Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (IV. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásáról

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

A 2011. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 26 934 348 ezer Ft bevétellel és 23 770 511 ezer Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből költségvetési bevétel 24 084 536 ezer Ft, finanszírozási bevétel (előző évek pénzmaradványának igénybevétele) 2 849 812 ezer Ft.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadásból költségvetési kiadás 23 644 093 ezer Ft, finanszírozási kiadás (értékpapír beváltása) 126 418 ezer Ft.

(4) A bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti teljesítési összegeit az 1. melléklet 8. oszlopa szerint fogadja el.

(5) A kiadási főösszeg teljesítését kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban a 2. melléklet 8. oszlopa szerint fogadja el.

(6) Az önállóan működő és gazdálkodó Gazdasági Ellátó Szervezet, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(7) A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(8) A Környezetvédelmi Alap felhasználását a 4. mellékletben a 6203 címen szereplő adatoknak megfelelően elfogadja.

(9) A felújítási kiadások teljesítését 996 041 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 4/a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(10) A fejlesztési kiadások teljesítését 3 498 981 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 3/a és 4/b mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

(11) A nemzetiségi önkormányzatok kiadásait és bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

(12) Az intézmények engedélyezett és tényleges létszámának alakulását a 6. melléklet szerint tudomásul veszi.

(13) Az Önkormányzat eszközeinek és forrásainak változását a 8. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján tudomásul veszi.

(14) Az Önkormányzat könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját a 9., 10., 11., 12. mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

(15) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 13. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

Pénzmaradvány

2. § (1) A Képviselő-testület az intézmények, a Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok 2011. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 7. melléklet 4. oszlopa szerint jóváhagyja.

(2) A javasolt elvonásokkal egyetért, és azokat a 7. melléklet 6. oszlopa szerint, a 7/a melléklet 4. oszlopa szerint érintett intézményi részletezésben jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat pénzmaradványának felosztását, áthúzódó kötelezettségeinek teljesítését a 7/b mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(4) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni a pénzmaradványukat érintő fizetési kötelezettségek teljesítéséről és a pénzmaradványnak a 2012. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

Vegyes és záró rendelkezések

3. § A jegyző a beszámoló elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesíti.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Prehlik Lajos sk. Dr. Tóth József sk.
jegyző polgármester