Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 29/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi pótelőirányzatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 29/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szerveknél foglalkoztatottakat megillető kompenzációra biztosított 616 ezer Ft központi támogatást tudomásul veszi. Ennek megfelelően az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 29/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. melléklet (e rendelet 1. melléklet) 9205 cím 10. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

(2) A Képviselő-testület az R 3. melléklet 9102 cím 5. sor előirányzatának 790 ezer Ft-tal történő csökkentése mellett, az 1100, 2100, 2301, 2302, 3100, 3200 és 4105 címek 1. sor előirányzatát 1 176 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatát 230 ezer Ft-tal megemeli.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat egyéb központi támogatásaként biztosított 1 816 ezer Ft összeget tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9205 cím 10. sor előirányzatát és 9102 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

3. § A Képviselő-testület az óvodapedagógusok bértámogatására biztosított 5 963 ezer Ft központi támogatást tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9202 cím 10. sor előirányzatát és 9102 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

4. § A Képviselő-testület a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására biztosított 30 898 ezer Ft központi támogatást tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9203 cím 10. sor előirányzatát és 9102 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

5. § A Képviselő-testület a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra benyújtott pályázat alapján biztosított 2 680 ezer Ft központi támogatást tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9205 cím 10. sor előirányzatát és 9102 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

6. § A Képviselő-testület Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer kiépítésének támogatására biztosított 62 685 ezer Ft felhalmozási célú központi támogatást tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9205 cím 10. sor előirányzatát és 6401 cím 6. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében a bevételek és kiadások előirányzatának polgármesteri hatáskörben hozott módosításait, átcsoportosításait tudomásul veszi. Ennek megfelelően az R 3. melléklet 6105 cím 12. sor és 3. sor előirányzatát 310 550 ezer Ft-tal, 6106 cím 12. sor és 3. sor előirányzatát 85 160 ezer Ft-tal megemeli, 9309 cím 17. sor és 9. sor előirányzatát 3 000 000 ezer Ft-tal csökkenti, 9102 cím 5. sor előirányzatát 190 546 ezer Ft-tal csökkenti, 6303 cím 8. sor előirányzatát 33 000 ezer Ft-tal, 6401 cím 7. sor előirányzatát 151 556 ezer Ft-tal, 8305 cím 5. sor előirányzatát 5 990 ezer Ft-tal megemeli, 6309 cím 6. sor előirányzatát 21 103 ezer Ft-tal csökkenti, 8305 cím 8. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli, 7101 cím 4. sor előirányzatát 1 500 ezer Ft-tal csökkenti, 7305 cím 4. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli, 8103 cím 3. sor előirányzatát 10 ezer Ft-tal csökkenti, 8109 cím 3. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

8. § A Képviselő-testület a polgármester előirányzat-átcsoportosítási döntéseit az önkormányzati költségvetés címeinek kiemelt előirányzatai között és a beruházási-felújítási feladatok között tudomásul veszi, ennek megfelelően a módosításokat az érintett címeken jóváhagyja.

9. § A Képviselő-testület a jegyző döntése alapján a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást tudomásul veszi, ennek megfelelően a módosítást az érintett címen jóváhagyja.

10. § A Képviselő-testület az intézmények többletbevételei, illetve meghatározott célra átvett pénzeszközei terhére végrehajtott saját hatáskörű előirányzat-módosításait tudomásul veszi, ennek megfelelően a módosításokat 125 302 ezer Ft összegben az érintett címeken jóváhagyja.

11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő új beruházási- felújítási feladatokat jóváhagyja.

12. § Az R 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi új bekezdés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi költségvetése együttes

a) módosított költségvetési bevételét 27 350 950 ezer Ft-ban,

b) módosított költségvetési kiadását 42 979 379 ezer Ft-ban,

c) módosított költségvetési hiányát 15 628 429 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összetétele:

a) működési hiány 1 318 566 ezer Ft,

b) felhalmozási hiány 14 309 863 ezer Ft.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványából 15 628 429 ezer Ft összeg.

A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 52 091 066 ezer Ft összegben fennáll.”

13. § Az R 4. §-a helyébe az alábbi új bekezdés lép:

„Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból tartalék 3 731 625 ezer Ft, melyből az Önkormányzat költségvetésében szereplő tartalékok

a) 6100 (Közterületekhez kapcsolódó feladatok) címcsoport címein 37 500 ezer Ft,

b) 6200 (Környezetvédelmi Alap) címcsoport címein 108 110 ezer Ft,

c) 6300 (Lakás- és vagyongazdálkodási feladatok) címcsoport címein 85 039 ezer Ft,

d) 7200 (Egyéb szociális szolgáltatás) címcsoport címein 46 183 ezer Ft,

e) 7300 (Egyéb szociális feladatok) címcsoport címein 5 000 ezer Ft,

f) 9100-as (Általános- és céltartalékok) címcsoportban 3 449 793 ezer Ft.”

14. § (1) Az R 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R 3/a melléklete helyébe e rendelet 1/a melléklete lép.

(3) Az R 7. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az R 2018. december 31-i módosítását jelenti.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1. melléklet az 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

1/a. melléklet az 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére