4/2022. (IV. 25.) MÜK szabályzat

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről szóló 10/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat módosításáról

A Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése

az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 158. § (1) bekezdés 20. pontja alapján az Üttv. 157. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt feladatkörében eljárva

az Üttv. 156. § (3) bekezdése szerinti feladatkörében eljáró Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozat véleményének kikérésével,

a következő szabályzatot alkotja:

1. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről szóló 10/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat (a továbbiakban: Pmt. Szabályzat) 2.2. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Amennyiben a megbízás a Pmt. 73. § (1), illetve (1a) bekezdése hatálya alá tartozik, az ügyvéd az ügyfél vonatkozásában a megbízási szerződés megkötése előtt, az ügyfelével szerződő más fél (a továbbiakban: fél) vonatkozásában legkésőbb a megbízás végrehajtása előtt, a 2.4-2.5. pontban meghatározott kivételekkel]

„a) a tényleges tulajdonosi nyilvántartást vezető nyilvántartó szerv honlapján ellenőrzi, hogy az ügyfél, illetve fél „megbízhatatlan” minősítésű tényleges tulajdonosi adatokkal rendelkezik-e, és ha igen, nincs-e helye a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény 13. § (2) bekezdése alapján az ügylet teljesítése megtagadásának,”

2. A Pmt. Szabályzat 2.2. pont b) alpontja a következő bh) alponttal egészül ki:

[Amennyiben a megbízás a Pmt. 73. § (1), illetve (1a) bekezdése hatálya alá tartozik, az ügyvéd az ügyfél vonatkozásában a megbízási szerződés megkötése előtt, az ügyfelével szerződő más fél (a továbbiakban: fél) vonatkozásában legkésőbb a megbízás végrehajtása előtt, a 2.4-2.5. pontban meghatározott kivételekkel [...] fokozott ügyfél-átvilágítást végez el, ha]

bh) a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet ügyfél vagy fél a tényleges tulajdonosi nyilvántartást vezető nyilvántartó szerv honlapján közzétett adatok szerint „megbízhatatlan” vagy 180 napot meghaladó ideig „bizonytalan” minősítésű tényleges tulajdonosi adatokkal rendelkezik,”

3. A Pmt. Szabályzat 2.2. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a Pmt. Szabályzat 2.2. pontja a következő d) alponttal egészül ki:

[Amennyiben a megbízás a Pmt. 73. § (1), illetve (1a) bekezdése hatálya alá tartozik, az ügyvéd az ügyfél vonatkozásában a megbízási szerződés megkötése előtt, az ügyfelével szerződő más fél (a továbbiakban: fél) vonatkozásában legkésőbb a megbízás végrehajtása előtt, a 2.4-2.5. pontban meghatározott kivételekkel]

„c) az a) és a b) alpont hatálya alá nem tartozó esetekben egyszerűsített ügyfél-átvilágítást végez el,

d) meghatározza, hogy az ügyfél milyen kockázati szintbe tartozik, és azt az Üttv. 33. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartáshoz kapcsolódóan, a megbízási szerződésben vagy külön íven rögzíti.”

4. A Pmt. Szabályzat 2.10. pont b) alpontjában az „egyedi megbízás a Pmt. 6. § (1) bekezdés b) pontja hatálya alá tartózó” szövegrész helyébe az „egyedi megbízás nem a Pmt. 6. § (1) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozó” szöveg lép.

5. Ez a szabályzat az igazságügyi miniszter általi jóváhagyását követően, a közzétételét követő hónap első napján lép hatályba.

6. Az 1-3. pont 2022. július 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére