Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díj összege megállapításának szabályairól

Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat fenntartásában és a tankerületi központ által fenntartott, a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanban működő nevelési-oktatási intézményre terjed ki.

(2) A rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdésben foglalt köznevelési intézményekben jogviszonnyal rendelkező gyermekekre, tanulókra, szüleire, gyámjára, gondviselőire (továbbiakban együtt: szülő).

2. Az étkezési térítési díj megállapításának, befizetésének szabályai

2. § (1) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját a rendelet melléklete határozza meg.

(2) Az étkezési térítési díj befizetésére az Egyesített Óvoda vezetője, illetve az Intézményműködtető és Fenntartó Központ igazgatója részletfizetést engedélyezhet abban az esetben, ha a szülő igazolja, hogy a család havi jövedelme a hónap során több részletben jut el a családhoz, s annak együttes mértéke családtagonként nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét. Részletfizetés engedélyezése esetén az első részletet minden hónap 10-ig, a második részletet minden hónap 25-ig kell befizetni.

(3) A normatív kedvezményezettek körét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. §-a határozza meg.

(4) A normatív kedvezményeken túl a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete alapján további kedvezmény állapítható meg. Az Önkormányzat által megállapított többletjuttatás csak abban az esetben állapítható meg, amennyiben a normatív kedvezményt igénybe vették.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

4. § * 

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

Melléklet a 25/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja (nyersanyagár *  szolgáltató cégenként) a nevelési-oktatási intézményekben 2018-ban

Szolgáltató cég Óvoda
Ft/fő/nap
Általános iskola Ft/fő/nap Gimnázium
Ft/fő/nap
Napközis tábor
Ft/fő/nap
étkezés étkezés étkezés étkezés
1x-i *  2x-i *  3x-i *  1x-i *  2x-i *  3x-i *  1x-i *  3x-i * 
D+M Kft. nettó 189 224 259 229 278 327 270 327
bruttó 240 284 329 291 353 415 343 415
Kinder Kft. nettó 189 224 259 229 278 327 270 327
bruttó 240 284 329 291 353 415 343 415

  Vissza az oldal tetejére