9/2015. (IV. 28.) Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A 2014. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 31 494 489 ezer Ft bevétellel és 23 716 371 ezer Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből költségvetési bevétel 24 486 125 ezer Ft, finanszírozási bevétel 7 008 364 ezer Ft, melyből előző évek maradványának igénybevétele (belső finanszírozásra szolgáló bevétel) 6 920 033 ezer Ft, államháztartáson belüli megelőlegezés (egyéb finanszírozási bevétel) 88 331 ezer Ft, külső finanszírozásra szolgáló bevétel 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadásból költségvetési kiadás 23 716 371 ezer Ft, finanszírozási kiadás 0 Ft.

(4) A Képviselő-testület a bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti teljesítési összegeit az 1. melléklet 6. oszlopa szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a kiadási főösszeg teljesítését kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban a 2. melléklet 6. oszlopa szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. melléklet 1000 - 4000 címein kimutatott teljesítési adatok szerint jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. melléklet 6000 - 9000 címein kimutatott teljesítési adatok szerint jóváhagyja.

(8) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap felhasználását a 3. mellékletben a 6200 címen szereplő adatoknak megfelelően jóváhagyja.

(9) A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 1 649 871 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 3/a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(10) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások teljesítését 3 207 803 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 3/b mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(11) A Képviselő-testület a teljesült bevételek és kiadások felhalmozási cél és működési cél szerinti felosztását a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

(12) A Képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett és tényleges létszámának alakulását az 5. melléklet szerint jóváhagyja.

(13) A Képviselő-testület a teljesült bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti felosztását a 6. melléklet szerint jóváhagyja.

(14) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 8. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat eszközeinek és forrásainak változását a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján jóváhagyja.

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérleg szerinti eredményét a 10. mellékletben részletezett eredményadatok alapján jóváhagyja.

Maradvány

2. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2014. évi felülvizsgált maradványát a 7. melléklet 4. oszlopa szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a javasolt elvonásokkal egyetért, és azokat a 7/a melléklet 4. oszlopa szerint érintett intézményi részletezésben jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványának felosztását, áthúzódó kötelezettségeinek teljesítését a 7/b mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(4) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni a maradványukat érintő fizetési kötelezettségek teljesítéséről és a maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

Vegyes és záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor Dr. Tóth József
jegyző polgármester