9/2018. (V. 25.) MÜK szabályzat

a kirendelhető ügyvédek jegyzékéről, valamint a kirendelt ügyvédek kijelöléséről * 

A Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 158. § (1) bekezdés 7. pontja,

a 7.1–7.4. pont tekintetében az Üttv. 158. § (1) bekezdés 1. pontja,

a 7.5. és 7.6. pont tekintetében az Üttv. 158. § (1) bekezdés 36. pontja és a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabálya IV.20. pont 36. alpontja,

a 7.7. pont tekintetében az Üttv. 158. § (1) bekezdés 5. pontja

alapján, az Üttv. 157. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következő szabályzatot alkotja:

1. A kirendelhető ügyvédek jegyzéke

1.1. A kirendelhető ügyvédek jegyzéke a területi kamara által létrehozott, vezetett és folyamatosan aktualizált adatbázis, melyet a területi kamarák honlapjukon is közzétesznek.

1.2. A területi ügyvédi kamara a kirendelhető ügyvédekről két jegyzéket vezet:

a) az eseti gondnokként, eseti gyámként és ügygondnokként kirendelhető ügyvédek jegyzékét (továbbiakban: nem büntetőügyben kirendelhető ügyvédek jegyzéke)

b) kirendelhető védők jegyzékét és ahhoz kapcsolódóan ügyeleti névjegyzéket.

1.3. A kirendelhető ügyvédek jegyzéke a nyilvántartott ügyvédek következő adatait tartalmazza:

a) az ügyvéd nevét, kamarai azonosító számát,

b) azt, hogy ügyvédi iroda tagja-e, ha igen, az ügyvédi iroda nevét és kamarai nyilvántartási számát,

c) az ügyvéd, illetve ügyvédi iroda irodája címét,

d) az ügyvéd elektronikus levelezési címét,

e) az ügyvéd cégkapu azonosítóját,

f) az ügyvéd mobil telefonszáma,

g) az ügyvéd kérelmére más telefon- és faxszáma.

1.4. A kirendelhető ügyvédek jegyzékének összeállítása elsődlegesen önkéntes jelentkezés alapján történik. A kirendelhető ügyvédek jegyzékébe kérelmére fel kell venni a területi ügyvédi kamarában tagsággal rendelkező ügyvédet,

a) aki az ügyvédi tevékenységét nem szünetelteti,

b) akinek az ügyvédi tevékenysége gyakorlását nem függesztették fel, és

c) aki rendelkezik cégkapuval.

1.5. Ha a kirendelést igénylő feladatok ellátásához, valamint az igazságszolgáltatás működőképessége biztosításához az önkéntesség alapján biztosított létszám nem elegendő, úgy a területi ügyvédi kamara elnöksége dönthet arról, hogy a kirendelhető ügyvédek jegyzékébe felveszi valamennyi, a területi kamarához bejegyzett, a 1.4. pont a) és b) pontjának megfelelő ügyvédet.

1.6. A területi ügyvédi kamara törli a kirendelhető ügyvédek jegyzékéből az ügyvédet, ha

a) kamarai tagsága megszűnt,

b) ügyvédi tevékenységét szünetelteti,

c) ügyvédi tevékenysége gyakorlását felfüggesztették,

d) a kirendelhető ügyvédek jegyzékébe önként jelentkezett és

da) törlését kéri vagy

db) nem rendelkezik cégkapuval.

2. Nem büntetőügyben kirendelhető ügyvédek jegyzéke

2.1. A nem büntetőügyben kirendelhető ügyvédek jegyzéke ajánlás a kirendelő hatóság részére.

2.2. A nem büntetőügyben kirendelhető ügyvédek jegyzékének összeállítása területi kamaráknál járásonként, Budapesten pedig a Főváros területén működő bíróságok illetékességi területéhez igazodóan kerületenként történik az önként jelentkező ügyvéd, illetve ügyvédi iroda irodája címének alapulvételével.

3. Kirendelhető védők jegyzéke

3.1. A kirendelhető védők jegyzékét a területi ügyvédi kamara földrajzi kirendelési egységenként állítja össze.

3.2. Vidéken egy-egy földrajzi kirendelési egységhez a területi ügyvédi kamara elnöksége által meghatározott egy vagy több járás tartozik.

3.3. Budapest a kirendelhető védők jegyzékének összeállítása szempontjából egy földrajzi kirendelési egységnek minősül.

3.4. A kirendelhető ügyvéd arra a földrajzi kirendelési egységbe kerül besorolásra, ahol az irodája fekszik.

3.5. Vidéken a megyeszékhelyen kívül fekvő irodával rendelkező kirendelhető ügyvédet az irodája fekvése szerinti földrajzi kirendelési egység mellett a megyeszékhelyet magában foglaló kirendelési egységbe is besorolható.

3.6. A kirendelést igénylő feladatok ellátása, az igazságszolgáltatás működésképességének biztosítása, valamint a terhelt hatékony védelemhez való jogának érvényesítése érdekében az egymással határos területi ügyvédi kamarák elnökségeik egybehangzó döntésével együttműködhetnek egymással oly módon, hogy a fogadó területi ügyvédi kamara által vezetett kirendelhető védők jegyzékébe a szomszédos kamara tagja is felvételt nyerjen.

4. Ügyeleti névjegyzék

4.1. A területi ügyvédi kamara az Üttv. 36. § (3) bekezdésében írt kötelezettségek teljesítése érdekében földrajzi kirendelési egységek szerinti bontásban ügyeleti névjegyzéket vezet.

4.2. Az ügyeleti időszak a pihenő- és munkaszüneti napok mellett magában foglalja a 18 és 8 óra közötti időszakot is.

4.3. Az ügyeleti névjegyzékbe kérelmére fel kell venni azt a kirendelhető védők névjegyzékében szereplő ügyvédet, aki tudomásul veszi és vállalja, hogy kijelölésére és kirendelésére hétköznap 8 és 18 óra közötti időtartamon kívül, valamint pihenő- és munkaszüneti napon is sor kerülhet, és az együtt jár az ügyeleti feladatok ellátási kötelezettségével.

4.4. Ha az ügyeleti névjegyzékbe nincs elegendő önként jelentkező, akkor a területi ügyvédi kamara elnöksége a kirendelhető védők jegyzékében szereplő ügyvédeket osztja be az ügyeleti névjegyzékbe.

4.5. Az ügyeleti névjegyzékben szereplő ügyvéd a helyettesítéséről úgy köteles gondoskodni, hogy az az eljárást ne akadályozza, és ne sértse a terhelt vagy a képviselt személy érdekeit.

4.6. Az ügyeleti névjegyzékbe kérelmére felvett ügyvédet törölni kell az ügyeleti névjegyzékből, ha nem szerepel a kirendelhető védők jegyzékében vagy azt kéri.

5. A kirendelt védő kijelölése

5.1. A kirendelt védőt abból a földrajzi kirendelési egységből kell kijelölni, amelyben a kirendelő büntetőeljárási hatóság székhelye van.

5.2. A budapesti székhelyű Pest megyéhez tartozó kirendelő hatóság esetén a kirendelt védőt a Pest Megyei Ügyvédi Kamara és a Budapesti Ügyvédi Kamara által vezetett kirendelhető védők közös jegyzékéből kell kijelölni.

5.3. A területi ügyvédi kamara a Magyar Ügyvédi Kamara közreműködésével a védő kijelölését a kirendelhető védők jegyzékéből, illetve az ügyeleti névjegyzékből elektronikus úton, olyan információs rendszer működtetésével végzi, amely haladéktalanul, de legkésőbb a kirendelő hatóság megkeresésétől számított egy órán belül biztosítja a kijelölést.

5.4. A kijelölési rendszer biztosítja a kiválasztás véletlenszerűségét, továbbá a kirendelhető ügyvédek arányos kiválasztását. Az az ügyvéd, akit a rendszer egy alkalommal már kijelölt, mindaddig nem szerepel a kisorsolandó ügyvédek között, ameddig legalább egy alkalommal valamennyi ügyvédet ki nem jelölte a rendszer.

5.5. A kirendelt védők jegyzéke, valamint az ügyeleti névjegyzék az abban szereplő ügyvédeket ABC sorrendben tartja nyilván, és a kijelölés is ennek a sorrendnek a figyelembevételével történik meg az arányos ügyelosztás érdekében.

5.6. A kirendelt ügyvédet

a) az ügyeleti névjegyzékből kell kijelölni, ha a védő kirendelésére vonatkozó igényről a kamara általi tudomásszerzés és a várható eljárási cselekmény megkezdésének ideje között kevesebb, mint 24 óra áll rendelkezésre, vagy ha a megkeresés 18 óra és 8 óra között, illetve pihenő- vagy munkaszüneti napon érkezik meg,

b) a kirendelhető védők jegyzékéből kell kijelölni az a) pont hatálya alá nem tartozó esetben.

5.7. Az 1000 főt meghaladó létszámú területi ügyvédi kamara elnöksége – ha a központi informatikai rendszer ezt lehetővé teszi – határozattal dönthet úgy. hogy a kijelölésre rendelkezésre álló egyórás időkeret első harmadában az ügyeleti jegyzékben szereplők részére lehetővé tegye a kijelölésre történő önkéntes bejelentkezést. Több jelentkező esetén az általános elvek szem előtt tartásával közülük kell kijelölni a kirendelt ügyvédet.

5.8. A területi ügyvédi kamara a kijelöléssel egyidejűleg – a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke által a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján közzétett űrlap kötelező alkalmazásával – megküldi a kirendelő hatóság részére a kijelölt ügyvédnek a kirendelt ügyvédek jegyzékében szereplő adatait annak érdekében, hogy az a kijelölt ügyvéddel a kapcsolatot felvehesse.

6. Az ügyvédi kamarák feladatai

6.1. A Magyar Ügyvédi Kamara a kirendelt védő kijelölését segítő központi informatikai rendszert működtet.

6.2. A területi ügyvédi kamara a központi informatikai rendszer, valamint a büntetőeljárási kirendelő hatóság közlése alapján külön nyilvántartást vezet a védőkijelölésről és az ahhoz kapcsolódó védőkirendelésről annak érdekében, hogy az Üttv. 36. § (6) bekezdésében írt kötelezettségének eleget tudjon tenni, és egyben nyomon tudja követni azt, hogy a kijelölési rendszer működése megfelelően szolgálja-e a terhelti jogok érvényesülését.

6.3. A területi ügyvédi kamara gondoskodik arról, hogy a kirendelhető védők jegyzéke és az ügyeleti jegyzék naprakészen a központi informatikai rendszer rendelkezésére álljon.

6.4. A Magyar Ügyvédi Kamara és a területi ügyvédi kamara kötelezettsége, hogy folyamatosan együttműködjön a kirendelő hatóságokkal a védőkijelölés során keletkezendő problémák megoldása érdekében.

6.5. Törvény vagy szabályzat eltérő rendelkezése hiányában a területi ügyvédi kamarának címzett hatásköröket a területi ügyvédi kamara elnöke gyakorolja.

7. Módosító és hatályon kívül helyező rendelkezések

7.1. Az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat (a továbbiakban: Etikai szabályzat) 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.3. Az összeférhetetlenségi szabályokba nem ütköző, nem ügyvédi tevékenységet az ügyvédi tevékenység gyakorlásától – a kamarai jogtanácsos és a jogi előadó kivételével – az ügyvédi tevékenység gyakorlójának egyértelműen el kell különítenie.”

7.2. Az Etikai szabályzat 13.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„13.1. Az ügyvédi tevékenység gyakorlója tárgyalásai és eljárásai során hivatása hagyományainak megfelelően érintkezik a bíróságok, hatóságok tagjaival, valamint mindenki mással, akivel eljárása során kapcsolatba kerül, részükre a kellő megbecsülést és tiszteletet megadja, valamint azt saját hivatásával szemben is elvárja.”

7.3. Az Etikai szabályzat

a) 4.1. pontjában az „összeférhetetlenség” szövegrész helyébe az „Üttv. szerinti összeférhetetlenség” szöveg,

b) 12.4. pont c) alpontjában az „ügyfele irodája” szövegrész helyébe az „ügyfele irodája, székhelye, telephelye, fióktelepe vagy más helyisége” szöveg

lép.

7.4. Hatályát veszti az Etikai szabályzat 1.4. pontja, 13.3. pont a) alpontjában a „hatóság előtt tett” szövegrész.

7.5. Az ügyvédek által készített vagy letétbe vett végrendeletek és haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok központi nyilvántartására vonatkozó szabályokról szóló 2/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat (a továbbiakban: KVNY szabályzat) 1. melléklete az „ügyvéd aláírása” szövegrészt megelőzően a következő szöveggel egészül ki:

„A végintézkedő ügyfél a végintézkedésnek Magyar Ügyvédi Kamara Központi Végrendeleti Nyilvántartásába való bejegyzéséhez

a) hozzájárult,

b) nem járult hozzá.

A végintézkedő ügyfél a végintézkedésnek a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába való bejegyzéséhez

a) hozzájárult,

b) nem járult hozzá.”

7.6. A KVNY Szabályzat

a) 2.1. pontjában az „egy eredeti példányát” szövegrész helyébe az „annyi eredeti példányát, ahány végintézkedő végintézkedését tartalmazza” szöveg,

b) 2.3. pontjában a „nyilvántartási díjat” szövegrész helyébe az „ , annyiszor, ahány példányban a végintézkedést letétbe helyezik, nyilvántartási díjat” szöveg

lép.

7.7. Az ügyvédi felelősségbiztosítás évenként számított legalacsonyabb összegéről és követelményeiről szóló 9/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. Az ügyvédek 2018. január 1-ét megelőzően megkötött felelősségbiztosítása tekintetében a területi ügyvédi kamara 15 napos határidővel megkeresi a felelősségbiztosítót a III. sz. Melléklet szerinti nyilatkozat megküldése érdekében. A területi ügyvédi kamara azon ügyvédeket, akiknek a 2018. január 1-ét megelőzően megkötött felelősségbiztosítása tekintetében a felelősségbiztosítója vagy az ügyvéd maga a III. sz. Melléklet szerinti nyilatkozatot e határidőben nem küldi meg a területi kamara részére, az Üttv. 149. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogkövetkezmények terhére való figyelmeztetés mellett felhívja a III. sz. Melléklet szerinti nyilatkozatnak a területi ügyvédi kamara részére történő 15 napon belüli bemutatására.”

8. Záró rendelkezések

8.1. Ez a szabályzat a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján való közzétételét követő napon lép hatályba.

8.2. A területi ügyvédi kamara elnöke e szabályzat hatályba lépését követő nyolc napon belül, valamint ezt követően legalább évente egyszer a területi ügyvédi kamara honlapján és a területi kamarában szokásos módon a kirendelhető ügyvédek jegyzékébe való jelentkezésre vonatkozó felhívást tesz közzé.