Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának P.11/2017. határozata

büntetőeljárás megszüntetéséről

HATÁROZAT

A Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Elnöke, .... napján kelt kijelölő határozata alapján a .... regionális fegyelmi tanácsa, a ... ügyvéd (...), mint a .... Megyei Ügyvédi Kamata tagja ellen P.11/2017. szám alatt elrendelt fegyelmi ügyben, tárgyalás tartása nélkül meghozta a következő

határozatot

dr. ... ügyvéd (...), mint a .... Megyei Ügyvédi Kamara tagja ellen P.11/2017. szám alatt elrendelt fegyelmi eljárást megszünteti.

Az elsőfokú fegyelmi tanács, jelen, tárgyaláson kívül meghozott határozata ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül, csali a Fegyelmi Biztos fellebbezhet, az eljárás alá vont ügyvéd a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül tárgyalás tartását kérheti.

Ha az eljárás alá vont személy tárgyalás tartását kéri, a tárgyaláson kívül hozott határozat hatályát veszti, és az elsőfokú fegyelmi tanács elnöke tárgyalást tűz.

Ha tárgyalás tartása iránti kérelem nem kerül benyújtásra, és a fegyelmi biztos a határozat ellen nem fellebbez, úgy a tárgyaláson kívül meghozott határozat a fellebbezésre nyitva álló határidő elteltével jogerőre emelkedik.

Indokolás

A fegyelmi ügyben rendelkezésre álló iratok alapján az elsőfokú fegyelmi tanács az alábbi tényállást állapította meg:

... ügyvéd, mint a ... Megyei Ügyvédi Kamara tagja ellen, a ... Megyei Ügyvédi Kamara Elnöke ... napján kelt, P.11/2017. számú Határozata alapján - előzetes vizsgálatot követően - a fegyelmi eljárás az okból került elrendelésre, mivel a .... Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya az eljárás alá vont ügyvéd elleni büntetőeljárás megindításának tényét, és nevezett ügyvéd 2012. évi C. törvény 345. §-ba ütköző, és aszerint minősülő hamis magánokirat felhasználása vétség megalapozott gyanúja miatti gyanúsítotti kihallgatásának tényét - a ... Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya előtt .... bü számú büntetőügyben, a ... Megyei Ügyvédi Kamarához (annak Elnökéhez) küldött, ..... napján érkezett (.... napján kelt) értesítésében közölte.

Eljárás alá vont ügyvéd - meghatalmazott jogi képviselője útján - együttműködési kötelezettsége körében .... napján kelt bejelentésében tájékoztatta a Fegyelmi Tanácsot, hogy az ellene indult büntetőeljárás lezárult, majd az újonnan kijelölt Fegyelmi Tanács, ..... napján kelt felhívására, ..... napján csatolta a .... Járási és Nyomozó Ügyészség .... számú Határozatát, amelyben a .... Járási és Nyomozó Ügyészség az eljárás alá vont ügyvéddel, és 2 társával szemben a Btk. 345. §-ába ütköző hamis magánokirat felhasználása vétsége miatt folytatott nyomozást a Be. 190. § (1) bekezdés j) pontjának II. fordulata alapján - figyelemmel arra, mivel a cselekmény oly csekély fokban veszélyes a társadalomra, hogy a törvény szerint alkalmazható legenyhébb büntetés kiszabása, vagy más intézkedés alkalmazása is szükségtelen - megszüntette, a Btk. 64. § (1)-(2) bekezdése szerinti megrovás alkalmazása mellett.

Tekintettel arra, hogy ... eljárás alá vonttal szemben a fegyelmi eljárás elrendelésének alapjául szolgáló büntetőeljárás (nyomozás) megszüntetésre került, így az eljáró Fegyelmi Tanács, az Ügyvédi Törvény (2017. évi LXXVIII. törvény) 127. § (1)-(2) bekezdése szerinti tárgyaláson kívüli határozatával, a 2017. évi LXXVIII. törvény 131. § (3) bekezdés b) pontja alapján, - figyelemmel a Fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK Szabályzat 22.2. pontjában foglaltakra is, az eljárás megszüntetéséről határozott.

A jelen határozattal szemben biztosított jogorvoslati jog, a 2017. évi LXXVIII. törvény 127. § (3) bekezdésén alapul.

Jogerős: 2019.03.27.


  Vissza az oldal tetejére