24/2004. (VI. 28.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Köt.) 21. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról az alábbi rendeletet alkotja meg.

A rendelet hatálya

1. § *  (1) A rendelet hatályára a Köt. 2. §-a és a 21/A. §-a az irányadó.

(2) *  A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj (a továbbiakban: talajterhelési díj) fizetési kötelezettségre a Köt. 11. § (1)-(3) bekezdése az irányadó.

(3) * 

Értelmező rendelkezések

2. § * 

A talajterhelési díj meghatározásának módja

3. § *  (1) A talajterhelési díj mértékének meghatározására a Köt. 12. § (1) és (3) bekezdése, 27. § (1) bekezdése és 3. számú melléklete az irányadó.

(2) *  A talajterhelési díj alapjára a Köt. 12. § (2) bekezdése és 14. §-a az irányadó.

(3) *  Amennyiben mérési lehetőség hiányában a ténylegesen felhasznált vízmennyiség pontosan nem állapítható meg, úgy a talajterhelési díj alapját Budapest főváros közigazgatási területén az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés legmagasabb hatósági díját, a díjalkalmazás feltételeit megállapító fővárosi közgyűlési rendeletben meghatározott átalány alapján kell megállapítani.

(4) * 

(5) * 

A díj megfizetése

4. § *  (1)

(2) * 

(3) * 

(4) * 

A díjfizetési kötelezettség bevallása, adatszolgáltatás * 

5. § *  (1) A talajterhelési díj megállapítására, bevallására és megfizetésére a Köt. 17. §-a és 21/A. § (1) bekezdése az irányadó.

(2) *  A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásra a Köt. 21/A. § (3) bekezdése az irányadó.

(3) *  A talajterhelési díj bevallást Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Adóhatóságához (továbbiakban: adóhatóság) az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.

Egyes eljárási szabályok

6. § *  (1) A kibocsátó a talajterhelési díjat a „Budapest Főváros XIII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Talajterhelési díj beszedési számla” megnevezésű, 11784009-15513003-03920000 számú számla javára fizeti meg.

(2) A kibocsátónak a talajterhelési díjkötelezettségét érintő olyan változást - a megváltozott természetes azonosító adatok kivételével -, amelyről a cégbíróság, illetve a körzetközponti jegyző külön jogszabály alapján az adóhatóságot nem köteles értesíteni, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az előírt nyomtatványon közvetlenül az adóhatóságnak kell bejelentenie.

(3) *  A talajterhelési díj alapját csökkentő számlát és igazolást az azok kelte utáni következő bevallással együtt be kell nyújtani az adóhatósághoz.

(4) * 

(5) *  A Köt-ben és e rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

(6) Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat elsőfokú építésügyi hatósága az általa kiadott helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés egy példányát megküldi az adóhatóságnak.

(7) * 

Átmeneti és záró rendelkezések

7. § (1) A kibocsátó 2004. évi fizetési kötelezettségéről 2004. augusztus 15. napjáig tesz bejelentést az adóhatósághoz.

(2) * 

(3) E rendelet 2004. július 1-jén lép hatályba.

(4) *  E rendelet az Európai Parlament és a Tanács belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

Dr. Sinka József s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére