45/2001. (X. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a fiatal házasok, illetve élettársak részére nyújtandó átmeneti lakhatási támogatásról

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Budapest Főváros Közgyűlésének az önkormányzati tulajdonban álló lakások lakbérövezeteiről, a lakbér megállapítás és a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről szóló 50/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. számú rendeletében, valamint a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. számú rendeletben foglaltakra, Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § *  A rendelet hatálya kiterjed minden 35. életévét be nem töltött egymással házas, vagy élettársi kapcsolatban élő, nagykorú, cselekvőképes, európai uniós állampolgárra, bevándorlási, vagy letelepedési engedéllyel rendelkező személyre.

A támogatás formája és igénylésének módja

2. § *  (1) Az Önkormányzat a tulajdonában álló Fecskeház lakrészeiben, vagy az Önkormányzat tulajdonában álló fecskeházi hasznosításra kijelölt lakásaiban (a továbbiakban: lakóegység) - pályázattal elnyerhető - határozott idejű elhelyezést (a továbbiakban: bérleti jogot) biztosít az 1. § szerinti fiatal házasok, illetve élettársi kapcsolatban élők számára, akik készek és képesek végleges lakáshoz jutásukat 8 éven belül önerőből, előtakarékosság vállalásával megoldani.

(1a) *  Az előtakarékossági kötelezettségtől a Bérbeadó eltekint:

a) 5 évi, vagy annál rövidebb bérleti szerződés esetén, amennyiben a bérlő előtakarékossági jogviszonya a bérleti szerződés lejártát megelőző 1 éven belül szűnik meg;

b) 5 évnél hosszabb bérleti szerződés esetén, ha a bérlő előtakarékossági jogviszonya a bérleti szerződés lejártát megelőző 2 éven belül szűnik meg.

(2) *  A bérleti jog pályázati eljárás útján nyerhető el, maximum 8 éves határozott időre szól, nem hosszabbítható meg, nem cserélhető el és nem ruházható át.

(3) *  A pályázatot a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) alapján átruházott hatáskörében a lakásgazdálkodási feladatokat ellátó bizottság írja ki és bírálja el. A döntést a beadási határidőtől számított 60 napon belül kell meghozni.

(4) *  A pályázatot a Bérbeadó és a Megbízott honlapján, valamint a Bérbeadó költségvetéséből támogatott, hirdetési felületet a legkedvezőbb feltételekkel biztosító, XIII. kerületi újságban közzé kell tenni és 15 napra a Bérbeadó, továbbá a Megbízott hirdetőtábláján ki kell függeszteni.

(5) * 

(6) A pályázó számára lehetővé kell tenni, hogy a meghirdetett lakóegységeket megtekintse.

(7) *  A pályázatot kizárólag a kiíró által ingyenesen rendelkezésre bocsátott nyomtatványon azok a 35. életévüket be nem töltött házaspárok, vagy bejegyzett élettársak nyújthatják be, akik

a) közül legalább az egyik fél a 30. életévét még nem töltötte be,

b) a házasságkötés tényét házassági anyakönyvi kivonat másolatával, az élettársi kapcsolatot bejegyzett közjegyzői nyilvántartásba vételéről szóló igazolással igazolni tudják,

c) valamely pénzintézetnél a lakásbérleti jogviszonyhoz igazodó időtartamra előtakarékossági szerződést kötnek, amelynek legkisebb összegét a Bizottság a pályázati kiírásban állapítja meg, és

d) *  közül legalább az egyik fél 5 éve létesített állandó lakóhelyet a XIII. kerület közigazgatási területén és életvitelszerűen a XIII. kerületben él.

(8) A pályázat érvénytelen, ha

a) nem az arra rendszeresített nyomtatványon adják be,

b) hiányos és ezért elbírálásra alkalmatlan,

c) a pályázati kiírás alaki és tartalmi követelményeinek nem felel meg.

(9) * 

(10) * 

(11) *  A pályázat elbírálásakor a meghirdetett lakóegységekre a pályázatot elnyerő mellett meg kell határozni azt a sorrendben következő két pályázót, akivel a pályázat nyertesének visszalépése esetén a bérleti szerződést meg kell kötni. Amennyiben a pályázat nyertese a szerződést a szerződési ajánlat kézhezvételétől számított 15 napon belül nem köti meg, azt visszalépésnek kell tekinteni.

(12) *  A pályázó a meghirdetett lakóegységek közül érvényesen csak egy lakóegységre pályázhat. A pályázat elbírálására jogosult bizottság dönthet úgy, hogy a pályázatban megjelölt lakóegységre sorrendben következő, érvényesen pályázó számára másik meghirdetett, de érvényes pályázat nélkül maradt lakást ajánl fel.

(13) *  A pályázók életvitelszerű lakhatási körülményeit a Bérbeadó képviseletében eljáró jogosult a pályázatban bejelentett állandó lakóhelyen ellenőrizni.

A bérleti jogra vonatkozó rendelkezések

3. § *  (1) A pályázat nyertesével (a továbbiakban: bérlő) az Önkormányzat bérleti szerződést köt.

(2) A bérlő az Önkormányzat rendeletében meghatározott bérleti díjon felül a lakóegységet érintően a közműszolgáltató szervezetekkel kötött szerződés alapján közvetlenül fizeti a közüzemi (gáz, áram, víz, csatorna, szemétszállítás stb.) díjakat.

(3) *  A bérleti díj mértékét a Képviselő-testület határozza meg.

(4) A lakóegységbe a bérlő a házastársán, élettársán és születendő gyermekén kívül senkit nem fogadhat be.

(5) *  A házasság jogerős felbontása, illetve az élettársi kapcsolat megszűnése esetén a felek megállapodása alapján a pályázó vagy volt házastársa/élettársa folytathatja a már megkezdett bérleti jogviszonyt. Amennyiben a felek a bérleti jogviszonyt folytató személy tekintetében nem jutnak megállapodásra, úgy a bérleti jogviszony megszűnik.

(6) A Bérbeadó a bérleti jogviszonyt jogosult felmondani, ha

a) a bérlő a bérleti díjat határidőben, az arra vonatkozó fizetési felszólítás ellenére sem fizeti,

b) a bérlő lakást vásárol vagy másik lakásbérleti szerződést köt,

c) a bérlő a vállalt előtakarékossági kötelezettségének - az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel - két hónapon keresztül nem tesz eleget,

d) *  a bérlő a szerződésben vállalt kötelezettségét megszegi.

(7) A bérleti szerződés közös megegyezéssel bármikor megszüntethető.

(8) A bérlő a bérleti szerződés megszűnését követő 15 napon belül köteles a lakóegységet üres, tiszta és további használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak átadni. A bérlő megfelelő díj ellenében a bérbeadót megbízhatja azzal, hogy a lakóegységet rendeltetés szerinti használatra alkalmassá tegye.

(9) * 

(10) A bérlő köteles a bérbeadót minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatni, amely jelen rendelet 2. § (7) és (9) bekezdésében, valamint a 3. §-ban foglalt feltételek megváltozására vonatkozik.

Vegyes rendelkezések

4. § *  (1)

(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Sinka József s. k Dr. Tóth József s. k
jegyző polgármester

Melléklet a 45/2001.(X.20.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére