Magyar

 

Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsának FF/061/2020. határozata

megbízási szerződés hiányáról

A Magyar Ügyvédi Kamara országos fegyelmi bizottságának másodfokú fegyelmi tanácsa, dr. ..... ügyvéd (lakcím: .......) fegyelmi ügyében a Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság fegyelmi tanácsának 2020. július 15. napján F.14/2020. sz. alatt hozott határozata ellen dr. .......... volt ügyvéd által bejelentett fellebbezés folytán 2020. október 14. napján tartott tárgyalásán a következő

határozatot

hozta:

A Magyar Ügyvédi Kamara fegyelmi bizottságának másodfokú fegyelmi tanácsa a Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság fegyelmi tanácsának F.14/2020. sz. határozatát helybenhagyja.

Kötelezi eljárás alá vont ügyvédet, hogy a másodfokú határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen meg a Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara pénztárába 50.000 Ft, azaz Ötvenezer forint másodfokú eljárási költséget.

A másodfokú fegyelmi eljárás átalányköltségét a Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara a jogerős és végrehajtható fegyelmi határozatban a költségek megfizetésére előírt határidő leteltét követő tizenöt napon belül átutalja a Magyar Ügyvédi Kamara részére.

A határozat jogerős.

A másodfokú határozatot az eljárás alá vont ügyvéd, és az országos fegyelmi főbiztos közigazgatási perben támadhatja meg. A keresetlevelet a másodfokú határozat kézbesítéstől számított 30 napon belül a közigazgatási perekre irányadó szabályok szerint kell az országos fegyelmi bizottság ellen – az elektronikus kapcsolattartás szabályai szerint – előterjeszteni. A perre a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes.

Indokolás

.......... hitelintézet előtti képviseletre kapott megbízást S.... L... és S.... L.... panaszosoktól. A megbízás pontos tartalmát – megbízási szerződés hiányában – meghatározni nem lehet.

2020. március 12-én Panaszosok bejelentést tettek a Veszprém Megyei Ügyvédi Kamarába, melyben előadták, hogy eljárás alá vont ügyvédnek megbízást adtak képviseletre, tiszteletdíját kifizették – 250.000 Ft-ot –, azonban eljárás alá vont ügyvéd az ügyben nem intézkedett. Egy fellebbezést írt meg többszöri kérésükre.

Panaszosok előadták, hogy többször keresték eljárás alá vont ügyvédet telefonon, e- mailben, illetve személyesen az irodájában is, azonban gyakorlatilag nem lehetett elérni. Céljuk az volt, hogy eljárás alá vont ügyvéd a részére átadott iratokat visszaadja, illetve a tiszteletdíjat is visszakérték. Ismeretlen számról sikerült felvenniük vele a kapcsolatot, illetve 2020. januárban egy e-mailre válaszolt, melyben ígéretet tett az iratok visszaadására és a munkadíj visszautalására. Mivel ez 2020. márciusig nem történt meg, a kamarához fordultak.

A Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara 2020. április 1. napján rendelte el az előzetes vizsgálatot.

Eljárás alá vont ügyvéd 2020. április 14. napján terjesztette elő észrevételeit, melyben előadta, hogy 2018 októberében kapott megbízást Panaszosoktól, mely arra vonatkozott, hogy vegye fel a kapcsolatot a pénzintézettel. Eljárás alá vont ügyvéd 2018. november 26. napján Panaszosok egyezségkötési szándékáról írásban tájékoztatta a pénzintézetet, azonban választ nem kapott. Ezt követően 2019 februárjában Panaszosok kérésére egy fellebbezést készített, melyet Panaszos személyesen kívánt benyújtani. Eljárás alá vont ügyvéd nyilatkozata szerint Panaszosokkal folyamatosan tartotta a kapcsolatot.

Eljárás alá vont ügyvéd előadta, hogy időközben a fegyelmi kizáró határozat miatt munkáját nem tudta folytatni, irodáját felszámolta, és egészségügyi problémái miatt a ............ kórházba is bekerült, mely időszakban valóban elérhetetlen volt.

Eljárás alá vont ügyvéd csatolta a pénzintézethez írt levelet, illetve az általa készített fellebbezést, nem csatolt azonban megbízási szerződést.

A Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara 2020. június 11. napján elrendelte a fegyelmi eljárás megindítását.

2020. július 6. napján a Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság tárgyalást tűzött 2020. július 15. napjára, melyre eljárás alá vont ügyvédet idézte. 2020. július 12. napján eljárás alá vont ügyvéd e-mail formájában bejelentette, hogy külföldi útja miatt a tárgyaláson részt venni nem tud, kérte annak halasztását. Eljárás alá vont ügyvéd – bár erre utalt e-mailjében – nem csatolta a kimentését alátámasztó okiratokat.

2020. július 15. napján a Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Tanács tárgyalást tartott, melyen eljárás alá vont ügyvéd nem jelent meg, azonban rögzítették, hogy írásban magát kimentette. A Fegyelmi Bizottság megállapította, hogy eljárás alá vont ügyvéd 2 rb. szándékos fegyelmi vétséget követett el, melyért őt 200.000 Ft pénzbírság fegyelmi büntetéssel sújtotta, illetve kötelezte 80.000 Ft eljárási költség megfizetésére.

Az elsőfokú határozat indokolása szerint eljárás alá vont ügyvéd fegyelmi vétséget követett el az Üttv. 107. § a) pontja szerint. Eljárás alá vont ügyvéd egyfelől megszegte az Üttv. 1. § (3) bekezdés szerinti kötelezettségét, mely szerint az ügyvéd ügyvédi tevékenységét lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint köteles végezni, továbbá az 6/2018. (III. 26.) MÜK Szabályzat 12.3. pontját, mely szerint az ügyvédi tevékenység gyakorlója – függetlenül attól, hogy tesz-e nyilatkozatot – az ügyvédi kamara és szervei részére az ellene indult panasz-, illetve fegyelmi ügyben felhívásra az üggyel összefüggő iratokat – kamarai jogtanácsos, illetve jogi előadó esetében azon iratokat, amelyek felett rendelkezni jogosult – köteles becsatolni.

Az elsőfokú határozat rögzítette, hogy a tanács enyhítő és súlyosító körülményeket nem észlelt.

Eljárás alá vont ügyvéd törvényes határidőben fellebbezést nyújtott be, melyben kérte a pénzbírság mérséklését. Előadta, hogy ..... nyugdíjba ment, egy gyermek után gyermektartásdíjat fizet, élettársa gyermekét és élettársával közös kiskorú gyermeküket saját háztartásában neveli. Élettársa vállalkozását szünetelteti, így saját jövedelme nincs. Ezen tényekre tekintettel a pénzbírság kifizetése veszélyeztetné családjuk megélhetését is.

A Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Főbiztosa 2020. szeptember 14. napján nyújtotta be írásbeli indítványát, melyben az elsőfokú határozat kiegészítését indítványozza. Rögzíteni kéri az eljárás alá vont ügyvéd korábbi fegyelmi ügyeit, illetve ezzel kapcsolatban a legutolsó fegyelmi ügyében kiszabott kizárás büntetést. Továbbá utal arra, hogy önálló fegyelmi vétségnek minősül az a tény, hogy eljárás alá vont ügyvéd nem csatolt megbízási szerződést a fegyelmi eljárásban, feltehetően azért, mert az írásbeli formai követelmények ellenére ilyen nem készült. Ezen kiegészítésekkel indítványozza az elsőfokú határozat helybenhagyását.

A Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa 2020. október 14. napján tartott fellebbezési tárgyalást, melyen a Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Főbiztosa megjelent, eljárás alá vont ügyvéd szabályszerű idézésre nem jelent meg.

Az Országos Fegyelmi Főbiztos tárgyaláson írásbeli indítványát fenntartotta.

A másodfokú fegyelmi tanács eljárása lefolytatására az Üttv. 208. § (22) bekezdésére tekintettel a 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat (továbbiakban FE) 42.2. pontjai alapján kerül sor.

A másodfokú fegyelmi tanács a fellebbezéssel támadott elsőfokú határozatot az FE. 35.2. pontja alapján a fellebbezési kérelem keretei között felülbírálta, és azt állapította meg, hogy a fellebbezés alaptalan.

A másodfokú fegyelmi tanács megállapította, hogy az első fokon eljárt fegyelmi tanács a bizonyítást a határozathozatalhoz szükséges mértékben lefolytatta, a történeti tényállást helyesen rögzítette, mindezekért a másodfokú fegyelmi tanács az elsőfokú fegyelmi tanács által megállapított történeti tényállást a fellebbezési eljárásban is irányadónak tekintette, azt megállapította, és valónak elfogadta.

Eljárás alá vont ügyvéd kizárólag a fegyelmi büntetés enyhítése iránt jelentett be fellebbezést. A másodfokú fegyelmi tanács rögzíti az ügyben felmerült enyhítő és súlyosító körülményeket.

Súlyosító körülményként értékelte a másodfokú fegyelmi tanácsa eljárás alá vont ügyvéd, az alább rögzített, korábbi fegyelmi ügyeit:

F. /2013. sz. határozatával 5. rb. szándékos fegyelmi vétség miatt Megrovás fegyelmi büntetéssel sújtotta és 30.000 Ft eljárási költség megfizetésére kötelezte,

F. /2013. sz. határozatával 3. rb. szándékos fegyelmi vétség miatt Megrovás fegyelmi büntetéssel sújtotta és 30.000 Ft eljárási költség megfizetésre kötelezte,

F. /2014. sz. határozatával 4. rb. szándékos fegyelmi vétség miatt 60.000 Ft pénzbírsággal sújtotta és 60.000 Ft eljárási költség megfizetésére kötelezte,

F. /2019. sz. határozatával 6. rb. szándékos fegyelmi vétség miatt 60.000 Ft pénzbírsággal sújtotta és 60.000 Ft eljárási költség megfizetésére kötelezte,

/2014. sz. határozatával 5 rb. szándékos fegyelmi vétség miatt Megrovás fegyelmi büntetéssel sújtja és 30.000 Ft eljárási költség megfizetésére kötelezte,

/2014. sz. határozatával 4. rb. szándékos fegyelmi vétség miatt 60.000 Ft pénzbírsággal sújtotta és 60.000 Ft eljárási költség megfizetésére kötelezte.

/2014. sz. Határozatával 6. rb. szándékos fegyelmi vétség miatt 60.000 Ft pénzbírsággal sújtotta és 60.000 Ft eljárási költség megfizetésére kötelezte,

/2016. sz. határozatával 25 rb. szándékos fegyelmi vétség miatt 120.000 Ft pénzbírsággal sújtotta és 60.000 Ft eljárási költség megfizetésére kötelezte,

/2016. sz. határozatával 1. rb. szándékos fegyelmi vétség miatt 60.000 Ft pénzbírsággal sújtotta és 60.000 Ft eljárási költség megfizetésére kötelezte,

/2016. sz. határozatával 1. rb. szándékos fegyelmi vétség miatt 60.000 Ft pénzbírsággal sújtotta és 60.000 Ft eljárási költség megfizetésére kötelezte.

/2016. sz. határozatával 2 rb. szándékos fegyelmi vétség miatt 60.000 Ft pénzbírsággal sújtotta és 60.000 Ft eljárási költség megfizetésre kötelezte,

/2017. sz. határozatával 3. rb. szándékos fegyelmi vétség miatt 60.000 Ft pénzbírsággal sújtotta és 60.000 Ft eljárási költség megfizetésére kötelezte,

/2017. sz. határozatával 4. rb. szándékos fegyelmi vétség miatt 60.000 Ft pénzbírsággal sújtotta és 60.000 Ft eljárási költség megfizetésére kötelezte,

/2017. sz. határozatával 2 rb. szándékos fegyelmi vétség miatt 60.000 Ft pénzbírsággal sújtotta és 60.000 Ft eljárási költség megfizetésére kötelezte, mely határozatok 2018. 06. 08-ával jogerőre emelkedtek.

/2017. sz. határozatával 2 rb. szándékos fegyelmi vétség miatt 60.000 Ft pénzbírsággal sújtotta és 60.000 Ft eljárási költség megfizetésére kötelezte, mely határozat 2018. 12.11. napján jogerőre emelkedett.

/2019. sz. határozatával 10 rb. szándékos fegyelmi vétség miatt kizárás fegyelmi büntetéssel sújtotta, melynek időtartamát 3 évben határozta meg.

A másodfokú fegyelmi tanácsa enyhítő körülményként értékelte, hogy eljárás alá vont ügyvéd 3 kiskorú gyermek tartásáról gondoskodik, melyek közül kettő gyermeket saját háztartásában nevel, továbbá megromlott egészségi állapotát.

A másodfokú tanács megállapítja, hogy az első fokú eljárásban a tényállás és a megállapított fegyelmi büntetetés a jogszabályok betartásával került megállapításra, így a másodfokú fegyelmi tanács annak megváltoztatását nem látta indokoltnak.

A kifejtettek alapján a másodfokú fegyelmi tanács az első fokú fegyelmi határozatot az FE 35.2. pontja alapján a fellebbezési kérelem kereti között bírálta felül, és az Üttv. 138. § (1) bekezdés c) pontja alapján helybenhagyta.

Az eljárás alá vont ügyvéd fellebbezése alaptalan volt, ezért az FE 40.2. c) pontja alapján a másodfokú eljárásban felmerült költségek viselésére az eljárás alá vont ügyvédet kötelezte.

A perindítás lehetőségéről szóló tájékoztatás az Üttv. 139. § illetve a 2017. évi I. törvény a – közigazgatási perrendtartásról szóló törvény rendelkezésein alapul.

A másodfokú határozat ellen a közigazgatási perekre vonatkozó szabályoknak megfelelő perindítás lehetőségét az Üttv. 139. § (1) bekezdése biztosítja azzal, hogy a polgári perrendtartásról szóló 2016 évi CXXX. törvény (Pp.) 608. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az elektronikus ügyintézésről szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési törvény) alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett minden beadványt kizárólag elektronikusan – az E-ügyintézési törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon – nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére. Az E-ügyintézési törvény 9. § (2) bekezdés b) pontja szerint elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfél jogi képviselője. A 2017. évi I. törvény (Kp.) 27. § (4) bekezdése alapján alkalmazandó Pp. 75. § (2) bekezdés b) pontja szerint a kötelező jogi képviselet esetén a jogi szakvizsgával rendelkező fél a saját személyében tesz eleget a kötelező jogi képviselet szabályának.

A Kp. 12. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a Kp. 13. § (11) bekezdése alapján „köztestületi jogvita esetében a perre a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes”. A keresetlevél előterjesztéséhez szükséges űrlap a https://www.mük.hu/nyomtatvanyok oldalról tölthető le.

A határozat jogerős és végrehajtható.