Magyar

 

1/2022. (I. 14.) MÜK elnöki határozat

a Magyar Ügyvédi Kamara közzétételi szabályzatáról szóló 8/2020. (VI. 10.) MÜK Elnöki Határozat módosításáról

A Magyar Ügyvédi Kamara elnöke az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (6) bekezdése és 35. § (3) bekezdése alapján, az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 160. § (1) bekezdés e) pontja és a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályának IX.1. pont e) alpontjában meghatározott feladatkörében eljárva meghozta a következő határozatot.

1. A Magyar Ügyvédi Kamara közzétételi szabályzatáról szóló 8/2020. (VI. 10.) MÜK Elnöki Határozat (a továbbiakban: Határozat) 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.2. A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismerését a Kamara Főtitkára engedélyezheti azzal, hogy e jogkört a Kamara Elnöke magához vonhatja. Az 5.1. pont a)–c) alpont szerinti igény szóbeli teljesítésére a Kamara bármelyik tisztségviselője, az 5.1. pont d) alpont szerinti tájékoztatásra pedig a Titkárság vezetője jogosult. A szóban meg nem válaszolható igényekről feljegyzést kell készíteni.”

2. A Határozat a következő 5.11. ponttal egészül ki:

„5.11. A Kamara a hivatalos honlapján a közérdekű adatigénylésekre az 1. melléklet szerinti formanyomtatványt teszi közzé.”

3. Ez a határozat 2022. február 1. napján lép hatályba.

1. melléklet az 1/2022. (I. 14.) MÜK Elnöki Határozathoz

KÖZÉRDEKŰ ADAT MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYBEJELENTŐ LAP

Az igénylő személy vagy szervezet neve * :

.................................................................................................

Az igényelt közérdekű adat(ok) konkrét megjelölése:

................................................................................................

................................................................................................

.................................................................................................

Az adatkérés időpontja: ......................................

Az adatkérés teljesítésének módja:

Az adatokat megtekintésre kérem rendelkezésre bocsátani: igen/nem Az adatokról másolat készítését igényelem: igen/nem

Csak másolatok igénylése esetében kell kitölteni az alábbi rovatokat!

(A másolatok átadására csak egyféle – Ön által választott módon – van lehetőség!)

Az elkészített másolatot személyesen/postai úton/ e-mail címen *  keresztül veszem át a következő címen:

..................................................................................................................

, illetőleg személyes átvételkor a következő elérési helyen kérek értesítést:

Telefonszám: ............................................. Cím: .............................................

E-mail cím: .............................................

(E rovatok közül értelemszerűen csak egyet szükséges kitölteni!)

.....................................
Igénylő