Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (VII. 4.) önkormányzati rendelete

a rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 103/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a nyilvános működés erősítése, a kerületi lakosok bevonása és a társadalmi bizalom szintjének erősítése érdekében biztosítja a rendelet-tervezetek társadalmi véleményezését.

(2) A rendelet-tervezetek társadalmi véleményezésének formái:

a) az Önkormányzat hivatalos honlapján (a továbbiakban: honlap) megadott elérhetőségen keresztül történő véleményezés (a továbbiakban: online társadalmi véleményezés), és

b) az előterjesztő által bevont személyek, szervezetek által történő véleményezés (a továbbiakban: társadalmi vita).

(3) Nem kell társadalmi véleményezésre bocsátani:

a) a fizetési kötelezettségekről szóló rendeletek tervezeteit,

b) a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, az Önkormányzat vagyonáról szóló rendeletek tervezeteit,

c) az önkormányzat szervezetéről és működéséről szóló rendeletek tervezeteit,

d) a sürgősségi indítványként előterjesztett rendeletek tervezeteit,

e) azt a rendelet-tervezetet, melynek elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik, és

f) azt a rendelet-tervezetet, melynek kapcsán lakossági fórumot tartanak.

2. § (1) A Képviselő-testület által tárgyalandó rendelet-tervezetet - az 1. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel - az előterjesztést tárgyaló bizottsági üléseket megelőző két héttel a honlapon publikálni kell és el kell indítani az online társadalmi véleményezést.

(2) Az online társadalmi véleményezés céljából közzétett rendelet-tervezetről a honlapon megadott elektronikus levélcímen keresztül bárki véleményt nyilváníthat a bizottsági üléseket megelőző hét végéig.

(3) A beérkezett véleményeket a rendelet hatálybalépését követő 1 évig meg kell őrizni.

(4) A beérkezett vélemények tekintetében az előterjesztőt egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli.

3. § (1) A társadalmi vitára bocsátás keretében az előterjesztő meghatározza, hogy - a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 17. § (5) bekezdésben meghatározottakon túlmenően - választása szerint mely civil és szakmai szervezetekkel, a kerületben élő jeles szakemberekkel, közéleti személyekkel, díszpolgárokkal javasolja a téma egyeztetését, valamint azt, hogy javasolja-e lakossági fórum tartását.

(2) Az (1) bekezdés szerint meghatározott személyeknek, szervezeteknek a rendelet-tervezetet úgy kell megküldeni, hogy a véleményezőnek legalább 6 nap álljon rendelkezésére álláspontjuk kialakítására.

4. § Ez a rendelet 2011. július 1. napján lép hatályba.

Dr. Prehlik Lajos s. k.

jegyző

Dr. Tóth József s. k.

polgármester