9/2014. (IV. 29.) Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában maghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

A 2013. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 27 676 174 ezer Ft bevétellel és 22 189 322 ezer Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből költségvetési bevétel 23 788 224 ezer Ft, finanszírozási bevétel 3 887 950 ezer Ft: előző évek pénzmaradványának igénybevétele 3 762 950 ezer Ft, belföldi értékpapírok bevételei 125 000 ezer Ft.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadásból költségvetési kiadás 22 189 322 ezer Ft, finanszírozási kiadás 0 ezer Ft.

(4) A bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti teljesítési összegeit az 1. melléklet 8. oszlopa szerint fogadja el.

(5) A kiadási főösszeg teljesítését kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban a 2. melléklet 8. oszlopa szerint fogadja el.

(6) A költségvetési szervek bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. melléklet 1000 - 4000 címein kimutatott teljesítési adatok szerint jóváhagyja.

(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. melléklet 6000 - 9000 címein kimutatott teljesítési adatok szerint jóváhagyja.

(8) A Környezetvédelmi Alap felhasználását az 5. mellékletben a 6202 címen szereplő adatoknak megfelelően elfogadja.

(9) A felújítási kiadások teljesítését 1 241 725 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 3/a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(10) A fejlesztési kiadások teljesítését 3 016 680 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 3/b mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(11) Az intézmények engedélyezett és tényleges létszámának alakulását az 5. melléklet szerint tudomásul veszi.

(12) Az Önkormányzat eszközeinek és forrásainak változását a 8. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján tudomásul veszi.

(13) Az Önkormányzat egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját a 9., 10., 11., 12. mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

(14) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 13. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

Pénzmaradvány

2. § (1) A Képviselő-testület az intézmények és az Önkormányzat 2013. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 7. melléklet 4. oszlopa szerint jóváhagyja.

(2) A javasolt elvonásokkal egyetért, és azokat a 7. melléklet 6. oszlopa szerint, a 7/a melléklet 4. oszlopa szerint érintett intézményi részletezésben jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat pénzmaradványának felosztását, áthúzódó kötelezettségeinek teljesítését a 7/b mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(4) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni a pénzmaradványukat érintő fizetési kötelezettségek teljesítéséről, és a pénzmaradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

Vegyes és záró rendelkezések

3. § A jegyző a beszámoló elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesíti.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Prehlik Lajos Dr. Tóth József
jegyző polgármester