Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

a lakásgazdálkodással összefüggő egyes rendeletek módosításáról

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el.

1-9. § * 

10. § * 

11. § * 

12. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 10. §-a 2022. január 1. napján lép hatályba.

13. § * 

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1-2. melléklet a 18/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez * 

3. melléklet a 18/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez * 

4. melléklet a 18/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére