Magyar

 

8/2020. (VI. 10.) MÜK elnöki határozat

a Magyar Ügyvédi Kamara közzétételi szabályzatáról

A Magyar Ügyvédi Kamara elnöke az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (6) bekezdése és 35. § (3) bekezdése alapján, az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 160. § (1) bekezdés e) pontja és a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályának IX.1. pont e) alpontjában meghatározott feladatkörében eljárva meghozta a következő határozatot.

1. A szabályzat hatálya

1.1. A jelen szabályzat hatálya a Magyar Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: Kamara) által közzéteendő közérdekű adatokra, a közzététel módjára, a közzététellel kapcsolatos feladat- és hatáskörökre és a közérdekű adatigénylés teljesítésével kapcsolatos feladatokra terjed ki.

2. A közzéteendő adatok köre

2.1. A Kamara az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletében meghatározott adatok közül a Kamara esetén értelmezhető adatokat és a jogerős fegyelmi határozatokat teszi közzé.

3. A közzététel módja

3.1. A Kamara a közérdekű adatokat a hivatalos honlapján (a továbbiakban: hivatalos honlap) teszi közzé.

3.2. Az adatokat úgy kell közzétenni, hogy azok bárki számára azonosítás nélkül, ingyenesen, korlátozástól mentesen, adatvesztés nélkül másolhatóak vagy kinyomtathatóak legyenek.

4. A közzététellel kapcsolatos feladat- és hatáskörök

4.1. A Kamara azon szervezeti egységei, amelyeknél közzéteendő közérdekű adat keletkezik, a közzétételről a Kamara főtitkárán keresztül gondoskodnak.

4.2. Az a szervezeti egység, amelynél a közzéteendő közérdekű adat keletkezik

a) gondoskodik az adat a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet mellékletei szerinti tagolásáról,

b) közzétételre alkalmas formátumúvá alakításáról,

c) folyamatosan figyelemmel kíséri a feladatkörébe tartozó közzétett adatokat és szükség esetén gondoskodik azok helyesbítéséről vagy frissítéséről.

4.3. A Kamara főtitkára

a) ellátja a 4.2. pont szerinti feladatokat azon közérdekű adatok vonatkozásában, amelyek nem a Kamara valamely szervezeti egységénél keletkeznek,

b) tartalmi és formai szempontból ellenőrzi a szervezeti egységek által a részére megküldött közzéteendő adatok helyességét,

c) a tartalmi és formai szempontból is helyes közérdekű adatokat átadja a hivatalos honlap főszerkesztőjének,

d) előzetesen hozzájárul a hivatalos honlap főszerkesztőjének a 4.4. pont b) alpontja szerinti intézkedéseihez,

e) koordinálja a közérdekű adatok közzétételében közreműködő szervezeti egységek és személyek működését.

4.4. A hivatalos honlap főszerkesztője

a) gondoskodik az átadott közérdekű adat közzétételéről,

b) a Kamara főtitkára előzetes hozzájárulásával gondoskodik a közadatkereső rendszer részére való adatátadásról és adatkarbantartásról,

c) ellátja a közzététellel, helyesbítéssel összefüggésben jogszabályban meghatározott naplózási feladatokat,

d) jelzi a Kamara főtitkárának a hivatalos honlap felépítésével, adattartalmával kapcsolatos fejlesztési igényeket.

5. A közérdekű adatigénylés teljesítésének rendje

5.1. A szóban előterjesztett igényt akkor lehet szóban teljesíteni, ha

a) az igényelt adat – a Kamara beszámolóiban, honlapján vagy más módon jogszerűen – nyilvános,

b) az igényelt adat a Kamara tisztségviselőinek, munkatársainak nevére, beosztására, kamarai elérhetőségére vonatkozik,

c) az igény a Kamara hatáskörére, eljárására, az alkalmazott jogszabályokra vonatkozó általános tájékoztatással teljesíthető,

d) az adatigénylés arra irányul, hogy egy ügy folyamatban van-e, ebben az esetben a szóbeli tájékoztatás nem terjedhet túl az előzetes vizsgálat tényének közlésén,

és az igénylő szóban kéri a választ, illetve az számára kielégítő.

5.2. *  A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismerését a Kamara Főtitkára engedélyezheti azzal, hogy e jogkört a Kamara Elnöke magához vonhatja. Az 5.1. pont a)–c) alpont szerinti igény szóbeli teljesítésére a Kamara bármelyik tisztségviselője, az 5.1. pont d) alpont szerinti tájékoztatásra pedig a Titkárság vezetője jogosult. A szóban meg nem válaszolható igényekről feljegyzést kell készíteni.

5.3. A Kamara munkatársainak hivatali e-mail címére érkezett igényeket, valamint a szóban meg nem válaszolható adatigénylésről készített feljegyzést az igény érkezése napján át kell adni a Titkárság vezetőjének. A közérdekű adatigénylés iktatásáról az igénylőt nem kell külön tájékoztatni.

5.4. A Titkárság vezetője – szükség esetén a titkárok véleményének kikérésével – ellenőrzi, hogy a beérkező postai küldemények, illetve elektronikus üzenetek közérdekű adatigénylésnek minősülnek-e. Nem minősül közérdekű adatigénylésnek az olyan beadvány, amely előzetes vizsgálat lefolytatását igényli.

5.5. A közérdekű adatigénylésnek minősülő beadványokat az iktatóprogramban külön betűjelzéssel kell ellátni.

5.6. Területi kamara tevékenységére, tisztségviselőinek, alkalmazottainak adataira vonatkozó adatigénylést rövid úton az érintett kamarának meg kell küldeni. Más közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatra vonatkozó igényt írásban, az igénylő egyidejű értesítése mellett az igény beérkezését követően haladéktalanul, de legfeljebb két napon belül át kell tenni. Abban az esetben, ha az illetékes szerv nem állapítható meg, az igénylőt erről a Kamara értesíti.

5.7. Ha az igénylés olyan adatra vonatkozik, amelyet az Európai Unió valamely intézménye vagy tagállama állított elő, a Kamara haladéktalanul megkeresi az Európai Unió érintett intézményét vagy tagállamát és erről az igénylőt tájékoztatja.

5.8. A közérdekű adatigénylés alapján nyolc napon belül elő kell terjeszteni

a) az adatigénylés teljesítésére,

b) költségtérítés szükségességére,

c) az adatigénylés megtagadására vagy

d) a határidő meghosszabbítására irányuló választ a Kamara főtitkára részére.

5.9. Ha a közérdekű adatigénylés költségtérítés mellett teljesíthető, a választervezetnek a jogszabályban meghatározott kötelező tartalmi elemeken kívül tartalmaznia kell a költségtérítés várható összegét, a számítás alapjául szolgáló adatokat és a felhívást arra, hogy az igénylő nyilatkozzon arról, hogy a költségtérítés ismeretében is fenntartja-e az adatigénylést.

5.10. A Kamara hivatalos honlapján közzétett adatra vonatkozó adatigénylésre adott válaszban az igénylő figyelmét fel kell hívni erre a körülményre, a megfelelő link megjelölésével.

5.11. *  A Kamara a hivatalos honlapján a közérdekű adatigénylésekre az 1. melléklet szerinti formanyomtatványt teszi közzé.

6. Hatálybalépés

6.1. Ez a szabályzat a Kamara honlapján való közzététele napján lép hatályba.

1. melléklet az 8/2020. (VI. 10.) MÜK Elnöki Határozathoz * 

KÖZÉRDEKŰ ADAT MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYBEJELENTŐ LAP

Az igénylő személy vagy szervezet neve * :

.................................................................................................

Az igényelt közérdekű adat(ok) konkrét megjelölése:

................................................................................................

................................................................................................

.................................................................................................

Az adatkérés időpontja: ......................................

Az adatkérés teljesítésének módja:

Az adatokat megtekintésre kérem rendelkezésre bocsátani: igen/nem Az adatokról másolat készítését igényelem: igen/nem

Csak másolatok igénylése esetében kell kitölteni az alábbi rovatokat!

(A másolatok átadására csak egyféle – Ön által választott módon – van lehetőség!)

Az elkészített másolatot személyesen/postai úton/ e-mail címen *  keresztül veszem át a következő címen:

..................................................................................................................

, illetőleg személyes átvételkor a következő elérési helyen kérek értesítést:

Telefonszám: ............................................. Cím: .............................................

E-mail cím: .............................................

(E rovatok közül értelemszerűen csak egyet szükséges kitölteni!)

.....................................
Igénylő