Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 5/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 5/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) az alábbi 23/A. §-sal egészül ki:

„23/A. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, aki kettőnél több ember által hajtható, olyan járművet, amelyen szeszes italt fogyasztanak

a) más számára rendelkezésre bocsát;

b) hajt; vagy

c) ilyen járművet vezet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegő magatartást elkövető természetes személy százötvenezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(3) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában szabályozott szabályszegő magatartás elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható.”

2. § A Rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) az úttesttől szintkülönbséggel, vagy más látható módon elhatárolt, szilárd burkolattal el nem látott területet gépjárművel megállás vagy várakozás céljából - azt kifejezetten megengedő közúti jelzés hiányában - igénybe vesz;”

3. § A Rendelet 26. §-a az alábbi új bekezdéssel egészül ki:

„(5) E rendelet alkalmazása szempontjából zöldfelület: a részben vagy teljesen növényzettel fedett, benőtt, betelepített, vagy növényzet megkötésére alkalmas, szilárd burkolattal el nem látott terület, az útmenti ingatlanra való behajtásra és az onnan történő kihajtásra szolgáló területrész kivételével. A fák törzsének közvetlen közelében - ahol a gyep és cserjeszint életfeltételei nem adottak - a zöldfelület méretét az el nem burkolt gyökérzóna adja.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére