az ügyét.

A Kamara ez előzetes vizsgálatot elrendelte. A panaszt nem sikerül kézbesíteni az eljárás alá vont ügyvédnek, a levél „nem kereste” jelzéssel visszaérkezett. Az előzetes vizsgálat során az eljárás alá vont ügyvéd nem vette fel a kapcsolatot a fegyelmi megbízottal a panaszos pedig a panaszt változatlanul fenntartotta.

Személyes meghallgatása során úgy nyilatkozott, hogy nem a per során tanúsított magatartás, hanem a kapcsolattartás és az irat kiadásának elmulasztása miatt kérte az eljárást.

A fegyelmi megbízott indítványa alapján a fegyelmi eljárás megindításra került.

A fegyelmi tanács a tárgyalásra megidézte a panaszost és az eljárás alá vont ügyvédet is, aki a tárgyaláson nem jelent meg, de idézése szabályszerű volt.

A fegyelmi tanács a rendelkezésre álló iratok és nyilatkozatok alapján megállapította, hogy a hasonló ügyek miatt régebben már több alkalommal felelősségre vont ügyvéd (5 évnél régebbi ügyek) megsértette az Etikai Kódex 12.4. pontját, mivel tájékoztatási kötelezettségét elmulasztotta a kapcsolatot nem megfelelően tartotta az ügyfelével. Megsértette a 6.7. rendelkezéseit, mert az eljárás alá vont ügyvéd a megbízásának felmondását követően nem küldte meg az ügyben keletkezett iratokat az ügyfele részére. Megsértette az 14.2. pontot, mivel az eljárás során az ügyvédi kamarával sem a fegyelmi megbízottal, sem pedig a fegyelmi tanács bármely tagjával sem vette fel a kapcsolatot, érdemben nem reagált. Ezért megállapítható az Ügyvédi Kamarával való kapcsolattartás hiánya. Tárgyalás napján (egy másik ügyből kifolyólag) a tárgyalás megtartásának időpontjában küldött beadványt a Kamara felé elektronikus úton úgy, hogy annak bizonyítékait nem csatolta, így azokat érdemben értékelni nem lehetett. Gyakorlatilag nem bizonyította az iratok kiadását sem pedig azt, hogy a per során az ügyféllel a kapcsolatot megfelelően tartotta volna. A többszörös halmazatra, és a korábbi, illetve most folyamatban levő ügyekben hasonló megállapítható mulasztásokra tekintettel a fegyelmi tanács a fegyelmi megbízott indítványát elfogadva a közepes mértékű pénzbírságot közelítő fegyelmi bírságot szabott ki.

Jogerős: 2019.11.20.


  Vissza az oldal tetejére