13/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

a kamarai tagdíjról * 

A Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülése az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 158. § (1) bekezdés 36. pontja és a Magyar Ügyvédi Kamara alapszabálya IV.20. pont 6. alpontja,

a 3., az 5., a 7. és a 8. pont tekintetében az Üttv. 158. § (1) bekezdés 6. pontja,

a 9. pont tekintetében az Üttv. 158. § (1) bekezdés 24. pontja,

a 10. pont tekintetében az Üttv. 158. § (1) bekezdés 26. pontja, valamint

208. § (21) bekezdése alapján, az Üttv. 157. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következő szabályzatot hozza:

1. Általános rendelkezések

1.1. E szabályzatnak

a) az ügyvédre vonatkozó szabályait az európai közösségi jogászra és a külföldi jogi tanácsadóra,

b) az alkalmazott ügyvédre vonatkozó szabályait az alkalmazott európai közösségi jogászra,

c) az ügyvédi irodára vonatkozó rendelkezéseit az európai közösségi jogász irodára

alkalmazni kell.

2. A kamarai tagdíj alanyai és megfizetésére kötelezettek

2.1. *  Az ügyvédi tevékenység Üttv. 4. § (1) bekezdése szerinti természetes személy gyakorlója (a továbbiakban: a kamarai tagdíj alanya) után kamarai tagdíjat kell fizetni. Nem kell tagdíjat fizetni az ügyvédjelölt és a jogi előadó után, ha nem áll ügyvédi tevékenység folytatására irányuló jogviszonyban, azt követően, hogy a jogviszony megszűnésének a tényét a kamarai tagdíj alanya vagy a kamarai tagdíj megfizetésére korábban kötelezett a kamarának bejelentette.

2.2. A kamarai tagdíjat az e szabályzat eltérő rendelkezése hiányában a kamarai tagdíj alanya fizeti meg.

2.3. Az ügyvédjelölt után a kamarai tagdíjat munkáltatója fizeti meg.

2.4. A kamarai tagdíj megfizetését

a) a kamarai tagdíj ügyvédi tevékenységet munkaviszonyban folytató alanya esetén a munkáltatója,

b) az ügyvédi iroda tagja után az ügyvédi iroda

átvállalhatja.

2.5. A tagdíjfizetés átvállalása a tagdíjfizetésre kötelezett és a tagdíjfizetést átvállaló közötti jogviszony, amely nem érinti a tagdíjfizetésre kötelezettnek a tagdíj megfizetéséért a területi ügyvédi kamara felé fennálló kötelezettségét.

3. A kamarai tagdíj mértéke * 

3.1. *  Az ügyvéd után fizetendő kamarai tagdíj mértéke naptári negyedévenként 39 000 forint.

3.2. *  A kamarai jogtanácsos és az alkalmazott ügyvéd után fizetendő kamarai tagdíj mértéke naptári negyedévenként 31 200 forint.

3.3. Az alkalmazott európai közösségi jogász után fizetendő kamarai tagdíj mértéke megegyezik az alkalmazott ügyvéd után fizetendő kamarai tagdíj mértékével.

3.4. Az ügyvédjelölt után fizetendő kamarai tagdíj mértéke az ügyvéd után fizetendő kamarai tagdíj

a) 20%-a az ezer főnél nagyobb taglétszámú területi kamara területén foglalkoztatott ügyvédjelölt esetén,

b) 30%-a az ezer főt meg nem haladó taglétszámú területi kamara területén foglalkoztatott ügyvédjelölt esetén.

3.5. A jogi előadó után fizetendő kamarai tagdíj mértéke az ügyvédjelölt után fizetendő kamarai tagdíj 80%-a.

4. A kamarai tagdíjfizetési kötelezettség keletkezése és megszűnése

4.1. A kamarai tagdíjat a kamarába való felvétel, kamarai nyilvántartásba vétel napja naptári negyedévétől a kamarai tagság megszűnése, kamarai nyilvántartásból való törlés napja naptári negyedévéig terjedő időszakra kell megfizetni.

4.2. *  A kamarai tagdíj alanya után egy naptári negyedév tekintetében – kamarai formaváltástól, szüneteléstől vagy átjegyzéstől függetlenül – csak egy alkalommal kell kamarai tagdíjat fizetni. Ha a kamarai tagdíj alanya után a naptári negyedéven belül magasabb kamarai tagdíjat kellene fizetni, a már megfizetett, alacsonyabb összegű tagdíjat a magasabb összegű kamarai tagdíjra ki kell egészíteni. A kamarai tagdíj kiegészítését a változás bejegyezéséig be kell fizetni.

4.3. Abban az esetben, ha a kamarai tagdíj fizetőjének személye naptári negyedéven belül változik, a kamarai tagdíjat a naptári negyedéven belüli első megfizetésre kötelezett fizeti meg. A kamarai tagdíj kiegészítését a magasabb összegű kamarai tagdíj megfizetésére kötelezett fizeti meg.

5. Kamarai tagdíjkedvezmény és tagdíjmentesség

5.1. Mentes a tagdíjfizetési kötelezettség alól az ügyvédi tevékenység gyakorlója a hetvenötödik életévének betöltését követő naptári negyedévtől.

5.2. A kamarai tagdíj ügyvédi tevékenységét szüneteltető alanya a 3. pont alapján fizetendő kamarai tagdíj mértéke 30%-ának megfelelő mértékű kedvezményes kamarai tagdíjat fizet.

5.3. A kamarai tagdíj megfizetésére kötelezett kérelmére – a kérelem előterjesztését követő negyedévtől a naptári év végéig terjedő időre – a kamarai tagdíj alanya után fizetendő kamarai tagdíjból a területi ügyvédi kamara elnöke legfeljebb 50%-os mértékű kedvezményt engedélyezhet, ha a kamarai tagdíj alanya

a) fogyatékossági támogatásban részesül,

b) vakok személyi járadékában részesül,

c) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs hatóság hatályos szakvéleménye szerint legalább 67%-os munkaképesség-csökkenéssel rendelkezik,

d) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs hatóság hatályos szakvéleménye vagy szakhatósági állásfoglalása szerint legalább 50%-os össz-szervezeti egészségkárosodással rendelkezik, vagy

e) a kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szervének hatályos állásfoglalása szerint legfeljebb 50%-os egészségi állapottal rendelkezik.

5.4. A területi ügyvédi kamara elnöke a kamarai tagdíj 90 napot meghaladó folyamatos keresőképtelenséggel érintett alanya után fizetendő kamarai tagdíjból legfeljebb 50%-os mértékű kedvezményt engedélyezhet a tagdíjfizetésre kötelezett részére. E kedvezmény a kérelem előterjesztését követő negyedévtől a keresőképtelenség megszűnése negyedévének a végéig, de legfeljebb a naptári év végéig adható.

5.5. A kamarai tagdíj megfizetésére kötelezett kérelmére területi ügyvédi kamara elnöke a kamarai tagdíj alanya után fizetendő kamarai tagdíjból 50%-os kamarai tagdíj kedvezményt ad a gyermeke születését vagy örökbe fogadását követő negyedévétől a gyermeke egy éves korának betöltése negyedévéig az anya, a gyermekét egyedül nevelő apa, vagy a gyermek gyámja számára. A kamarai tagdíj megfizetésére kötelezett kérelmére az e pont szerinti kedvezmény igénybe vételét a területi ügyvédi kamara elnöke – az eset összes körülményét figyelembe véve – az anya után fizetendő kamarai tagdíj helyett az apa után fizetendő kamarai tagdíj tekintetében is engedélyezheti.

5.6. A kamarai tagdíj megfizetésére kötelezett kérelmére a kamarai tagdíj alanya után fizetendő kamarai tagdíjból – kedvezőtlen jövedelmi és vagyoni helyzet, vagy más különleges méltánylást érdemlő körülmény igazolása esetén, ha a kérelmező bármely jogcímen keletkezett éves jövedelme, ha a kérelmező többszemélyes ügyvédi iroda tagja, az ügyvédi iroda tagonként számított bevétele az 5 000 000 Ft-ot nem haladja meg – a területi ügyvédi kamara elnöke a kamarai tagdíj alanya gyermeke egyéves korának betöltését követő negyedévétől a három éves korának betöltése negyedévéig legfeljebb 50%-os mértékű kamarai tagdíj kedvezményt adhat.

5.7. A kérelemre adható tagdíjkedvezmény iránti kérelmet minden naptári évben elő kell terjeszteni.

5.8. A tagdíjkedvezmény iránti kérelemhez csatolni kell a kedvezmény alapjául szolgáló okiratokat, illetve igazolni kell a tagdíjkedvezményt megalapozó körülményeket, kivéve, ha azokat a kérelmező már korábbi kérelméhez csatolta, illetve azokat korábban már a kérelemmel érintett időszakra is igazolta.

5.9. Nem adható tagdíjkedvezmény a kérelem előterjesztését megelőző naptári negyedévekre és az ügyvédi tevékenység szüneteltetése miatt kedvezményes kamarai tagdíjból.

5.10. A kérelemre adható tagdíjkedvezmények összességükben nem haladhatják meg a kamarai tagdíj alanya után fizetendő kamarai tagdíj 50%-át.

5.11. *  Nem részesül, és nem részesíthető kamarai tagdíjkedvezményben vagy tagdíjmentességben az, akinek tagdíjtartozása vagy végrehajtható kamarai határozaton alapuló más tartozása van, kivéve, ha az 5.12. pont a) alpontjában foglalt kamarai tagdíjat egy naptári évre előre egy összegben megfizeti és ezzel egyidejűleg a tagdíjtartozását, illetve végrehajtható kamarai határozaton alapuló más tartozását teljes egészében megfizeti.

5.12. *  A területi kamara elnöksége a tagdíjból, illetve annak a kérelemre adott tagdíjkedvezménnyel csökkentett részéből legfeljebb 10%-os mértékű tagdíjkedvezményt adhat

a) a kamarai tagdíj egy naptári évre előre egy összegben történő megfizetése esetére vagy

b) a kamarai tagdíj megfizetésére kötelezett részére, ha a tagdíjfizetési határidőt megelőző legalább egy évben a tagdíj megfizetésével nem esett késedelembe.

5.12/A. *  5.12/A. Az 5.12. pont a) alpontja szerinti tagdíjkedvezmény a kamarai tagdíj kiegészítésére abban az esetben jár, ha a kiegészítést a naptári év fennmaradó részére a változás bejegyzéséig megfizetik.

5.13. A területi kamara elnöksége azoknak a tagjainak és azoknak a területi kamara illetékességi területén irodával rendelkező nyilvántartottaknak, akik 2017. december 31. napján életkor, ügyvédi kamarai tagság vagy nyilvántartásba vétel időtartama alapján a területi ügyvédi kamara szabályozása alapján tagdíjmentességre vagy tagdíjkedvezményre voltak jogosultak továbbra is biztosíthatja ugyanezen tagdíjmentességet, illetve tagdíjkedvezményt.

6. A kamarai tagdíj megfizetése és visszatérítése

6.1. A kamarai tagdíjat a naptári negyedév első hónapjának tizenötödik napjáig a területi ügyvédi kamara honlapján közzétett bankszámlaszámára átutalással vagy – ha azt a területi ügyvédi kamara biztosítja – bankkártyával vagy a területi kamara pénztárában készpénzben kell megfizetni.

6.1/A. *  Ha a tagdíjfizetési kötelezettség a tárgynegyedévben 6.1. pontban meghatározott időpont után keletkezik, a tagdíjat első alkalommal az eskü-, illetve a fogadalomtétel napjáig kell megfizetni.

6.1/B. *  Ha a kamarai tagdíj alanya a tárgynegyedév második hónapjának 15. napjáig átjegyzésre kerül valamely területi ügyvédi kamarába, a korábbi területi ügyvédi kamara a tárgynegyedévre megfizetett tagdíjat az új területi ügyvédi kamara kérelemére köteles az új területi kamara részére átutalni.

6.2. *  A területi kamara alapszabályában rendelkezhet úgy, hogy az egy hónapra eső kamarai tagdíjat havonta a naptári hónap tizenötödik napjáig kell megfizetni. Ebben az esetben e szabályzat naptári negyedévre vonatkozó rendelkezéseit a 10. pont kivételével naptári hónapra kell alkalmazni azzal, hogy az ügyvéd után egy naptári hónapra fizetendő kamarai tagdíj összege 13 000 Ft, a kamarai jogtanácsos és az alkalmazott ügyvéd után egy naptári hónapra fizetendő kamarai tagdíj összege 10 400 Ft.

6.3. A kamarai tagdíjat a jelen szabályzat – mint számviteli bizonylat – alapján, az erről való külön értesítés, elektronikus levél vagy felszólítás hiányában is, minden további számviteli bizonylat bevárása nélkül kell megfizetni.

6.4. A kamarai tagdíj akkor minősül határidőben megfizetettnek, ha az határidőn belül a kamara számláján jóváírásra került.

6.5. A területi ügyvédi kamara a megkezdett naptári negyedéven túli esetleges túlfizetés összegét a következő esedékességű kamarai tagdíjakba beszámítja, vagy a kamarai tagdíj megfizetésére kötelezett kérelmére visszatéríti.

7. Késedelmi tagdíj

7.1. *  A kamarai tagdíj megfizetésére kötelezett, ha tagdíjfizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a mulasztással érintett minden rész vagy egész naptári hónap után a legutóbbi tagdíjfizetési határidő napját követő munkanapon fennálló tagdíjtartozás 3%-ának megfelelő mértékű késedelmi tagdíjat köteles fizetni.

7.2. A kamarai tagdíjbefizetést elsődlegesen a tagdíjra kell elszámolni.

8. A kamarai tagdíjnak a területi kamarák és a Magyar Ügyvédi Kamara közötti megosztása

8.1. *  A Magyar Ügyvédi Kamarát feladatai teljesítésére a kamarai tagdíj területi kamarák által a jelen szabályzat alapján előírt összegének

a) 1000 fő alatti taglétszámú területi kamara esetében az egynegyede,

b) 1000 főt elérő taglétszámú területi kamara esetében a 30%-a

illeti meg. A Magyar Ügyvédi Kamarát megillető tagdíjhányad alapját kizárólag az 5.1. és az 5.2. pont szerinti tagdíjmentesség, illetve tagdíjkedvezmény összege csökkenti, más kedvezmény összegét abból nem lehet levonni.

8.2. *  A területi ügyvédi kamarák a Magyar Ügyvédi Kamarát megillető tagdíjhányadot a naptári negyedévre a naptári negyedév második hónap 15. napján fennálló létszámadatok alapján, a naptári negyedév utolsó napjáig kötelesek kimutatni és megfizetni.

9. A felügyeleti díj

9.1. Az ügyvéd, valamint annak az ügyvédi irodának az irodavezetője, amelynek nincs az adott területi ügyvédi kamarában bejegyzett tagja, a területi ügyvédi kamara részére a területén létesített fiókiroda nyilvántartásával és hatósági ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásáért a területi ügyvédi kamara határozatában meghatározott, de legfeljebb az ügyvéd után fizetendő kamarai tagdíj 50%-ának megfelelő mértékű felügyeleti díjat fizet.

9.2. A felügyeleti díjra a kamarai tagdíjra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a felügyeleti díjra a tagdíjkedvezményre és a tagdíjmentességre vonatkozó szabályok nem alkalmazhatóak, és a felügyeleti díj megfizetésének felszólítás ellenére történő elmulasztása esetén a fiókirodát a nyilvántartásból törölni kell.

10. Az ügyvédi tevékenység folytatását kizáró mértékű tartozás

10.1. Az Üttv. 22. § (1) bekezdés g) pontja szerinti tartozás mértéke az ügyvéd után negyedévente fizetendő kamarai tagdíj.

11. Záró rendelkezések

11.1. Ez a szabályzat 2018. január 1-jén lép hatályba,

11.2. *  A Magyar Ügyvédi Kamarát megillető, a kamarai tagdíjról szóló 13/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat veszélyhelyzetbeli alkalmazásáról szóló 1/2020. (V. 5.) MÜK elnökségi határozat szerinti veszélyhelyzeti tagdíjkedvezménnyel érintett tagdíj után fizetendő tagdíjhányad alapját, a veszélyhelyzeti tagdíjkedvezmény mértékétől függetlenül 50%-kal, a kamarai tagdíjról szóló 13/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat veszélyhelyzetbeli alkalmazásáról szóló 1/2020. (V. 5.) MÜK elnökségi határozat 3.3. pontja szerinti esetben 70%-kal kell csökkenteni.