Magyar

 

Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának RFK 11/2023/9. rendelete

ügyvédi mulasztásról

A Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa a dr. ... – kamarai tagságát törölt – ügyvéd ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban a 2023. év november hó 23. napján megtartott nem nyilvános tárgyaláson, zárt ülésben meghozta és kihirdette az alábbi fegyelmi

határozatot:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy

dr. ... (szül:

an: ...

lakcím: ...)

eljárás alá vont ügyvéd

1 rendbeli gondatlan fegyelmi vétséget követett el, ezért

250.000 Ft (azaz Kettőszázötvenezer forint) pénzbírság

fegyelmi büntetéssel sújtja.

A Fegyelmi Tanács kötelezi az eljárás alá vont ügyvédet arra, hogy a kiszabott pénzbírságot valamint 80.000 Ft (azaz Nyolcvanezer Forint) átalányköltséget 30 napon belül fizessen meg banki utalással a Kecskeméti Ügyvédi Kamara 11732002–20500382 sz. bankszámlaszámára, az ügyszámra való hivatkozással.

A határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd (személy), jogi képviselője illetve a fegyelmi biztos az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácsnak címzett fellebbezéssel élhet.

A fellebbezés a határozat végrehajtására halasztó hatályú. A tevékenység végzése alóli felfüggesztés vonatkozásában külön fellebbezésnek van helye, amelynek nincs halasztó hatálya. A fellebbezésben elő kell terjeszteni annak indokait is. A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott.

A területi kamara elnöke a fegyelmi biztost a fellebbezési határidő lejártát megelőző harmadik munkanapig utasíthatja fellebbezés előterjesztésére.

A fellebbezést az elsőfokú fegyelmi bizottság útján kell előterjeszteni a https://epapir.gov.hu/ szolgáltatáson keresztül úgy, hogy a „CÍMZETT” mezőben annak a regionális fegyelmi bizottsághoz tartozó területi ügyvédi kamaráját kell kiválasztani, ahol a fegyelmi eljárást lefolytatták „Egyéb fegyelmi tárgyú ügyek” ügytípus megjelöléssel.

A benyújtáshoz részletes segítséget talál a https://www.mük.hu/fegyelmi-ugyseged oldalon.

Amennyiben a fellebbező nem aktív kamarai tag, vagy nyilvántartott (pl. korábban már törölt személy), úgy fellebbezését két eredeti példányban postai úton is megküldheti.

Indokolás

A Fegyelmi Tanács a lefolytatott bizonyítás, valamint a rendelkezésre álló iratok (... és ... bejelentők által 2023. 02. 15-én előterjesztett bejelentés és mellékletei /2017. május 23-án kelt öröklési szerződés, Dr közjegyző 51018/N/205/2022/23. számú jegyzőkönyv, Dr közjegyző 51018/N/205/2022/31. számú jegyzőkönyv, Dr közjegyző 51018/N/205/2022/32. számú ideiglenes hagyatékátadó végzés, Dr közjegyző 51018/N/205/2022/37. számú jogerősítő végzés/, dr. Baksa Erika fegyelmi biztos 2023. 02. 23-án kelt határozata az előzetes vizsgálat elrendeléséről és tájékoztatás az ügyvédi kamara elnöke részére, dr. Szász Attila a Kecskeméti Ügyvédi Kamara elnöke által írt, 2023. 02. 23-án kelt, a bejelentőhöz címzett tájékoztatás, dr eljárás alá vont ügyvéd 2023. 03. 13-án kelt nyilatkozata és az általa becsatolt iratok /dr. .... iroda gondnok 2023. március 1-én kelt, dr közjegyzőhöz címzett levele, 2017. 05. 23-án kelt tényállás, dr. ... iroda gondnok 2023. 03. 01-én kelt, a MÜBSE-hez címzett levele, a MÜBSE 2023. 02. 16-én kelt, dr. .... ügyvédhez címzett levele, 2017. 05. 23-án kelt öröklési szerződés tanúk aláírását minden lapon tartalmazó példányának másolata, dr iroda gondnok 2023. 03. 01-én kelt, ...nek címzett levele/, dr. Drozdik Cecília fegyelmi biztos 2023. 05. 12-én kelt határozata az előzetes vizsgálat időtartamának a meghosszabbításáról, dr iroda gondnok 2023. 05. 15-én írt, a Kecskeméti Ügyvédi Kamarához címzett levele és melléklete /... által aláírt, 2023. 05. 11-én kelt átvételi elismervény a 2017. 05. 23-án kötött öröklési szerződés egy eredeti példányának átvételéről/, ... 2023. 05. 16-án írt tájékoztatása és mellékletei /dr. .... ügyvéd dr közjegyzőhöz címzett, 2023. 05. 16-án kelt kérelme hagyatéki eljárás megismétlésére, 2017. 05. 23-án kelt öröklési szerződés tanúk aláírását minden lapon tartalmazó példányának másolata, ... által aláírt, 2023. 05. 11-én kelt átvételi elismervény a 2017. 05. 23-án kötött öröklési szerződés egy eredeti példányának átvételéről, ... által ...nek adott, 2023. 05. 16- án kelt meghatalmazás/, dr. Drozdik Cecília fegyelmi biztos dr. .... ügyvédhez címzett, 2023. 08. 06-án kelt megkeresése a hagyatéki ügyben keletkezett iratok megküldésére, dr. .... ügyvéd iratcsatolása 2023. 08. 07-én / dr. .... ügyvéd dr közjegyzőhöz címzett, 2023. 05. 16-án kelt kérelme hagyatéki eljárás megismétlésére, 2023. 05. 15-én kelt, dr. .... ügyvéd nevére szóló ügyvédi meghatalmazás ... és külön ... részéről, 2017. 05. 23-án kelt öröklési szerződés tanúk aláírását minden lapon tartalmazó példányának másolata, dr. .... ügyvéd Kecskeméti Törvényszékhez címzett, 2023. 07. 06-án kelt fellebbezése hagyatéki eljárás megismétlésének elutasítása ellen, banki bizonylat 10.000 Ft illeték átutalásáról/, dr. Drozdik Cecília fegyelmi biztos 2023. 08. 08-án kelt fegyelmi eljárást kezdeményező, P.103/2023. számú határozata, a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara elnökéhez és a Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság elnökhelyetteséhez valamint a bejelentőhöz ugyanezen napon címzett értesítés a fegyelmi eljárás kezdeményezéséről, a Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság elnökhelyettesének 2023. augusztus 15-én kelt, RFK11/2023/1. számú intézkedése a Fegyelmi Tanács kijelöléséről, a Fegyelmi Tanács elnökének 2023. 09. 08-án kelt intézkedése szóbeli tárgyalás kitűzéséről, a bejelentők és az eljárás alá vont ügyvéd idézése a szóbeli fegyelmi tárgyalásra, dr. .... ügyvéd iratcsatolása 2023. 11. 07- én /a Kecskeméti Törvényszék 1.Pkf.21.169/2023/3. számú végzése az eljárt közjegyző végzésének helybenhagyásáról/, dr eljárás alá vont ügyvéd 2023. 11. 09-én kelt kimentése tárgyaláson történő megjelenés alól, egészségügyi okra hivatkozással, a 2023. november 23-án tartott fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyve, ... a bejelentő tárgyaláson tett nyilatkozatai és az általa becsatolt halotti anyakönyvi kivonat másolat) alapján az alábbiakat állapította meg.

I.

Eljárás alá vont ügyvéd 1975. június 1-től volt a Kecskeméti Ügyvédi Kamara (korábbi néven: Bács- Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara) bejegyzett tagja. Tevékenységét egyéni ügyvédként folytatta. Eljárás alá vont ügyvéd nyugdíjas, jelenleg már nem folytat ügyvédi tevékenységet.

Eljárás alá vont ügyvéd ellen majdnem 5 /öt/ évtizedes ügyvédi pályafutása alatt korábban egyetlen esetben sem indult fegyelmi eljárás.

Eljárás alá vont ügyvéd személyi körülményei vonatkozásában további adat nem áll rendelkezésre.

II.

2023. február 15-én érkezett a Kecskeméti Ügyvédi Kamarához ... és ... bejelentők bejelentése. A bejelentők arról adtak tájékoztatást, hogy a dr eljárás alá vont ügyvéd által 2017. május 23-án készített öröklési szerződés nem volt alkalmas joghatás kiváltására, mert nem volt a szerződés minden oldala két tanúval hitelesítve. A bejelentők néhai ..... hagyatéki ügyében ezért nem tudták az öröklési igényüket eredményesen érvényesíteni, melynek következtében – a bejelentők előadása szerint – ... bejelentőt 20.965. 000 Ft, ... bejelentőt pedig 6.700.000 Ft kár érte. A bejelentők kérték a szerződés hitelességét felülvizsgálni, a felelőst kártérítésre kötelezni.

Dr. Baksa Erika fegyelmi biztos az előzetes vizsgálatot 2023. február 23-án elrendelte és meghatározta, hogy az előzetes vizsgálatot személyesen folytatja le. Dr. Baksa Erika fegyelmi biztos határozatában felhívta az eljárás alá vont ügyvéd figyelmét arra, hogy a vizsgálat lefolytatásához szükséges iratokat 8 /nyolc/ napon belül köteles, az ügyre vonatkozó észrevételeit pedig jogosult a kamarának megküldeni. Dr. Szász Attila, a Kecskeméti Ügyvédi Kamara elnöke 2023. február 23-án tájékoztatta a bejelentőt az előzetes vizsgálat elrendeléséről, továbbá arról, hogy az előzetes vizsgálat időtartama 3 /három/ hónap, ami további 3 /három/ hónappal meghosszabbítható.

Dr. ... eljárás alá vont ügyvéd 2023. március 13-án nyilatkozatot tett az előzetes vizsgálat során és az eljárás iratait is megküldte.

Az eljárás alá vont ügyvéd a bejelentők előadását nem vitatta, de előadta, hogy az öröklési szerződés több példányban készült és ő rendelkezett olyan példánnyal, amely példányon minden lapon szerepel a tanúk aláírása, ezt megküldte a közjegyzőnek felhasználásra.

Dr. Drozdik Cecília fegyelmi biztos 2023. május 12-én hozott határozatával az előzetes vizsgálat időtartamát további 3 hónappal meghosszabbította.

Dr. ..., dr. ... eljárás alá vont ügyvéd iroda gondnoka 2023. május 15-én tájékoztatta a Kecskeméti Ügyvédi Kamarát arról, hogy ...nek az öröklési szerződés 1 /egy/ tanúk által minden lapon aláírt példányát átadta és azt okiratokkal igazolta.

A bejelentők 2023. május 16-án szintén tájékoztatást adtak a bejelentés óta történtekről, de bejelentették azt is, hogy a közjegyző a hagyatéki tárgyalás lefolytatását követően már nem látott lehetőséget az öröklési szerződés később becsatolt példányának a figyelembe vételére, azt az iroda gondnoknak visszaküldte.

Dr. Drozdik Cecília fegyelmi biztos 2023. augusztus 6-án megkereste dr. .... ügyvédet, aki a hagyatéki ügyben a bejelentők képviseletét ellátta, annak érdekében, hogy a hagyatéki eljárásban keletkezett iratokat csatolja.

Dr. .... ügyvéd 2023. augusztus 7-én a kért iratokat az előzetes vizsgálat anyagához csatolta.

Dr. Drozdik Cecília fegyelmi biztos 2023. augusztus 8-án – az előzetes vizsgálat eredményeként – fegyelmi eljárást kezdeményezett az eljárás alá vont ügyvéddel szemben.

A fegyelmi eljárást kezdeményező határozat tartalma szerint a fegyelmi biztos az alábbi kötelezettségszegést rótta az eljárás alá vont ügyvéd terhére:

– Az eljárás alá vont ügyvéd joghatás kiváltására alkalmatlan okiratot szerkesztett, ezzel megszegte az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Üttv.) 1. § (3) bekezdés azon előírását, hogy az ügyvédi tevékenység gyakorlójának az ügyvédi tevékenységet lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolnia, továbbá az Üttv. 42. § (4) bekezdés azon előírását, hogy az ügyvéd által szerkesztett okiratnak az ügyfél kinyilvánított akaratának megfelelő, joghatás kiváltására alkalmas okiratnak kell lennie.

Dr. Nagy Imre, a Regionális Fegyelmi Bizottság elnökhelyettese az eljáró fegyelmi tanácsot kijelölte, az eljáró fegyelmi tanács elnöke az ügy iratait 2023. szeptember 8-án átvette, az ügyben tárgyalást tűzött ki, melyre az eljárás alá vont ügyvédet, továbbá tanúként a bejelentőket, megidézte.

Dr. .... ügyvéd 2023. november 7-én csatolta a fegyelmi eljárás iratanyagához a Kecskeméti Törvényszék 1.Pkf.21.169/2023/3. számú végzését, mellyel a hagyatéki eljárás során eljárt közjegyző (a hagyatéki eljárás megismétlésére irányuló kérelmet elutasító) végzését helybenhagyta.

A Fegyelmi Tanács 2023. november 23-án tartott tárgyalást az ügyben. A 2023. november 23-án tartott fegyelmi tárgyaláson az eljárás alá vont ügyvéd nem volt jelen, távolmaradását előzetesen kimentette. A fegyelmi tárgyaláson személyesen megjelent ... bejelentő, aki előadta és halotti anyakönyvi kivonattal igazolta, hogy ... bejelentő időközben elhunyt, örököse ő és volt férje.

... bejelentő a fegyelmi tárgyaláson történt meghallgatása során elmondta, hogy az öröklési szerződés azért készült, mert néhai édesanyja ápolása fejében rá akarta hagyni annak a háznak a nevén levő fele részét, amelyben a bejelentő jelenleg is lakik, továbbá a másik ház fele részét pedig a lányával (... bejelentővel) egyenlő arányban szánta nekik. A néhai abban a tudatban halt meg, hogy ez a rendelkezésre érvényesülni fog a halála után.

A Fegyelmi Tanács ezt követően a 2023. november 23-án tartott tárgyaláson határozatot hozott az ügyben.

III.

A Fegyelmi Tanács a lefolytatott bizonyítási eljárás és a rendelkezésre álló okirati bizonyítékok alapján az alábbi tényállást állapítja meg.

Dr. ... eljárás alá vont ügyvéd 2017. május 23-án öröklési szerződést szerkesztett néhai ..... és ... bejelentő megbízásából. A megbízásról tényállás készült. Az örökhagyó ügyleti akarata az volt, hogy tartása és gondozása fejében halála után ... bejelentő örökölje a Kiskunfélegyháza 2666 hrsz. ingatlan 1/2-ed tulajdoni hányadát, ... bejelentő örökölje a Kiskunfélegyháza 2660 hrsz. ingatlan 1/2-ed tulajdoni hányadát.

Az eljárás alá vont ügyvéd az ennek megfelelő öröklési szerződést szakszerűen és szabályszerűen elkészítette. Az okirat mindenben megfelelőnek tűnt, az öröklési szerződés alapján az ingatlanokra az elidegenítési és terhelési tilalmat az ingatlanügyi hatóság az ingatlanok tulajdoni lapjára bejegyezte.

Néhai ..... halála után a dr közjegyző előtt folyamatban lévő hagyatéki eljárásban dr. Zöldi-Virág Edit közjegyzőhelyettes az öröklési szerződés vizsgálata során megállapította, hogy az öröklési szerződés aggályosnak tűnik, ugyanis az öröklési szerződés nem minden lapja tartalmazza a tanúk aláírását. Ennek alapján .... kk. ..... István törvényes örökös nevében úgy nyilatkozott, hogy az öröklési szerződést nem fogadja el.

A törvényes öröklés rendje szerint az örökhagyó teljes vagyonát egymás közti egyenlő arányban ... és (néhai .... István elhunyt gyermek jogán) kk. ... Viktor István örökölte. Dr. Zöldi-Virág Edit közjegyzőhelyettes a hagyatékot ennek megfelelően adta át az ...... számú ideiglenes hagyatékátadó végzéssel 2022. december 14-én. A végzés ellen a bejelentők nem éltek jogorvoslattal. A végzés 2023. január 24-én lett jogerős.

A bejelentők nem indítottak hagyatéki pert az ideiglenes hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedését követően, így az 30 nap elteltével teljes hatályúvá vált.

Dr. ..., dr. ... iroda gondnoka 2023. március 1-én megküldte az eljáró közjegyzőnek az öröklési szerződésnek 1 /egy/ olyan példányát, amelynek minden lapján rajta van a tanúk aláírása.

... bejelentő 2023. május 11-én megjelent dr iroda gondnok ügyvédi irodájában és átvette az öröklési szerződésnek 1 /egy/ olyan példányát, amelynek minden lapján rajta van a tanúk aláírása. 2023. május 15-én a bejelentők megbízást adtak dr. .... ügyvédnek arra, hogy az eljáró közjegyzőnél az okirat alapján a hagyatéki eljárás megismétlését kezdeményezze. Dr. .... ügyvéd a kérelmet 2023. május 16-án előterjesztette.

Az eljáró közjegyző a hagyatéki eljárás megismétlése iránti kérelmet elutasította, dr. .... ügyvéd 2023. július 6-án fellebbezéssel élt a Kecskeméti Törvényszékhez.

A Kecskeméti Törvényszék ....... számú végzésével az eljáró közjegyző végzését helybenhagyta.

IV.

A Fegyelmi Tanács a tényállást a bejelentők és az eljárás alá vont ügyvéd egyező nyilatkozatai, továbbá alapjaiban – a fentiekben tételesen felsorolt – rendelkezésre álló okirati bizonyítékok alapján állapította meg. Az okirati bizonyítékok alátámasztják az okiratszerkesztés tényét, a bejelentők által közjegyzőhöz becsatolt öröklési szerződés alaki hibáját, hiányosságát, és a később rendelkezésre bocsátott másik okirati példány felhasználásával megkísérelt jogorvoslati eljárás eredménytelenségét is.

V.

A fegyelmi biztos a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján végindítványában a fegyelmi eljárást kezdeményező határozatban foglaltakat változatlanul tartotta fenn és 1 /egy/ rendbeli gondatlan fegyelmi vétségben indítványozta az eljárás alá vont ügyvéd fegyelmi felelősségét megállapítani.

A fegyelmi biztos végindítványa szerint az eljárás alá vont ügyvéd a kötelezettségszegést az Üttv. 42. § (4) bekezdés megsértésével követte el, mivel az általa szerkesztett okirat nem volt alkalmas a kívánt joghatás kiváltására.

A fegyelmi biztos indítványa alapos.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Üttv.) 107. § szerint: „Fegyelmi vétséget követ el az ügyvédi tevékenységet gyakorló, szüneteltető vagy az ügyvédi tevékenység felfüggesztése alatt álló kamarai tag vagy nyilvántartásba vett természetes személy, ha

a) az ügyvédi tevékenység gyakorlása során az e tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályában és a területi kamara alapszabályában (a továbbiakban együtt: alapszabály), vagy etikai szabályzatban meghatározott kötelességét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi, vagy

b) ügyvédi tevékenységen kívüli szándékos vagy gondatlan magatartásával az ügyvédi hivatás tekintélyét súlyosan veszélyezteti.”

Az Üttv. 1. § (3) bekezdése szerint:

„Az ügyvédi tevékenység gyakorlójának az ügyvédi tevékenységet lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolni.”

Az Üttv. 42. § (4) bekezdése szerint:

„Az okiratszerkesztés során az ügyvéd úgy jár el, hogy az ügyfél kinyilvánított akarata – az Alaptörvény, a jogszabályok, az Európai Unió kötelező erővel bíró jogi aktusainak keretei között – az ügyfél érdekeinek megfelelő, továbbá joghatás kiváltására alkalmas legyen.”

Az eljárás alá vont ügyvéd azzal a magatartásával, hogy 2017. május 23-án olyan okiratot szerkesztett, illetve alaki hiba folytán olyan okiratot adott át a bejelentőknek, amely nem alkalmas a kívánt joghatás kiváltására, a fentiekben idézett törvényi rendelkezéseket megsértette.

A mulasztás 1 rb. gondatlan fegyelmi vétségnek minősül.

VI.

A Fegyelmi Tanács a büntetés kiszabása során az Üttv. 108. § b) pontjában írt pénzbírság fegyelmi büntetést alkalmazta, annak mértékét a középmértéknél (500.000 Ft) alacsonyabb összegben meghatározva.

A Fegyelmi Tanács a büntetés kiszabása során súlyosító körülményt nem állapított meg az eljárás alá vont ügyvéd terhére.

A Fegyelmi Tanács a büntetés kiszabása során nyomatékos enyhítő körülményként értékelte azt, hogy az eljárás alá vont ügyvéd a kötelezettségszegést elismerte, továbbá, hogy mintegy 50 éves ügyvédi pályafutása alatt egyetlen esetben sem indult ellene fegyelmi eljárás.

A Fegyelmi Tanács enyhítő körülményként értékelte azt is, hogy figyelmetlenségből eredő, gondatlan kötelezettségszegés történt, az aláírás hiányának a felismerése kevésbé szakmai, mint inkább érzékszervi kérdés, amelynek elvétése enyhébben ítélendő meg az okiratszerkesztéskor is már nyugdíjas korú eljárás alá vont ügyvéd vonatkozásában.

A Fegyelmi Tanács az előzőekkel összefüggésben enyhítő körülményként értékelte azt is, hogy az ingatlanügyi hatóság sem észlelte a hiányosságot, melynek alapján az elidegenítési és terhelési tilalmat az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezte az öröklési szerződés alapján.

Mindezek figyelembevételével a Fegyelmi Tanács az eljárás alá vont ügyvéd terhére a középmértéknél alacsonyabb, felének megfelelő, méltányos összegű pénzbírság fegyelmi büntetést szabott ki.

A fegyelmi tanács az eljárás alá vont ügyvédet az Üttv. 142. § (2) bekezdése és a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK Szabályzat (FESZ) 40.2. a) pontja alapján kötelezte a fegyelmi eljárás átalányköltségének megfizetésére.

Felhívja a fegyelmi tanács az eljárás alá vont ügyvéd figyelmét az Üttv. 22. § (1) bekezdés g) pontjában és a 149. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (6) bekezdésében foglaltakra, különös tekintettel arra, hogy a végrehajtható fegyelmi határozatból fakadó fizetési kötelezettség felszólítás ellenére történő nem teljesítése a kamarai tagság megszüntetését eredményezi.

A fegyelmi tanács határozata elleni fellebbezési jog az Üttv. 135. §-án alapszik.

VII.

A Fegyelmi Tanács rögzíti, hogy a Fegyelmi Tanácsnak a bejelentőnek az eljárás alapját képező hagyatéki ügyben történő igényérvényesítési lehetősége (esélye) vonatkozásában nem áll módjában állást foglalni, az a fegyelmi eljárásnak nem tárgya.

A Fegyelmi Tanács rögzíti, hogy a rendelkezésre álló iratok alapján jelenleg az állapítható meg az ügyben, hogy az öröklési szerződés figyelmen kívül hagyása folytán ... bejelentő az öröklési szerződés szerinti 1/2-ed tulajdoni hányad helyett ¼-ed tulajdoni hányadot örökölt a Kiskunfélegyháza ...hrsz. ingatlanból. Ezzel (a hagyatéki leltár szerinti érték alapul vételével) 6.700.000 Ft kár érte. A Kiskunfélegyháza ... hrsz. ingatlan vonatkozásában ugyanakkor ... bejelentő törvényes öröklés jogcímén ¼-ed tulajdoni hányadot örökölt (míg az öröklési szerződés alapján nem örökölt volna), melynek értéke (a hagyatéki leltár szerinti érték alapulvételével) 9.500.000 Ft. Így ... személy szerint jobban járt az öröklési szerződés figyelmen kívül hagyásával, ugyanis 2.800.000 Ft értékkel többet örökölt törvényes öröklés jogcímén mint amit örökölt volna az öröklési szerződés alapján.

A Fegyelmi Tanács rögzíti, hogy a rendelkezésre álló iratok alapján jelenleg az állapítható meg az ügyben, hogy az öröklési szerződés figyelmen kívül hagyása folytán ... bejelentő nem jutott hozzá a Kiskunfélegyháza .... hrsz. ingatlan 1/2-ed tulajdoni hányadához, ezzel (a hagyatéki leltár szerinti érték alapul vételével) 19.000.000 Ft kár érte.

A Fegyelmi Tanács tájékoztatja ... bejelentőt arról, hogy az eljárás alá vont ügyvéddel szembeni kártérítési igényét a MÜBSE felelősségbiztosító útján illetve külön polgári peres úton érvényesítheti.

A fegyelmi tanács határozata 2024.01.26. napján jogerős és végrehajtható.