Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok működéséről

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően a következőket rendeli el:

1. A helyi nemzetiségi önkormányzat működése, jogosítványai gyakorlásának rendje

1. § (1) *  A helyi nemzetiségi önkormányzatok feladat- és hatáskörére, működésére, jogaira, a nemzetiséghez tartozó személyek és közösség érdekeinek védelmére és képviseletére a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) előírásai az irányadóak.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat az Njtv-ben meghatározott kezdeményezést, javaslatot, tájékoztatás-kérést a polgármesterhez nyújthatja be. A polgármester az Njtv-ben előírtak szerint köteles a kezdeményezés, javaslat tárgyában történő döntéshozatal, illetve a tájékoztatás megadása iránt intézkedni.

(3) A helyi nemzetiségi önkormányzat az Njtv-ben rögzített egyetértési, és vélemény-nyilvánítási jogának gyakorlása során az egyetértés tárgyában hozott döntést, a kialakított és írásba foglalt véleményt a polgármesternek köteles megküldeni.

2. § (1) A helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő a Polgármesteri Hivataltól igényelheti a nemzetiségi önkormányzati feladatkörének ellátásához szükséges tájékoztatást, szakmai közreműködést.

(2) A Polgármesteri Hivatal a jegyző útján segítséget nyújt a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos ügyviteli - a munka szakszerűségét elősegítő - feladatok ellátásához.

(3) Az Önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek javítása érdekében térítésmentesen helyiséghasználatot biztosít a Nemzetiségek Házában, külön igény szerint az Önkormányzat tulajdonában álló más, az Önkormányzat által kijelölt nem lakás céljára szolgáló helyiségben.

2. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése, gazdálkodása

3. § Az Önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat az Njtv. rendelkezéseinek megfelelő megállapodásban (a továbbiakban: Megállapodás) rögzíti a költségvetési gazdálkodás körében különösen:

a) a költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendjét,

b) *  a kerületi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozattervezetének előkészítését,

c) a költségvetés jóváhagyásának rendjét,

d) a költségvetési információszolgáltatás rendjét,

e) a költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendjét az Njtv. által előírt részletességgel,

f) a belső ellenőrzés rendjét.

4. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az éves költségvetési rendeletében a helyi nemzetiségi önkormányzatnak működéséhez, feladatai ellátásához támogatást nyújt, melyet a helyi nemzetiségi önkormányzat jogszabály és a Megállapodás keretei között használhat fel.

(2) Az Önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére az éves költségvetési rendeletben meghatározott támogatást a Megállapodás alapján folyósítja.

(3) *  Az Önkormányzat a kerületi nemzetiségek kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi kulturális kincseinek megőrzésére, értékhordozó tevékenységeik, közművelődési feltételeik javítására, kulturális rendezvények, közösségépítő programok szervezésére, nyelvi és kulturális identitásuk erősítésének támogatására pályázatot írhat ki az éves költségvetési rendeletben meghatározott összeg terhére.

3. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Budapest Főváros XIII. kerületi kisebbségi önkormányzatok működéséről szóló 7/2011. (II. 11.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet.

Dr. Prehlik Lajos s. k.

jegyző

Dr. Tóth József s. k.

polgármester