Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díj összege megállapításának szabályairól

Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat fenntartásában és a tankerületi központ által fenntartott, a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanban működő nevelési-oktatási intézményre terjed ki.

(2) A rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdésben foglalt köznevelési intézményekben jogviszonnyal rendelkező gyermekekre, tanulókra, szüleire, gyámjára, gondviselőire (továbbiakban együtt: szülő).

2. Az étkezési térítési díj megállapításának, befizetésének szabályai

2. § (1) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját a rendelet melléklete határozza meg.

(2) Az étkezési térítési díj befizetésére az Egyesített Óvoda vezetője, illetve az Intézményműködtető és Fenntartó Központ igazgatója részletfizetést engedélyezhet abban az esetben, ha a szülő igazolja, hogy a család havi jövedelme a hónap során több részletben jut el a családhoz, s annak együttes mértéke családtagonként nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét. Részletfizetés engedélyezése esetén az első részletet minden hónap 10-ig, a második részletet minden hónap 25-ig kell befizetni.

(3) A normatív kedvezményezettek körét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. §-a határozza meg.

(4) A normatív kedvezményeken túl a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete alapján további kedvezmény állapítható meg. Az Önkormányzat által megállapított többletjuttatás csak abban az esetben állapítható meg, amennyiben a normatív kedvezményt igénybe vették.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

4. § * 

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

Melléklet a 25/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez * 

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja (nyersanyagár *  normál szolgáltató cégenként)
a nevelési-oktatási intézményekben 2022-ben

Óvoda
Ft/fő/nap
Általános iskola
Ft/fő/nap
Gimnázium Ft/fő/nap Napközis tábor
Ft/fő/nap
étkezés étkezés étkezés étkezés
1x-i *  2x-i *  3x-i *  1x-i *  2x-i *  3x-i *  1x-i *  3x-i * 
normál nettó 207 245 283 251 303 355 294 355
normál bruttó 263 311 359 319 385 451 373 451

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja (nyersanyagár** diétás szolgáltató cégenként)
a nevelési-oktatási intézményekben 2022-ben

Óvoda
Ft/fő/nap
Általános iskola
Ft/fő/nap
Gimnázium Ft/fő/nap Napközis tábor
Ft/fő/nap
étkezés étkezés étkezés étkezés
1x-i *  2x-i *  3x-i *  1x-i *  2x-i *  3x-i *  1x-i *  3x-i * 
diétás nettó 244 285 326 308 375 442 334 442
diétás bruttó 310 362 414 391 476 561 424 561

  Vissza az oldal tetejére