Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XIII. kerület Építési Szabályzatáról szóló 19/2016. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott államigazgatási és egyéb szervek az érintett önkormányzatok véleményének kikérésével és véleményük figyelembevételével, a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet, valamint a településrendezési eszközök partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 18/2017. (VI. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés által biztosított jogkörben a Polgármester a következőket rendeli el:

1-31. § * 

32. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6)-(8) * 

(9) * 

(10) * 

33. § (1) Ez a rendelet a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel 2020. június 15. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 32. § (2) bekezdés hatálybalépésének feltétele

a) a 1651/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest Főváros Településszerkezeti terve (a továbbiakban: TSZT) „Szerkezeti tervlap „3. Az épített környezet értékeinek védelme b) Épített környezet védelmével kapcsolatos magassági korlátozások területi lehatárolása” megnevezésű tervlapján az „A” lehatárolásra vonatkozóan olyan terület meghatározása, ahol az épület legmagasabb pontja 65,0 m, és

b) a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: az FRSZ) „egyes területek beépítési magassága és magasépítmények számára kijelölt területek” megnevezésű 3. mellékletén az „A” lehatárolásra vonatkozóan olyan terület meghatározása, ahol az épület legmagasabb pontja 65,0 m

tartalmú módosítás hatálybalépése.

(3) E rendelet 32. § (3) bekezdés hatálybalépésének feltétele

a) a TSZT „Szerkezeti tervlap „3. Az épített környezet értékeinek védelme b) Épített környezet védelmével kapcsolatos magassági korlátozások területi lehatárolása” megnevezésű tervlapján a „B” lehatárolásra vonatkozóan olyan terület meghatározása, ahol az épület legmagasabb pontja 65,0 m, és

b) az FRSZ „egyes területek beépítési magassága és magasépítmények számára kijelölt területek” megnevezésű 3. mellékletén a „B” lehatárolásra vonatkozóan olyan terület meghatározása, ahol az épület legmagasabb pontja 65,0 m

tartalmú módosítás hatálybalépése.

(4) E rendelet 32. § (5) bekezdés hatálybalépésének feltétele az FRSZ 1. melléklete 65-231 szelvényén a Váci út - Dagály utca - Esztergomi út - Vizafogó utca által határolt területre vonatkozó Vi-1 területfelhasználási egységre legalább 5,5 (3,5+2,0) beépítési sűrűség meghatározását tartalmazó módosítás hatályba lépése.

(5) E rendelet 32. § (9) bekezdés hatálybalépésének feltétele a TSZT „Szerkezeti tervlap „6. Védelmi, korlátozási területek” megnevezésű tervlapján a „mikrohullámú összeköttetés magassági korlátozásai” jelölés megszüntetését tartalmazó módosítás hatályba lépése.

(6) A (2)-(5) bekezdés szerinti feltétel bekövetkezéséről a jegyző tesz közzé határozatot.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1. melléklet a 19/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelethez * 

2. melléklet a 19/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelethez * 

3. melléklet a 19/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelethez * 

4. melléklet a 19/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelethez * 

5. melléklet a 19/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelethez * 

6-8. melléklet a 19/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelethez * 

9. melléklet a 19/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelethez * 

10. melléklet a 19/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére