Pest és Nógrád Megyei Ügyvédi Kamara Regionális Fegyelmi Tanácsának F.23/2020. határozata

ügyvédi mulasztásról

A Pest és Nógrád Megyei Ügyvédi Kamara Regionális Fegyelmi Tanácsa a dr. ..... ügyvéd ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban a 2020. év november hó 27. napján megtartott nem nyilvános fegyelmi tárgyaláson, zárt ülésben meghozta és kihirdette az alábbi

határozatot:

A Fegyelmi Tanács a

dr. viselt név:
születési hely és idő:
anyja neve:
lakcíme:
irodája neve és címe:

eljárás alá vont ügyvéd ellen indult fegyelmi eljárást megszünteti.

A határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd, jogi képviselője, illetve a kamara elnöke a Pest Megyei Ügyvédi kamarához benyújtott, de a Magyar Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsnak címzett fellebbezéssel élhet.

E rendelkezés ellen külön fellebbezésnek van helye, mely nem halasztó hatályú.

Indokolás

A Fegyelmi Tanács a lefolytatott bizonyítás, valamint a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg.

I.

Eljárás alá vont ügyvéd 1997. szeptember 1. napjától ügyvéd, családi, jövedelmi viszonyaira adat nincs.

Fegyelmi előzmény nincs.

II.

2020.02.25.-én a bejelentő képviseletében dr. ..., egyes igazgatási feladatok ellátásával megbízott bíró bejelentéssel élt dr. .... ügyvéd tevékenységével kapcsolatosan. Beadványában jelezte, hogy ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv. (továbbiakban: Btk.) 373. § (1) bekezdésében meghatározott és a (4) bekezdés a) pontja szerint minősülő csalás bűntettének és a 345. §-ban meghatározott hamis magánokirat felhasználásának vétsége alapos gyanúja miatt. Bejelentéséhez mellékelte a BRFK XV. Kerületi Rendőrkapitányságának címzett feljelentést, amelyet a bejelentő kért a tényállás részének tekinteni.

A feljelentésben foglaltak szerint a panaszolt ügyvéd .... képviseletét látta el a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-vel összefüggő letéti eljárás keretében. A feljelentésből megállapíthatóan a Pesti Központi Kerületi Bíróság .... javára letétet őrzött. 2018. év február hó 12. napján a panaszolt ügyvéd megbízója, .... képviseletében letét kiutalását kérte, amely kérelemhez mellékelte a megbízója meghatalmazását. 2018. március 5-én ismételt kiutalási kérelmet terjesztett elő megadva a jogosult bankszámlaszámát: .... A kiutalásnak - a feljelentésből meg nem állapítható - akadálya volt, amelyről a bíróság a panaszolt ügyvédet tájékoztatta, egyben az iratokat irattárba helyezte.

Ezt követően 2019. év május hó 6. napján a panaszolt ügyvéd .... nevében eljárva ismételt nyilatkozatot tett a kiutalás érdekében, azonban itt más számlaszámot jelölt meg: ..... Az ismételt kiutalási kérelemben a panaszolt ügyvéd megjelölte, hogy ezen számla tulajdonosa Miklósy Ildikó. A kiutalási kérelem tartalmazta a jogosult .... kijelentését, mely szerint az új számlaszámra történő utalást saját részére történő teljesítésként ismeri el. A feljelentés tartalma szerint a panaszolt ügyvéd ezt a nyilatkozatát 2019. év május hó 24. napján, és 2019. június 19. napján ismételten az eljáró bíróságon is előterjesztette.

Ezt követően az eljáró bíróság a letét kiutalásáról rendelkezett, amelynek összege 12.946.535 Ft volt. A kiutalást elrendelő végzés jogerőre emelkedését követően a kiutalás megtörtént.

A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala ezt követően 2019. év december hó 12. napján arról értesítette a PKKB Peren Kívüli Csoportját, hogy ..... kérte, hogy a bíróságon .... részére letétbe helyezett összegből számára, mint örökös számára 173.665 Ft-ot utaljon át a bíróság. ..... az alábbi számlaszámot adta meg: ..... igénye jogosságának alátámasztásául mellékelte néhai ..... hagyatékátadó végzését, amelyből megállapíthatóan az örökhagyó .... napján elhunyt. A PKKB-n ezt követően megállapításra került, hogy a panaszolt ügyvéd az örökhagyó halálát követően három ízben, 2019. év május hó 6. napján, 2019. év május hó 24. napján és 2019. év június hó 19. napján a néhai ...... nevében terjesztett elő beadványt annak ellenére, hogy érvényes meghatalmazással már nem rendelkezhetett.

Ilyen tényállás alapján tett büntetőfeljelentést a PKKB és ilyen tényállás mellett kérte a fegyelmi eljárás lefolytatását a panaszolt ügyvéddel szemben.

2. Az előzetes vizsgálat elrendelése 2020.07.08.-án: A Határozat szerint a bejelentésben írtak az Üttv. 107. § a) pontjába ütköző fegyelmi vétség elkövetésének gyanúját vetik fel. E szerint fegyelmi vétséget követ el az ügyvéd, ha e tevékenység gyakorlásából eredő jogszabályban, Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályában, területi kamara Alapszabályában, vagy Etikai Szabályzatban meghatározott kötelességét szándékosan, vagy gondatlanságból megszegi.

3. Az előzetes vizsgálat elrendelését követően a panaszolt ügyvéd részletes védekező iratot terjesztett - 2020.07.12.-én - elő és csatolta az ügy iratait.

Vitatta, hogy fegyelmi vétséget követett volna el, egyben kiemelte, pénzletétet az ügyben nem kezelt.

A pénzletét előzményeként hangsúlyozta, 2003. óta látott el képviseletet az M0-M31 autópálya csomópontján történő kisajátítással kapcsolatosan. Ennek igazolására becsatolta a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 15.K.30.430/2016. szám alatti ügyben hozott 3. sorszámú, Budapesten 2017. év szeptember hó 25. napján kelt ítéletét. Az ítélet indokolása szerint néhai ..... a kisajátítással kapcsolatosan 12.946.535 Ft kártalanítás illette meg. A Fővárosi Törvényszék ezt a letétet kezelte és ennek kiutalásáról intézkedett a későbbiekben. A pertársaság (16 fő, majd 28 fő) kapcsolattartót jelölt ki és vele tartotta a kapcsolatot. Más esetben a kapcsolattartó jelezte az elhalálozás tényét, s amint megtudta és ezt követően kerültek a jogutódok bejelentésre. 2018.-tól az eljárás félbeszakadása miatt (VI. r. alp. halála miatt) ..... nem találkozott (előtte évente többször is személyesen). A felperesi számlaszámokat a kapcsolattartó küldte meg 2017.09.19.-én.

2018. jan. 05.-én a meghatalmazást ..... megküldte az új számlaszámmal, amelyet 2018.05.06.-án jelentett be.

2019.04.24.-én a Földhivatal a perindítás tényét törölte, de ..... haláláról nem volt adat. A Földhivatalhoz széljegyként az örökösök bejegyzése 2019.11.15.-én érkezett, amikor a kiutalási eljárás már lezárult.

A panaszolt ügyvéd külön hangsúlyozta, ..... haláláról nem volt információja - arról csupán 2020.04.24.-én szerzett tudomást -, ugyanakkor nem vitatta, hogy három iratot készített és küldött el az akkor már elhunyt ...... képviseletében az illetékes bíróságra annak érdekében, hogy a pénzletét kifizetésre kerüljön. Előadta, .... bankszámlaszámát 2018. január 5-én adta meg számára néhai ......

A csatolt iratok alapján az eljárás alá vont ügyvéd kérte az előzetes vizsgálat megszüntetését, figyelemmel arra, hogy - álláspontja szerint - sem szándékosan, sem gondatlanul nem követett el fegyelmi vétséget.

4. Előzetes vizsgálat 3 hónappal hosszabbítása 2020.05.25.

5. Fegyelmi eljárás elrendeléséről határozat 2020.08.19.-én került meghozatalra az alábbiak szerint:

A 2019. évi LXXVIII. tv. (Az ügyvédi tevékenységről, a továbbiakban Üttv.) 107. § a) pontja szerint fegyelmi vétséget követ el az ügyvéd, amennyiben az e tevékenység gyakorlásából eredő jogszabályban, a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályában, a területi kamara alapszabályában, vagy az Etikai Szabályzatban meghatározott kötelességét szándékosan, vagy gondatlanságból megszegi.

Az iratokból megállapíthatóan az nem volt kétséges, hogy a panaszolt ügyvéd korábban néhai .... képviseletében járt el egy kisajátítással kapcsolatos eljárásban. Ennek következménye volt a letét kiutalásával kapcsolatos eljárásban való közreműködése. Az is tényként rögzíthető, hogy a panaszolt ügyvéd három iratot abban az időpontban küldött meg néhai .... képviseletében, amikor ő már elhunyt. A feljelentésből azonban az is megállapítható, hogy még a néhai .... életében, 2018. év február hó 12. napján a letét kiutalása iránti kérelemben a .... számú számla szerepelt, ahová a teljesítést kérte. Maga a panaszolt ügyvéd csatolta be a Budapesten, 2018. január 5-én kelt .... aláírását tartalmazó, panaszolt ügyvédnek címzett iratot, amely teljesítési helyként ettől eltérő számlaszámot, a .... számú számlaszámot adta meg jelezve, hogy ennek tulajdonosa néhai .... lánya, ..... Ezen irat ellenére kérte a következő hónapban a panaszolt ügyvéd a teljesítést a korábban általa ismert számlaszámra.

A későbbi, néhai ...... halálát követő beadványokat megelőzően pedig a panaszolt ügyvéd nem győződött meg arról, hogy a megbízása továbbra is fennáll-e, illetve hogy a megbízója változatlanul a korábban megadott számlaszámra kéri a teljesítést. Több mint egy év telt el ugyanis ahhoz képest, hogy a 2018. január 5. napján kelt tájékoztatást követően további előterjesztésekkel élt a panaszolt ügyvéd a letét kiutalásával kapcsolatosan. Ez idő alatt sem személyesen, sem szóban nem egyeztettek néhai megbízójával, mert amennyiben ilyen kísérletet tett volna, úgy számára is egyértelműen megállapíthatóvá vált volna az, hogy a megbízója korábban elhunyt, ily módon a meghatalmazása minden külön jognyilatkozat nélkül megszűnt.

A fentebb idézett jogszabályhely nem csak a szándékos, hanem a gondatlan elkövetést is definiálja és jelen esetben és a gondatlanság a panaszolt ügyvéd terhére megállapítható. A panaszolt ügyvéd részéről becsatolt hagyatékátadó végzés pedig néhai ..... törvényes örököseit nevesíti, amelyből jól látszik, hogy nem csak ..... volt a néhai törvényes örököse.

Fegyelmi megbízott indítványozta, hogy a Fegyelmi Tanács tárgyalás tartása nélkül megrovás büntetést szabjon ki a panaszolt ügyvéddel szemben és kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

6. 2020.09.04. Tárgyalás tartását kérte az eljárás alá vont ügyvéd

7. 2020.09.05. Ügyvéd észrevétele a fegyelmi eljárás elrendelésére:

Fenntartotta a korábbi védekezését és a büntetőeljárás bűncselekményi megjelölését alaptalannak tartotta.

A beadványok benyújtásakor ..... haláláról nem volt tudomása, a benyújtott iratok nem hamisak és nem valótlan tartalmúak, hanem érvénytelenek.

2018.01.05.-e után is a kapcsolattartón keresztül értesítette a felpereseket a fejleményekről, de sem a felperesek sem a kapcsolattartó nem jelezte felé ..... halálát és így abban a tudatban nyújtotta be a beadványokat, hogy érvényes meghatalmazással rendelkezik.

..... örököseinek nincs vitájuk vele szemben sem.

Büntető eljárásról nem volt tudomása.

8. Idézés 2020.09.10.-én 2020.10.09.-én 10 óra 30 percre

9. 2020.10.09.-én Fegyelmi tárgyalás:

Az eljárás alá vont ügyvéd a korábbi előadását fenntartotta és kiemelte, hogy a kapcsolattartó nem jelezte felé .... halálát, arról tudomása nem volt, amikor a beadványokat előterjesztette. .... egészséges volt, azonban a tárgyalásokra nem járt még telefonszáma sem volt hozzá. A büntető eljárásról tudomása már volt, de a hatóság nem kereste meg. A Tanács kérte az eljárás alá vont ügyvédet a kapcsolattartóra vonatkozó iratok csatolására.

10. Az eljárás alá vont ügyvéd irat csatolása 2020.10.11.-én

Tényvázlat és meghatalmazások becsatolása, amely szerint ..... a két kapcsolattartó - ..... vonatkozásában is - ez nyert igazolást, és akik közül .... elhalálozott 2011.-ben, így ..... kerültek megküldésre az iratok ezt követően.

11. A IV. Kerületi Rendőrkapitányság tájékoztatása 2020.11.20.-án. A fegyelmi tanács elnökének 2020.10.26. megkeresésére válaszként közölték, hogy a dr. ..... bíró feljelentése indult büntető eljárás ismeretlen tettes ellen van folyamatban és még felderítési szakban van, így gyanúsítotti kihallgatásra nem került sor.

12. A Fegyelmi Tanács 2020.11.27.-ére tűzte ki a következő fegyelmi tárgyalást:

Az eljárás alá vont ügyvéd megjelent, nyilatkozott arról, hogy a IV. Kerületi Rendőrkapitányságtól semmilyen megkeresést nem kapott és további bizonyítási indítványa nem volt. A fegyelmi megbízott az összefoglaló jelentésében foglaltakat - az eljárás alá vont ügyvéd a letét kiutalása előtt nem járt el kellő körültekintéssel az ügyfele halála után járt el a képviseletében - és indítványát fenntartotta az írásbeli megrovás (Üttv. 108. § a) pont) kiszabására tett indítványt.

III.

A Fegyelmi Tanács a rendelkezésre álló okiratok, és a bejelentő valamint az eljárás alá vont ügyvéd nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapítja meg:

Az eljárás alá vont ügyvéd többek között .... képviseletét látta el a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-vel összefüggő peres eljárás, majd letéti eljárás keretében. Az ügyvédi megbízás 2003.03.14.-én kelt, amely szerint 17 személy bízta meg az M0-M31 autópálya csomópontján történő kisajátítással kapcsolatosan. Az ügyvédi megbízás és tényvázlat szerint minden lényeges cselekményről, és hozzá érkezett, valamint általa készített iratról a kapcsolattartásra kijelölt személyt kellett tájékoztatnia és az ügyvédi megbízási szerződés teljesítése során a megbízók kapcsolattartóként Szőnyi Lászlót és helyettesként ..... jelölték ki. A megbízási szerződés 4. pontja szerint a felek kötelesek voltak egymást minden lényeges kérdésről és eseményről értesíteni.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 15.K.30.430/2016. szám alatti ügyben hozott 3. sorszámú, Budapesten 2017. év szeptember hó 25. napján kelt ítélete szerint néhai ..... a kisajátítással kapcsolatosan 12.946.535 Ft kártalanítás illette meg. A Fővárosi Törvényszék ezt a letétet kezelte és ennek kiutalásáról intézkedett a későbbiekben. A pertársaság majd 28 főre emelkedett és az eljárás alá vont ügyvéd a kijelölt kapcsolattartóval tartotta a kapcsolatot. Az évek során a kapcsolattartó jelezte az elhalálozás tényét, amint megtudta, és ezt követően kerültek a jogutódok bejelentésre. 2018.-tól az eljárás félbeszakadása miatt (VI. r. alp. halála miatt) ..... nem találkozott (előtte évente többször is személyesen). A felperesi számlaszámokat a kapcsolattartó küldte meg 2017.09.19.-én.

2018. jan. 05.-én ..... megküldte a meghatalmazást az új számlaszámmal, amely ..... bankszámlaszáma volt.

2018. év február hó 12. napján az eljárás alá vont ügyvéd a megbízója, ...... képviseletében letét kiutalását kérte, amely kérelemhez mellékelte a megbízója meghatalmazását. 2018. március 5-én ismételt kiutalási kérelmet terjesztett elő megadva a jogosult bankszámlaszámát: 65100211-10012167. A kiutalásnak - a feljelentésből meg nem állapítható - akadálya volt, amelyről a bíróság a panaszolt ügyvédet tájékoztatta, egyben az iratokat irattárba helyezte.

Ezt követően 2019. év május hó 6. napján az eljárás alá vont ügyvéd ...... nevében eljárva ismételt nyilatkozatot tett a kiutalás érdekében, azonban itt a jogosulti számlaként más számlaszámot jelölt meg: 65100211-15073150. Az ismételt kiutalási kérelemben a panaszolt ügyvéd megjelölte, hogy ezen számla tulajdonosa ....... A kiutalási kérelem tartalmazta a jogosult ...... kijelentését, mely szerint az új számlaszámra történő utalást saját részére történő teljesítésként ismeri el.

Az eljárás alá vont ügyvéd ezt a nyilatkozatát 2019. év május hó 24. napján az eljáró bíróságon is előterjesztette.

Ezt követően az eljáró bíróság a letét kiutalásáról rendelkezett, amelynek összege 12.946.535 Ft volt. A kiutalást elrendelő végzés jogerőre emelkedését követően a kiutalás megtörtént, azonban még ezt megelőzően a panaszolt ügyvéd a fentiekkel egyező beadványt terjesztett elő.

A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala ezt követően 2019. év december hó 12. napján arról értesítette a PKKB Peren Kívüli Csoportját, hogy .... kérte, hogy a bíróságon ..... részére letétbe helyezett összegből számára, mint örökös számára 173.665 Ft-ot utaljon át a bíróság. ..... az alábbi számlaszámot adta meg: .....

..... igénye jogosságának alátámasztásául mellékelte néhai ..... hagyatékátadó végzését, amelyből megállapíthatóan az örökhagyó 2018. év július hó 29. napján elhunyt. A PKKB-n ezt követően megállapításra került, hogy az eljárás alá vont ügyvéd az örökhagyó halálát követően három ízben, 2019. év május hó 6. napján, 2019. év május hó 24. napján és 2019. év június hó 19. napján a néhai .... nevében terjesztett elő beadványt annak ellenére, hogy érvényes meghatalmazással már nem rendelkezhetett.

Ilyen tényállás alapján tett büntetőfeljelentést a PKKB képviseletében - dr. ......, egyes igazgatási feladatok ellátásával megbízott bíró - és ilyen tényállás mellett kérte a fegyelmi eljárás lefolytatását a panaszolt ügyvéddel szemben.

A bűntető eljárás a IV. Kerületi Rendőrkapitányság előtt - a dr. ..... bíró feljelentése indult - ismeretlen tettes ellen van folyamatban és még felderítési szakban van és így gyanúsítotti kihallgatásra nem került sor.

A bejelentő képviseletében dr. ....., egyes igazgatási feladatok ellátásával megbízott bíró bejelentéssel élt dr. ..... ügyvéd tevékenységével kapcsolatosan. Beadványában jelezte, hogy ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv. (továbbiakban: Btk.) 373. § (1) bekezdésében meghatározott és a (4) bekezdés a) pontja szerint minősülő csalás bűntettének és a 345. §-ban meghatározott hamis magánokirat felhasználásának vétsége alapos gyanúja miatt. Bejelentéséhez mellékelte a BRFK XV. Kerületi Rendőrkapitányságának címzett feljelentést, amelyet a bejelentő kért a tényállás részének tekinteni

Az eljárás alá vont ügyvéd a védekező iratában hivatkozott arra a tényre is, hogy 2019.04.24.-én a Földhivatal a perindítás tényét törölte, de ..... haláláról nem volt adat és a Földhivatalhoz széljegyként az örökösök bejegyzése 2019.11.15.-én érkezett, amikor a kiutalási eljárás már lezárult.

Az eljárás alá vont ügyvéd külön hangsúlyozta, ....... haláláról nem volt információja - arról csupán 2020.04.24.-én szerzett tudomást - , ugyanakkor nem vitatta, hogy három iratot készített és küldött el az akkor már elhunyt ...... képviseletében az illetékes bíróságra annak érdekében, hogy a pénzletét kifizetésre kerüljön.

Az eljárás alá vont ügyvéd 2020.10.11.-én becsatolta a 2003.03.14.-ei Ügyvédi megbízást (Tényvázlatot) és meghatalmazásokat, amely szerint ..... és ..... a két kapcsolattartó -..... vonatkozásában is -.

IV.

bizonyítékok értékelése:

Az eljárás alá vont ügyvéd a fegyelmi eljárás során a bejelentési kötelezettségének eleget tett és iratokat terjesztett be, illetve a 2020.10.09.-ei és 2020.11.27.-ei tárgyalásokon megjelent.

bizonyítékok - eljárás alá vont ügyvéd nyilatkozatai, általa csatolt iratok tartalma; bejelentő általa csatolt iratok tartalma, egyéb okiratok tartalma

1. Az eljárás alá vont ügyvéd nyilatkozatai:

Az eljárás alá vont ügyvéd a fegyelmi felelősségét nem ismerte el. Azt nem vitatta, hogy három iratot készített és küldött el az akkor már elhunyt ..... képviseletében az illetékes bíróságra annak érdekében, hogy a pénzletét kifizetésre kerüljön.

A pertársaság, amelyet képviselt (16 fő, majd 28 fő) kapcsolattartót jelölt ki és vele tartotta a kapcsolatot, amely az általa csatolt 2002.03.14.-ei ügyvédi megbízás igazolt. A beadványában kifejtette, hogy a korábbi gyakorlat szerint a kapcsolattartó jelezte az elhalálozás tényét amint megtudta és ezt követően kerültek a jogutódok bejelentésre. A felperesi számlaszámokat a kapcsolattartó küldte meg 2017.09.19.-én, majd 2018. jan. 05.-én a meghatalmazást ..... megküldte az új számlaszámmal, amelyet csupán csak 2018.05.06.-án jelentett be.

A panaszolt ügyvéd külön hangsúlyozta, ...... haláláról nem volt információja - arról csupán 2020.04.24.-én szerzett tudomást -.

A csatolt iratok alapján az eljárás alá vont ügyvéd kérte az előzetes vizsgálat megszüntetését figyelemmel arra, hogy - álláspontja szerint - sem szándékosan, sem gondatlanul nem követett el fegyelmi vétséget.

2. A bejelentő előadásai:

A fegyelmi tárgyaláson a bejelentő nem jelent meg, azonban a korábbi beadványaiban kifejtette, hogy a ....... által mellékelt néhai ...... hagyatékátadó végzése igazolta azt a tényt miszerint ..... 2018. év július hó 29. napján elhunyt, amely után az eljárás alá vont ügyvéd három ízben, 2019. év május hó 6. napján, 2019. év május hó 24. napján és 2019. év június hó 19. napján a néhai ...... nevében terjesztett elő beadványt és nyilatkozatot annak ellenére, hogy érvényes meghatalmazással már nem rendelkezhetett.

3. A becsatolt iratok:

Néhai ..... hagyatékátadó végzése igazolta azt a tényt miszerint ..... 2018. év július hó 29. napján elhunyt.

A bejelentő által csatolt 2019.05.03.-ai, 2019.05.25.-ei és 2019.06.17.-ei keltezésű beadványok igazolják, hogy az eljárás alá vont ügyvéd a néhai ..... halálát követően a nevében terjesztett elő beadványt, azonban ekkor már érvényes meghatalmazással nem rendelkezett. Ezen tényt az eljárás alá vont ügyvéd sem vitatta.

Az eljárás alá vont ügyvéd által csatolt 2003.03.14.-én kelt ügyvédi megbízás, azt igazolta, hogy a megbízók és a megbízott ügyvéd abban állapodtak meg, miszerint minden lényeges cselekményről, és hozzá érkezett iratról, valamint általa készített iratról az eljárás alá vont ügyvédnek a kapcsolattartásra kijelölt személyt kellett tájékoztatnia és a megbízók kapcsolattartóként ..... és helyettesként ...... jelölték ki. A megbízási szerződés 4. pontja szerint a felek kötelesek voltak egymást minden lényeges kérdésről és eseményről értesíteni.

4. A fegyelmi biztos a lefolytatott bizonyítási eljárás eredményeként végindítványában a fegyelmi eljárás kezdeményezéséről szóló határozatában írt álláspontját fenntartotta és így előadta, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a néhai ..... halálát követő beadványokat megelőzően a panaszolt ügyvéd nem győződött meg arról, hogy a megbízása továbbra is fennáll-e - ez idő alatt sem személyesen, sem szóban nem egyeztettek néhai megbízójával - és így álláspontja szerint a gondatlanság az eljárás alá vont ügyvéd terhére megállapítható és így a Üttv.) 107. § a) pontja szerint fegyelmi vétséget követett el gondatlanságból. A fegyelmi megbízott szerint - az eljárás alá vont ügyvéd a letét kiutalása előtt nem járt el kellő körültekintéssel az ügyfele halála után járt el a képviseletében - és indítványát fenntartotta az írásbeli megrovás (Üttv. 108. § a) pont) kiszabását indítványozta.

V.

A fegyelmi biztos indítványa nem alapos.

A Fegyelmi Tanács annak vizsgálatánál - miszerint dr. ..... a tevékenység gyakorlásából eredő jogszabályban, a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályában, a területi kamara alapszabályában, vagy az Etikai Szabályzatban meghatározott kötelességét megszegte-e szándékosan, vagy akár gondatlanságból, hogy az eljárás alá vont ügyvéd a beadványainak ..... halála utáni benyújtásával bármilyen az Üttv.-ben előírt kötelezettséget megsértette-e - annak tulajdonított alapvető jelentőséget, hogy a felek - ..... és dr. ..... - között létrejött ügyvédi megbízási szerződés milyen kapcsolattartási szabályokat, ügyvédi teljesítési előírásokat és a felek milyen kötelezettségét írta elő.

Az ügyvédi megbízás előírásai szerint 2003. óta - így több mint 16 éves együttműködés szerint - az eljárás alá vont ügyvéd minden lényeges cselekményről, és hozzá érkezett iratról valamint általa készített iratokról a kapcsolattartásra kijelölt személyt, a megbízók által kapcsolattartóként kijelölt ..... és helyettesként ..... tájékoztatta.

A megbízási szerződés 4. pontja szerint a felek kötelesek voltak egymást minden lényeges kérdésről és eseményről értesíteni, így korábban az évek során, amikor egy-egy megbízó elhunyt, akkor a kapcsolattartó jelezte az elhalálozás tényét, amint megtudta, és ezt követően kerültek a jogutódok bejelentésre.

A rendelkezésre álló adatok alapján az volt megállapítható, hogy ..... esetében sem a kapcsolattartó, sem a néhai örökösei az eljárás alá vont ügyvédet nem tájékoztatták a megbízó haláláról, így ő a hivatkozott beadványok benyújtásakor nem tudhatott arról, hogy a megbízója már meghalt.

Az eljárás alá vont ügyvéd így a tevékenysége ellátásakor az ügyvédi megbízás és a 16 éves együttműködési gyakorlat szerint járt el és a fegyelmi tanács megítélése szerint nem volt tőle elvárható, hogy ..... állapota felől külön érdeklődjön, és így azt feltételezze, hogy az ügyvédi megbízási szerződés 4. pontja szerinti tájékoztatási kötelezettségét a megbízói oldal nem tartotta be.

A Fegyelmi Tanács így a bejelentő és a fegyelmi megbízott álláspontjával szemben az eljárás alá vont ügyvéd előadását és a csatolt 2003.03.14.-ei ügyvédi megbízás tartalmát fogadta el, mert ezek alapján az volt megállapítható, hogy az eljárás alá vont ügyvéd az ügyvédi megbízás szerint járt el, annak előírásait betartotta.

A Fegyelmi Tanács további bizonyítási cselekményt nem folytatott le, mivel ezzel kapcsolatosan a feleknek indítványuk nem volt.

VI.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Üttv.) 107. § Fegyelmi vétséget követ el az ügyvédi tevékenységet gyakorló, szüneteltető vagy az ügyvédi tevékenység felfüggesztése alatt álló kamarai tag vagy nyilvántartásba vett természetes személy, ha

a) az ügyvédi tevékenység gyakorlása során az e tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályában és a területi kamara alapszabályában (a továbbiakban együtt: alapszabály), vagy etikai szabályzatban meghatározott kötelességét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi, vagy

Eljárás alá vont ügyvéd a bejelentő és a fegyelmi megbízott által kifogásolt magtartásával és tevékenységével - az eljárás alá vont ügyvéd az ügyvédi megbízás szerint járt el és a tevékenysége során még gondatlanul sem sértette meg a jogszabályban, a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályában, a területi kamara alapszabályában, vagy az Etikai Szabályzatban meghatározott kötelességét és így nem követte el Üttv. 107. § a) pontja szerint fegyelmi vétséget.

VII.

A Fegyelmi Tanács - mivel az eljárás alá vont ügyvéd esetében nem állapította meg azt, hogy a tevékenysége az Üttv.) 107. § a, pontjába nem ütközött és így Fegyelmi vétséget nem követett el - így a határozata meghozatal során az Üttv. 131. § (3) bekezdésének b) pontjában írtak szerint az eljárás megszüntetéséről döntött.

A fegyelmi tanács az eljárás alá vont ügyvédet a fegyelmi eljárás költségének megfizetésére nem kötelezte, mivel a felelősségét nem állapította meg és így az Üttv. 142. § (2) bekezdése nem volt alkalmazható.

A fegyelmi tanács határozata elleni fellebbezési jog az Üttv. 135. §-án alapszik.

A fellebbezésben elő kell terjeszteni annak indokait is. A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott. Ha a fellebbezést papír alapon terjesztik elő, azt két eredeti példányban kell benyújtani.

Záradék: A határozat 2021. 01. 15. napján jogerős és végrehajtható.


  Vissza az oldal tetejére