Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 10., 11. és 11a. pontjában meghatározott feladatkörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. §-ában, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, a 45. §-ában, a 48. § (4) bekezdésében, az 58/B. § (2) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1), (2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § A Rendelet 39. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-a felett van, a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás személyi térítési díja az intézményi térítési díj 45%-a.”

3. § A Rendelet 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat a családi bölcsődei ellátás során az intézményi térítési díj 25%-ában határozza meg a személyi térítési díj mértékét.”

4. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

5. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2019. április 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-a a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

Melléklet az 5/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Szolgáltatás
megnevezése
Egység Önköltség
eFt
Központi
támogatás
Központi
támogatás
összege egy
egység/Ft
Intézményi
térítési díj
Ft/egység
Átmeneti elhelyezést
nyújtó ellátás
hónap
/nap
70 248.326,- 109.942 eFt
48.416 eFt bértámogatás
- nap
61.526 eFt
üzemeltetési támogatás
5.416,

5415
162.450,-
Idősek
nappali
ellátása
Napközbeni
tartózkodás
ellátási
nap
970 337.630,- 105.730,- 109.000,- 952,-kerekítve 950,-/nap
896,- kerekítve 895,-/nap
Étkeztetés 350
Összesen 1.848,- kerekítve 1850,-/nap
Fogyatékos
személyek
nappali
ellátása
Napközbeni
tartózkodás
ellátási
nap
30 61.440,- 15.000,- 500.000,- 6.406,- kerekítve 6.405,-/nap
Étkeztetés 30 8.378,- 874,- kerekítve 875,-/nap
Összesen 30 15.000,- 7.280,-/nap
Étkeztetés Helyben/
elvitel
ellátási
nap
350 98.122,- 19.376,- 55.360,- 896,- kerekítve 895,-/nap
Kiszállítás 400 115.152,- 22.144,- 55.360,- 926,- kerekítve 925,-/nap
Összesen 750
Házi
segítség-
nyújtás
Szociális
segítés
gondozási
óra
5 384.494,- 125,- 25.000,-
330.000,-
377,- kerekítve 375,-/óra
Személyi
gondozás
350 115.500,- 377,- kerekítve 375,-/óra
Összesen 355
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
ellátási nap 210 41.994,- 5.174,- 24.638,- 480,-/nap
Szolgáltatás
megnevezése
Egység Tárgyévi
kts.vetés
eFt
Önköltség
eFt
Központi
támogatás
Számított
önköltség
(fő)
Intézményi
térítési díj
Ft/egység
Bölcsődei
gondozási díj
nap (230) 980 1 283 308 593 669 689 640 2 634 1 185
Családi
bölcsőde
nap (240) 88 157 078 125 398 31 680 5 937 1 484

Gyermekek napközbeni ellátása esetén az élelmezés

Bölcsődei ellátás: nyersanyagköltség ÁFA-val növelt összege: 393,7 Ft/nap”