Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (XI. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 29/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi pótelőirányzatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 29/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szerveknél foglalkoztatottakat megillető kompenzációra biztosított 1 612 ezer Ft központi támogatást tudomásul veszi. Ennek megfelelően az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 29/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. melléklet (e rendelet 1. melléklet) 9205 cím 10. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

(2) A Képviselő-testület az R 3. melléklet 1100, 2100, 2301, 2302, 3200 és 4105 címek 1. sor előirányzatát 1 350 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatát 262 ezer Ft-tal megemeli.

2. § (1) A Képviselő-testület a szociális ágazati összevont pótlék címen biztosított 29 286 ezer Ft központi támogatást tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9203 cím 10. sor előirányzatát és 9102 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

(2) A Képviselő-testület az R 3. mellékletében szereplő 2100, 2301 és 2302 címek 1. sor előirányzatát 49 426 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatát 9 843 ezer Ft-tal csökkenti, 9102 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

3. § A Képviselő-testület a bölcsődei kiegészítő támogatás jogcímen biztosított 213 616 ezer Ft támogatást tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9203 cím 10. sor előirányzatát és 9102 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

4. § A Képviselő-testület a Gárdonyi Géza Általános Iskola udvarának fejlesztésére alapítványi forrásból érkező 4 000 ezer Ft összeget tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9208 cím 16. sor előirányzatát és 9102 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

5. § A Képviselő-testület az intézmények munkavállalóinak jutalmazására 292 635 ezer Ft összegű előirányzat átcsoportosítást hagy jóvá, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9102 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, az 1100, 2100, 2301, 2302, 3100 és 3200 címek 1. sor előirányzatát 244 883 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatát 47 752 ezer Ft-tal megemeli.

6. § A Képviselő-testület számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére 40 482 ezer Ft összegű előirányzat átcsoportosítást hagy jóvá, ennek megfelelően az R. 3. melléklet 8603 cím 6. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, az 1100, 2301, 2302, 4106 címek 6. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

7. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal napelemes rendszerének kiépítésére 33 000 ezer Ft összegű előirányzat átcsoportosítást hagy jóvá, ennek megfelelően az R 3. melléklet 4105 cím 6. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, 6401 cím 6. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében a bevételek és kiadások előirányzatának polgármesteri hatáskörben hozott módosításait, átcsoportosításait tudomásul veszi. Ennek megfelelően az R 3. melléklet 6106 cím 12. sor és 3. sor előirányzatát 48 451 ezer Ft-tal, 6307 cím 15. sor előirányzatát 63 146 ezer Ft-tal, 3. sor előirányzatát 20 322 ezer Ft-tal, 6101 cím 6. sor előirányzatát 42 824 ezer Ft-tal megemeli, 9102 cím 5. sor előirányzatát 394 425 ezer Ft-tal csökkenti, 6401 cím 6. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli, 6306 cím 3. sor előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal csökkenti, 6305 cím 8. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli, 8101 cím 3. sor előirányzatát 234 ezer Ft-tal csökkenti, 8109 cím 3. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

9. § A Képviselő-testület a polgármester előirányzat-átcsoportosítási döntéseit az önkormányzati költségvetés címeinek kiemelt előirányzatai között és a beruházási-felújítási feladatok között tudomásul veszi, ennek megfelelően a módosításokat az érintett címeken jóváhagyja.

10. § A Képviselő-testület a jegyző döntése alapján a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást tudomásul veszi, ennek megfelelően a módosítást az érintett címen jóváhagyja.

11. § A Képviselő-testület az intézmények többletbevételei, illetve meghatározott célra átvett pénzeszközei terhére végrehajtott saját hatáskörű előirányzat-módosításait tudomásul veszi, ennek megfelelően a módosításokat 36 893 ezer Ft összegben az érintett címeken jóváhagyja.

12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő új beruházási- felújítási feladatokat jóváhagyja.

13. § Az R 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi új bekezdés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi költségvetése együttes

a) módosított költségvetési bevételét 26 725 280 ezer Ft-ban,

b) módosított költségvetési kiadását 42 353 709 ezer Ft-ban,

c) módosított költségvetési hiányát 15 628 429 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összetétele:

a) működési hiány 1 440 992 ezer Ft,

b) felhalmozási hiány 14 187 437 ezer Ft.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványából 15 628 429 ezer Ft összeg.

A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 54 465 396 ezer Ft összegben fennáll.”

14. § Az R 4. §-a helyébe az alábbi új bekezdés lép:

„Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból tartalék 3 888 254 ezer Ft, melyből az Önkormányzat költségvetésében szereplő tartalékok

a) 6100 (Közterületekhez kapcsolódó feladatok) címcsoport címein 37 500 ezer Ft,

b) 6200 (Környezetvédelmi Alap) címcsoport címein 112 260 ezer Ft,

c) 6300 (Lakás- és vagyongazdálkodási feladatok) címcsoport címein 85 039 ezer Ft,

d) 7200 (Egyéb szociális szolgáltatás) címcsoport címein 48 683 ezer Ft,

e) 7300 (Egyéb szociális feladatok) címcsoport címein 5 000 ezer Ft,

f) 9100-as (Általános- és céltartalékok) címcsoportban 3 599 772 ezer Ft.”

15. § (1) Az R 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R 3/a melléklete helyébe e rendelet 1/a melléklete lép.

(3) Az R 7. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az R 2018. szeptember 30-i módosítását jelenti.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1. melléklet a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (XI. 13.) önkormányzati rendeletéhez

1/a. melléklet a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (XI. 13.) önkormányzati rendeletéhez

2. melléklet a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (XI. 13.) önkormányzati rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére