Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet, valamint a településrendezési eszközök partnerségi egyeztetésének szabályairól

Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területére vonatkozó településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet, valamint a településrendezési eszközök készítésének, módosításának véleményeztetése a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel a rendeletben foglalt partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik.

(2) A koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet vagy azok módosítása partnerségi egyeztetési eljárás lefolytatása nélkül nem fogadható el, kivéve, ha a módosításra a magasabb szintű jogszabállyal ellentétes helyi önkormányzati előírás hatályon kívül helyezése miatt van szükség.

(3) E rendelet alkalmazásában az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: Partnerek) a kerületi lakosok a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzatnál (a továbbiakban: Önkormányzat) az adott eljárás előzetes tájékoztatása során, illetve amennyiben az egyeztetési eljárásban nincs előzetes tájékoztatási szakasz, akkor az elfogadás előtti véleményezés során bejelentkezett, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, egyházak, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott, politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő egyesületek (a továbbiakban: környezetvédelmi egyesületek).

(4) Az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, egyházak, valamint a környezetvédelmi egyesületek az adott véleményezési eljárásba az Önkormányzat polgármesteréhez a megadott határidőben benyújtott írásbeli kérelemmel jelentkezhetnek be. A kérelemben meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.

2. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

2. § (1) Az Önkormányzat a Partnerek tájékoztatása, valamint a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet egyeztetési eljárásának elősegítése céljából a honlapján (www.budapest13.hu) folyamatosan közzéteszi a hatályos dokumentumokat és terveket, valamint „Partnersegi Egyeztetes” címszó alatt az aktuálisan veleményezhető tervezeteket.

(2) A koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet dokumentum tartalmától és az egyeztetési eljárás módjától függően a polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket is tartalmazó tájékoztatást tesz közzé az Önkormányzat honlapján.

(3) A (2) bekezdés szerinti tájékoztatás megjelenéséről a polgármester a véleményezésre rendelkezésre álló határidő megjelölésével felhívást tesz közzé a dokumentum típusától és az eljárás módjától függően, a melléklet szerint.

(4) A Partnerek a véleményezésre rendelkezésre álló határidőn belül a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján tájékoztatást kérhetnek a településfejlesztési koncepció, stratégia, településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet, valamint a településrendezési dokumentum tartalmával kapcsolatban.

3. A javaslattétel, véleménynyilvánítás módja és határideje, a javaslatok, vélemények nyilvántartása

3. § (1) A közzétett tájékoztató alapján a Partnerek a (2) bekezdésben megadott határidőig véleményt nyilváníthatnak, javaslatot, észrevételt tehetnek

a) postai úton a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda 1139 Budapest, Béke tér 1. postacímen,

b) elektronikus levélben a foepitesz@bp13.hu e-mail címen,

c) szóban a lakossági fórumon.

(2) Az észrevételeket, javaslatokat

a) a lakossági fórumtól számított 8 napon belül,

b) ha nincs lakossági fórum, a honlapon történő közzétételtől számított 8 napon belül,

c) a koncepció és stratégia módosítása esetében a megkereséstől vagy a lakossági fórumtól számított 15 napon belül

lehet papír alapon vagy elektronikusan megtenni.

(3) Az írásban beérkezett javaslatokat, véleményeket a Főépítészi Iroda nyilvántartásba veszi. A lakossági fórumon elhangzott észrevételeket a lakossági fórumon készült hangfelvétel alapján jegyzőkönyvezéssel kell rögzíteni, és a jegyzőkönyvet a Főépítészi Iroda nyilvántartásba veszi. A név és cím nélkül érkezett észrevételeket figyelmen kívül lehet hagyni.

(4) A Főépítészi Iroda szakmai javaslatot készít az Önkormányzat polgármestere számára az el nem fogadott javaslatokról, észrevételekről.

4. Az el nem fogadott vélemények kezelése

4. § (1) Az el nem fogadott véleményekről és azok indokolásáról a polgármester a főépítész szakmai javaslata figyelembevételével készített előterjesztése alapján a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint a kerületfejlesztésért felelős bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt átruházott hatáskörben a vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést a Bizottságnak indokolnia kell.

(2) A bizottsági döntést és indokolást az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni a döntést követő 10 napon belül.

5. Nyilvánosságot biztosító intézkedések

5. § (1) A polgármester gondoskodik a nyilvánosság biztosításáról. Az elfogadott településfejlesztési koncepciót, az integrált településfejlesztési stratégiát az elfogadást követő 5 napon belül, a településrendezési eszközt, a településképi arculati kézikönyvet és a településképi rendeletet vagy azok módosítását az elfogadást követő 15 napon belül kell hirdetményben közérthető összefoglaló kíséretében az Önkormányzat honlapján és nyomtatásban a Hivatalban közzétenni.

(2) A polgármester gondoskodik a kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében az Önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felület működtetéséről.

(3) Az önkormányzati főépítész évente egy alkalommal a (2) bekezdés szerinti felületre beérkezett véleményeket kiértékeli és ismerteti a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint a kerületfejlesztésért felelős bizottsággal.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Dr. Bujdosó Sándor Dr. Tóth József
jegyző polgármester

Melléklet a 18/2017. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez * 

Dokumentum Az eljárás fajtája Tájékoztatási kötelezettség
előzetes tájékoztató eszközei a véleményezés eszközei
Településfejlesztési koncepció készítése a) Budapest XIII. Ker. Polgármesteri Hivatal bejárata előtti közterületen és Ügyfélszolgálatán
b) helyi lapban (HÍRNÖK)
c) önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)
a) Budapest XIII. Ker. Polgármesteri Hivatal bejárata előtti közterületen és Ügyfélszolgálatán
b) helyi lapban (HÍRNÖK)
c) önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)
d) lakossági fórumon
Településfejlesztési koncepció módosítása nincs önkormányzati honlapon
Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése a) Budapest XIII. Ker. Polgármesteri Hivatal bejárata előtti közterületen és Ügyfélszolgálatán
b) helyi lapban (HÍRNÖK)
c) önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)
a) Budapest XIII. Ker. Polgármesteri Hivatal bejárata előtti közterületen és Ügyfélszolgálatán
b) helyi lapban (HÍRNÖK)
c) önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)
d) lakossági fórumon
Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítása nincs önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)
Településrendezési eszközök (pl.: Kerületi Építési Szabályzat - KÉSZ) készítése és módosítása teljes a) Budapest XIII. Ker. Polgármesteri Hivatal bejárata előtti közterületen és Ügyfélszolgálatán
b) helyi lapban (HÍRNÖK)
c) önkormányzati honlapon
a) Budapest XIII. Ker. Polgármesteri Hivatal bejárata előtti közterületen és Ügyfélszolgálatán
b) helyi lapban (HÍRNÖK)
c) önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)
d) lakossági fórumon
egyszerűsített nincs a) Budapest XIII. Ker. Polgármesteri Hivatal bejárata előtti közterületen és Ügyfélszolgálatán
b) Helyi lapban (HÍRNÖK)
c) önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)
d) lakossági fórumon
tárgyalásos nincs a) Budapest XIII. Ker. Polgármesteri Hivatal bejárata előtti közterületen és Ügyfélszolgálatán
b) helyi lapban (HÍRNÖK)
c) önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)
d) lakossági fórumon
állami főépítészi nincs önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)
Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) készítése a) Budapest XIII. Ker. Polgármesteri Hivatal bejárata előtti közterületen és Ügyfélszolgálatán
b) helyi lapban (HÍRNÖK)
c) önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)
a) Budapest XIII. Ker. Polgármesteri Hivatal bejárata előtti közterületen és Ügyfélszolgálatán
b) helyi lapban (HÍRNÖK)
c) önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)
d) lakossági fórumon
Településképi rendelet készítése a) Budapest XIII. Ker. Polgármesteri Hivatal bejárata előtti közterületen és Ügyfélszolgálatán
b) helyi lapban (HÍRNÖK)
c) önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)
a) Budapest XIII. Ker. Polgármesteri Hivatal bejárata előtti közterületen és Ügyfélszolgálatán
b) helyi lapban (HÍRNÖK)
c) önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)
d) lakossági fórumon
Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és Településképi rendelet módosítása a) önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)
a) önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)

  Vissza az oldal tetejére