Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (III. 17.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. §-ában, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, a 45. §-ában, a 48. § (4) bekezdésében, az 58/B. § (2) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1), (2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 10., 11. és 11a. pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1-3. § * 

4. § * 

5. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 4. §-a 2022. július 1. napján lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

Melléklet a 6/2022. (III. 17.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére